Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 745
Прийняття: 26.10.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 745
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1188, № 69, ст. 2276, № 101, ст. 3477; 2016 р., № 2, ст. 106) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 листопада 2016 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 745

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302

1. У постанові:

1) назву і вступну частину постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України

Відповідно до частини другої статті 15 та абзацу другого частини другої статті 21 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:”;

2) абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, що додається.”;

3) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

“2. Запровадити із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру:

з 1 січня 2016 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, громадянам України, яким паспорт громадянина України оформляється вперше, з урахуванням вимог пункту 2 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII;

з 1 листопада 2016 р. оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, громадянам України відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого цією постановою.

3. Установити, що:

до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України, зразки бланків якого затверджено цією постановою, паспорт громадянина України може оформлятися з використанням бланка паспорта громадянина України у формі книжечки;

прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразок бланка якого затверджено цією постановою, з 1 листопада 2016 р. припиняється;

паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 1 листопада 2016 р., є чинним протягом строку, на який його було видано.”.

2. Додаток 1 до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 745)

ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік

Зворотний бік

”.

3. У додатку 2 до постанови:

1) в абзаці третьому пункту 2 слова “може бути внесена” замінити словом “вноситься”;

2) у третьому реченні абзацу другого пункту 7 слова “починають рухатися” замінити словами “створюють візуальний ефект руху”;

3) у пункті 9:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“РНОКПП/RNTRC”;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

в абзаці сьомому слова “рекомендаціями ІКАО” замінити словами і цифрами “рекомендаціями ІКАО Doc 9303”;

4) доповнити додаток пунктом 181 такого змісту:

“181. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП) зазначається десятьма цифрами.

У разі наявності повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) у відповідному полі проставляється слово “відмова”. У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється.”;

5) в абзаці шостому пункту 19 слова і цифри “до стандарту ДСТУ ISO 3166-1-2000” замінити словами і цифрами “до стандарту ДСТУ ISO 3166-1-2009”;

6) у пункті 21 слова “уповноваженого суб’єкта, що видав паспорт” замінити словами “ДМС, що оформив паспорт”;

7) пункт 25 викласти в такій редакції:

“25. Розміри на схематичній діаграмі паспорта зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.

СХЕМАТИЧНА ДІАГРАМА
бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

Лицьовий бік

Зворотний бік

”.

8) у тексті додатка слова “Державний Прапор України” та “малий Державний Герб України” в усіх відмінках замінити відповідно словами “стилізоване зображення Державного Прапора України” та “стилізоване зображення малого Державного Герба України” у відповідному відмінку.

4. Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2016 р. № 745)

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України (далі - паспорт) є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

2. Паспорт виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

3. Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт.

4. Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку, - на кожні 10 років.

5. У разі втрати або викрадення паспорта особі замість втраченого або викраденого оформляється та видається новий паспорт.

6. Обмін паспорта здійснюється у разі:

1) зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);

3) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

4) закінчення строку дії паспорта;

5) непридатності паспорта для подальшого використання;

6) досягнення 25- чи 45-річного віку особою, яка має паспорт зразка 1994 року (за бажанням).

7. Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта здійснюються:

1) особі, яка досягла 14-річного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;

2) особі, яка досягла 14-річного віку та яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники);

3) особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, - через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу (далі - уповноважена особа).

8. Паспорт видається:

не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для  його отримання;

не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для  його термінового отримання.

Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

9. За оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта справляється адміністративний збір у порядку та розмірах, установлених законодавством. Адміністративний збір справляється у разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта зразка 1994 року.

За оформлення паспорта вперше адміністративний збір не справляється.

10. Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта здійснюється територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) у взаємодії з Державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі - Центр).

11. Порядок взаємодії ДМС з Центром встановлюється шляхом укладення відповідних договорів згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

Порядок взаємодії територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС з центрами надання адміністративних послуг встановлюється шляхом укладення відповідних договорів згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

12. Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС.

13. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета, зразок якої затверджується МВС.

14. До заяви-анкети вноситься така інформація про особу, на ім’я якої оформляється паспорт:

1) ім’я особи (прізвище, власне ім’я та по батькові особи, яка є громадянином України, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить);

2) дата народження;

3) місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

4) стать;

5) дата та підстави набуття громадянства;

6) унікальний номер запису в Реєстрі (у разі наявності);

7) відцифрований образ обличчя особи;

8) відцифрований підпис особи (крім осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними). Підпис осіб з фізичними вадами вноситься за їх бажанням. Підпис осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань або перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, а також осіб, які не можуть пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - вноситься із застосуванням засобів Реєстру шляхом сканування;

9) відомості про внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, засобів електронного цифрового підпису;

10) відомості про згоду на внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, відцифрованих відбитків пальців рук;

11) місце проживання із зазначенням адреси (держава, область, район/місто, селище/село, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

12) номер контактного телефону заявника та/або адреса електронної пошти;

13) реквізити документа, на підставі якого оформляється паспорт;

14) відомості про законного представника особи чи уповноважену особу (ім’я, дата народження, реквізити документа, що посвідчує особу, та документа, що підтверджує її повноваження);

15) додаткова змінна інформація (відомості про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу);

16) відомості про сплату адміністративного збору або про звільнення від його сплати;

17) дата заповнення заяви-анкети.

15. Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Отримання інформації та взаємодія під час здійснення ідентифікації особи

16. ДМС має право отримувати інформацію про особу з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі, необхідному для ідентифікації особи у зв’язку з оформленням (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміном паспорта.

Доступ до зазначеної інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

У разі відсутності можливості надання ДМС прямого доступу до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, або направлення запитів в електронній формі захищеними каналами зв’язку одержання відомостей про особу здійснюється шляхом надсилання запитів та надання відповідей на них на паперових носіях.

17. До підключення Мін’юсту до Реєстру одержання відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, які підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру, здійснюється шляхом надсилання до Мін’юсту в електронній формі захищеними каналами зв’язку запитів щодо кожної особи, відповідь на які Мін’юст надає протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.

