Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 617
Прийняття: 08.07.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 липня 2020 р. № 617
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2020 р. № 617

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 “Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів” (ЗП України, 1992 р., № 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., № 1, ст. 10; 2012 р., № 24, ст. 910) примітки до свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу викласти в такій редакції:

Примітки:

1. Бланки свідоцтва виготовляються розміром 145 × 110 міліметрів із цупкого світлого паперу


2. Серія свідоцтва складається з двох великих літер українського алфавіту, які мають відповідники у латинському алфавіті. Номер свідоцтва шестизначний.”.

2. У Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 “Деякі питання реалізації норм Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 282; 2019 р., № 32, ст. 1158, № 48, ст. 1641):

1) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

“До затвердження Мінекономіки зазначених у цьому пункті форм акта та припису застосовуються форми акта та припису, затверджені Мінсоцполітики.”;

2) у тексті Порядку слово “Мінсоцполітики” замінити словом “Мінекономіки”.

3. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 8 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 26; 2016 р., № 16, ст. 644; 2017 р., № 27, ст. 778):

1) у пункті 2:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) матеріально-технічне забезпечення реєстраційних дій, взяття на облік технологічних транспортних засобів (далі - матеріально-технічне забезпечення реєстрації) - виготовлення документів, що використовуються під час реєстрації;”;

підпункт 6 після слів “документів та” доповнити словом “присвоєнням”;

2) пункт 3 після слова “Держпраці” доповнити словами “через центри надання адміністративних послуг”;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Матеріально-технічне забезпечення реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, взяття на облік технологічних транспортних засобів здійснюються територіальними органами Держпраці.”;

4) у пункті 5 слова “, інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій” виключити;

5) абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

“Технічний огляд технологічних транспортних засобів проводиться експертними організаціями, які мають підтверджену компетенцію для провадження інспекційної діяльності як третя сторона відповідно до законодавства (далі - експертні організації).”;

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника за зразком згідно з додатками 1 і 2, до якої додаються:

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом;

декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), та які реєструються вперше.

До заяви додається також акт технічного огляду.

У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: “Переклад декларації з її оригіналу.”;

7) у пункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

“11. Право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом, вузлами і агрегатами, які мають ідентифікаційні номери, може бути підтверджено будь-якими з наведених документів:”;

абзаци другий і третій виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронною митною декларацією (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб’єктом господарювання іншому суб’єкту господарювання; митна декларація для взяття на облік не надається);”;

8) пункт 13 після слів “зняття з обліку” доповнити словами “ , а у разі його відсутності - довідка з попереднього місця реєстрації технологічного транспортного засобу”;

9) пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

“17. Реєстрація самостійно переобладнаних або зібраних технологічних транспортних засобів здійснюється за умови проведення технічного огляду, наявності ідентифікаційних номерів основних складових частин (вузлів і агрегатів) та надання власником документів, що підтверджують факт їх придбання.

18. На зареєстрований (перереєстрований) технологічний транспортний засіб територіальний орган Держпраці через центр надання адміністративних послуг видає свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та присвоює номерний знак.

Свідоцтво про реєстрацію має необмежений строк дії.

Купівля присвоєних під час реєстрації (перереєстрації) номерних знаків на технологічні транспортні засоби здійснюється їх власниками у суб’єктів господарювання, які їх виготовляють.”;

10) у пункті 19 слова “видані свідоцтво про реєстрацію та” замінити словами “видане свідоцтво про реєстрацію і присвоєний”;

11) пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Технологічні транспортні засоби без ідентифікаційних номерів або з підробленими ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів не підлягають реєстрації, перереєстрації чи зняттю з обліку. В разі встановлення факту підробки документів, які посвідчують особу власника чи підтверджують право володіння технологічним транспортним засобом або право на користування та розпорядження ним, а також у разі підроблення декларації про відповідність, ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу реєстрація підлягає скасуванню територіальним органом Держпраці.

Реєстрація технологічного транспортного засобу може також скасовуватися в інших випадках, передбачених законом, зокрема за рішенням суду.

