Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 2503-XII
Прийняття: 26.06.1992
Видавники: Верховна Рада України

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження положень про паспорт громадянина України

та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон

{ Назва Постанови в редакції Постанови ВР N 719-V ( 719-16 ) від 23.02.2007 Закону N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 37, ст.545 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР N 2748-XII ( 2748-12 ) від 28.10.92, ВВР, 1992, N 46, ст.636 N 3423-XII ( 3423-12 ) від 02.09.93, ВВР, 1993, N 40, ст.385 N 283/94-ВР від 09.12.94, ВВР, 1994, N 51, ст.450 N 719-V ( 719-16 ) від 23.02.2007, ВВР, 2007, N 17, ст.242 Законами

N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218

N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 40, ст.522

N 2427-VIII ( 2427-19 ) від 17.05.2018 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України" ( 2235-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про паспорт громадянина України та Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон (додаються).

{ Пункт 1 в редакції Постанови ВР N 719-V ( 719-16 ) від 23.02.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови ВР N 719-V ( 719-16 ) від 23.02.2007 }

3. Установити, що свідоцтва про народження нового зразка видаватимуться особам, які народилися після 31 грудня 1993 року.

4. Кабінету Міністрів України:

установити порядок реєстрації населення за місцем проживання на території України;

забезпечити виготовлення бланків паспорта громадянина України, бланків свідоцтва про народження та бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон у необхідній кількості. { Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови ВР N 719-V ( 719-16 ) від 23.02.2007 }

Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 червня 1992 року
N 2503-XII

ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII

ПОЛОЖЕННЯ про паспорт громадянина України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документом, що посвідчує особу громадянина України за кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і службовий паспорти, посвідчення особи моряка і проїзний документ дитини. Ці документи виготовляються і оформляються відповідно до положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України на підставі рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc. N 9303). { Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови ВР N 719-V ( 719-16 ) від 23.02.2007 }

2. Паспорт громадянина України (далі - паспорт) видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, після досягнення 16-річного віку.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

3. Бланки паспортів виготовляються у вигляді паспортної книжечки або паспортної картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Терміни запровадження паспортної картки визначаються Кабінетом Міністрів України у міру створення державної автоматизованої системи обліку населення.

4. Мови паспорта визначаються частиною першою статті 13 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ). Запис прізвища та імені (по батькові) виконується згідно із статтею 28 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Абзац перший пункту 4 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }

Внесення додаткової інформації до паспорта може здійснюватися також на вклеюваних аркушах установленої Міністерством внутрішніх справ України форми.

5. Паспортна книжечка являє собою зшиту внакидку нитками обрізну книжечку розміром 88х125 мм, що складається з обкладинки та 16 сторінок.

Усі сторінки книжечки пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб України і перфоровано серію та номер паспорта.

6. У верхній частині лицьового боку обкладинки зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного герба України, під ним - напис "Паспорт".

На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі - зображення Державного прапора України, нижче - напис "Паспорт громадянина України".

На першу і другу сторінки паспортної книжечки заносяться прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження. На першій сторінці також вклеюється фотокартка і відводиться місце для підпису його власника. На другу сторінку заносяться відомості про стать, дату видачі та орган, що видав паспорт, ставиться підпис посадової особи, відповідальної за його видачу. Записи засвідчуються мастиковою, а фотокартка - випуклою сухою печаткою.

Перша сторінка або перший аркуш після внесення до них відповідних записів та вклеювання фотокартки можуть бути заклеєні плівкою. У разі заклеювання плівкою усього аркуша записи та фотокартка печатками не засвідчуються.

Третя, четверта, п'ята і шоста сторінки призначені для фотокарток, додатково вклеюваних до паспорта, а сьома, восьма і дев'ята - для особливих відміток. На десятій сторінці робляться відмітки про сімейний стан власника паспорта, на одинадцятій - шістнадцятій - про реєстрацію постійного місця проживання громадянина.

На прохання громадянина до паспорта може бути внесено (сьома, восьма і дев'ята сторінки) на підставі відповідних документів дані про дітей, групу крові і резус-фактор, згоди або незгоди на посмертне донорство анатомічних матеріалів. { Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2427-VIII ( 2427-19 ) від 17.05.2018 }

На внутрішньому правому боці обкладинки надруковано витяг з цього Положення.

Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням або законодавчими актами України, забороняється.

7. Записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

8. Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної книжечки, не обмежується.

До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.

9. Паспорт, виготовлений у вигляді паспортної картки (інформаційного листка), має розмір 80х60 мм. У інформаційний листок вклеюється фотокартка і вносяться відомості про його власника: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження і особистий номер, а також дата видачі і код органу, що його видав.