У разі відсутності можливості надіслання запитів у електронній формі запити надсилаються на паперових носіях.

18. У разі відсутності в ДМС інформації про належність особи до громадянства України територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС проводить перевірку факту належності особи до громадянства України, у тому числі шляхом надіслання до МЗС запитів щодо набуття особою громадянства України, перебування на постійному/тимчасовому консульському обліку.

Подання документів для оформлення, обміну паспорта

19. Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються до центрів надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів (далі - уповноважені суб’єкти), територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

До територіального органу ДМС документи подаються лише в разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру.

Подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта здійснюється лише до територіального підрозділу ДМС у разі:

набуття особою громадянства України;

оформлення особі паспорта вперше після досягнення 18-річного віку без подання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями;

оформлення паспорта вперше після досягнення 18-річного віку особі, яка надала рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);

повернення на проживання в Україну особи, яка постійно проживала за кордоном;

оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, якщо така особа не отримувала паспорта, оформленого із застосуванням засобів Реєстру;

відбування особою покарання в установах виконання покарань або перебування на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу.

20. Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою (далі - заявники) до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за зареєстрованим місцем проживання особи.

Особа, яка досягла 14-річного віку та місце проживання якої не зареєстровано, для оформлення паспорта вперше подає документи до територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем фактичного проживання в Україні.

Документи для оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, можуть подаватися заявником до будь-якого територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта.

Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, подає документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта через уповноважену особу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.

Внутрішньо переміщена особа подає документи до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Бездомна особа подає документи до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.

21. У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

22. У разі закінчення строку дії паспорта документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта.

Дії працівників під час приймання документів для оформлення, обміну паспорта

23. Керівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС визначає працівників, які здійснюють функції з прийняття документів, оформлення заяв-анкет та видачі паспорта, і працівників, які здійснюють функції з оформлення паспорта (розгляд заяви-анкети, ідентифікація особи та прийняття рішення). Керівник уповноваженого суб’єкта визначає осіб, які в межах повноважень, встановлених законодавством, отримують доступ до інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, власником або розпорядником яких є ДМС, є матеріально відповідальними особами та здійснюють функції з прийняття документів, оформлення заяв-анкет і видачі паспорта.

24. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта під час приймання документів від заявника перевіряє повноту поданих заявником документів, зазначених у пунктах 35, 46 і 69 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства.

У разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган ДМС/територіальний підрозділ ДМС, уповноважений суб’єкт інформує заявника про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в прийнятті документів.

Якщо під час прийому документів заявник надав паспорт, який, за даними відомчої інформаційної системи ДМС, визнано недійсним відповідно до пункту 108 цього Порядку, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта здійснює його вилучення в порядку, передбаченому пунктом 107 цього Порядку.

25. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта із використанням електронного цифрового підпису та із застосуванням засобів Реєстру формує заяву-анкету (у тому числі здійснює отримання біометричних даних, параметрів).

26. Після формування заяви-анкети працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта друкує її та надає заявнику для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей. Реєстрація заяви-анкети здійснюється із застосуванням засобів Реєстру під час її формування.

У разі виявлення помилок в заяві-анкеті працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта вносить до неї відповідні виправлення.

27. Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу власним підписом.

28. Після перевірки заявником правильності внесених до заяви-анкети відомостей про особу заява-анкета перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, який прийняв документи та сформував заяву-анкету.

29. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта сканує із застосуванням засобів Реєстру до заяви-анкети документи, які подаються заявником. Оригінали документів (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України, паспорта, що підлягає обміну, документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються заявнику після оформлення заяви-анкети.

30. Прийняті уповноваженим суб’єктом заява-анкета та скановані документи (у тому числі отримані біометричні дані, параметри) із застосуванням засобів Реєстру автоматично розподіляються та надсилаються до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який обслуговує відповідний уповноважений суб’єкт, що здійснив прийняття документів від заявника.

31. Керівник/заступник керівника територіального органу ДМС або керівник його структурного підрозділу, керівник/заступник керівника територіального підрозділу ДМС або особа, яка виконує його обов’язки, щодня здійснює розподіл прийнятих (у тому числі уповноваженими суб’єктами) заяв-анкет між працівниками, які здійснюють функції з оформлення паспорта.

32. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС не пізніше наступного дня після надходження до розгляду документів перевіряє повноту поданих заявником документів, зазначених у пунктах 35, 46 і 69 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства.

33. У разі прийняття рішення про відмову в розгляді документів, прийнятих уповноваженим суб’єктом, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС не пізніше наступного робочого дня надсилає уповноваженому суб’єкту письмове повідомлення про відмову в їх розгляді із зазначенням підстав відмови з метою подальшого вручення заявнику.

34. У разі коли під час перевірки виявлено, що паспорт, який подано уповноваженому суб’єкту для обміну, визнано недійсним відповідно до пункту 108 цього Порядку, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС у рішенні про відмову інформує заявника про вилучення (у тому числі тимчасово)  паспорта та необхідність звернення до уповноваженого суб’єкта для одержання довідки про його вилучення.

У разі надходження повідомлення територіального органу/територіального підрозділу ДМС про необхідність вилучення (у тому числі тимчасово) паспорта працівник уповноваженого суб’єкта вилучає паспорт в порядку, передбаченому пунктом 107 цього Порядку.

Заява-анкета, вилучений (у тому числі тимчасово) паспорт та акт про його вилучення передаються до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який прийняв відповідне рішення, на підставі акта приймання-передачі.

Подання документів для оформлення паспорта та їх розгляд

35. Заявник для оформлення паспорта подає такі документи:

1) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (далі - свідоцтво про народження);

2) оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України).

У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;

3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за кордоном);

4) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

5) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

6) рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);

7) документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;

8) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;

9) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):

про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка;

про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;

про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

10) документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який містить фотозображення особи, - для осіб, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку. У разі відсутності такого документа особа подає письмове звернення в довільній формі, в якому зазначається інформація про адресу місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про батьків або інших родичів, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи;

11) одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

36. У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи.