Скасування реєстрації технологічного транспортного засобу оформляється наказом керівника територіального органу Держпраці.”;

12) пункт 22 після слів “свідоцтва про реєстрацію і” доповнити словом “присвоєння”;

13) у пункті 24 слова “чи номерного знака” виключити, а слова “експертно-технічного центру експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці” замінити словами “експертної організації технічного огляду ”;

14) пункт 25 викласти в такій редакції:

“25. Перереєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника за формами згідно з додатками 1 і 2, до якої додаються:

свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

акт технічного огляду технологічного транспортного засобу.”;

15) абзаци другий і третій пункту 29 викласти в такій редакції:

“тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення;

передачі технологічного транспортного засобу в довгострокову оренду (лізинг) та позичку.”;

16) пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Зняття технологічного транспортного засобу з обліку здійснюється на підставі письмової заяви власника, до якої додаються:

свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заява - для фізичних осіб;

акт ліквідації основних засобів.

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.”;

17) пункти 38 і 39 виключити;

18) пункти 41-43 виключити;

19) пункт 44 викласти в такій редакції:

“44. Облік присвоєних номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію ведеться територіальними органами Держпраці. Дані про присвоєння номерних знаків і видачу свідоцтв про реєстрацію вносяться до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи та фіксуються у відповідному журналі, який зберігається в зазначених територіальних органах.”;

20) у додатках до Порядку:

у додатках 1 і 2 слова і цифри:

“Видано (здано): 1. Номерний знак № _______________ серія ______

                              2. Свідоцтво про реєстрацію № ______ серія ______”

замінити цифрами і словами:

“1. Присвоєно номерний знак № ________________ серія __________

2. Видано свідоцтво про реєстрацію № _________ серія ___________”;

у додатку 3:

назву графи “Видано номерний знак” викласти в такій редакції:

“Присвоєно номерний знак”;

у назві графи “Службові відмітки (дата зняття з обліку та здавання номерного знака, свідоцтва про реєстрацію)” слова “здавання номерного знака,” виключити.

4. Пункт 4 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 60, ст. 2151; 2016 р., № 12, ст. 515; 2019 р., № 70, ст. 2468) доповнити абзацом такого змісту:

“До затвердження Мінекономіки зазначеної у цьому пункті форми постанови про накладення штрафу застосовується форма постанови про накладення штрафу, затверджена Мінсоцполітики.”.

5. У розділі ІІІ схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):

1) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“Державна служба України з питань праці”;

2) абзац четвертий пункту 11 виключити.

6. У Положенні про Державну службу України з питань праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2015 p., № 21, ст. 584; 2017 р., № 69, ст. 2083):

1) у пункті 4:

в абзаці п’ятому підпункту 26 слова “, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із промислової безпеки, охорони та гігієни праці” виключити;

підпункт 28 виключити;

абзац третій підпункту 29 виключити;

абзац другий підпункту 31 викласти в такій редакції:

“великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а також веде їх облік;”;

підпункти 32 і 33 та абзац другий підпункту 34 виключити;

2) у тексті Положення слова “Міністр соціальної політики” в усіх відмінках замінити словами “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” у відповідному відмінку.

7. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057 “Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3519; 2018 р., № 8, ст. 305; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2020 р., № 11, ст. 434):

позицію

“Мінекономіки

промислова політика, метрологія та метрологічна діяльність (у тому числі загальна безпечність нехарчової продукції; засоби вимірювальної техніки; мірні ємності; кількість фасованого товару в упаковках; електричне та електронне обладнання, його електромагнітна сумісність; машини; прилади, що працюють на газоподібному паливі; обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі; пересувне обладнання, що працює під тиском; продукція легкої промисловості; іграшки; мийні засоби); агропромислове виробництво (тваринництво, рослинництво, насінництво, розсадництво, садівництво, виноградарство, виноробство, хмелярство, харчова і переробна промисловість); рибне господарство та рибна промисловість; лісове господарство, виробництво та обіг органічної продукції (сировини); технічна політика у сфері машинобудування для агропромислового комплексу (у тому числі вимоги до маркування, етикетування, позначень, пакування продукції агропромислового виробництва, рибного господарства та рибної промисловості, лісового господарства, органічної продукції (сировини), насінництва та розсадництва, продукція сільськогосподарського та лісогосподарського машинобудування)”

замінити такою позицією:

