Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 669
Прийняття: 22.09.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2016 р. № 669
Київ

Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 28 від 16.01.2019
№ 1005 від 15.09.2023 - зміни опрацьовуються}

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;

критерії належності спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;

перелік спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 669

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019; в редакції Постанови КМ № 1005 від 15.09.2023}

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять повністю або частково господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її отримання - їм відповідати.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1005 від 15.09.2023}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 28 від 16.01.2019, № 1005 від 15.09.2023}

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

{Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1005 від 15.09.2023}

бездоганна ділова репутація керівника здобувача ліцензії/ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії/ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1005 від 15.09.2023}

виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - діяльність, яка включає стадії технологічного процесу з виробництва спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації відповідно до розробленої конструкторської та технологічної документації, приймання результатів робіт із здійсненням заходів щодо оцінки якості та підтвердження відповідності;

демонстрація спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - заходи, пов’язані з ознайомленням потенційних замовників із технічними та функціональними можливостями спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації з метою підтвердження заявлених виробником технічних характеристик, що здійснюються із застосуванням авторського, дослідного, експериментального зразка;

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - вироби, виготовлені за розробленою в ході виконання проектних робіт конструкторською (технологічною, програмною) документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності їх заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість постановки на виробництво та/або використання за призначенням;

посередники - суб’єкти господарювання України, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, та іноземні суб’єкти господарської діяльності, що мають відповідні повноваження у країні замовника, які сприяють державним (іноземним) замовникам у здійсненні постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, у тому числі імпортованих в Україну та експортованих з України;

{Абзац шостий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - передача спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації у власність кінцевим споживачам (уповноваженим державним (іноземним) замовникам) за договорами (контрактами);

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - стадії проектних робіт із створення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, які можуть включати: прикладні наукові дослідження, ескізне (технічне) проектування і макетування, розроблення технічної документації, створення та проведення випробувань моделей, макетів, експериментальних та дослідних зразків, створення схеми виробництва або доопрацювання моделей, макетів, експериментальних та дослідних зразків за результатами випробувань;

складові спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - взаємозв’язані структурні складові (вузли, функціональні модулі, конструктивні елементи, у тому числі програмне забезпечення засобу), за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри спеціальних технічних засобів та сукупність яких забезпечує функціонування спеціальних технічних засобів за цільовим призначенням;

{Абзац дев'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (далі - спеціальні технічні засоби) - технічні, апаратно-програмні, програмні та інші засоби, які відповідають критеріям належності технічних засобів негласного отримання інформації, що мають технічну забезпеченість для негласного отримання (прийому, обробки, реєстрації та/або передачі) інформації, призначені для використання у скритний спосіб, характерний для оперативно-розшукової, контррозвідувальної або розвідувальної діяльності;

співвиконавці - суб’єкти господарювання України, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, які беруть участь у виконанні робіт з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів на підставі відповідних договорів (контрактів), укладених з ліцензіатами.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі - Закон).

4. Орган ліцензування видає ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів (далі - ліцензія), у повному обсязі або частково.

5. Ліцензіат може провадити господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, у повному обсязі або частково.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

6. Провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, здійснюється ліцензіатом:

для потреб державних органів, підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову діяльність (далі - державні замовники), що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (визначається державними замовниками);

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

для потреб міжнародних правоохоронних організацій, спеціальних служб та правоохоронних органів іноземних держав (далі - іноземні замовники);

в ініціативному порядку.

7. До постачання спеціальних технічних засобів (зокрема на території України) ліцензіат може залучати посередників. Діяльність щодо постачання спеціальних технічних засобів посередниками провадиться згідно з договорами (контрактами).

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

У разі постачання спеціальних технічних засобів іноземним замовникам посередник повинен надати ліцензіату документи про гарантії, пов’язані з укладенням, виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач спеціальних технічних засобів.

8. Здобувач ліцензії, який має намір провадити у повному обсязі або частково господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (додаток 1).

9. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону, додаються такі підтвердні документи:

засвідчені керівником здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) копії документів, що підтверджують право власності здобувача ліцензії, договору найму (оренди) об’єкта (приміщення, будівлі, споруди), де провадитиметься господарська діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, та установчих документів;

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) стосовно працівників, які залучатимуться до організації та/або провадження відповідного виду господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, із зазначенням їх освіти, кваліфікації (додаток 2);

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) щодо засобів та місць, що використовуватимуться для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів (додаток 3).

