Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Рішення
Номер: 248
Прийняття: 26.02.2013
Видавники: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.02.2013  № 248


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 461/22993

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 734 від 24.06.2022}

Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1289 від 30.09.2014
№ 529 від 14.07.2017
№ 849 від 28.11.2017}

Відповідно до пунктів 1, 3, 5 частини другої статті 7 і пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 1, 4, 5 Закону України «Про акціонерні товариства», частини третьої статті 7, статей 11, 15, 17, 18 Закону України «Про приватизацію державного майна», Указів Президента України від 15 червня 1993 року № 210 «Про корпоратизацію підприємств», від 18 березня 1994 року № 98 «Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації», постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 1993 року № 508 «Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 лютого 1999 року № 25 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, які створюються шляхом заснування органом, уповноваженим управляти об’єктами державної власності, та холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації (07-07/99)», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 04 березня 1999 року за № 138/3431 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 квітня 2000 року № 39 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2000 року за № 244/4465 (із змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 березня 2002 року № 102 «Щодо реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2002 року за № 367/6655 (із змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Фонду державного майна УкраїниО. Рябченко


Протокол засідання Комісії
від 26 лютого 2013 р.  № 10

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
26.02.2013  № 248


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2013 р.
за № 461/22993

ПОРЯДОК
реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

1. Відповідно до цього Порядку здійснюється реєстрація випуску акцій акціонерних товариств, у тому числі холдингових компаній, при їх створенні шляхом корпоратизації державних підприємств, перетворенні державних унітарних комерційних підприємств в акціонерні товариства або у процесі приватизації державних підприємств, підприємств, утворених на базі орендованого майна та заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

2. Реєстрація випуску акцій здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - орган реєстрації).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

3. Реєстрація випуску акцій, що здійснюється органом реєстрації, не може розглядатися як гарантія вартості цих акцій.

4. Датою отримання заяви про реєстрацію випуску акцій є дата реєстрації такої заяви у підрозділі органу реєстрації, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

5. Орган реєстрації:

після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій і видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

повертає у передбачений абзацом другим цього пункту строк документи товариству без розгляду.

{Пункт 5 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

6. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах.

Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.

Відмова у реєстрації випуску акцій оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 2).

Розпорядження про відмову в реєстрації випуску акцій доводиться до відома товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в органі реєстрації.

У разі коли в реєстрації випуску акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

Повідомлення товариства про прийняте органом реєстрації рішення щодо реєстрації випуску акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

{Пункт 6 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

7. Для реєстрації випуску акцій акціонерне товариство у десятиденний строк з дня його державної реєстрації подає до органу реєстрації такі документи:

7.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій (додаток 3), підписану керівником та засвідчену печаткою товариства.

7.2. Засвідчені підписом керівника та печаткою товариства копію рішення засновника (засновників) про створення товариства і затвердження його статуту, а також копію рішення про випуск акцій, яке має містити:

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ товариства;

відомості про засновника (засновників) товариства: повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;

розмір статутного капіталу товариства;

тип акцій;

загальну номінальну вартість акцій;

кількість акцій;

номінальну вартість акції;

кількість і загальну номінальну вартість акцій, які отримує кожен засновник.

У разі створення акціонерних товариств у процесі приватизації підприємств, утворених на базі орендованого майна та заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, рішення, зазначені в абзаці першому цього підпункту, оформлюються протоколом установчих зборів засновників товариства.

{Підпункт 7.3 пункту 7 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

7.3. Копію звіту про оцінку майна або акта оцінки майна та копію рішення про його затвердження, засвідчені підписом керівника та печаткою товариства.

7.4. Копії виписок з рахунків у цінних паперах, актів приймання-передачі та інших документів, які підтверджують передачу пакетів акцій та інших активів до статутного капіталу товариства (подаються у разі реєстрації випуску акцій холдингової компанії), засвідчені підписом керівника та печаткою товариства.

7.5. Баланс товариства, складений на дату державної реєстрації товариства, та висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо формування статутного капіталу товариства станом на дату державної реєстрації товариства або баланс товариства за перший звітний період та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)/висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за відповідний період, що містить висновки, яких дійшов аудитор, щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам, формування та сплати статутного капіталу із зазначенням переліку внесків, унесених в оплату статутного капіталу (акцій попереднього випуску), реквізитів платіжних документів (у разі оплати грошовими коштами) або актів приймання-передавання (при оплаті не грошовими коштами).

{Підпункт 7.5 пункту 7 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 849 від 28.11.2017}

7.6. Копію попереднього договору з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

{Підпункт 7.6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

7.7. Копію платіжного доручення про сплату державного мита за реєстрацію випуску цінних паперів згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

8. Орган реєстрації має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться у поданих документах. До закінчення встановленого для реєстрації строку орган реєстрації може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих для реєстрації випуску акцій.

9. За письмовою заявою емітента, отриманою органом реєстрації до прийняття рішення про реєстрацію випуску акцій або про відмову в реєстрації і не пізніше закінчення установленого строку розгляду документів, орган реєстрації може повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання.

Після доопрацювання документи для реєстрації випуску акцій подаються у загальному порядку.

10. Для реєстрації випуску акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до органу реєстрації  передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

{Порядок доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1289 від 30.09.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка

Додаток 1
до Порядку реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, що створюються
у процесі приватизації та корпоратизації

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск ______
іменних акцій ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                                                    (найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_________________________________
(сума словами)

гривень,

номінальною вартістю

_________________________________
(сума словами)

гривень,

у кількості

_________________________________
(кількість словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний № ___/1/___

Дата реєстрації «___» __________ 20__ року

Дата видачі «___» __________ 20__ року

_________________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)


М.П.


Додаток 2
до Порядку реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, що створюються
у процесі приватизації та корпоратизації

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


Найменування емітента:
________________________________
Місцезнаходження:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____-В

«___» _________ 20___ року

м. _______________

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
____________________________________________________________________________,
                                                                       (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _________________, під час розгляду документів, наданих для реєстрації
випуску акцій ________________________________________________________________,
                                                                                                (найменування емітента)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Враховуючи викладене та на підставі _____________ Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _______ 2013 року за № _____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

відмовити у реєстрації випуску акцій _____________________________________________.
                                                                                                                     (найменування емітента)

_________________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище уповноваженої особи)


М.П.


Додаток 3
до Порядку реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, що створюються
у процесі приватизації та корпоратизації

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску акцій

Повне найменування емітента


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження емітента


Дата державної реєстрації емітента


Телефон, факс


Поточний рахунок


Розмір статутного капіталу (загальна номінальна вартість акцій)


Загальна кількість акцій


Номінальна вартість акції


_________________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, імя, по батькові)


М.П.