Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 756
Прийняття: 18.09.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 вересня 2013 р. № 756
Київ

Питання проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 950 від 14.12.2016
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств у складі згідно з додатком.

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств;

Положення про Міжвідомчу робочу групу з проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2013 р. № 756

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств

Віце-прем’єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), голова Міжвідомчої робочої групи

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Начальник відділу фінансування природоохоронних заходів Міндовкілля, секретар Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра енергетики

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра юстиції

Заступник Голови Держаудитслужби

Народні депутати України (за згодою)

Директор департаменту економіки та фінансів Міндовкілля

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 950 від 14.12.2016, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2013 р. № 756

ПОРЯДОК
проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у межах сум сплаченого платниками екологічного податку (далі - цільові проекти).

2. Для участі у відборі подаються цільові проекти, спрямовані на екологічну модернізацію підприємств шляхом їх технічного переоснащення, розширення та реконструкції діючих підприємств з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

3. Міндовкілля у місячний строк після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення відбору цільових проектів.

В оголошенні зазначаються строки подання, місце приймання документів, що необхідні для участі у відборі цільових проектів, умови його проведення, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються відповідні консультації.

4. Для участі у відборі цільових проектів підприємства подають Міндовкіллю:

1) запит про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища за формою, затвердженою Міндовкіллям;

2) проект будівництва та письмовий звіт експертної організації, що оформлені відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674);

3) затверджений підприємством кошторис витрат на реалізацію цільових проектів;

4) графік реалізації цільових проектів;

5) довідку про відсутність заборгованості із сплати:

податків і зборів (обов’язкових платежів);

внесків до Пенсійного фонду України;

6) засвідчені в установленому порядку керівником підприємства копії балансу та звіту про фінансові результати діяльності підприємства за останній звітний рік;

7) довідку органу доходів і зборів про суму сплаченого підприємством екологічного податку за два попередні роки та з початку поточного року;

8) довідку про залучення інших коштів (власних коштів та коштів місцевих бюджетів тощо) для фінансування цільових проектів;

9) опис цільового проекту із зазначенням мети, технічних характеристик та результатів його реалізації, зокрема природоохоронного ефекту.

Відповідальність за достовірність поданих документів покладається на керівника підприємства.

Документи, подані з порушенням зазначених у цьому пункті вимог та/або не в повному обсязі, Міндовкілля надсилає в десятиденний строк з дати надходження для доопрацювання підприємству.

Підприємство має право подати доопрацьовані документи у десятиденний строк з дати їх надходження.

5. Документи, отримані Міндовкіллям з порушенням строків їх подання, не розглядаються та підлягають поверненню.

6. Відбір цільових проектів проводиться двома етапами.

7. На першому етапі відбору цільових проектів Міндовкілля забезпечує розгляд документів, поданих згідно з пунктом 4 цього Порядку, щодо відповідності таких проектів критеріям їх відбору.

8. Основними критеріями відбору цільових проектів є:

1) відповідність заходів, передбачених цільовими проектами, переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505);

2) наявність співфінансування цільових проектів (власних коштів та коштів місцевих бюджетів тощо);

3) еколого-економічна ефективність цільових проектів.

9. Цільові проекти не розглядаються в разі надходження до Міндовкілля в установленому порядку інформації про:

1) наявність у підприємства заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, а також із виплати заробітної плати;

2) виявлення у поданих підприємством документах недостовірної інформації про цільовий проект або фінансово-економічний стан такого підприємства.

10. Міндовкілля протягом місяця після закінчення строку подання цільових проектів подає пропозиції щодо таких проектів на розгляд Міжвідомчої робочої групи з проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств (далі - Міжвідомча робоча група).

11. На другому етапі відбору цільових проектів Міжвідомча робоча група проводить їх відбір на підставі пропозицій Міндовкілля та формує перелік цільових проектів.

12. Міжвідомча робоча група подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку цільових проектів для прийняття відповідного рішення.

Перелік цільових проектів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міндовкілля.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2013 р. № 756

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств

1. Міжвідомча робоча група з проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням Міжвідомчої робочої групи є відбір цільових проектів екологічної модернізації підприємств, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у межах сум сплаченого платниками екологічного податку (далі - цільові проекти).

4. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів.

5. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів такої групи.

Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Голова Міжвідомчої робочої групи:

затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

здійснює керівництво її діяльністю.

До складу Міжвідомчої робочої групи можуть включатися народні депутати України за їх згодою в кількості, що не перевищує третину її складу.

6. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що скликаються у разі потреби за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

7. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

8. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Міндовкілля.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Міндовкілля.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}