У разі доповнення переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, або зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат повинен не пізніше ніж протягом одного місяця подати органові ліцензування зазначені документи або відомості.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

10. У разі провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для потреб державних (іноземних) замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, до заяви про отримання ліцензії також додаються:

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) стосовно працівників, яким у зв’язку із залученням до провадження відповідного виду господарської діяльності надано допуск до державної таємниці (додаток 4);

відомості (за наявності) за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) щодо наявності спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (додаток 6); режимних приміщень (додаток 7) та/або засобів електронно-обчислювальної техніки (додаток 8).

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

11. Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи подаються до органу ліцензування та приймаються ним відповідно до вимог Закону за описом (додаток 9). Один примірник опису видається здобувачу ліцензії з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом уповноваженої посадової особи органу ліцензування.

12. У разі виникнення передбачених Законом підстав для переоформлення ліцензії спадкоємець подає органові ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 10) та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

13. У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, на певну частину ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження виду господарської діяльності (додаток 11).

14. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, який провадиться ним частково, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження виду господарської діяльності (додаток 12) та підтвердні документи, визначені пунктами 9 і 10 цих Ліцензійних умов.

Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів

15. Господарська діяльність ліцензіата, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, провадиться штатними (в тому числі за сумісництвом) та/або тимчасовими працівниками, з якими укладено трудові договори (контракти).

Залучення зазначених працівників до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, здійснюється за письмовим наказом (розпорядженням) керівника ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Із зазначеним наказом (розпорядженням) обов’язково під підпис ознайомлюють відповідних працівників.

Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів

16. Для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, ліцензіат зобов’язаний мати затверджені керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) документи (далі - внутрішні документи), у яких визначено:

місця провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів;

порядок організації розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних, авторських зразків, облікованих складових, а також демонстрації таких засобів;

порядок організації знищення (розукомплектування, монтування) спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних, авторських зразків, облікованих складових, а також знищення їх технічної (конструкторської, технологічної тощо) документації;

підрозділ (підрозділи) та/або групу працівників, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, його (їх) структуру (склад) та завдання;

функціональні обов’язки працівників, які залучаються до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, у частині, що стосується розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

вимоги до освіти, кваліфікації кожного працівника, який допускається до організації та безпосереднього розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

порядок маркування, обліку, зберігання та передачі спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних, авторських зразків, облікованих складових, а також порядок ведення обліку (реєстрації), зберігання та передачі технічної (конструкторської, технологічної тощо) документації.

Внутрішні документи розробляються з урахуванням установчих документів та специфіки господарської діяльності ліцензіата, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, і можуть бути об’єднані в один документ.

Кожен працівник, який залучається до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, ознайомлюється з внутрішніми документами під підпис.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

17. Протягом дії ліцензії ліцензіат зберігає оригінали документів, копії яких подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.

18. Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.

19. Ліцензіат у письмовій формі повідомляє органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його підтвердних документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (у тому числі до заяви про розширення або звуження провадження відповідного виду господарської діяльності), не пізніше ніж протягом одного місяця з дати набрання чинності такими змінами.

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

20. Ліцензіат провадить господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, виключно в межах місць провадження діяльності, які зазначені у підтвердних документах, що подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

21. Ліцензіат провадить господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, виключно з використанням засобів, що зазначені у підтвердних документах, які подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.

22. Ліцензіат не пізніше ніж протягом десяти робочих днів письмово повідомляє (у тому числі на запит) органу ліцензування (додаток 13) про:

підписання договорів (контрактів) з державними чи іноземними замовниками;

наявність фактів розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

припинення (перенесення строків), завершення виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, а також завершення етапів виконання робіт під час виконання ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

23. У разі планового або позапланового припинення ліцензіатом, його структурним підрозділом (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів (загалом або за певними місцями провадження такої діяльності, або її відновлення), він письмово повідомляє про це органу ліцензування у день припинення та в день відновлення такої діяльності (днем повідомлення є дата відправлення листа до органу ліцензування).

