Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 658
Прийняття: 20.06.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 червня 2012 р. № 658
Київ

Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 388 від 08.05.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 561 від 01.07.2020
№ 718 від 22.07.2020
№ 826 від 09.09.2020}

З метою налагодження взаємодії між Кабінетом Міністрів України та громадськими радами, утвореними при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 17

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. № 658

СКЛАД
Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади

Державний секретар Кабінету Міністрів України, голова Ради

Державний секретар Мінагрополітики

Державний секретар МВС

Державний секретар Міндовкілля

Державний секретар Мінекономрозвитку

Державний секретар Міненерго

Державний секретар МЗС

Державний секретар МКІП

Державний секретар Мінінфраструктури

Державний секретар Мінмолодьспорту

Державний секретар МТОТ

Державний секретар Міноборони

Державний секретар МОН

Державний секретар МОЗ

Державний секретар Мінрегіону

Державний секретар Мінсоцполітики

Державний секретар Мінветеранів

Державний секретар Мінфіну

Державний секретар Мін’юсту

Перший заступник Голови НАДС

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

Голови громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях (за згодою)

Заступник директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар Ради

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 388 від 08.05.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 561 від 01.07.2020, № 718 від 22.07.2020, № 826 від 09.09.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. № 658

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади

1. Рада голів громадських рад при органах виконавчої влади (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою налагодження взаємодії між Кабінетом Міністрів України та громадськими радами при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, що діють відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння координації діяльності громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях;

2) проведення аналізу взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю, рівня забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності, підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з цих питань;

3) сприяння:

{Абзац другий підпункту 3 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 388 від 08.05.2019}

врахуванню громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України;

інформуванню представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства) про реформи, які здійснюються Кабінетом Міністрів України.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю, рівня забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності, готує пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи органів виконавчої влади;

2) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

удосконалення актів законодавства з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади;

проведення з метою забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України зустрічей Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів України з головами громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях;

3) збирає, узагальнює та подає Кабінетові Міністрів України інформацію про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

{Підпункт 4 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 388 від 08.05.2019}

5) надає інформаційно-аналітичну, методичну допомогу громадським радам при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях;

6) ініціює, організовує та проводить громадські слухання, засідання за круглим столом, конференції, інші публічні заходи для обговорення актуальних питань державної політики.

5. Рада має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати в установленому порядку на свої засідання представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, вчених, експертів, а також представників засобів масової інформації;

{Підпункт 3 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 388 від 08.05.2019}

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи;

5) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі, у роботі утворених за її ініціативою робочих груп представників органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, незалежних експертів;

6) організовувати і проводити конференції, засідання за круглим столом, форуми, наради, зустрічі, семінари тощо з питань, що належать до її компетенції.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні.

7. Рада утворюється у складі голови Ради, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Ради є Державний секретар Кабінету Міністрів України.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 388 від 08.05.2019}

Голова Ради затверджує її персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни.

8. Голова Ради:

1) здійснює керівництво роботою Ради;

2) представляє Раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

3) головує під час проведення засідань та інших заходів Ради;

4) інформує Кабінет Міністрів України про результати роботи Ради.

9. У складі Ради для забезпечення її роботи утворюються секція голів громадських рад при міністерствах, секція голів громадських рад при інших центральних органах виконавчої влади, секція голів громадських рад при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях.

10. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина від її складу.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Рішення Ради приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Ради, який готується секретарем та підписується головою Ради і надсилається членам Ради, а також у разі потреби органам виконавчої влади.

11. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність за допомогою урядового веб-сайту у рубриці “Громадянське суспільство і влада”.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 388 від 08.05.2019}

13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.