Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 28
Прийняття: 16.01.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2019 р. № 28
Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 669 “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2640), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28

ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

1. Пункт 1 після слів “до провадження” доповнити словом “господарської”.

2. У пункті 2 слова “суб’єктів господарської діяльності” замінити словами “суб’єктів господарювання”.

3. У пункті 3:

1) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“авторські зразки спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - вироби, виготовлені ліцензіатом для їх демонстрації;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами третім - одинадцятим;

2) абзац четвертий після слів “здійснюються із застосуванням” доповнити словом “авторського,”;

3) абзац шостий викласти в такій редакції:

“посередники - суб’єкти господарювання України, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, та іноземні суб’єкти господарської діяльності, що мають відповідні повноваження у країні замовника, які сприяють державним (іноземним) замовникам у здійсненні постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, у тому числі імпортованих в Україну та експортованих з України;”;

4) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“складові спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - взаємозв’язані структурні складові (вузли, функціональні модулі, конструктивні елементи, у тому числі програмне забезпечення засобу), за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри спеціальних технічних засобів та сукупність яких забезпечує функціонування спеціальних технічних засобів за цільовим призначенням;”;

5) доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

“співвиконавці - суб’єкти господарювання України, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, які беруть участь у виконанні робіт з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів на підставі відповідних договорів (контрактів), укладених з ліцензіатами.”.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.

4. У пункті 5 слова “Суб’єкт господарської діяльності” замінити словом “Ліцензіат”.

5. В абзаці другому пункту 6 слово “оперативні” виключити.

6. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“7. До постачання спеціальних технічних засобів (зокрема на території України) ліцензіат може залучати посередників. Діяльність щодо постачання спеціальних технічних засобів посередниками провадиться згідно з договорами (контрактами).”.

7. Пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

“9. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону, додаються такі підтвердні документи:

засвідчені керівником здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) копії документів, що підтверджують право власності здобувача ліцензії, договору найму (оренди) об’єкта (приміщення, будівлі, споруди), де провадитиметься господарська діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, та установчих документів;

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) стосовно працівників, які залучатимуться до організації та/або провадження відповідного виду господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, із зазначенням їх освіти, кваліфікації (додаток 2);

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) щодо засобів та місць, що використовуватимуться для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів (додаток 3).

У разі доповнення переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, або зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат повинен не пізніше ніж протягом одного місяця подати органові ліцензування зазначені документи або відомості.

10. У разі провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для потреб державних (іноземних) замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, до заяви про отримання ліцензії також додаються:

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) стосовно працівників, яким у зв’язку із залученням до провадження відповідного виду господарської діяльності надано допуск до державної таємниці (додаток 4);

відомості (за наявності) за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/голови виконавчого органу здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) щодо наявності спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (додаток 6); режимних приміщень (додаток 7) та/або засобів електронно-обчислювальної техніки (додаток 8).”.

8. Пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. У разі виникнення передбачених Законом підстав для переоформлення ліцензії спадкоємець подає органові ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 10) та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.”.

9. Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, ліцензіат зобов’язаний мати затверджені керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) документи (далі - внутрішні документи), у яких визначено:

місця провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів;

порядок організації розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних, авторських зразків, облікованих складових, а також демонстрації таких засобів;

порядок організації знищення (розукомплектування, монтування) спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних, авторських зразків, облікованих складових, а також знищення їх технічної (конструкторської, технологічної тощо) документації;

підрозділ (підрозділи) та/або групу працівників, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, його (їх) структуру (склад) та завдання;

функціональні обов’язки працівників, які залучаються до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, у частині, що стосується розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

вимоги до освіти, кваліфікації кожного працівника, який допускається до організації та безпосереднього розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

порядок маркування, обліку, зберігання та передачі спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних, авторських зразків, облікованих складових, а також порядок ведення обліку (реєстрації), зберігання та передачі технічної (конструкторської, технологічної тощо) документації.

Внутрішні документи розробляються з урахуванням установчих документів та специфіки господарської діяльності ліцензіата, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, і можуть бути об’єднані в один документ.

Кожен працівник, який залучається до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, ознайомлюється з внутрішніми документами під підпис.”.

10. Пункти 19 і 20 викласти в такій редакції:

“19. Ліцензіат у письмовій формі повідомляє органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його підтвердних документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (у тому числі до заяви про розширення або звуження провадження відповідного виду господарської діяльності), не пізніше ніж протягом одного місяця з дати набрання чинності такими змінами.

20. Ліцензіат провадить господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, виключно в межах місць провадження діяльності, які зазначені у підтвердних документах, що подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.”.

11. Пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Ліцензіат не пізніше ніж протягом десяти робочих днів письмово повідомляє (у тому числі на запит) органу ліцензування (додаток 13) про:

підписання договорів (контрактів) з державними чи іноземними замовниками;

наявність фактів розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

припинення (перенесення строків), завершення виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, а також завершення етапів виконання робіт під час виконання ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт.”.

12. У пункті 25:

абзац третій після слова “експериментальних” доповнити словом “, авторських”;

абзац четвертий після слова “експериментальні” доповнити словом “, авторські”.

13. Пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Ліцензіат зобов’язаний мати у власності (використовувати на правах оренди) виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювальної та обчислювальної техніки та засоби загальнотехнічного призначення, що відповідають експлуатаційній і технічній документації на обладнання та засоби (паспорт, формуляр тощо), а також програмне забезпечення в обсязі, який необхідний ліцензіату для розроблення та/або виготовлення спеціальних технічних засобів. Обсяг та номенклатура виробничого, випробувального обладнання, засобів вимірювальної та обчислювальної техніки, засобів загальнотехнічного призначення, програмного забезпечення визначаються ліцензіатом.”.

14. У пункті 28 слова “суб’єктом господарської діяльності” замінити словами “суб’єктом господарювання”.

15. Пункт 32 викласти в такій редакції:

“32. До виконання робіт з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, складових спеціальних технічних засобів ліцензіат може залучати співвиконавців за попереднім письмовим повідомленням органові ліцензування та письмовою згодою замовника спеціальних технічних засобів (у разі його наявності).”.

16. Абзац другий пункту 33 викласти в такій редакції:

“За результатами випробувань у той самий день складається акт випробувань (у двох примірниках), який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник акта надсилається органові ліцензування не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дати його складення.”.

17. Пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Демонстрація дослідних, експериментальних, авторських зразків спеціальних технічних засобів потенційним державним (іноземним) замовникам та/або посередникам, що проводиться на території України та за кордоном, здійснюється ліцензіатом після попереднього повідомлення органові ліцензування.

У разі відсутності у ліцензіата дослідних, експериментальних зразків з метою демонстрації спеціальних технічних засобів потенційним державним (іноземним) замовникам ліцензіат має право виготовити авторський зразок після узгодження з органом ліцензування.

Письмове повідомлення про проведення демонстрації дослідних, експериментальних, авторських зразків спеціальних технічних засобів із зазначенням місця, дати та строків проведення такої демонстрації надсилається не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів до проведення такої демонстрації органові ліцензування, зокрема з використанням засобів поштового, факсимільного, електронного поштового зв’язку.

В останній день проведення демонстрації за її результатами складається протокол у двох примірниках, один примірник якого надсилається органові ліцензування не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дати його складення, а другий примірник залишається у ліцензіата.”.

18. Пункт 36 викласти в такій редакції:

“36. Виготовлення спеціальних технічних засобів здійснюється відповідно до технічних умов, розроблених ліцензіатами на основі технічного завдання, складених у двох примірниках. Один примірник технічних умов після затвердження керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) не пізніше ніж протягом десяти робочих днів надсилається ліцензіатом органові ліцензування, а другий - залишається у ліцензіата.”.

19. У пункті 37:

в абзаці третьому слова і цифри “протягом 10 робочих днів” замінити словами і цифрами “не пізніше ніж протягом десяти робочих днів”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для потреб державних (іноземних) замовників, що пов’язане з переміщенням їх через митний кордон України, здійснюється ліцензіатом після письмового узгодження з органом ліцензування.

Для здійснення погодження ліцензіат подає органові ліцензування інформацію про спеціальні технічні засоби разом з відповідними документами, що містять тактико-технічні характеристики спеціальних технічних засобів (частоту, потужність, способи кодування, модуляції, шифрування тощо).

Орган ліцензування протягом 20 робочих днів узгоджує переміщення спеціальних технічних засобів через митний кордон України шляхом надсилання ліцензіату відповідного листа або надає обґрунтовану відмову в письмовій формі у разі, коли тактико-технічні характеристики спеціальних технічних засобів (частота, потужність, способи кодування, модуляції, шифрування тощо) перешкоджатимуть здійсненню негласних слідчих (розшукових) дій, провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної або розвідувальної діяльності органів та підрозділів державних замовників.”.

20. Абзац четвертий пункту 38 виключити.

21. У другому реченні пункту 39 слова і цифри “протягом 10 робочих днів” замінити словами і цифрами “не пізніше ніж протягом десяти робочих днів”.

22. В абзаці другому пункту 41:

перше речення після слова “експериментальні” доповнити словом “, авторські”.

23. В абзаці першому пункту 42 слова “експериментальні зразки” замінити словами “експериментальні, авторські зразки”, а слово “замовнику” - словами “замовнику (посереднику)”.