24. Ліцензіат забезпечує присутність свого керівника, його заступника (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) під час проведення органом ліцензування в установленому Законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

25. Ліцензіат зобов’язаний:

мати перелік спеціальних технічних засобів, які ним розроблені, виготовлені за період господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, підписаний керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) (додаток 14);

проводити перевірку наявності спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, складових спеціальних технічних засобів, за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри спеціальних технічних засобів, технічної документації на спеціальні технічні засоби (станом на останній день поточного року), комісією, що призначається керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) з числа працівників ліцензіата, які залучені до розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, та оформляти результати перевірки актом у п’ятнадцятиденний строк після її завершення;

{Абзац третій пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

зберігати документи (журнали), за якими обліковувалися спеціальні технічні засоби, дослідні, експериментальні, авторські зразки, макети, моделі спеціальних технічних засобів, складові спеціальних технічних засобів, технічну документацію на спеціальні технічні засоби протягом трьох років після їх закриття.

{Абзац четвертий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів

26. Ліцензіат зобов’язаний мати у власності (використовувати на правах оренди) виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювальної та обчислювальної техніки та засоби загальнотехнічного призначення, що відповідають експлуатаційній і технічній документації на обладнання та засоби (паспорт, формуляр тощо), а також програмне забезпечення в обсязі, який необхідний ліцензіату для розроблення та/або виготовлення спеціальних технічних засобів. Обсяг та номенклатура виробничого, випробувального обладнання, засобів вимірювальної та обчислювальної техніки, засобів загальнотехнічного призначення, програмного забезпечення визначаються ліцензіатом.

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

27. Ліцензіат під час провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, зобов’язаний мати для виконання відповідних робіт:

вихідні вимоги (технічну специфікацію відповідно до контракту) на розроблення нових або модернізацію існуючих зразків спеціальних технічних засобів у випадку виконання робіт для державного (іноземного) замовника (для розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів);

технічні завдання на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення нових або модернізації існуючих зразків спеціальних технічних засобів у разі їх проведення, погоджені органом ліцензування та затверджені замовником або у випадку виконання ліцензіатом ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), зокрема для розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів на замовлення державних замовників та/або в ініціативному порядку;

програми та методики проведення випробувань спеціальних технічних засобів у випадку виконання ліцензіатом ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (для розроблення спеціальних технічних засобів);

експлуатаційну документацію на спеціальні технічні засоби (для постачання спеціальних технічних засобів).

28. Господарська діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, провадиться суб’єктом господарювання в окремому приміщенні, яке перебуває у його власності або використовується ним на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини).

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

29. Приміщення, в яких зберігаються спеціальні технічні засоби, макети, дослідні зразки спеціальних технічних засобів, обліковані складові спеціальних технічних засобів, технічна документація на спеціальні технічні засоби, повинні бути обладнані охоронною та пожежною сигналізацією, пристроями для закриття та опечатування вхідних дверей.

Особливості провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів

30. У разі провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, для потреб державних (іноземних) замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, ліцензіат зобов’язаний:

мати спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;

мати працівників, яким оформлено допуск до державної таємниці відповідно до статті 22 Закону України “Про державну таємницю”;

забезпечити виконання вимог режиму секретності;

забезпечити збереження інформації з обмеженим доступом.

31. Розроблення нових, модернізація існуючих зразків спеціальних технічних засобів здійснюються ліцензіатом на замовлення державних (іноземних) замовників або в ініціативному порядку шляхом виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення нових або модернізації існуючих спеціальних технічних засобів на замовлення державних замовників виконуються згідно з технічними завданнями, погодженими з органом ліцензування. Зміни до технічних завдань вносяться за погодженням з органом ліцензування. Орган ліцензування протягом 20 робочих днів погоджує технічне завдання або повертає на доопрацювання з обґрунтуванням у письмовій формі. Технічне завдання на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи розробляються ліцензіатом або державним замовником разом з ліцензіатом на підставі вихідних вимог (технічної специфікації відповідно до контракту) державного замовника. Один примірник погодженого органом ліцензування технічного завдання (змін до технічного завдання) після затвердження державним замовником протягом 10 робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

Ініціативні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення нових або модернізації існуючих спеціальних технічних засобів виконуються після погодження з органом ліцензування технічного завдання на ці роботи. Один примірник технічного завдання на ініціативні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи після його затвердження керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) протягом 10 робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

У технічному завданні на розроблення спеціальних технічних засобів зазначаються відомості про їх належність до спеціальних технічних засобів відповідно до критеріїв належності спеціальних технічних засобів.

