Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 271
Прийняття: 16.05.2013
Видавники: Міністерство соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2013  № 271


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2013 р.
за № 841/23373

Про затвердження Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 527 від 30.03.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 527 від 30.03.2017
№ 1763 від 23.11.2018}

Відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 527 від 30.03.2017}

2. Департаменту праці та зайнятості (Лазебна М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра -
керівник апаратуВ. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

М.Ю. Бродський


Г.В. Осовий


О. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
16.05.2013  № 271


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2013 р.
за № 841/23373

ПОРЯДОК
надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 527 від 30.03.2017}

{У тексті Порядку слово "інвалід" в усіх відмінках і числах замінено словами "особа з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах; слова "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках замінено відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідних відмінках, крім абзацу сьомого підпункту 2 пункту 3.2 розділу III згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1763 від 23.11.2018}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (далі - Закон).

1.2. Цей Порядок визначає процедуру надання підприємствами, установами та організаціями регіональним та базовим центрам зайнятості, їхнім філіям (далі - центр зайнятості) інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

{Пункт 1.2 розділу І в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 527 від 30.03.2017}

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

квота - норматив працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону (крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;

не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

роботодавці - підприємства, установи, організації з чисельністю штатних працівників від 8 осіб.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у Законі.

{Пункт 1.3 розділу І в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1763 від 23.11.2018}

ІІ. Розрахунок квоти

2.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722, у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.

2.2. Роботодавцями відповідно до частини третьої статті 14 Закону розраховується квота для забезпечення додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню громадян, які належать до таких категорій:

1) один із батьків або особа, яка їх замінює і:

має на утриманні дітей (дитину) віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;

утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особи з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

3) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

4) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

5) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

6) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

7) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

{Пункт 2.2 розділу ІІ доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 527 від 30.03.2017}

2.3. Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до таких, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім осіб з інвалідністю).

2.4. Працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, може здійснюватися роботодавцями самостійно або за сприяння центрів зайнятості.

{Абзац перший пункту 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1763 від 23.11.2018}

Для укомплектування вакансій роботодавці подають інформацію про попит на робочу силу (вакансії), у тому числі з урахуванням потреби для осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

2.5. Роботодавці щороку, не пізніше 01 лютого після звітного року, подають центру зайнятості інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (додаток).

{Пункт 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 527 від 30.03.2017}

ІІІ. Заповнення інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

3.1. У рядку 01 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному.

3.2. У рядку 02 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році.

{Абзац перший пункту 3.2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1763 від 23.11.2018}

Належність громадян до категорій, зазначених у пункті 2.2 розділу II цього Порядку, та дія квоти протягом відповідного періоду підтверджуються документами, а саме:

1) копією свідоцтва про народження дитини для:

одного з батьків або особи, яка їх замінює і:

має на утриманні дітей віком до шести років (до досягнення дітьми (дитиною) шести років). Таке право може використати один із батьків дітей (дитини) віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років (до досягнення дитиною 14 років);

осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу (протягом трьох років з дня прийняття на роботу);

2) копією пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність, для:

одного з батьків або особи, яка їх замінює і:

виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення дитиною з інвалідністю 18 років);

утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності) (до досягнення батьками пенсійного віку відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

У разі відсутності пенсійного посвідчення належність громадян до категорій може підтверджуватися одним із таких документів:

копією посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", наведеного в додатку 1 до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року № 612, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2007 року за № 1349/14616;

{Абзац шостий підпункту 2 пункту 3.2 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1763 від 23.11.2018}

копією форми № 080/о "Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за № 11/6299;

копією форми первинної облікової документації № 157-1/о "Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1504/21816.

Крім документів, зазначених у підпунктах 1 та 2 цього пункту, належність громадян до категорій для особи, яка замінює одного із батьків, підтверджується копією рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду; одинокої матері (батька) - довідкою про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною у додатку 11 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року № 345, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 року за № 1098/12972;

3) копією витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року № 1256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 380/28510, - для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до досягнення ними 18-річного віку);

{Підпункт 3 пункту 3.2 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 527 від 30.03.2017}

4) копією довідки про звільнення за формою, наведеною у додатку 9 до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 957/21269, - для осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування, які після звільнення не перебували у трудових відносинах (до припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу);

5) копією диплома або іншого документа про освіту - для молоді віком до 35 років, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання) і яка вперше приймається на роботу (протягом трьох років з дня прийняття на роботу);

6) копією військового квитка - для молоді віком до 35 років, яка звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення служби) і яка вперше приймається на роботу (протягом трьох років з дня укладення першого трудового договору після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби);

7) копією посвідчення учасника бойових дій, зразок якого наведено в додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни", - для учасників бойових дій (до припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу).

{Пункт 3.2 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 527 від 30.03.2017}

3.3. У рядку 03 зазначається розрахункова чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Округлення результатів обчислень здійснюється за таким правилом: округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює "4", вона відкидається; якщо більше або дорівнює "5", найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю.

3.4. У рядку 04 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік.

{Пункт 3.4 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1763 від 23.11.2018}

3.5. У рядку 05 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років.

{Розділ ІІІ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1763 від 23.11.2018}

3.6. У рядку 06 вказується чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти.

{Розділ ІІІ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1763 від 23.11.2018}

3.7. Інформація підписується керівником (відповідальною особою за подання інформації) підприємства, установи, організації. Зазначаються прізвище, ініціали та дата складання.

Директор Департаменту
праці та зайнятостіМ. Лазебна
Додаток
до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
(пункт 2.5)

ІНФОРМАЦІЯ
про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік

Подають

Строк подання

Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осіб - регіональному чи базовому центру зайнятості, його філіям (за наявності) незалежно від місцезнаходження

Щороку не пізніше 01 лютого після звітного року

Респондент:

Код згідно з ЄДРПОУ / ІПН ______________________________________________________________

Найменування: _________________________________________________________________________

Місцезнаходження:
__________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь,
__________________________________________________________________________
район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Телефон: ____________ Факс: _______________ Електронна пошта:

Назва показників

Код
рядка

Кількість,
осіб

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік - усього*

01


Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді*

02


Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників*

03


Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік - усього**

04


Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років**

05


Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

06


____________
*Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.
**Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб.

Дата заповнення ___ ____________ 20__ року

Керівник (особа, відповідальна за подання інформації)
__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)________________
(підпис)

Дата прийняття ___ ____________ 20__ року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію
___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)______________
(підпис)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 527 від 30.03.2017; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1763 від 23.11.2018}