24. Абзаци перший і другий пункту 43 після слова “експериментальних” доповнити словом “, авторських”.

25. Пункт 44 викласти в такій редакції:

“44. Відбір (вибракування) для знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів та відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюється спеціально утвореною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох осіб.

Знищення (розукомплектування) ліцензіатом спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів та відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюються спеціально утвореною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох осіб.

Суб’єкт господарювання, якому анульовано ліцензію, або ліцензіат, який планує подати заяву про анулювання власної ліцензії, до спеціально утвореної комісії залучає представників органу ліцензування для знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних, авторських зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, відбору для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби.

За результатами знищення (розукомплектування) у той самий день складається відповідний акт у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим)/головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник акта надсилається  органові ліцензування не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати його складення, а другий примірник залишається у ліцензіата.”.

26. У додатках до Ліцензійних умов:

додатки 1-4 викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації


Додаток 2
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ВІДОМОСТІ
стосовно працівників, які залучатимуться до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Порядковий номер

Найменування посади

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер, дата наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (працює
на постійній основі, за сумісництвом, тимчасово), призначення на посаду

Серія та номер диплома, найменування навчального закладу, яким виданий диплом, дата видачі, ступінь освіти, спеціальність та спеціалізація (кваліфікація)

Примітка

__________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ р.


Додаток 3
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ВІДОМОСТІ
про наявність засобів та місць, що використовуватимуться для провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Порядковий номер

Найменування виробничого, випробувального обладнання, засобів вимірювання та контролю, обчислювальної техніки, програмного забезпечення

Заводський та інвентарний номер
(за наявності)

Кількість, штук

Місцезнаходження обладнання (номер приміщення), адреса

Реквізити документів, що підтверджують право власності або оренди обладнання
(з ким та на який строк укладено
договір оренди)

Дата проведення останньої повірки, документа, що підтверджує проведення повірки, найменування організації, що її проводила (для засобів вимірювальної техніки)

______________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ р.


Додаток 4
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ВІДОМОСТІ
стосовно працівників, яким у зв’язку із залученням до провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, надано допуск до державної таємниці

Порядковий номер

Найменування посади

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер, дата розпорядження (наказу) про надання допуску, найменування органу СБУ, що надав допуск

Форма допуску


_________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ р.”;

додаток 5 виключити;

у додатках 6, 7 і 14 слова “МП (за наявності)” виключити;

додатки 8, 10-13, 15 викласти в такій редакції:


“Додаток 8
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ВІДОМОСТІ
про наявність засобів електронно-обчислювальної техніки

Порядковий номер

Інвентарний номер електронно-обчислювальної техніки

Номер та найменування приміщення, у якому розміщена електронно-обчислювальна техніка

Номер та дата видачі атестата відповідності

Строк дії атестата відповідності

Примітка_______________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ р.”;


“Додаток 10
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації


Додаток 11
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ЗАЯВА
про звуження провадження виду господарської діяльності


Додаток 12
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ЗАЯВА
про розширення провадження виду господарської діяльності


Додаток 13
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ВІДОМОСТІ
про розроблені, виготовлені спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації та/або поставлені державним (іноземним) замовникам спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації, а також виконання ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

Порядковий номер

Найменування замовника спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт), найменування, дата та номер документа (договору/контракту), на підставі якого поставляються спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (виконуються науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи/ініціативні науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи)

Найменування (шифр)  спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації та їх призначення (науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт/ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт)

Стан виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (виконання, припинення/ перенесення строків виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт/ініціативних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт)

Кількість спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації  (поставлено/ зберігається), штук, заводський (серійний) номер та внутрішні коди виробу

Підстава для зняття з обліку спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (найменування, дата та номер документа)

Примітки

_____________________

(посада)

____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

____ __________ 20__ р.”;


“Додаток 15
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 28)

ЖУРНАЛ
обліку спеціальних технічних засобів, складових частин спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Порядковий номер

Дата реєстрації

Найменування (шифр) та призначення спеціальних технічних засобів, складових частин спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Заводський (серійний, інвентарний) номер

Дата і вхідний реєстраційний номер супровідного листа

Найменування органу, з якого надійшли спеціальні технічні засоби, складові частини спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації або в якому підрозділі взято на облік

Найменування структурного підрозділу, до якого передано спеціальні технічні засоби, складові частини  спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (номер і дата накладної)

Найменування технічного документа, на підставі якого розроблено, виготовлено спеціальні технічні засоби, складові частини спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (номер, дата)

Підстава для зняття з обліку

Примітка

найменування документа, номер, дата, куди надіслано

акт про монтування, номер, дата

акт про знищення, номер, дата

”.