Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1005
Прийняття: 15.09.2023
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 вересня 2023 р. № 1005
Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 669 “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2640; 2019 р., № 9, ст. 326), зміни, що додаються.

2. Установити, що ліцензіати подають до органу ліцензування документи, зазначені в абзацах п’ятому та шостому пункту 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 669 “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації”, з урахуванням змін, затверджених цією постановою, протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2023 р. № 1005

ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.”.

2. У пункті 2:

1) слова “у повному обсязі або частково провадять чи мають намір провадити” замінити словами “провадять повністю або частково”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її отримання - їм відповідати.”.

3. У пункті 3:

1) абзац другий виключити;

2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“бездоганна ділова репутація керівника здобувача ліцензії/ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії/ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

3) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“демонстраційні зразки спеціальних технічних засобів - зразки спеціальних технічних засобів, спеціально виготовлені ліцензіатом з метою проведення демонстрації; дослідні, експериментальні зразки, макети, моделі спеціальних технічних засобів, виготовлені ліцензіатом під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт до їх завершення; дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів, залишені ліцензіатом за погодженням з органом ліцензування після виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, придбані з метою проведення демонстрації у виробників спеціальних технічних засобів (у тому числі іноземних), а також посередників за попереднім погодженням з органом ліцензування;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим.

4. Пункт 4 після слів “ліцензії на” доповнити словом “право”.

5. У пункті 5 та 8 слова “у повному обсязі” замінити словом “повністю”.

6. Пункти 7 та 9 викласти в такій редакції:

“7. Ліцензіат до постачання спеціальних технічних засобів може залучати посередника, який має ліцензію на провадження господарської діяльності, пов’язаної з постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, та іноземного суб’єкта господарської діяльності, що має відповідні повноваження у країні іноземного замовника.

Залучення посередника до постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації здійснюється ліцензіатом на підставі відповідного договору (контракту), укладеного з ним.”.

“9. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону, додаються такі підтвердні документи:

засвідчені керівником здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) копії документів, що підтверджують право власності здобувача ліцензії, договору найму (оренди) об’єкта (приміщення, будівлі, споруди), де провадитиметься господарська діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, та установчих документів;

відомості стосовно працівників, які залучатимуться до організації та/або провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (додаток 2) за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним);

відомості про наявність засобів та місць, що використовуватимуться для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (додаток 3), за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним);

відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення (додаток 17);

інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України” (додаток 18).”.

7. У пункті 12 слова “подає органові” замінити словами “зобов’язаний протягом місяця подати до органу”.

8. Доповнити Ліцензійні умови пунктами 14-1 і 14-2 такого змісту:

“14-1. Ліцензіат для зупинення дії ліцензії повністю або частково подає до органу ліцензування заяву про зупинення дії ліцензії повністю або частково (додаток 19).

14-2. Ліцензіат для відновлення дії ліцензії повністю або частково подає до органу ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії повністю або частково (додаток 20).

До заяви про відновлення дії ліцензії повністю або частково додаються документи, передбачені частиною сьомою статті 16 Закону.”.

9. Абзац перший пункту 15 викласти в такій редакції:

“15. Господарська діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, а також організація такого виду господарської діяльності (діловодство, листування, ведення бухгалтерських та складських обліків тощо) провадиться ліцензіатом із залученням штатних та/або найманих працівників, з якими укладено трудові договори (контракти) у письмовій формі.”.

10. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 15-1 такого змісту:

“15-1. Ділова репутація керівника здобувача ліцензії/ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії/ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) повинна бути бездоганною. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації керівника здобувача ліцензії/ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії/ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) є:

1) особа в установленому законом порядку позбавлена права обіймати певні посади або провадити певний вид господарської діяльності;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за кримінальне правопорушення у сфері господарської або службової діяльності, за корисливі злочини, за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

3) особа піддавалася адміністративному стягненню на підставі статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за винятком осіб, стосовно яких застосовуються положення статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

4) особу було звільнено на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1-3 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України;

5) особа була керівником суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), стосовно якого протягом останнього року органом ліцензування прийнято рішення про анулювання ліцензії відповідно до вимог, передбачених пунктами 2, 6-10 частини дванадцятої статті 16 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

6) особа в установленому законодавством порядку включена до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

7) особа була керівником суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), щодо якого компетентними органами або судом встановлено факти порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про запобігання корупції протягом останніх трьох років;

8) до особи застосовано санкції згідно із законодавством інших держав (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором), резолюціями Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, рішеннями та регламентами Ради Європейського Союзу та/або санкції відповідно до Закону України “Про санкції”.”.

