Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Дію відновлено Закон
Номер: 601-IV
Прийняття: 06.03.2003
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 24, ст.162)

{Дію Закону зупинено на 2003 рік згідно із Законом
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1300-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст.195}

{Дію Закону зупинено на 2004 рік, крім виготовлення учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва згідно із Законом № 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250}

{Дію Закону відновлено згідно із Законом
№ 1801-IV від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 521-VI від 18.09.2008, ВВР, 2009, № 6, ст.20
№ 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471
Кодексом
№ 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
Законом
№ 3352-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.486
Кодексом
№ 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552
Законами
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
№ 954-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.102 - щодо набрання чинності див. Закон № 1656-VIII від 06.10.2016
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 692-IX від 16.06.2020, ВВР, 2020, № 43, ст.371
№ 1217-IX від 05.02.2021, ВВР, 2021, № 19, ст.171
№ 2313-IX від 19.06.2022}


Цей Закон визначає засади державної підтримки книговидавничої справи в Україні і спрямований на подолання кризи у вітчизняному книговиданні та створення сприятливих умов для його розвитку.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів і понять

У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:

{Абзац перший статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019}

грант - грошові кошти (фінансові ресурси), що надаються на безоплатній, безпроцентній і безповоротній основі суб’єктам господарювання та фізичним особам за результатами конкурсного відбору, для реалізації програм, проектів, заходів, а також для інституційної підтримки суб’єктів видавничої справи незалежно від форми власності;

{Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

державна субсидія - грошова допомога, що надається на безоплатній і безповоротній основі Українським інститутом книги розповсюджувачу видавничої продукції (книжкової продукції) на відшкодування витрат, визначених цим Законом;

{Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

європейський канон української літератури - відібрані міжнародною експертною радою твори української літератури, що відповідають закономірностям та динаміці європейської літератури;

{Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

книжкове видання - видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення аркушів у корінці з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографічним;

книжкова продукція - сукупність книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску;

спеціалізований магазин для торгівлі книгами - різновид магазину роздрібної торгівлі, що спеціалізується на продажу виключно або переважно книжкових видань.

{Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 2. Книговидавнича справа

Книговидавнича справа як складова частина видавничої справи - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, які займаються створенням, виготовленням і розповсюдженням книжкової продукції.

Складовими частинами книговидавничої справи є видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, визначені Законом України "Про видавничу справу" в частині, що стосується книжкових видань.

Стаття 3. Мета державної підтримки книговидавничої справи

Метою державної підтримки книговидавничої справи в Україні є:

визнання духовної функції книги в суспільстві;

задоволення духовних, освітніх і культурних потреб Українського народу за допомогою книг;

забезпечення державних інтересів щодо захисту національного інформаційного простору;

сприяння збільшенню випуску книжкової продукції в Україні, зниженню її собівартості та підвищенню конкурентоспроможності як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України;

оновлення і переоснащення видавничо-поліграфічної бази суб’єктів видавничої справи та створення сприятливих умов їх розвитку.

Стаття 4. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на суб’єктів видавничої справи, які провадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про видавничу справу".

Стаття 5. Державна політика у книговидавничій справі

Державна політика у книговидавничій справі ґрунтується на визнанні духовної, науково-освітньої і культурно-творчої функції книги в суспільстві та на принципах дотримання свободи у книговидавничій справі, протидії її монополізації, зміцнення матеріально-технічних, організаційних, правових і наукових засад книговидавничої справи, гарантії соціального і правового захисту її працівників.

Державна політика у книговидавничій справі спрямовується на підтримку розвитку національного книговидання, задоволення за допомогою книг духовних, освітніх і культурних потреб громадян України, у тому числі осіб з вадами зору.

{Частина друга статті 5 в редакції Закону № 2313-IX від 19.06.2022}

Державна політика у книговидавничій справі відповідно до поставленої мети здійснюється шляхом податкового, митного, валютного та інших видів регулювання, а також шляхом підтримки проектів у сфері книговидавничої справи.

{Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

{Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону № 922-VIII від 25.12.2015 - щодо введення в дію зміни див. пункт 1 розділу IX Закону № 922-VIII від 25.12.2015}

Після виконання державного замовлення виконавець має право на виготовлення за власні кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового тиражу видання, випущеного за державним замовленням, для наповнення книжкового ринку та задоволення виробничих потреб.

{Статтю 5 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 3352-VI від 12.05.2011}

Стаття 6. Законодавство у сфері книговидавничої справи

Відносини у сфері книговидавничої справи регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України "Про видавничу справу", "Про інформацію", "Про авторське право і суміжні права", "Про державну таємницю", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

{Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 521-VI від 18.09.2008}

Стаття 7. Український інститут книги

Український інститут книги є державною установою, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв (далі - орган управління), і здійснює свою діяльність відповідно до статуту, який затверджується органом управління, та згідно із Стратегією розвитку читання, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

{Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

Статут Українського інституту книги розробляється за участю громадських організацій у сфері культури, книговидавців та книгорозповсюджувачів.