32. До виконання робіт з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, складових спеціальних технічних засобів ліцензіат може залучати співвиконавців за попереднім письмовим повідомленням органові ліцензування та письмовою згодою замовника спеціальних технічних засобів (у разі його наявності).

{Пункт 32 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

33. Приймальні випробування створених у рамках ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт дослідних, експериментальних зразків спеціальних технічних засобів проводяться ліцензіатами із залученням представників органу ліцензування. Випробування проводяться відповідно до програм та методик, розроблених ліцензіатами згідно з технічним завданням. Після затвердження керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) програм та методик один примірник протягом 10 робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

За результатами випробувань у той самий день складається акт випробувань (у двох примірниках), який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник акта надсилається органові ліцензування не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дати його складення.

{Абзац другий пункту 33 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

Створені в рамках ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів, їх складові на підставі спільного рішення ліцензіата та органу ліцензування, прийнятого з урахуванням викладених в акті випробувань висновків, підлягають подальшому розукомплектуванню чи знищенню у порядку, встановленому в пункті 44 цих Ліцензійних умов, доопрацюванню, умонтуванню або зберіганню з метою подальшої демонстрації, постачання.

Після виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт ліцензіат за погодженням з органом ліцензування та замовником спеціальних технічних засобів (за наявності) має право залишити на зберіганні дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів для проведення подальшої їх демонстрації іншим потенційним державним (іноземним) замовникам, посередникам (зокрема під час проведення відповідних виставок), а також для проведення подальших досліджень під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення нових спеціальних технічних засобів або як контрольного зразка продукції.

34. Демонстрація дослідних, експериментальних, авторських зразків спеціальних технічних засобів потенційним державним (іноземним) замовникам та/або посередникам, що проводиться на території України та за кордоном, здійснюється ліцензіатом після попереднього повідомлення органові ліцензування.

У разі відсутності у ліцензіата дослідних, експериментальних зразків з метою демонстрації спеціальних технічних засобів потенційним державним (іноземним) замовникам ліцензіат має право виготовити авторський зразок після узгодження з органом ліцензування.

Письмове повідомлення про проведення демонстрації дослідних, експериментальних, авторських зразків спеціальних технічних засобів із зазначенням місця, дати та строків проведення такої демонстрації надсилається не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів до проведення такої демонстрації органові ліцензування, зокрема з використанням засобів поштового, факсимільного, електронного поштового зв’язку.

В останній день проведення демонстрації за її результатами складається протокол у двох примірниках, один примірник якого надсилається органові ліцензування не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дати його складення, а другий примірник залишається у ліцензіата.

{Пункт 34 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

35. Дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів, залишені ліцензіатом (до моменту підписання відповідних договорів (контрактів) щодо розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів державним (іноземним) замовникам) з метою подальшої демонстрації потенційному державному (іноземному) замовнику, посереднику, повинні зберігатися у спеціальному сховищі (сейфі, металевій шафі), опечатаному відповідальною особою ліцензіата. Розкриття сховища (сейфа, металевої шафи), у якому зберігаються такі дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів, здійснюється відповідальною особою ліцензіата за умови письмового повідомлення органу ліцензування із зазначенням підстав та строків такого розкриття.

36. Виготовлення спеціальних технічних засобів здійснюється відповідно до технічних умов, розроблених ліцензіатами на основі технічного завдання, складених у двох примірниках. Один примірник технічних умов після затвердження керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) не пізніше ніж протягом десяти робочих днів надсилається ліцензіатом органові ліцензування, а другий - залишається у ліцензіата.

{Пункт 36 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

37. Ліцензіат з метою забезпечення своєчасного виготовлення та постачання спеціальних технічних засобів замовникам за укладеними договорами, а також виконання своїх обов’язків із забезпечення гарантійного та після гарантійного обслуговування може виготовляти необхідну кількість складових спеціальних технічних засобів.

Виготовлення необхідної кількості складових спеціальних технічних засобів та формування їх складського запасу здійснюється ліцензіатом після письмового повідомлення органу ліцензування.