Працівник територіального підрозділу ДМС під час особистого відвідування особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, перевіряє та підтверджує тотожність зазначеної особи та особи, зображеної на фотокартці, про що складає акт. Акт складається в присутності особи/її законного представника, у разі перебування особи в закладі охорони здоров’я - також лікаря, який проводить лікування. В акті зазначається інформація щодо місця, дати та часу відвідування, відомості про працівника територіального підрозділу ДМС та присутніх осіб, підстави відвідування та підтвердження/непідтвердження стану здоров’я, тотожності особи. Акт підписується працівником територіального підрозділу ДМС, особою/її законним представником, а в разі перебування особи у закладі охорони здоров’я - також лікарем, який проводить лікування.

Перевірка та підтвердження тотожності особи, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, здійснюється уповноваженою особою. У разі відсутності фізичних вад особа власноручно проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.

37. Працівник територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладаються функції з оформлення паспорта, вчиняє дії, передбачені пунктами 24-29, 32 і 33 цього Порядку, і приймає до розгляду заяву-анкету та додані до неї документи.

38. Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів працівник територіального підрозділу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється паспорт.

39. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Реєстру.

Пошук в Реєстрі інформації щодо особи здійснюється за поданими персональними даними (у тому числі тими, що змінилися).

До запровадження органами реєстрації внесення до Реєстру відомостей про місце проживання особи в установленому законодавством порядку відомості про реєстрацію місця проживання, які подаються заявником, перевіряються за даними обліку територіального органу ДМС.

Рішення про оформлення паспорта приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи та перевірки факту  належності особи до громадянства України.

40. Ідентифікація особи, на ім’я якої оформляється паспорт і стосовно якої відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

41. У разі відсутності прямого доступу до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, працівник територіального підрозділу ДМС протягом одного робочого дня з дня прийняття заяви-анкети до розгляду заповнює електронну форму запиту та надсилає його до відповідного органу, установи, організації, територіального підрозділу ДМС.

Перевірка за запитом проводиться протягом двох робочих днів з дня його надходження. За результатами перевірки готується відповідь шляхом заповнення її електронної форми та надсилається до відповідного територіального підрозділу ДМС.

Строк надання відповіді не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі термінового оформлення паспорта надсилання запиту здійснюється в день прийняття заяви-анкети до розгляду, а відповідь надається невідкладно в день надходження відповідного запиту.

За відсутності можливості надіслання запитів у електронній формі запити надсилаються на паперових носіях. Допускається надсилання запитів та отримання відповідей каналами відомчої електронної пошти.

42. Стосовно осіб, які досягли 16-річного віку та місце проживання яких не зареєстровано, проводиться перевірка щодо оформлення на ім’я особи паспорта громадянина України зразка 1994 року за даними обліку територіального  підрозділу ДМС за попереднім зареєстрованим місцем проживання особи, а за його відсутності - за фактичним місцем проживання законних представників особи. Якщо зазначені територіальні підрозділи ДМС розташовані в межах одного територіального органу ДМС, перевірка проводиться тільки за даними обліку такого територіального органу ДМС.

У разі оформлення паспорта особі, яка постійно проживала за кордоном та повернулася на проживання в Україну, територіальний підрозділ ДМС проводить перевірку факту оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон та в разі потреби надсилає запити до МЗС, закордонної дипломатичної установи з метою отримання інформації про таку особу, необхідної для її ідентифікації та зняття з постійного консульського обліку. До запиту додається заява особи в довільній формі про зняття з консульського обліку.

Рішення про оформлення паспорта приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи та перевірки факту  належності особи до громадянства України.

43. У разі неподання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками, проводиться процедура встановлення особи шляхом надсилання запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому зверненні, зокрема до МВС, Національної поліції, Мін’юсту, органів ДФС, навчальних закладів, військових частин, військових комісаріатів, установ виконання покарань, для отримання інформації з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, у тому числі фотокартки особи, яка дасть змогу ідентифікувати особу. В процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник.

Одночасно проводиться перевірка за даними обліку територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС. Перевірка стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України проводиться, зокрема, за даними Державного реєстру виборців шляхом надсилання запитів до відповідних відділів ведення Державного реєстру виборців.

Крім того, у виключних випадках за відсутності фотокартки особи та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, з метою встановлення особи проводиться опитування родичів, сусідів, які були зазначені у письмовому зверненні. За результатами їх свідчень складається акт встановлення особи за формою, встановленою МВС.

Строк проведення процедури встановлення особи не повинен перевищувати двох місяців.

44. За результатами проведення процедури встановлення особи, підтвердження факту видачі свідоцтва про народження, а також перевірки факту належності особи до громадянства України працівником територіального підрозділу ДМС складається висновок за встановленою МВС формою, який затверджується керівником територіального органу ДМС.

Якщо за результатами проведення зазначеної процедури особу не встановлено, приймається рішення про відмову особі в оформленні паспорта, яке доводиться до відома заявника в порядку, передбаченому пунктами 100 і 101 цього Порядку.

45. Матеріали перевірок (у разі надіслання запитів та отримання відповідей на паперових носіях), акт встановлення особи, висновок за результатами встановлення особи скануються та вносяться до відомчої інформаційної системи ДМС.

Після прийняття рішення про оформлення паспорта або відмову в його оформленні матеріали формуються в окрему справу, яка зберігається 75 років.

Подання документів для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого

46. Заявник для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого подає такі документи:

1) заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року (далі - заява про втрату паспорта);

2) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);

3) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

4) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

5) рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);

6) документ, що посвідчує особу законного представника/ уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;

7) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;

8) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):

про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка;

про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;

про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків  або повідомлення про відмову від його прийняття;

9) одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

47. У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем проживання особи.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта під час особистого відвідування особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, перевіряє та підтверджує тотожність зазначеної особи та особи, зображеної на фотокартці, про що складає акт. Акт складається в присутності особи/її законного представника, у разі перебування особи в закладі охорони здоров’я - також лікаря, який проводить лікування. В акті зазначається інформація щодо місця, дати та часу відвідування, відомості про працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта та присутніх осіб, підстави відвідування та підтвердження/непідтвердження стану здоров’я, тотожності особи. Акт підписується працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, особою/її законним представником, а в разі перебування особи у закладі охорони здоров’я - також лікарем, який проводить лікування.

