Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 2034
Прийняття: 01.11.1999
Видавники: Кабінет Міністрів України
                             

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 1 листопада 1999 р. N 2034 Київ

Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 N 1073 ( 1073-2022-п ) від 27.09.2022 }

Відповідно до статті 26 Закону України ( 187/98-ВР ) "Про відходи" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок ведення державного обліку і паспортизації відходів (додається).

Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки і Державному комітетові статистики розробити протягом року та затвердити нормативно-правові акти, що випливають з цього Порядку.

   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. N 2034

ПОРЯДОК ведення державного обліку та паспортизації відходів

{ У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінприроди", а слово "Держкомстат" в усіх відмінках - словом "Держстат" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

{ У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

1. Цей Порядок встановлює єдині правила ведення державного обліку та паспортизації відходів, дія яких поширюється на підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов'язана з утворенням відходів та здійсненням операцій поводження з ними (далі - підприємства).

Дія цього Порядку не поширюється на відходи від руйнувань, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) об’єктів (будівель та споруд, об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів благоустрою) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків. { Пункт 1доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1073 ( 1073-2022-п )від 27.09.2022 }

Державний облік таких відходів здійснюється відповідно до Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків ( 1073-2022-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. N 1073. { Пункт1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1073 ( 1073-2022-п )від 27.09.2022 }

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

державний облік відходів - єдина державна система збирання, узагальнення, всебічного аналізу та зберігання відомостей про відходи під час їх утворення та здійснення операцій поводження з ними;

первинний облік відходів - реєстрація у формах первинних облікових документів (картки, журнали, анкети) відомостей про відходи під час їх утворення на підприємстві та здійснення операцій поводження з ними;

інвентаризація відходів - комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об'єктів поводження з ними;

ідентифікація відходів - віднесення відходів до певних категорій та класифікаційних груп, виходячи з їх походження, складу, стану, небезпеки для довкілля, здоров'я людини, технологічних можливостей утилізації, знешкодження;

паспортизація відходів - процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

3. Державний облік відходів грунтується на даних спостережень за утворенням відходів та здійсненням операцій поводження з ними і включає ведення первинного обліку відходів та державної статистичної звітності про них.

4. Первинний облік відходів ведуть підприємства відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації. Відомості для первинного обліку відходів, що заносяться до зазначених документів, обумовлюються системою показників, необхідних для заповнення форм державної статистичної звітності та ведення паспорта відходів.

Типові форми первинної облікової документації про відходи згідно з державним класифікатором ДК 010-98 "Класифікатор управлінської документації" та інструкції щодо їх заповнення розробляються Міндовкіллям за участю Держпідприємництва інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, погоджуються з МОЗ і затверджуються спільним наказом Держстату та Міндовкілля. { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

Джерелом первинної інформації про безхазяйні відходи є акт комісії з питань поводження з безхазяйними відходами, складений згідно з Порядком виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1217 ( 1217-98-п ).

5. Державна статистична звітність про відходи ведеться за встановленими уніфікованими формами відповідно до державного класифікатора ДК 010-98 "Класифікатор управлінської документації", ДК 005-96 "Класифікатор відходів" та номенклатурою відходів. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

Форми державної статистичної звітності про відходи та інструкції щодо порядку складання цих форм розробляються та затверджуються Держстатом за погодженням з Міндовкіллям. { Абзацдругий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

Державна статистична звітність про небезпечні відходи ведеться за окремою формою. Реєстр звітних статистичних одиниць, що повинні складати звіти про небезпечні відходи, формується органами державної статистики за поданням Міндовкілля.

Підприємства заповнюють форми державної статистичної звітності на підставі документів первинного обліку і подають їх в установленому порядку територіальним органам державної статистики. { Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

6. Номенклатура відходів, за якою ведеться державний статистичний облік відходів, розроблюється Міндовкіллям відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 "Класифікатор відходів" і затверджується Держстатом.

7. Органи державної статистики в установленому порядку проводять статистичні спостереження за утворенням відходів і здійсненням операцій поводження з ними, а також забезпечують контроль за достовірністю ведення державної статистичної звітності та інформаційно-довідкового обслуговування користувачів.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

8. Інвентаризація відходів проводиться на загальних методологічних засадах відповідно до законодавства.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

9. Паспортизація відходів (крім відходів від руйнувань, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) об’єктів (будівель та споруд, об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів благоустрою) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків) ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними.

Паспортизація відходів передбачає складення і ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 "Класифікатор відходів" ( v0089217-96 ) та номенклатури відходів.

Форми паспортів відходів та інструкції щодо їх ведення розробляються Міндовкіллям за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади і затверджуються ним за погодженням з МОЗ.

Відходи від руйнувань, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) об’єктів (будівель та споруд, об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів благоустрою) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, паспортизації не підлягають.

{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1073 ( 1073-2022-п ) від 27.09.2022 }

10. Контроль за веденням підприємствами первинного обліку відходів та за їх паспортизацією здійснюється Держекоінспекцією та її територіальними органами, а також іншими спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами відповідно до їх компетенції.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }