Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 80
Прийняття: 23.01.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. № 80
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 80

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі

{У тексті Порядку слово “Міненерговугілля” в усіх відмінках замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 965 від 27.11.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міненерго” згідно з Постановою КМ № 718 від 22.07.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реструктуризація вугільної галузі” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерго.

Одержувачами бюджетних коштів є вугледобувні підприємства державної форми власності або господарські товариства з видобутку вугілля, 100 відсотків акцій яких належать державі (далі - вугледобувні підприємства), а також державне підприємство “Дирекція по будівництву об’єктів”, на яке покладено функції з утримання об’єкта незавершеного будівництва “Будівництво шахти № 10 “Нововолинська” ДП “Волиньвугілля” (коригування)” в безпечному та безаварійному стані, за умови, що забезпечення функціонування зазначеного об’єкта в період тимчасового припинення будівництва до вартості проекту “Будівництво шахти № 10 “Нововолинська” ДП “Волиньвугілля” (коригування)” не включене.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 344 від 06.05.2020, № 188 від 10.03.2021}

Одержувачем бюджетних коштів не може бути вугледобувне підприємство або державне підприємство “Дирекція по будівництву об’єктів”, якщо вони визнані в установленому порядку банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство чи які перебувають у стадії ліквідації, крім вугледобувних підприємств та державного підприємства “Дирекція по будівництву об’єктів”, щодо яких введено процедуру розпорядження майном.

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 344 від 06.05.2020}

Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним підприємствам та державному підприємству “Дирекція по будівництву об’єктів” на безповоротній основі.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 344 від 06.05.2020}

3. Метою бюджетної програми є задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції, а також утримання об’єкта незавершеного будівництва шахти № 10 “Нововолинська” у безпечному та безаварійному стані.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 344 від 06.05.2020}

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) повернення до державного бюджету коштів, виділених Міненерго для погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промисловості на поворотній основі з резервного фонду державного бюджету;

{Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 570 від 05.07.2019}

2) забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, спожитої електроенергії, а також погашення заборгованості із заробітної плати;

3) здійснення у 2019 р. заходів з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств у сумі 383613,6 тис. гривень;

{Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 478 від 05.06.2019, № 542 від 26.06.2019, № 1065 від 04.12.2019}

4) оплату видатків за договорами постачання електричної енергії;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 570 від 05.07.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 701 від 14.08.2019}

5) утримання об’єкта незавершеного будівництва “Будівництво шахти № 10 “Нововолинська” ДП “Волиньвугілля” (коригування)” (оплата електричної енергії, пов’язаної з утриманням об’єкта в безпечному та безаварійному стані; оплата праці працівникам, які забезпечують утримання об’єкта в безпечному та безаварійному стані; оплата за комунальні послуги (тепло-, водопостачання, водовідведення), пов’язані з утриманням об’єкта в безпечному та безаварійному стані; інші витрати (матеріали, оплата послуг виробничого характеру, плата за землю, витрати на відшкодування Пенсійному фонду України фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, інші податки), пов’язані з утриманням об’єкта в безпечному та безаварійному стані) відповідно до кошторису витрат, що складений на підставі Технологічного паспорта утримання об’єкта незавершеного будівництва “Будівництво шахти № 10 “Нововолинська” ДП “Волиньвугілля” (коригування)” із застосуванням галузевих нормативів і зазначених у них показників, який затверджується Міненерго, виконання бюджетних зобов’язань за попередній період, узятих на облік в органах Казначейства, а також оплату послуг з розроблення техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови шахти № 10 “Нововолинська” державного підприємства “Волиньвугілля”.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 344 від 06.05.2020; в редакції Постанови КМ № 188 від 10.03.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 968 від 30.08.2022}

5. Заходи з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств затверджуються Міненерго.

6. Погашення заборгованості із заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, без урахування штрафів і пені здійснюється відповідно до інвентаризації, що проводиться вугледобувними підприємствами, результати якої подаються Міненерго, яке:

1) затверджує розподіл обсягу бюджетних асигнувань у розрізі вугледобувних підприємств;

2) перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Якщо сума виділених бюджетних коштів є меншою, ніж обсяг заборгованості із заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, Міненерго розподіляє бюджетні кошти між вугледобувними підприємствами пропорційно визначеній заборгованості у тих періодах, в яких є заборгованість працівникам.

7. З метою визначення обсягу бюджетних коштів, необхідного для часткового покриття витрат, що включаються до собівартості товарної вугільної продукції, вугледобувні підприємства готують з урахуванням розроблених Міненерго методичних рекомендацій прогнозовані техніко-економічні показники діяльності та план заходів, які спрямовані на поліпшення показників з виробництва та зниження витрат товарної вугільної продукції, і подають їх на розгляд Міненерго в установленому ним порядку.