Перевірка та підтвердження тотожності особи, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, здійснюється уповноваженою особою. У разі відсутності фізичних вад особа власноручно проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.

48. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладаються функції з оформлення паспорта, вчиняє дії, передбачені пунктами 24-29, 32 і 33 цього Порядку, і приймає до розгляду заяву-анкету та додані до неї документи.

49. Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється паспорт.

50. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Реєстру.

Пошук в Реєстрі інформації щодо особи здійснюється за поданими персональними даними (у тому числі тими, що змінилися).

До запровадження органами реєстрації внесення до Реєстру відомостей про місце проживання особи в установленому законодавством порядку відомості про реєстрацію місця проживання, які подаються заявником, перевіряються за даними обліку територіального органу ДМС.

Рішення про оформлення паспорта приймається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи та перевірки факту належності особи до громадянства України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру).

51. Ідентифікація особи, на ім’я якої оформляється паспорт у зв’язку з поданням заяви про втрату паспорта і стосовно якої відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

Надсилання запитів для перевірки інформації про особу здійснюється відповідно до пункту 41 цього Порядку.

52. Заява про втрату паспорта реєструється в день прийняття до розгляду заяви-анкети в журналі за формою, встановленою МВС, після чого працівник територіального підрозділу ДМС формує справу про втрату або викрадення паспорта, до якої долучаються подані документи та матеріали перевірки. Дані про факт втрати/викрадення паспорта зразка 1994 року вносяться до відомчої інформаційної системи ДМС не пізніше наступного дня.

53. Працівником територіального підрозділу ДМС проводиться перевірка персональних даних особи за даними обліку територіального органу ДМС.

54. Якщо паспорт, який втрачено/викрадено, був виданий територіальним підрозділом ДМС, до якого подано заяву про втрату паспорта, працівник територіального підрозділу ДМС порівнює дані особи та її фотозображення з даними заяви про видачу паспорта, який втрачено/викрадено, та вклеєною до неї фотокарткою, і сканує її із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи  ДМС.

55. У разі видачі паспорта, який втрачено/викрадено, іншим територіальним підрозділом ДМС для підтвердження видачі особі паспорта, який втрачено/викрадено, не пізніше наступного дня після прийняття до розгляду заяви-анкети до такого територіального підрозділу ДМС надсилається запит за формою, встановленою МВС.

56. Перевірка за запитом проводиться протягом двох робочих днів після його надходження. Під час перевірки відомості, наведені в запиті, та фотозображення порівнюються з даними наведеними у заяві про видачу паспорта, який втрачено/викрадено, та вклеєною до неї фотокарткою. У графі “Службові відмітки” заяви про видачу паспорта проставляється відмітка про дату надходження запиту та територіальний підрозділ ДМС, який здійснює оформлення паспорта замість втраченого/викраденого.

57. За результатами перевірки надається відповідь територіальному підрозділу ДМС, який надіслав запит, за формою, встановленою МВС, та заява про видачу паспорта, який втрачено/викрадено, сканується до відомчої інформаційної системи ДМС.

58. У разі коли під час порівняння фотозображення із фотокарткою не встановлено тотожність зображеної на них особи або виявлено невідповідність відомостей, зазначених у запиті, даним, наведеним у заяві про видачу паспорта, який втрачено/викрадено, про це повідомляється територіальному підрозділу ДМС, який надіслав запит, для вжиття додаткових заходів з ідентифікації особи і з’ясування обставин виникнення розбіжностей.

59. Після прийняття заяви від бездомної особи або особи, яка втратила паспорт після зняття з реєстрації місця проживання, проводяться додаткові перевірки за даними обліку територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС щодо перевірки факту оформлення зазначеній особі паспортів зразка 1994 року, оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання.

60. Після проведення необхідних перевірок за заявою про втрату паспорта, встановлення факту оформлення особі паспорта, який заявлено як втрачений/викрадений, та його реквізитів, ідентифікації особи працівник територіального підрозділу ДМС складає за заявою про втрату паспорта висновок за встановленою МВС формою, який затверджується керівником такого територіального підрозділу ДМС. У висновку зазначаються результати перевірки і прийняте рішення про оформлення паспорта.

61. У разі коли паспорт зразка 1994 року був оформлений територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, територіальний підрозділ ДМС надсилає запити до відповідного територіального органу ДМС.

62. У разі коли картотеки заяв про видачу паспорта територіального підрозділу ДМС не збереглися, відсутня будь-яка інформація в наявних даних обліку територіального органу ДМС, проводиться процедура встановлення особи відповідно до пункту 43 цього Порядку.

63. За результатами проведення процедури встановлення особи, підтвердження факту видачі втраченого паспорта зразка 1994 року, перевірки факту належності до громадянства України особи, яка набула громадянство України відповідно до статті 6 Закону України “Про громадянство України”, працівник територіального підрозділу ДМС складає висновок за формою, встановленою МВС, та приймає рішення про оформлення паспорта або про відмову в його оформленні.

64. Якщо за результатами проведення процедури встановлення особи її не встановлено, приймається рішення про відмову особі в оформленні паспорта, яке доводиться до відома заявника відповідно до пунктів 100 і 101 цього Порядку.

65. Матеріали перевірок (у разі надсилання та отримання відповідей на паперових носіях), акт встановлення особи, висновок за результатами встановлення особи скануються та вносяться до відомчої інформаційної системи ДМС.

66. Після прийняття рішення про оформлення паспорта або відмову в його оформленні матеріали формуються в окрему справу, яка зберігається протягом 75 років.

67. Після надходження до територіального підрозділу ДМС персоналізованого бланка паспорта працівник територіального підрозділу ДМС протягом двох робочих днів надсилає повідомлення за формою, встановленою МВС, до територіального підрозділу ДМС, який здійснив оформлення втраченого/викраденого паспорта зразка 1994 року, для внесення до заяви про видачу паспорта інформації про його недійсність із зазначенням дати втрати та дати оформлення нового паспорта, а також передачі її до архівної картотеки.