У випадку відмови державного (іноземного) замовника від отримання виготовлених зразків спеціальних технічних засобів ліцензіат зобов’язаний письмово повідомити про це органу ліцензування не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з моменту виникнення таких обставин з наданням документів або їх засвідчених копій, які підтверджують зазначені обставини.

{Абзац третій пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

Розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для потреб державних (іноземних) замовників, що пов’язане з переміщенням їх через митний кордон України, здійснюється ліцензіатом після письмового узгодження з органом ліцензування.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

Для здійснення погодження ліцензіат подає органові ліцензування інформацію про спеціальні технічні засоби разом з відповідними документами, що містять тактико-технічні характеристики спеціальних технічних засобів (частоту, потужність, способи кодування, модуляції, шифрування тощо).

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

Орган ліцензування протягом 20 робочих днів узгоджує переміщення спеціальних технічних засобів через митний кордон України шляхом надсилання ліцензіату відповідного листа або надає обґрунтовану відмову в письмовій формі у разі, коли тактико-технічні характеристики спеціальних технічних засобів (частота, потужність, способи кодування, модуляції, шифрування тощо) перешкоджатимуть здійсненню негласних слідчих (розшукових) дій, провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної або розвідувальної діяльності органів та підрозділів державних замовників.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

38. Розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для потреб іноземних замовників здійснюється ліцензіатом після письмового узгодження з органом ліцензування.

Орган ліцензування протягом 20 робочих днів узгоджує або надає обґрунтовану відмову в письмовій формі.

Подальше виготовлення та постачання спеціальних технічних засобів, однакових за найменуванням, тактико-технічними характеристиками для одного і того самого іноземного замовника, повторного узгодження не потребують. Виготовлення та постачання спеціальних технічних засобів здійснюється після письмового повідомлення органу ліцензування за раніше наданим узгодженням, копія якого видається органом ліцензування.

{Абзац четвертий пункту 38 виключено на підставі Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}

39. Надання ліцензіатами спеціальних технічних засобів, технічної документації на них, а також інформації про такі засоби іншим потенційним державним (іноземним) замовникам, посередникам здійснюється після узгодження з державними замовниками, за замовленням яких розроблено спеціальні технічні засоби, та письмового повідомлення органу ліцензування. Письмове повідомлення надсилається не пізніше ніж протягом десяти робочих днів ліцензіатом до органу ліцензування з дня узгодження з державними замовниками, за замовленням яких розроблено спеціальні технічні засоби.

{Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

40. Спеціальні технічні засоби і технічна документація на них передаються ліцензіатом державному (іноземному) замовнику, посереднику на підставі договорів (контрактів) відповідно до видаткового документа (накладної) та/або акта приймання-передачі тощо.

41. Спеціальні технічні засоби перебувають на обліку у ліцензіата під час розроблення, виготовлення, технічного обслуговування, модернізації, зберігання та обліковуються у журналі (додаток 15). Технічна документація на спеціальні технічні засоби обліковується у журналі (додаток 16).

Обліку також підлягають дослідні, експериментальні, авторські зразки, макети, моделі, складові спеціальних технічних засобів. Облік ведеться за серійними (заводськими) номерами, нанесеними на відповідні вироби. Належність складових спеціальних технічних засобів до спеціальних технічних засобів повинна підтверджуватися технічною та експлуатаційною документацією засобу.

{Абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

42. Спеціальні технічні засоби, дослідні, експериментальні, авторські зразки, макети, моделі спеціальних технічних засобів, обліковані складові спеціальних технічних засобів знімаються ліцензіатом з обліку після їх передачі (відправлення) замовнику (посереднику), знищення, розукомплектування, витрат на випробуваннях, умонтування в інші технічні засоби відповідно.

{Абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

Підставами для зняття з обліку є:

видатковий документ (накладна) або акт приймання-передачі;

вантажна митна декларація (у разі відправлення іноземному замовнику);

акт про знищення;

акт про розукомплектування;

акт про витрати на випробуваннях;

акт про умонтування.