“Мінекономіки

промислова політика, метрологія та метрологічна діяльність (у тому числі загальна безпечність нехарчової продукції; засоби вимірювальної техніки; мірні ємності; кількість фасованого товару в упаковках; електричне та електронне обладнання, його електромагнітна сумісність; машини; прилади, що працюють на газоподібному паливі; обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі; рухоме обладнання, що працює під тиском; продукція легкої промисловості; іграшки; мийні засоби); агропромислове виробництво (тваринництво, рослинництво, насінництво, розсадництво, садівництво, виноградарство, виноробство, хмелярство, харчова і переробна промисловість); виробництво та обіг органічної продукції (сировини); технічна політика у сфері машинобудування для агропромислового комплексу (у тому числі вимоги до маркування, етикетування, позначень, пакування продукції агропромислового виробництва, органічної продукції (сировини), насінництва та розсадництва, продукція сільськогосподарського та лісогосподарського машинобудування); промислова безпека та охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами (у тому числі ліфти; обладнання, що працює під тиском; прості посудини високого тиску; засоби індивідуального захисту; канатні дороги для перевезення пасажирів; вибухові матеріали промислового призначення”;

позицію

“Мінсоцполітики

соціальний захист, промислова безпека та охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами (у тому числі ліфти; обладнання, що працює під тиском; прості посудини високого тиску; засоби індивідуального захисту; канатні дороги для перевезення пасажирів; вибухові матеріали промислового призначення; технічні та інші засоби реабілітації (крім медичних виробів та допоміжних засобів до них, на які поширюється дія технічного регламенту щодо медичних виробів)”

замінити такою позицією:

“Мінсоцполітики

технічні та інші засоби реабілітації (в тому числі протезно-ортопедичні вироби та крісла колісні, на які поширюється дія технічного регламенту щодо медичних виробів)”;

позицію

“Мінекоенерго

охорона навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки (крім видів продукції, які включені до сфер діяльності, в яких функції технічного регулювання здійснюються іншими центральними органами виконавчої влади, і стосовно яких встановлені характеристики щодо її екологічної безпечності)”

замінити такою позицією:

“Міндовкілля

охорона навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, рибне господарство та рибна промисловість, лісове господарство, у тому числі вимоги до маркування, етикетування, позначень, пакування продукції рибного господарства та рибної промисловості, лісового господарства (крім видів продукції, які включені до сфер діяльності, в яких функції технічного регулювання здійснюються іншими центральними органами виконавчої влади, і стосовно яких встановлені характеристики щодо її екологічної безпечності)”.

8. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 “Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 130) слова “Міністерству соціальної політики” замінити словами “Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”.

9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438 “Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 54, ст. 1631) слова “Державній службі з питань праці” замінити словами “Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”.

10. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 802 “Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2676) слова “Міністерству соціальної політики” замінити словами “Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”.

11. У плані заходів щодо реалізації Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 989 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3338):

1) у пункті 15 у графі “Строк виконання” цифри “2019” замінити цифрами “2020”;

2) у графі “Відповідальні за виконання” слово “Мінсоцполітики” замінити словом “Мінекономіки”.

12. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 325) слова “Міністерству соціальної політики” замінити словами “Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”.

13. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 342 “Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 35, ст. 1242) слова “Міністерству соціальної політики” замінити словами “Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”.

14. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 771 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2457) слова “Міністерству соціальної політики” замінити словами “Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”.

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823 “Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2468; 2020 р., № 3, ст. 135):

1) у Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю, крім заходів з питань виявлення неоформлених трудових відносин, здійснюються відповідно до вимог Закону та з урахуванням пунктів 2-4 цього Порядку.”;

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів.”;

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

“3. Інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад (далі - органи контролю), посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі - контрольні повноваження) та які пройшли перевірку знань у порядку, визначеному Мінекономіки.”;

в абзацах другому і третьому слово “Мінсоцполітики” замінити словом “Мінекономіки”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“До затвердження Мінекономіки зазначених у цьому пункті форм службового посвідчення та картки обліку даних інспектора праці застосовуються форма службового посвідчення та картка обліку даних інспектора праці, затверджені Мінсоцполітики.”;

абзаци другий, восьмий, дванадцятий і тринадцятий підпункту 6 пункту 5 виключити;

у пункті 22 слова і цифру “у підпункті 8” замінити словами і цифрами “у підпункті 11”;

2) абзац перший пункту 24 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“24. Порядок складення та форми акта, висновку визначаються Мінекономіки. До затвердження Мінекономіки зазначених Порядку складення та форм акта, висновку, вимоги застосовуються Порядок складення та форми акта, висновку, вимоги, затверджені Мінсоцполітики.”.