68. У разі коли особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта та подала документи для оформлення нового паспорта, знайшла його, вона зобов’язана протягом доби здати знайдений паспорт для знищення до найближчого територіального органу або територіального підрозділу ДМС, про що заявника необхідно попередити під час приймання документів.

Подання документів для оформлення паспорта у зв’язку з обміном

69. Заявник подає для обміну паспорта такі документи:

1) паспорт, що підлягає обміну;

2) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім випадків, передбачених підпунктами 4 і 6 пункту 6 цього Порядку);

3) посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

4) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

5) документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;

6) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;

7) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):

про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка (крім випадків, коли здійснюється обмін паспорта зразка 1994 року);

про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;

про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків  або повідомлення про відмову від його прийняття;

8) одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

70. У разі прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем проживання особи.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта під час особистого відвідування особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, перевіряє та підтверджує тотожність зазначеної особи та особи, зображеної на фотокартці, про що складає акт. Акт складається в присутності особи/її законного представника, у разі перебування особи в закладі охорони здоров’я - також лікаря, який проводить лікування. В акті зазначається інформація щодо місця, дати та часу відвідування, відомості про працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта та присутніх осіб, підстави відвідування та підтвердження/непідтвердження стану здоров’я, тотожності особи. Акт підписується працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, особою/її законним представником, а в разі перебування особи у закладі охорони здоров’я - також лікарем, який проводить лікування.

Перевірка та підтвердження тотожності особи, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, здійснюється уповноваженою особою. У разі відсутності фізичних вад особа власноручно проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.

71. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладаються функції з оформлення паспорта, вчиняє дії, передбачені пунктами 24-29, 32-34 цього Порядку, і приймає до розгляду заяву-анкету та додані до неї документи.

72. Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється паспорт.

73. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Реєстру.

Пошук в Реєстрі інформації щодо особи здійснюється за поданими персональними даними (у тому числі тими, що змінилися).

До запровадження органами реєстрації внесення до Реєстру відомостей про місце проживання особи в установленому законодавством порядку відомості про реєстрацію місця проживання, які подаються заявником, перевіряються за даними обліку територіального органу ДМС.

Рішення про оформлення паспорта приймається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи та перевірки факту належності особи до громадянства України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру).

74. Ідентифікація особи, на ім’я якої оформляється паспорт у зв’язку з обміном паспорта зразка 1994 року і стосовно якої відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

Надсилання запитів для перевірки інформації про особу здійснюється відповідно до пункту 41 цього Порядку.

75. Під час розгляду заяви-анкети для оформлення паспорта у зв’язку з обміном паспорта зразка 1994 року ідентифікація особи здійснюється за даними, що містяться в картотеках територіального органу ДМС та територіального підрозділу ДМС.

Якщо паспорт, який підлягає обміну, був виданий територіальним підрозділом ДМС, до якого подано заяву-анкету про його обмін, працівник територіального підрозділу ДМС порівнює дані особи та її фотозображення з даними, наведеними в заяві про видачу паспорта, який підлягає обміну, та вклеєною до неї фотокарткою, і сканує її із застосуванням засобів Реєстру до відомчої інформаційної системи ДМС.

76. У разі видачі паспорта, який підлягає обміну, іншим територіальним підрозділом ДМС для підтвердження видачі особі паспорта, який підлягає обміну, не пізніше наступного дня після приймання до розгляду заяви-анкети до такого територіального підрозділу ДМС надсилається запит за формою, встановленою МВС.

77. Перевірка за запитом проводиться протягом двох робочих днів після його надходження. Під час перевірки відомості, наведені в запиті, та фотозображення порівнюються з даними, наведеними в заяві про видачу паспорта, який підлягає обміну, та вклеєною до неї фотокарткою. У графі “Службові відмітки” заяви про видачу паспорта проставляється відмітка про дату надходження запиту та територіальний підрозділ ДМС, який здійснює оформлення паспорта у зв’язку з обміном, підстави обміну.

За результатами перевірки надається відповідь територіальному підрозділу ДМС, який надіслав запит, за встановленою МВС формою, а заява про видачу паспорта, який підлягає обміну, сканується до відомчої інформаційної системи ДМС.

78. У разі коли під час порівняння фотозображення із фотокарткою не встановлено тотожність зображеної на них особи або виявлено невідповідність відомостей, зазначених у запиті, даним, наведеним у заяві про видачу паспорта, який підлягає обміну, про це повідомляється територіальному підрозділу ДМС, який надіслав запит, для вжиття додаткових заходів з ідентифікації особи і з’ясування обставин виникнення розбіжностей.

79. За результатами проведених перевірок, підтвердження факту видачі паспорта зразка 1994 року, ідентифікації особи працівник територіального підрозділу ДМС приймає рішення про оформлення паспорта або про відмову в його оформленні.

80. У разі коли паспорт зразка 1994 року був оформлений територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, територіальний підрозділ ДМС надсилає запити до відповідного територіального органу ДМС.

81. У разі коли картотеки заяв про видачу паспорта територіального підрозділу ДМС не збереглися, відсутня будь-яка інформація в наявних даних обліку територіального органу ДМС, проводиться процедура встановлення особи відповідно до пункту 43 цього Порядку.

82. За результатами проведення процедури встановлення особи, підтвердження факту видачі паспорта зразка 1994 року, перевірки факту належності до громадянства України особи, яка набула громадянство України відповідно до статті 6 Закону України “Про громадянство України”, працівник територіального підрозділу ДМС складає висновок за встановленою МВС формою, який затверджується керівником територіального органу ДМС, та приймає рішення про оформлення паспорта або про відмову в його оформленні.

Якщо за результатами проведення процедури встановлення особи її не було встановлено, приймається рішення про відмову в оформленні паспорта особі, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, із зазначенням підстав відмови.

83. Матеріали перевірок (у разі надсилання та отримання відповідей на паперових носіях), акт встановлення особи, висновок за результатами встановлення особи скануються та вносяться до відомчої інформаційної системи ДМС.