43. Знищення або розукомплектування ліцензіатом спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюється на підставі рішення комісії, спеціально утвореної ліцензіатом у порядку, визначеному пунктом 44 цих Ліцензійних умов, у випадках:

{Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

вибракування під час виготовлення чи випробувань спеціальних технічних засобів (дослідних, експериментальних, авторських зразків спеціальних технічних засобів);

{Абзац другий пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}

мотивованої відмови державного (іноземного) замовника від отримання виготовлених спеціальних технічних засобів;

завершення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення нових або модернізації існуючих зразків спеціальних технічних засобів, зокрема ініціативних, у разі прийняття спільного рішення ліцензіата та органу ліцензування;

припинення ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рішенням ліцензіата;

анулювання ліцензії.

44. Відбір (вибракування) для знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів та відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюється спеціально утвореною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох осіб.

Знищення (розукомплектування) ліцензіатом спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів та відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюються спеціально утвореною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох осіб.

Суб’єкт господарювання, якому анульовано ліцензію, або ліцензіат, який планує подати заяву про анулювання власної ліцензії, до спеціально утвореної комісії залучає представників органу ліцензування для знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, відбору для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби.

За результатами знищення (розукомплектування) у той самий день складається відповідний акт у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник акта надсилається  органові ліцензування не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати його складення, а другий примірник залишається у ліцензіата.

{Пункт 44 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}
Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}
Додаток 2
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ВІДОМОСТІ
стосовно працівників, які залучатимуться до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Порядковий номер

Найменування посади

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер, дата наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (працює
на постійній основі, за сумісництвом, тимчасово), призначення на посаду

Серія та номер диплома, найменування навчального закладу, яким виданий диплом, дата видачі, ступінь освіти, спеціальність та спеціалізація (кваліфікація)

Примітка

__________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ р.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}
Додаток 3
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ВІДОМОСТІ
про наявність засобів та місць, що використовуватимуться для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Порядковий номер

Найменування виробничого, випробувального обладнання, засобів вимірювання та контролю, обчислювальної техніки, програмного забезпечення

Заводський та інвентарний номер
(за наявності)

Кількість, штук

Місцезнаходження обладнання (номер приміщення), адреса

Реквізити документів, що підтверджують право власності або оренди обладнання
(з ким та на який строк укладено
договір оренди)

Дата проведення останньої повірки, документа, що підтверджує проведення повірки, найменування організації, що її проводила (для засобів вимірювальної техніки)

______________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ р.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}
Додаток 4
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ВІДОМОСТІ
стосовно працівників, яким у зв’язку із залученням до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, надано допуск до державної таємниці

Порядковий номер

Найменування посади

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер, дата розпорядження (наказу) про надання допуску, найменування органу СБУ, що надав допуск

Форма допуску

_________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ р.

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}


{Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}Додаток 6
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}


Додаток 7
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність режимних приміщень

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}
Додаток 8
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ВІДОМОСТІ
про наявність засобів електронно-обчислювальної техніки

Порядковий номер

Інвентарний номер електронно-обчислювальної техніки

Номер та найменування приміщення, у якому розміщена електронно-обчислювальна техніка

Номер та дата видачі атестата відповідності

Строк дії атестата відповідності

Примітка

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ р.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}
Додаток 9
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації


Додаток 10
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням,  виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

{Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}


Додаток 11
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ЗАЯВА
про звуження провадження виду господарської діяльності

{Додаток 11 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}


Додаток 12
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ЗАЯВА
про розширення провадження виду господарської діяльності

{Додаток 12 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}
Додаток 13
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ВІДОМОСТІ
про розроблені, виготовлені спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації та/або поставлені державним (іноземним) замовникам спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації, а також виконання ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

Порядковий номер

Найменування замовника спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт), найменування, дата та номер документа (договору/контракту), на підставі якого поставляються спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (виконуються науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи/ініціативні науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи)

Найменування (шифр)  спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації та їх призначення (науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт/ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт)

Стан виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (виконання, припинення/ перенесення строків виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт/ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт)

Кількість спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації  (поставлено/ зберігається), штук, заводський (серійний) номер та внутрішні коди виробу

Підстава для зняття з обліку спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (найменування, дата та номер документа)

Примітки

_____________________

(посада)

____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ р.

{Додаток 13 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}
Додаток 14
до Ліцензійних умов

ПЕРЕЛІК
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, які розроблені, виготовлені за період господарської діяльності

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 16.01.2019}
Додаток 15
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ЖУРНАЛ
обліку спеціальних технічних засобів, складових частин спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Порядковий номер