11. У пункті 16:

1) абзац перший після слова “документи” доповнити словами “долучені до окремої справи за описом”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Один примірник внутрішніх документів надсилається до органу ліцензування протягом десяти робочих днів з дати їх затвердження або внесення змін, а інший зберігається у ліцензіата.”.

12. Пункти 17 і 18 виключити.

13. Пункти 19-21 викласти в такій редакції:

“19. Ліцензіат зобов’язаний у письмовій формі повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше ніж протягом одного місяця з дня, наступного за днем настання таких змін.

Днем повідомлення є дата реєстрації вхідного документа в органі ліцензування.

20. Ліцензіат зобов’язаний провадити господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, виключно в межах місць провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.

21. Ліцензіат зобов’язаний провадити господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, виключно з використанням засобів, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.”.

14. Абзаци перший і другий пункту 22 викласти в такій редакції:

“22. Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж протягом десяти робочих днів письмово повідомити (у тому числі на запит) орган ліцензування (додаток 13) про:

підписання договорів (контрактів) з державними чи іноземними замовниками, посередниками;”.

15. Пункт 23 викласти в такій редакції:

“23. У разі повного або часткового зупинення ліцензії ліцензіат зобов’язаний провести перевірку наявності спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, демонстраційних зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, складових спеціальних технічних засобів, за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри спеціальних технічних засобів, технічної документації на спеціальні технічні засоби (станом на останній день дії ліцензії). Для проведення перевірки керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) утворюється комісія з числа працівників ліцензіата, що залучені до розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, яка оформляє результати перевірки актом у двох примірниках протягом двох робочих днів після її завершення.

Один примірник такого акта ліцензіат надсилає до органу ліцензування протягом двох робочих днів з дня його складення, інший - зберігає у себе.

Документи (журнали), за якими обліковувалися спеціальні технічні засоби, дослідні, експериментальні, демонстраційні зразки, макети, моделі спеціальних технічних засобів, складові спеціальних технічних засобів, технічна документація на спеціальні технічні засоби до відновлення дії ліцензії повністю або частково зберігаються у спеціальних сховищах (сейфах, металевих шафах), замкнутих та опечатаних особистою номерною печаткою представника органу ліцензування.

Для опечатування спеціальних сховищ (сейфів, металевих шаф) ліцензіат запрошує представника органу ліцензування шляхом надсилання листа з використанням поштового зв’язку або технічних засобів електронних комунікацій.”.

16. Пункт 24 після слів “(у разі коли виконавчий орган є колегіальним)” доповнити словами “або іншої уповноваженої особи”.

17. Пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:

“технічні умови на виробництво спеціальних технічних засобів.”.

18. Пункти 31 і 32 викласти в такій редакції:

“31. Розроблення нових, модернізація існуючих зразків спеціальних технічних засобів здійснюються ліцензіатом на замовлення державних (іноземних) замовників або за власною ініціативою шляхом виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення нових або модернізації існуючих спеціальних технічних засобів на замовлення замовників виконуються згідно з технічними завданнями, погодженими органом ліцензування. Зміни до технічних завдань вносяться шляхом затвердження замовниками доповнень, погоджених органом ліцензування. Орган ліцензування протягом 20 робочих днів з дня отримання технічного завдання (доповнення до технічного завдання) погоджує його або письмово повідомляє про необхідність його доопрацювання з відповідним обґрунтуванням. Технічне завдання на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи розробляється на підставі вихідних вимог (технічної специфікації відповідно до контракту) замовника. Один примірник погодженого органом ліцензування технічного завдання (змін до технічного завдання) після затвердження державним замовником протягом десяти робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