Після прийняття рішення про оформлення паспорта або відмову в його оформленні матеріали формуються в окрему справу, яка зберігається протягом 75 років.

Персоналізація паспорта та організація його видачі

84. Після прийняття рішення про оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

85. Головний обчислювальний центр Реєстру здійснює автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих від територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, установлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта та передає їх до Центру.

86. Центр здійснює персоналізацію бланка паспорта, вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних паспорта, біометричні дані (параметри) особи, додаткову змінну інформацію.

87. Персоналізовані Центром бланки паспортів надсилаються територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС в порядку, встановленому законодавством.

88. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС із застосуванням засобів Реєстру вносить до відомчої інформаційної системи ДМС відомості про дату надходження персоналізованого бланка паспорта, до заяви-анкети - відомості про номер і дату оформлення паспорта.

89. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС візуально звіряє інформацію, внесену до персоналізованого бланка паспорта, з відомостями, що містяться у заяві-анкеті, відомчій інформаційній системі ДМС, та здійснює із застосуванням засобів Реєстру зчитування відомостей з безконтактного електронного носія. У разі виявлення помилки/браку персоналізований бланк паспорта надсилається до ДМС для підтвердження такої помилки/браку та визначення порядку відшкодування вартості персоналізованого бланка паспорта.

90. Матеріально відповідальна особа територіального підрозділу ДМС на підставі акта приймання-передачі передає матеріально відповідальній особі уповноваженого суб’єкта персоналізовані бланки паспорта.

Видача паспорта

91. Видача заявникові паспорта здійснюється територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для його оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта.

92. У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою подається документ, що посвідчує їх особу та підтверджує громадянство.

93. Для отримання нового паспорта заявник здає паспорт, який подавався для обміну у випадку, зазначеному в пункті 21 цього Порядку.

94. Під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації. Заявник візуально перевіряє персональні дані, внесені до паспорта.

95. У разі оформлення паспорта особі, яка досягла 18-річного віку, до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вносяться засоби електронного цифрового підпису та засоби шифрування в установленому законодавством порядку.

96. До заяви-анкети вносяться:

відомості про те, що заявник здав паспорт, із зазначенням реквізитів паспорта (у випадку, зазначеному в пункті 21 цього Порядку);

підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом факт отримання паспорта, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта робить відмітку про його отримання, зазначає дату видачі паспорта та засвідчує факт видачі власним підписом;

прізвище та ініціали, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з видачі паспорта.

Паспорт, оформлений на ім’я особи, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, разом із заявою-анкетою передається уповноваженій особі під розписку.

Уповноважена особа протягом трьох робочих днів після передачі їй паспорта і заяви-анкети забезпечує проставлення особою, на ім’я якої оформлено паспорт, підпису про отримання паспорта в заяві-анкеті та повернення її до відповідного територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта.

97. У разі коли видача паспорта здійснюється уповноваженим суб’єктом, заява-анкета та додані до неї документи не пізніше наступного робочого дня після дня видачі паспорта передаються територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, який його оформив.

98. У разі неотримання паспорта протягом одного місяця з дня його надходження до уповноваженого суб’єкта паспорт разом із заявою-анкетою та доданими до неї документами повертаються на підставі акта приймання-передачі відповідному територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС для зберігання.

Якщо заявник не отримав паспорт протягом шести місяців з дня його оформлення, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС письмово попереджає заявника про знищення паспорта в разі його неотримання протягом року з дня його оформлення. У разі неотримання протягом року паспорта він знищується відповідно до пунктів 110-113 цього Порядку.

99. Відомості, внесені до заяви-анкети та долучені до неї скановані документи, результати перевірок зберігаються в електронному вигляді у  відомчій інформаційній системі ДМС.

Підстави для відмови в оформленні та видачі паспорта

100. Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС має право відмовити особі в оформленні або видачі паспорта, якщо:

1) особа не є громадянином України;

2) особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв’язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання);

3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;

4) за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;

5) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;

6) особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи.

101. У рішенні про відмову в оформленні чи видачі паспорта, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави відмови.

У разі подання заяви-анкети через уповноваженого суб’єкта територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до уповноваженого суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта.

Повернення державі, вилучення, визнання недійсним та знищення паспорта

102. Особа, громадянство України якої припинено відповідно до Закону України “Про громадянство України”, зобов’язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути паспорт територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення, а в разі, коли така особа постійно проживає за кордоном, - закордонній дипломатичній установі.

Недійсний паспорт, отриманий закордонною дипломатичною установою, надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення, для знищення згідно з пунктами 110-113 цього Порядку.

103. Паспорт, строк дії якого закінчився, повертається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС. У разі коли особа постійно проживає за кордоном, зазначений паспорт повертається до закордонної дипломатичної установи.

У разі смерті особи її паспорт здається до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який після державної реєстрації смерті особи надсилає паспорт до найближчого територіального підрозділу ДМС для внесення даних до наявних картотек та відомчої інформаційної системи ДМС і подальшого знищення згідно з пунктами 110-113 цього Порядку.

104. Про втрату або викрадення паспорта на території України особа/її законний представник зобов’язані негайно повідомити найближчому територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу Національної поліції. Про втрату або викрадення за кордоном паспорта особа/її законний представник зобов’язані повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі.

105. Якщо особа/її законний представник, які заявили про втрату або викрадення паспорта та подали документи для оформлення нового паспорта, знайшли його, вони зобов’язані протягом доби здати знайдений паспорт територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС.

106. Забороняється вилучення у особи паспорта, крім випадків, передбачених законодавством, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

107. Паспорт може бути вилучено (у тому числі тимчасово) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи в разі його використання з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення, проведення службової перевірки щодо оформлення з порушеннями вимог законодавства або в інших випадках, передбачених законодавством.

Під час вилучення (у тому числі тимчасово) складається акт вилучення, а особі видається довідка про вилучення паспорта. Форма акта і довідки встановлюється МВС.