Дата реєстрації

Найменування (шифр) та призначення спеціальних технічних засобів, складових частин спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Заводський (серійний, інвентарний) номер

Дата і вхідний реєстраційний номер супровідного листа

Найменування органу, з якого надійшли спеціальні технічні засоби, складові частини спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації або в якому підрозділі взято на облік

Найменування структурного підрозділу, до якого передано спеціальні технічні засоби, складові частини  спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (номер і дата накладної)

Найменування технічного документа, на підставі якого розроблено, виготовлено спеціальні технічні засоби, складові частини спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (номер, дата)

Підстава для зняття з обліку

Примітка

найменування документа, номер, дата, куди надіслано

акт про монтування, номер, дата

акт про знищення, номер, дата

{Додаток 15 в редакції Постанови КМ № 28 від 16.01.2019}
Додаток 16
до Ліцензійних умов

ЖУРНАЛ
обліку технічної документації на спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 669

КРИТЕРІЇ
належності спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

1. Ці критерії встановлюють єдиний підхід до проведення досліджень та здійснення технічного регулювання у сфері діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, а також визначають перелік спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

2. Дія цих критеріїв поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

3. У цих критеріях терміни вживаються в такому значенні:

вироби галузевого (міжгалузевого) використання - вироби з певними характеристиками, які розроблені, виготовлені та призначені для провадження певних видів виробничої діяльності суб’єкта господарювання;

вироби побутового використання - вироби з певними характеристиками, які розроблені, виготовлені та призначені для використання у повсякденному житті людини для задоволення матеріальних і духовних потреб;

негласне отримання інформації - заходи, що здійснюються для отримання інформації з обмеженим доступом без відома і згоди суб’єкта цієї інформації;

призначеність засобу - показник, який визначає, що технічний засіб спеціально виготовлений (розроблений, запрограмований, пристосований) для негласного отримання інформації у скритний спосіб, характерний для оперативно-розшукової, контррозвідувальної або розвідувальної діяльності;

придатність засобу - показник технічного засобу, який визначається за оцінкою його працездатності та достатності технічної забезпеченості для негласного отримання інформації;

програмні засоби для негласного отримання інформації - програми, що забезпечують здійснення технічним засобом, на якому встановлені ці програми, алгоритму певних дій з негласного отримання інформації;

скритний спосіб - спосіб застосування засобу, прихованість якого зумовлена захистом від виявлення факту його встановлення та застосування;

технічна забезпеченість - сукупність технічних характеристик, функціональних можливостей та конструктивних особливостей технічного засобу, достатніх для забезпечення його використання для негласного отримання інформації.

Термін “спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації” вживається у значенні, наведеному в Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

4. Належність технічних, апаратно-програмних, програмних та інших засобів до спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації встановлюється на підставі сукупності таких критеріїв:

призначеність засобів для застосування у скритний спосіб, характерний для оперативно-розшукової, контррозвідувальної або розвідувальної діяльності;

придатність засобів для негласного отримання інформації.

5. Визначення придатності та призначеності здійснюється за результатами проведення досліджень технічних засобів та/або оцінки відомостей, викладених у наданому виробником технічному описі або у технічній документації виробника до засобу (за її наявності). Висновок щодо належності/неналежності засобів до спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації надає СБУ.

6. Окремі ознаки виробів галузевого та побутового використання (мініатюрність, багатофункціональність, можливість негласного отримання інформації) не є підставами для визначення його належності до спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

7. Вироби галузевого та побутового використання, що придатні для негласного отримання інформації, але не призначені для застосування у скритний спосіб, характерний для оперативно-розшукової, контррозвідувальної або розвідувальної діяльності, не належать до спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 669

ПЕРЕЛІК
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Засоби для негласного аудіо-, відеоконтролю та спостереження за особою, річчю або місцем

Засоби для негласного отримання інформації про місцезнаходження та/або переміщення особи, транспортних засобів чи іншого володіння особи, зокрема для негласного установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу зв’язку

Засоби для негласного обстеження кореспонденції, предметів, матеріальних носіїв інформації

Засоби для негласного проникнення або обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

Засоби для негласного зняття інформації з телекомунікаційних мереж

Засоби для негласного зняття інформації з електронних інформаційних систем