8. Міненерго:

1) розподіляє та затверджує в установленому порядку обсяги бюджетних коштів між вугледобувними підприємствами, якщо вартість товарної вугільної продукції за прогнозованими цінами не покриває прогнозованих витрат, що включаються до її собівартості, з урахуванням того, що вони не можуть перевищувати стовідсоткового покриття прогнозованих збитків вугледобувного підприємства;

2) затверджує для кожного вугледобувного підприємства окремі прогнозні щомісячні показники їх діяльності в установленому Міненерго порядку, а саме:

обсяг видобутку рядового вугілля;

обсяг, вартість та витрати із собівартості товарної вугільної продукції.

Затверджений обсяг видобутку рядового вугілля та товарної вугільної продукції може коригуватися або уточнюватися:

у зв’язку з техногенними аваріями із зупинкою виробництва не менш як на п’ять робочих днів;

у разі потрапляння очисного вибою до зони гірничо-геологічного порушення, що призводить до зниження якості вугілля, яке видобувається;

у разі несвоєчасного введення в дію очисних вибоїв, зокрема у зв’язку із затримкою виготовлення чи постачання необхідного гірничошахтного обладнання;

у разі передачі державних вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів для підготовки до ліквідації;

3) визначає для кожного вугледобувного підприємства з урахуванням плану заходів, зазначеного у пункті 7 цього Порядку, щомісячні показники, а саме:

прогнозовану вартість товарної вугільної продукції виходячи з її асортименту, показників якості та прогнозованої ціни. Прогнозовані ціни на сортове вугілля, вугілля для коксування, а також вугілля для теплових електростанцій та інших споживачів визначаються виходячи з цін для кінцевого споживача відповідно до договорів про продаж вугілля;

прогнозовані витрати, що включаються до собівартості товарної вугільної продукції, без урахування адміністративних витрат та витрат на збут, а також сум амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів. Такі витрати розраховуються вугледобувними підприємствами відповідно до галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво продукції, затверджених Міненерго.

Обсяг прогнозованих збитків визначається як різниця між прогнозованими витратами та прогнозованою вартістю товарної вугільної продукції.

9. Річний або місячний обсяг бюджетних коштів на 1 гривню прогнозованих збитків вугледобувних підприємств визначається за такою формулою:

P = Bi : Zi,

де Bi - річний або місячний обсяг бюджетних коштів відповідно до розпису державного бюджету, тис. гривень;

Zi - загальний обсяг прогнозованих збитків на рік або відповідний місяць, тис. гривень.

10. Обсяг бюджетних коштів для окремого вугледобувного підприємства визначається за такою формулою:

R1,2,3 = P x Z1,2,3,

де Z1,2,3 - обсяг прогнозованих збитків вугледобувного підприємства, тис. гривень.

11. Затверджений Міненерго відповідно до підпункту 1 пункту 8 цього Порядку обсяг бюджетних коштів підлягає коригуванню:

за умови, що вугледобувне підприємство отримало позитивний результат наростаючим підсумком від виробництва товарної вугільної продукції з урахуванням одержаних бюджетних коштів;

у разі перевищення обсягу прогнозованих збитків від виробництва готової товарної вугільної продукції за результатами діяльності вугледобувного підприємства, крім вугледобувних підприємств, що видобувають вугілля на пластах крутого падіння, наростаючим підсумком за звітний квартал, шляхом зменшення виділення бюджетних коштів на 0,1 відсотка за кожний відсоток перевищення у наступних трьох місяцях за місяцем подання звітності.

У наступних кварталах державна підтримка вугледобувним підприємствам може бути відновлена до запланованих обсягів за умови неперевищення наростаючим підсумком показника збитків від виробництва товарної вугільної продукції;

у разі передачі державних вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів для підготовки до ліквідації або на ліквідацію.

У разі прийняття рішення про ліквідацію шахти Міненерго здійснює перегляд прогнозованих показників та перерозподіл затвердженого обсягу бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств у межах обсягу, передбаченого у державному бюджеті на відповідний рік. Розрахунок збільшення обсягу бюджетних асигнувань на ліквідацію державних вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів та соціальну підтримку працівників, що вивільняються у зв’язку з їх ліквідацією, здійснюється під час формування бюджетного запиту на наступний рік за програмою “Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств”.

{Абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 344 від 06.05.2020}

Коригування обсягу бюджетних коштів не здійснюється, якщо план виробництва товарної вугільної продукції не виконано з об’єктивних причин, зокрема у зв’язку із зупинкою виробництва не менш як на п’ять робочих днів.

12. Міненерго:

перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам та державному підприємству “Дирекція по будівництву об’єктів” на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства, із зазначенням напрямів їх використання, у тому числі у платіжних дорученнях. У разі наявності заборгованості із заробітної плати бюджетні кошти перераховуються за умови спрямування підприємствами на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати, не менше ніж 80 відсотків коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції та інших надходжень станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом;

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 344 від 06.05.2020}

подає не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підставі звітів, поданих вугледобувними підприємствами та державним підприємством “Дирекція по будівництву об’єктів”;

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 344 від 06.05.2020}

складає та подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та вугледобувних підприємств.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 760 від 21.07.2021}

13. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

14. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.