Вилучений (у тому числі тимчасово)  працівником уповноваженого суб’єкта паспорт разом з актом про вилучення передається не пізніше наступного робочого дня після вилучення згідно з актом приймання-передачі до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який знищує його згідно з пунктами 110-113 цього Порядку.

Вилучений (у тому числі тимчасово) паспорт зберігається у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС, закордонній дипломатичній установі до прийняття рішення про визнання його недійсним і подальшого анулювання і знищення згідно з пунктами 110-113 цього Порядку або повернення заявнику.

Вилучений закордонною дипломатичною установою, визнаний недійсним відповідно до абзацу дев’ятого пункту 108 цього Порядку паспорт разом з актом про вилучення надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення, для знищення його згідно з пунктами 110-113 цього Порядку.

108. Паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується в разі:

коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

непридатності паспорта для подальшого використання;

припинення громадянства України або скасування рішення про громадянство України;

коли він заявлений як втрачений або викрадений та прийнято рішення про оформлення нового паспорта;

смерті особи, якій було видано такий паспорт;

закінчення строку його дії або прийняття рішення про обмін такого паспорта до закінчення строку його дії;

оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства;

неотримання його заявником протягом року.

У разі подання особою у строки, встановлені законодавством, документів для обміну паспорта у зв’язку із зміною імені паспорт, що підлягає обміну, визнається недійсним з дня подання документів для його обміну.

У разі неподання особою протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації), документів для його обміну за наявності у ДМС відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про зміну відповідної інформації паспорт, який підлягає обміну, визнається недійсним.

109. У разі коли рішення про оформлення паспорта прийнято працівником з порушенням вимог законодавства, керівник відповідного територіального органу або територіального підрозділу ДМС проводить службову перевірку. За результатами перевірки складається висновок у двох примірниках, який підписується працівником, що провів перевірку, та його безпосереднім керівником і погоджується керівником територіального органу ДМС. Висновки разом з матеріалами перевірки надсилаються до ДМС для затвердження. За результатами розгляду та в разі наявності підстав для визнання паспорта таким, що оформлений з порушенням вимог законодавства, висновки затверджуються керівником структурного підрозділу ДМС. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, а другий - надсилається до територіального органу ДМС. Висновки та матеріали перевірки зберігаються протягом 75 років.

У разі виявлення територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС паспорта, оформленого територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, з порушенням вимог законодавства керівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС проводить службову перевірку. За результатами перевірки складається висновок у двох примірниках, які підписуються працівником, що провів перевірку, та його безпосереднім керівником і погоджуються керівником територіального органу ДМС. Висновки разом з матеріалами перевірки надсилаються до ДМС для затвердження. За результатами розгляду та в разі наявності підстав для визнання паспорта таким, що оформлений з порушенням вимог законодавства, висновки затверджуються керівником структурного підрозділу ДМС. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, а другий - надсилається територіальному органу ДМС. Висновки та матеріали перевірки зберігаються протягом 75 років.

У разі виявлення ДМС паспорта, оформленого територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, з порушенням вимог законодавства, керівник структурного підрозділу ДМС проводить службову перевірку. За результатами перевірки складається висновок, який затверджується керівником ДМС або його заступником. Висновок та матеріали перевірки зберігаються протягом 75 років.

110. Недійсні паспорти анулюються шляхом пробивання не менш як двох отворів у машинозчитуваній зоні, після чого знищуються.

111. Паспорти знищує територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, який прийняв рішення про визнання їх недійсними або здійснив їх вилучення, а за кордоном - закордонна дипломатична установа.

112. Знищення недійсних паспортів здійснюється не рідше одного разу на місяць комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу та територіального підрозділу ДМС. Комісія складає акт про знищення недійсних паспортів у трьох примірниках.

113. Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, структурний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа із застосуванням засобів Реєстру вносить до бази даних Реєстру інформацію про факт подання особою заяви про втрату/викрадення паспорта, визнання недійсним, вилучення (у тому числі тимчасово), анулювання та знищення паспорта.

114. Паспорти зразка 1994 року, які визнані недійсними відповідно до пункту 108 цього Порядку, передаються до правоохоронних органів, структурного підрозділу ДМС на підставі рішення керівника ДМС, прийнятого за письмовим клопотанням керівника відповідного органу, структурного підрозділу ДМС. Відмітка про передачу анульованого паспорта вноситься до бази даних Реєстру.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта

115. Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

116. ДМС, територіальний орган ДМС має право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

117. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.

Здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку

118. Контроль за виконанням працівниками територіальних підрозділів ДМС вимог цього Порядку здійснюється їх безпосередніми керівниками, а також працівниками територіальних органів ДМС, відповідальними за організацію відповідної роботи.

119. Контроль за виконанням працівниками уповноважених суб’єктів вимог цього Порядку здійснюється безпосередньо їх керівниками, визначеними керівником територіального підрозділу ДМС працівниками, а також працівниками територіального органу ДМС, відповідальними за організацію відповідної роботи.

120. Періодичність здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку працівниками територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, уповноважених суб’єктів визначається керівниками територіальних органів ДМС.

121. Контроль за діяльністю територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС щодо дотримання вимог цього Порядку та організації контролю за роботою уповноважених суб’єктів організовує та здійснює ДМС.

Дотримання вимог законодавства працівниками під час прийому заяв, оформлення та видачі паспорта

122. Керівники територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, уповноважених суб’єктів організовують роботу з оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта, його видачі та обліку, визначають посадові обов’язки працівників та здійснюють контроль за їх виконанням. Забезпечують навчання працівників та відповідають за дотримання ними вимог законодавства під час прийому заяв, оформлення та видачі паспорта.

123. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, відповідальний за прийняття документів, фотокарток, оформлення заяви-анкети та отримання біометричних даних, параметрів особи, забезпечує перевірку поданих документів, виявлення фактів їх недійсності, відповідності вимогам, установленим законодавством, дотримання строків та порядку прийому документів, достовірність та правильність внесених до заяви-анкети відомостей і сканованих документів, збереження отриманих від заявника документів та паспорта.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, відповідальний за розгляд заяви-анкети для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта, ідентифікацію особи та прийняття рішення про оформлення паспорта, забезпечує дотримання вимог законодавства під час прийняття рішення про оформлення паспорта.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта, відповідальний за видачу паспорта, забезпечує дотримання порядку видачі паспорта, строків зберігання та повернення заяви-анкети разом з доданими до неї документами (у тому числі паспорта).

