Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Рішення
Номер: 529
Прийняття: 14.07.2017
Видавники: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2017  № 529


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 серпня 2017 р.
за № 961/30829

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо удосконалення порядку реєстрації випуску акцій)

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 465 від 29.08.2019
№ 569 від 26.09.2019}

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2012 року № 371, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за № 440/20753 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:

«Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.»;

2) у розділі ІІІ:

підпункт 1.3 пункту 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.4 - 1.8 вважати відповідно підпунктами 1.3 - 1.7;

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

2) повертає у передбачений підпунктом 1 цього пункту строк документи товариству без розгляду.»;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

виявлення порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про консолідацію або дроблення акцій та/або  внесення змін до статуту товариства, пов'язаних з консолідацією або дробленням акцій (щодо номінальної вартості та кількості акцій), у тому числі порушень порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято відповідні рішення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення послідовності дій щодо здійснення консолідації або дроблення акцій, встановленої пунктом 1 розділу II цього Порядку, або інше порушення вимог цього Порядку.»;

пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.».

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 465 від 29.08.2019}

3. Внести до Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за № 461/22993 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1 після слів «корпоратизації державних підприємств» доповнити словами «, перетворенні державних унітарних комерційних підприємств в акціонерні товариства»;

2) у пункті 2 слова «, її центральним апаратом або територіальними органами відповідно до делегованих повноважень» виключити;

3) підпункти 5, 6 викласти у такій редакції:

«5. Орган реєстрації:

після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій і видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

повертає у передбачений абзацом другим цього пункту строк документи товариству без розгляду.

6. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах.

Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.

Відмова у реєстрації випуску акцій оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 2).

Розпорядження про відмову в реєстрації випуску акцій доводиться до відома товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в органі реєстрації.

У разі коли в реєстрації випуску акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

Повідомлення товариства про прийняте органом реєстрації рішення щодо реєстрації випуску акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.»;

4) у пункті 7:

підпункт 7.3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7.4 - 7.8 вважати відповідно підпунктами 7.3 - 7.7;

у підпункті 7.6 слова «депозитарієм про обслуговування емісії» замінити словами «Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків»;

5) пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Для реєстрації випуску акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до органу реєстрації  передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.».

4. Внести до Порядку реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року № 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за № 444/22976 (зі змінами), такі зміни:

1) пункти 5, 6 викласти у такій редакції:

«5. Орган реєстрації:

після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій і видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

повертає у передбачений абзацом другим цього пункту строк документи товариству без розгляду.

6. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах.

Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.

Відмова у реєстрації випуску акцій оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 2).

Розпорядження про відмову в реєстрації випуску акцій доводиться до відома акціонерного товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в органі реєстрації.

У разі коли в реєстрації випуску акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

Повідомлення товариства про прийняте органом реєстрації рішення щодо реєстрації випуску акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.»;

2) у пункті 9:

в підпункті 9.3 слова «, з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації, засвідчену у нотаріальному порядку» виключити;

підпункт 9.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 9.5 - 9.8 вважати відповідно підпунктами 9.4 - 9.7;

3) абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції:

«Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до органу реєстрації  передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.».

5. Внести до Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року № 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 795/23327 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац другий пункту 7 розділу І викласти у такій редакції:

«Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до органу реєстрації передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до органу реєстрації  передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.»;

2) у розділі ІІ:

в абзаці другому підпункту 1.1 пункту 1, підпункту 2.1 пункту 2, підпункту 3.1 пункту 3, підпункту 5.1 пункту 5, підпункту 7.1 пункту 7 речення друге виключити;

3) у розділі ІІІ:

пункти 9 - 13 глави 1 викласти у такій редакції:

«9. Комісія забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу акцій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу акцій направлення відповідного розпорядження емітенту.

10. Комісія додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення/відновлення обігу акцій в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

11. Розпорядження про зупинення обігу акцій містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції (крім спадкування або правонаступництва акцій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі акцій їх емітентом).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних із переходом прав власності на акції, є дата, що настає на другий робочий день з дати видачі розпорядження про зупинення обігу акцій.

12. На підставі розпорядження про зупинення обігу акцій Комісією вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

13. На підставі розпорядження про відновлення обігу акцій здійснюється відновлення обігу акцій відповідного випуску згідно із законодавством про депозитарну діяльність в Україні, Комісією вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.»;

у главі 2:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Повідомлення товариства про прийняте Комісією рішення щодо реєстрації випуску акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій  здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.»;

пункти 17, 18 викласти у такій редакції:

«17. Комісія забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій:

оприлюднення розпорядження на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій направлення розпорядження емітенту.

18. Комісія додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску Комісією вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.»;

абзац восьмий підпункту 11 пункту 1 глави 3 після слів «зборами акціонерів» доповнити словами «, у разі наявності акціонерів, які з відповідних питань голосували «проти»;

підпункт 7 пункту 1 глави 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 8 - 12 вважати відповідно підпунктами 7 - 11;

4) додаток 1 до Порядку викласти у новій редакції, що додається;

5) у тексті Порядку слова «нотаріально», «або нотаріально», «нотаріально або» виключити.

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 569 від 26.09.2019}

7. Внести до розділу І Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 травня 2014 року № 692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за № 642/25419 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Повідомлення товариства про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску (випусків) акцій, реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.»;

2) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у підрозділі центрального апарату Комісії, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.»;

3) підпункти 10 - 12 викласти у такій редакції:

«10. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

2) повертає у передбачений підпунктом 1 цього пункту строк документи товариству без розгляду.

11. Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Положенням, до їх оформлення.

Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

виявлення порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення акцій;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах.

12. Розпорядження про відмову в реєстрації випуску акцій доводиться до відома товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі, крім оригіналу свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію попереднього випуску (випусків) акцій, що направляється товариству одночасно з повідомленням про відмову в реєстрації випуску акцій.

У разі коли в реєстрації випуску акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.»;

4) абзац другий пункту 35 викласти у такій редакції:

«Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено цим Положенням. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим Положенням, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.».

8. Внести до Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1492/24024 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 10 розділу І викласти у такій редакції:

«10. Для реєстрації випуску акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.»;

2) у розділі ІІІ:

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Реєстрація випуску акцій нової номінальної вартості є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.»;

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів;

2) повертає у передбачений підпунктом 1 цього пункту строк документи товариству без розгляду.»;

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Підставами для повернення товариству без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:

виявлення порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів, на яких приймалося рішення про анулювання викуплених товариством акцій, випуск акцій нової номінальної вартості та внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі зміною номінальної вартості та кількості акцій;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах.»;

пункт 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, доводиться до товариства письмово шляхом направлення товариству відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

9. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів  забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

{Додаток 12 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 465 від 29.08.2019}

{Додаток 13 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 465 від 29.08.2019}Додаток 1
до Порядку здійснення емісії
та реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств,
які створюються шляхом злиття,
поділу, виділу чи перетворення
або до яких здійснюється приєднання

РОЗПОРЯДЖЕННЯ