Ініціативні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення нових або модернізації існуючих спеціальних технічних засобів виконуються після погодження з органом ліцензування технічного завдання. Зміни до технічних завдань вносяться шляхом затвердження ліцензіатом доповнень, погоджених органом ліцензування. Один примірник технічного завдання (доповнення до технічного завдання) з виконання ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт після його затвердження керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) протягом десяти робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

32. Ліцензіат до виконання робіт з розроблення та/або виготовлення спеціальних технічних засобів (демонстраційних зразків, експериментальних зразків, складових спеціальних технічних засобів) може залучати співвиконавця, який має ліцензію на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

Залучення ліцензіатом співвиконавця до розроблення та/або виготовлення спеціальних технічних засобів (демонстраційних зразків, експериментальних зразків, складових спеціальних технічних засобів) для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації повинно здійснюватися на підставі укладеного з ним відповідного договору (контракту).

Ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів письмово повідомити орган ліцензування з наданням копії відповідного договору (контракту) та письмової згоди замовника (у разі його наявності) про залучення співвиконавця до розроблення та/або виготовлення спеціальних технічних засобів (демонстраційних зразків, експериментальних зразків, складових спеціальних технічних засобів) для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.”.

19. У пункті 34:

1) абзац другий після слова “замовникам” доповнити словами “та/або посередникам”;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

“Письмове повідомлення про проведення ліцензіатом демонстрації спеціальних технічних засобів із зазначенням місця, дати та строків її проведення надсилається органові ліцензування не пізніше ніж за п’ять робочих днів до проведення такої демонстрації, зокрема з використанням поштового зв’язку або технічних засобів електронних комунікацій. Ліцензіат має право повідомити про проведення демонстрації не пізніше ніж протягом дня, що передує дню її проведення, за умови надання у письмовому повідомленні відповідних пояснень щодо строку проведення демонстрації.”.

20. У пункті 35:

1) перше і друге речення після слова “експериментальні” доповнити словом “, демонстраційні”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Після повернення дослідних, експериментальних, демонстраційних зразків спеціальних технічних засобів до спеціального сховища (сейфа, металевої шафи) ліцензіат письмово повідомляє орган ліцензування про це із зазначенням дати повернення, номера спеціального сховища (сейфа, металевої шафи), прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) відповідальної особи, яка здійснила опечатування спеціального сховища (сейфа, металевої шафи), та номера печатки, якою воно було опечатано.”.

21. Пункт 37 викласти в такій редакції:

“37. Ліцензіат з метою забезпечення своєчасного виготовлення та постачання спеціальних технічних засобів замовникам за укладеними договорами, а також виконання своїх обов’язків із забезпечення гарантійного та післягарантійного обслуговування може виготовляти необхідну кількість складових спеціальних технічних засобів.

Виготовлення необхідної кількості складових спеціальних технічних засобів та формування їх складського запасу здійснюється ліцензіатом за письмовим погодженням з органом ліцензування у кожному випадку, коли виникає необхідність такого виготовлення. Ліцензіат повинен обґрунтувати необхідність формування складського запасу.

Після виготовлення необхідної кількості складових спеціальних технічних засобів ліцензіат письмово повідомляє про це орган ліцензування про взяття таких складових на облік із зазначенням відомостей, наведених у журналі обліку спеціальних технічних засобів, складових частин спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (додаток 15).

У випадку відмови державного (іноземного) замовника від отримання виготовлених зразків спеціальних технічних засобів ліцензіат зобов’язаний письмово повідомити про це органу ліцензування не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня виникнення таких обставин з наданням документів або їх засвідчених копій, які підтверджують зазначені обставини.”.

22. Пункт 38 доповнити абзацами такого змісту:

“Переміщення спеціальних технічних засобів через митний кордон України на митну територію України здійснюється ліцензіатом за письмовим погодженням з органом ліцензування.