124. Працівник територіального підрозділу ДМС, відповідальний за ведення картотеки територіального підрозділу ДМС, забезпечує надання достовірної інформації про оформлення та видачу паспорта зразка 1994 року, внесення її до відомчої інформаційної системи ДМС із застосуванням засобів Реєстру або надсилання інформації у електронній формі шляхом заповнення електронної форми запиту-відповіді.

125. Обов’язки працівників територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, уповноважених суб’єктів щодо виконання вимог цього Порядку визначаються в їх посадових інструкціях.

Заповнення паспорта

126. До паспорта вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

ім’я особи;

стать;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

номер документа;

дата закінчення строку дії документа;

дата видачі документа;

найменування територіального органу або територіального підрозділу ДМС, що здійснив оформлення паспорта (код);

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття. У разі наявності повідомлення про відмову у відповідному полі проставляється слово “відмова”. У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється;

місце народження;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи.

127. У паспорті складові імені “прізвище” та “власне ім’я”, а також місце народження особи зазначаються українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. Складова імені “по батькові” зазначається українською мовою.

Якщо прізвище або по батькові не є складовими імені, відповідні поля не заповнюються.

128. На письмове прохання особи внесення складових її імені “прізвище” та “власне ім’я” латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документах, що підтверджують факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку. Написання прізвища особи у паспорті може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини/батьків (або одного з них) у раніше виданих їм паспортах (у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки є іноземцями).

129. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки паспорта заповнюються українською та англійською мовами.

130. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість символів

Назва держави

Назва документа


ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE


Ім’я особи

Прізвище/Surname

зазначається прізвище

два рядки по 27


Ім’я/Name

зазначається власне ім’я

два рядки по 27


По батькові/Patronymic

зазначається по батькові

27

Стать

Стать/ Sex

Ж/F або Ч/M

3

Громадянство

Громадянство/ Nationality

УКРАЇНА/UKR

11

Дата народження

Дата народження /
Date of birth

зазначається дата народження

10

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/Record No.

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі (без врахування позначки “-”)

13

Номер документа

Документ №/Document No.

зазначається номер виданого паспорта

9

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до/Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта

10

Дата видачі документа

Дата видачі/Date of issue

зазначається дата видачі паспорта

10

Територіальний орган або територіальний підрозділ ДМС, що оформив паспорт (код)

Орган, що видав/Authority

зазначається код територіального органу або територіального підрозділу ДМС, що оформив паспорт

4

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття

РНОКПП/RNTRC

зазначається номер або слово “відмова”, а за відсутності інформації поле не заповнюється

10

Місце народження

Місце народження/Place of birth

зазначається місце народження особи

два рядки по 42

Відцифрований образ обличчя особи


відцифрований образ обличчя особи


Відцифрований підпис особи


відцифрований підпис особи


131. До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вноситься така інформація:

інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта;

додаткова змінна інформація (про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у відповідному полі проставляється слово “відмова”. У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється;

біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук (за згодою особи);

засоби електронного цифрового підпису (у разі оформлення паспорта особі, яка досягла 18-річного віку) та засоби шифрування в порядку, встановленому законодавством.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

132. До паспорта особи, яка в установленому законом порядку визнана недієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до паспорта особи з фізичними вадами - вноситься за її бажанням.

Підпис особи, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, а також особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - вноситься шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру.

133. Інформація про місце проживання особи зберігається на безконтактному електронному носії, що міститься у паспорті, у хронологічному порядку.

134. У разі зміни місця проживання особи, яка проживає в Україні, відомості до безконтактного електронного носія та до бази даних Реєстру вносяться територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС із застосуванням засобів Реєстру в установленому порядку.

135. У разі оформлення особі документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС із застосуванням засобів Реєстру здійснює внесення відповідної інформації до бази даних Реєстру та до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті.

136. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці - двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки - чотирма цифрами, яким передує пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “XX” - для дня чи місяця, “XXXX” - для року, “XX XX XXXX” - для дня, місяця і року.

137. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”.

138. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження.

Відомості про місце народження особи за межами держави вносяться відповідно до свідоцтва про народження. У разі розбіжності даних у свідоцтві про народження та паспорті, що підлягає обміну, відомості вносяться відповідно до свідоцтва про народження.

Відомості про місце народження особи, яка народилася на території колишнього СРСР (до 24 серпня 1991 року), зазначаються відповідно до свідоцтва про народження або паспорта зразка 1994 року (у разі його обміну/втрати/викрадення) із зазначенням через скісну риску абревіатури СРСР англійськими літерами - SUN.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2009 “Коди назв країн світу”.

139. Код територіального органу або територіального підрозділу ДМС, що оформив паспорт, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 “Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України”, а останні дві цифри - код територіального органу або територіального підрозділу ДМС, що прийняв рішення про оформлення паспорта.

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим - 01

область:

Вінницька - 05

Волинська - 07

Дніпропетровська - 12

Донецька - 14

Житомирська - 18

Закарпатська - 21

Запорізька - 23

Івано-Франківська - 26

Київська - 32

Кіровоградська - 35

Луганська - 44

Львівська - 46

Миколаївська - 48

Одеська - 51

Полтавська - 53

Рівненська - 56

Сумська - 59

Тернопільська - 61

Харківська - 63

Херсонська - 65

Хмельницька - 68

Черкаська - 71

Чернівецька - 73

Чернігівська - 74

м. Київ - 80

м. Севастополь - 85.

Коди територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС встановлюються ДМС.

140. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

141. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій IКAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

142. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до вимог законодавства та рекомендацій IКAO Doc 9303.

143. Порядок використання безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України, встановлюється МВС відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій ІКАО.”.