Інформаційний листок заклеюється плівкою з обох боків.

10. Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної картки, визначається Кабінетом Міністрів України.

11. Бланки паспортів виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, з високоякісного паперу з використанням спеціального захисту.

{ Пункт 11 в редакції Закону N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

II. ПОРЯДОК ВИДАЧІ, ОБМІНУ ПАСПОРТА І КОРИСТУВАННЯ НИМ

12. Видача та обмін паспорта провадяться у місячний термін за місцем постійного проживання громадянина.

Вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні громадянином 25 - і 45-річного віку провадиться у п'ятиденний термін.

13. Для одержання паспорта громадянин подає:

заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України;

свідоцтво про народження;

дві фотокартки розміром 35х45 мм;

у необхідних випадках - документи, що підтверджують громадянство України.

14. За видачу паспорта справляється державне мито.

15. Для вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку подаються паспорт і дві фотокартки зазначеного розміру.

16. Обмін паспорта провадиться у разі:

зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові;

встановлення розбіжностей у записах;

непридатності для користування.

17. Для обміну паспорта громадянин подає:

заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України;

паспорт, що підлягає обміну;

дві фотокартки розміром 35х45 мм.

Для обміну паспорта у зв'язку із зміною (переміною) прізвища, імені чи по батькові або встановленням розбіжностей у записах подаються також документи, що підтверджують ці обставини.

18. Для одержання, обміну паспорта і вклеювання до нього нових фотокарток громадянин подає документи і фотокартки не пізніш як через місяць після досягнення відповідного віку або зміни (переміни) прізвища, імені чи по батькові, встановлення розбіжностей у записах або непридатності паспорта для користування.

19. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт.

Про втрату паспорта громадянин зобов'язаний терміново повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, який видає тимчасове посвідчення, що підтверджує його особу. Форма тимчасового посвідчення та порядок його видачі встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

{ Пункт 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови ВР N 283/94-ВР від 09.12.94 }

21. Паспорт особи, яка припинила громадянство України відповідно до статті 19 Закону України "Про громадянство України" ( 1636-12 ), підлягає поверненню до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

Паспорт померлого здається до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який після реєстрації смерті громадянина надсилає паспорт до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. { Абзац другий пункту 21 в редакції Закону N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

Знайдений загублений паспорт підлягає здачі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

{ Пункт 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

22. В особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові.

23. Забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

24. Зразки печаток, штампів і бланків документів, які застосовуються для виконання цього Положення, порядок зберігання паспортів громадян, які проходять військову службу, перебувають під вартою, відбувають покарання, а також порядок зберігання бланків паспортів та їх знищення встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ПАСПОРТОМ

25. Посадові особи та громадяни, винні в порушенні вимог цього Положення, притягуються до відповідальності згідно із законодавством України.

{ Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2748-12 від 28.10.92, в редакції Постанови ВР 3423-12 від 02.09.93 }

{ Положення про свідоцтво про народження втратило чинність на підставі Закону N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2007 року N 719-V

ПОЛОЖЕННЯ про паспорт громадянина України для виїзду за кордон

1. Це Положення регулює питання оформлення та виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт).

2. Паспорт - це документ, що посвідчує особу громадянина України під час перетинання ним державного кордону України та перебування за кордоном.

Паспорт є власністю України.

3. Паспорт оформляється:

громадянам України, що досягли 18-річного віку і постійно проживають в Україні, - за їх особистим зверненням або зверненням законних представників таких громадян щодо одержання паспорта до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, за місцем проживання. У виняткових випадках (за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи міжнародної організації, якщо виїзд пов'язаний з участю у заходах, які здійснюються такою організацією, а також у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України) паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку; { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

громадянам України, що постійно проживають, перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном і досягли 16-річного віку, - за їх особистим клопотанням про одержання паспорта або клопотанням їх законних представників, поданим до закордонних дипломатичних установ України. Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, можуть подати клопотання про одержання паспорта також до Міністерства закордонних справ України. Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку, провадиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби в самостійному виїзді таких осіб за кордон;

особам, що проживають за кордоном і в установленому законодавством порядку набули громадянства України, - дипломатичними представництвами чи консульськими установами України за кордоном.

Паспорт оформляється протягом не більш як трьох місяців з дня подання звернення щодо його одержання, а в разі, коли поїздка зумовлена необхідністю термінового лікування особи, яка від'їжджає, пов'язана з від'їздом особи, що супроводжує тяжкохворого, чи викликана смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт оформляється протягом десяти робочих днів.