Для отримання письмового погодження переміщення спеціальних технічних засобів через митний кордон України на митну територію України ліцензіат подає органові ліцензування інформацію про спеціальні технічні засоби разом з відповідними документами (договори, інвойси), що містять тактико-технічні характеристики спеціальних технічних засобів (частоту, потужність, способи кодування, модуляції, шифрування тощо).

Орган ліцензування протягом 20 робочих днів погоджує або надає обґрунтовану відмову в письмовій формі.

Строк надання письмового погодження переміщення ліцензіатом через митний кордон України на митну територію України спеціальних технічних засобів, однакових за найменуванням, тактико-технічними характеристиками, переміщення яких було раніше погоджено, становить десять робочих днів. Для здійснення зазначеного погодження ліцензіат подає органу ліцензування інформацію про договір (контракт, специфікацію або інвойс), що містять тактико-технічні характеристики спеціальних технічних засобів (частоту, потужність, способи кодування, модуляції, шифрування тощо) та інформацію про кількість технічних засобів, що переміщуються через митний кордон.”.

23. Пункт 40 після слів “договорів (контрактів) відповідно до видаткового документа (накладної) та/або акта приймання-передачі тощо” доповнити словами “, які дають змогу ідентифікувати конкретний виріб або технічну документацію, що були передані”.

24. Пункт 41 викласти в такій редакції:

“41. Облік спеціальних технічних засобів, у тому числі програмних спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, демонстраційних зразків, макетів, моделей та їх складових, під час розроблення, виготовлення, технічного обслуговування, ремонту, модернізації та зберігання здійснюється ліцензіатом за серійними (заводськими) номерами, нанесеними на відповідні вироби, у тому числі на носії інформації, на яких зберігаються програмні спеціальні технічні засоби, та за номерами відповідних ліцензійних ключів (інших систем логічного захисту, які унеможливлюють несанкціоноване копіювання програмних спеціальних технічних засобів), здійснюється одразу після їх виготовлення у журналі обліку спеціальних технічних засобів, складових частин спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (додаток 15). Відомості вносяться до журналу протягом робочого дня після виготовлення спеціальних технічних засобів, у тому числі програмних спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, демонстраційних зразків, макетів, моделей та їх складових.

Належність складових спеціальних технічних засобів до спеціальних технічних засобів підтверджується відповідною технічною та експлуатаційною документацією, облік якої ліцензіат здійснює у журналі обліку технічної документації на спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (додаток 16).”.

25. Пункт 42 доповнити абзацом такого змісту:

“Зазначені документи повинні містити інформацію, що дає змогу ідентифікувати конкретний виріб, який знімається з обліку.”.

26. Пункт 44 викласти в такій редакції:

“44. Відбір (вибракування) для знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, демонстраційних зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів та відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюється спеціально утвореною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох осіб.

Знищення (розукомплектування) ліцензіатом спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, демонстраційних зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів та знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюється спеціально утвореною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох осіб.

Суб’єкт господарювання, якому анульовано ліцензію, або ліцензіат, який планує подати заяву про анулювання власної ліцензії, у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії повністю або частково, зобов’язаний залучити до спеціально утвореної комісії представників органу ліцензування для знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, демонстраційних зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, технічної документації на спеціальні технічні засоби.

За результатами знищення (розукомплектування) у той самий день складається відповідний акт у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник акта надсилається органові ліцензування не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати його складення, а другий примірник залишається у ліцензіата.

Орган ліцензування протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності його рішенням про анулювання ліцензії суб’єкту господарювання інформує про таке рішення державних замовників, посередників, співвиконавців, які були пов’язані з ліцензіатом цивільно-правовими відносинами.”.

27. У тексті Ліцензійних умов слова “авторський зразок” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “демонстраційний зразок” у відповідному відмінку і числі.

28. У додатках до Ліцензійних умов:

1) назву додатка 2 після слів “залучатимуться до” доповнити словами “організації та/або”;

2) доповнити Ліцензійні умови додатками 17-20 такого змісту:


“Додаток 17
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення


Додаток 18
до Ліцензійних умов

ІНФОРМАЦІЯ
про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”


Додаток 19
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії повністю або частково


Додаток 20
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії повністю або частково”.