4. Міністерство внутрішніх справ України затверджує зразки бланків документів, необхідних для оформлення паспорта.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

5. Паспорт є зшитою нитками обрізною книжечкою розміром 88 х 125 міліметрів, що складається з обкладинки, 32 (або 64) паперових сторінок та сторінки, виготовленої з багатошарового полімерного матеріалу (сторінки даних), ушитої між внутрішнім лівим боком обкладинки та першою сторінкою паспорта.

У верхній частині лицьового боку обкладинки виконано із застосуванням фольги бронзового кольору зображення Державного Герба України, нижче - написи "Паспорт" і "Україна" українською і англійською мовами.

Угорі сторінки даних з боку, що прилягає до першої сторінки паспорта, надруковано впоперек слово "Україна", нижче ліворуч - слово "Паспорт", під яким відведено місце для відцифрованого зображення обличчя пред'явника паспорта (розмір зображення - не більш як 35 х 45 міліметрів), праворуч - назви полів для внесення відомостей: тип, код держави, номер паспорта, а також прізвище, ім'я, громадянство, дата народження, персональний номер, стать і місце народження пред'явника паспорта, дата видачі та найменування органу, що видав паспорт, а також дата закінчення строку дії паспорта. Нижня частина містить смужку завширшки усієї сторінки для внесення машинозчитуваної інформації. Написи і відомості про пред'явника паспорта розміщуються згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc. N 9303).

До сторінки даних паспорта відомості вносяться шляхом лазерного гравірування та лазерної перфорації.

Угорі першої сторінки паспорта надруковано впоперек слова "Паспорт є власністю України", під ними у два рядки українською і англійською мовами - текст: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, всіма можливими заходами полегшувати поїздку пред'явника паспорта і надавати йому необхідні допомогу та захист".

Друга - п'ята сторінки паспорта призначені для особливих відміток, зокрема для внесення відомостей про дітей, які виїжджають за кордон разом з пред'явником паспорта без відповідних документів, даних про місце проживання (за клопотанням громадянина може бути зазначено номер телефону, групу крові та резус-фактор).

Шоста - тридцять друга (шістдесят четверта) сторінки призначені для проставлення віз на в'їзд до іноземних держав і відміток про перетинання пред'явником паспорта державного кордону.

Додаткова інформація (зокрема біометрична) про пред'явника паспорта, зміст якої визначається відповідно до законодавства, може відтворюватися на безконтактному електронному носієві, вмонтованому в паспорт.

Усі паперові сторінки паспорта (крім першої) пронумеровано, на кожній з них і на правій частині обкладинки шляхом лазерної перфорації зазначено серію та номер паспорта.

Обліковий номер бланка та назву підприємства-виготовлювача внесено у паспорт друкарським способом.

На внутрішньому лівому боці обкладинки, сторінці даних, шостій - тридцять другій (шістдесят четвертій) сторінках зображено Державний Герб України.

На внутрішньому лівому боці обкладинки, сторінці даних та першій - п'ятій сторінках зроблено написи "Україна" і "Паспорт".

6. Усі друковані написи в паспорті, а також відомості, що вносяться на сторінку даних, виконуються українською і англійською мовами, за винятком друкованої українською мовою на внутрішньому правому боці інформації про митні, валютні, медичні та консульські вимоги, текст якої визначається Кабінетом Міністрів України. Прізвище та ім'я зазначаються українською мовою і через скісну лінію латинськими літерами відповідно до українського алфавіту згідно із статтею 28 Закону України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ), з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc. N 9303).

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }

7. Зразок паспорта ( 858-2007-п, 858а-2007-п ) затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Бланки паспортів виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, та Міністерства закордонних справ України. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

Порядок зберігання бланків паспортів і знищення паспортів, строк дії яких закінчився, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. { Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, та Міністерство закордонних справ України ведуть загальний облік бланків паспортів. { Пункт 8 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012 }

9. За видачу та обмін паспорта на території України справляється державне мито, а за кордоном - консульський збір.

10. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт.

У разі втрати паспорта громадянин зобов'язаний невідкладно повідомити про це орган, який його видав, чи найближчу закордонну дипломатичну установу України.

11. Забороняється вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням або законодавством.

12. Строк дії паспорта становить десять років.

Правила та порядок оформлення і видачі паспорта визначаються Кабінетом Міністрів України ( 231-95-п ).

{ Положення в редакції Постанови ВР N 719-V ( 719-16 ) від 23.02.2007 }