Метою діяльності Українського інституту книги є:

підтримка книговидавничої справи;

популяризація читання;

стимулювання перекладацької діяльності;

популяризація української літератури у світі.

Український інститут книги здійснює діяльність на засадах професійності, прозорості, підзвітності.

Виконавчим органом Українського інституту книги є директор, який призначається органом управління за результатами конкурсного добору.

В Українському інституті книги діє наглядова рада - спеціальний орган, що здійснює нагляд за діяльністю Українського інституту книги, його посадових осіб та діє в межах повноважень, передбачених законом і Статутом Українського інституту книги.

Український інститут книги має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності та перебуває в його оперативному управлінні. Український інститут книги може розміщувати на поточних рахунках у банках державного сектору власні кошти, отримані як плата за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, а також благодійні внески та гранти.

Український інститут книги має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.

{Закон доповнено статтею 7 згідно із Законом № 954-VIII від 28.01.2016}

Стаття 8. Участь Українського інституту книги в реалізації програм державної підтримки книговидавничої справи

Предметом діяльності Українського інституту книги є створення організаційних, адміністративних та культурологічних умов для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країні, забезпечення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України до всіх сфер сучасних знань, відродження культури читання.

Український інститут книги на підставі делегованих повноважень здійснює такі функції:

створення і реалізація проектів та програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном;

реалізація програми надання щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг;

{Абзац третій частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

представлення України в міжнародних організаціях (спілках), які займаються розвитком (підтримкою) книговидання, бібліотечної справи, промоцією читання;

реалізація національно-культурних державних цільових програм, пов’язаних з популяризацією української літератури в Україні та за кордоном, у тому числі із створенням та підтримкою європейського канону української літератури, рекомендованої до перекладу, видання іншими мовами та популяризації у світі творів української літератури, включених до європейського канону української літератури, популяризацією української книговидавничої продукції в Україні та за кордоном, зокрема через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, а також із підтримкою книговидавничої справи, бібліотек і бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо;

{Абзац п'ятий частини другої статті 8 в редакції Закону № 2313-IX від 19.06.2022}

організація та проведення конкурсів, у тому числі надання премій, стипендій їх переможцям;

координація та організація всеукраїнських і міжнародних заходів, виставок, ярмарків, фестивалів, конкурсів, семінарів, конференцій, акцій, подій тощо;

реалізація програм резиденцій для авторів, перекладачів, ілюстраторів, літературних критиків;

здійснення моніторингу та експертизи, спрямованих на прогнозування напрямів розвитку книговидавничої сфери, проведення досліджень, спрямованих на вивчення стану книжкового ринку, читання, читацького попиту, потреби у книжкових виданнях у бібліотеках тощо;

інформування українських та іноземних видавництв про наявні програми фінансування проектів та іншої підтримки їхньої діяльності;

виконання окремих заходів програми діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з розвитку культури (далі - Програма діяльності з розвитку культури), виконання яких доручено органом управління;

координація діяльності суб’єктів видавничої справи, сприяння налагодженню ефективних комунікаційних зв’язків між видавцями вітчизняної книги, книгорозповсюджувачами та читачами;

розроблення заходів з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції, співпраця із засобами масової інформації в питаннях популяризації читання, української книги, вітчизняної видавничої продукції;

здійснення заходів, спрямованих на розвиток мереж розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень, бібліотек на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

створення і підтримка електронних ресурсів для популяризації української літератури;

сприяння розвитку бібліотечної справи;

реалізація програм для сприяння поповненню фондів бібліотек книжковою продукцією, відомості про яку включені до електронного каталогу "Книжки на ринку";

{Абзац сімнадцятий частини другої статті 8 в редакції Закону № 2313-IX від 19.06.2022}

здійснення інших видів підтримки, реалізація програм, проектів, заходів, визначених цим Законом;

створення, підтримка, верифікація електронного каталогу "Книжки на ринку";

{Частину другу статті 8 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів з метою реалізації культурно-мистецьких проектів, спрямованих на підтримку книговидавничої справи та промоції читання.

{Частину другу статті 8 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

{Частина друга статті 8 в редакції Закону № 692-IX від 16.06.2020}

Український інститут книги забезпечує організацію та проведення мистецького конкурсу відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у якому визначаються порядок та умови організації і проведення мистецького конкурсу, критерії конкурсного відбору, розгляду та оцінювання проектів, процедура визначення переможців, перелік документів, що подаються для участі в конкурсі.

{Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

{Закон доповнено статтею 8 згідно із Законом № 954-VIII від 28.01.2016}

Стаття 8-1. Діяльність Українського інституту книги з підтримки проектів у сфері книговидавничої справи

Український інститут книги провадить діяльність, пов’язану з підтримкою проектів у сфері книговидавничої справи, щодо:

перекладу та видання творів іноземної літератури державною мовою (книжкові видання, електронні книги);

{Абзац другий частини першої статті 8-1 в редакції Закону № 2313-IX від 19.06.2022}

перекладу та видання творів української літератури іноземними мовами (книжкові видання, електронні книги), їх промоції за кордоном;

{Абзац третій частини першої статті 8-1 в редакції Закону № 2313-IX від 19.06.2022}

підготовки та видання книжкових видань, у тому числі електронних, творів державною мовою та мовами корінних народів України;

{Абзац четвертий частини першої статті 8-1 в редакції Закону № 2313-IX від 19.06.2022}

написання авторами (створення) нових літературних творів;

організації та проведення програм і заходів популяризації читання (книжкових виставок, ярмарків, літературних фестивалів, конкурсів, тематичних акцій, промоційних і комунікаційних кампаній);

сприяння забезпеченню спроможності публічних бібліотек, у тому числі шляхом поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією, відомості про яку включені до електронного каталогу "Книжки на ринку", реалізації проектів з розвитку автоматизованих бібліотечних інформаційних систем, придбання для цих цілей комп’ютерної техніки, навчання персоналу тощо.

{Абзац сьомий частини першої статті 8-1 в редакції Закону № 2313-IX від 19.06.2022}

Український інститут книги здійснює відбір проектів відповідно до порядку проведення конкурсного відбору проектів, що реалізуються за підтримки Українського інституту книги, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у якому визначаються вимоги до відповідних проектів та отримувачів коштів, мінімальна та максимальна сума гранту для підтримки відповідних проектів; критерії конкурсного відбору проектів, етапи його проведення, процедура визначення переможців, підстави для надання або відмови у наданні фінансування.

Рішення про надання гранту для підтримки проекту приймається наглядовою радою Українського інституту книги.

Фінансування проектів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Українському інституту книги, у повному обсязі або на умовах співфінансування у частці, визначеній наглядовою радою Українського інституту книги.

У разі прийняття рішення про надання гранту для підтримки проекту Український інститут книги укладає з отримувачем коштів договір про надання гранту.

Договір про надання гранту для підтримки проекту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським інститутом книги будь-яких товарів, робіт, послуг, зокрема книжкових видань, майнових прав тощо.

Істотними умовами договору про надання гранту для підтримки проекту є визначення конкретного проекту, для реалізації якого надаються кошти; сума гранту (обсяг коштів) з відповідним кошторисом із зазначенням статей витрат, на які вона витрачатиметься; графік платежів; зобов’язання особи, яка отримує кошти, у тому числі щодо звітності; технічні вимоги до проекту, які мають бути забезпечені; строк реалізації проекту; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту; відповідальність за порушення умов договору.

Типова форма договору про надання гранту для підтримки проекту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

В умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією, надзвичайним станом або карантином, Український інститут книги здійснює інституційну підтримку суб’єктів видавничої справи (видавців) незалежно від форми власності для забезпечення їх стабільної діяльності та розвитку. Надання такої підтримки здійснюється у формі гранту інституційної підтримки.

Термін "інституційна підтримка" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про Український культурний фонд". Порядок надання такої підтримки у формі гранту Українським інститутом книги встановлюється цим Законом.

Рішення про надання інституційної підтримки у формі гранту приймається наглядовою радою Українського інституту книги.

Порядок надання інституційної підтримки у формі грантів суб’єктам видавничої справи затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

У разі прийняття рішення про надання інституційної підтримки у формі гранту Український інститут книги укладає з отримувачем коштів відповідний договір.

Істотними умовами договору про надання інституційної підтримки у формі грантів є сума гранту; зобов’язання грантоотримувача, у тому числі щодо звітності; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту інституційної підтримки; відповідальність за порушення умов договору.

Типова форма договору про надання інституційної підтримки у формі гранту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Договір про надання інституційної підтримки у формі гранту не може передбачати замовлення та/або отримання Українським інститутом книги будь-яких товарів, робіт, послуг.

{Закон доповнено статтею 8-1 згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

Стаття 8-2. Діяльність Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції (книжкової продукції)

{Положення статті 8-2 щодо торгівлі (реалізації) книжковою продукцією, виданою шрифтом Брайля, збільшеними шрифтами, спрощеною мовою для осіб з особливими потребами, набирають чинності з 1 січня 2024 року - див. пункт 1 розділу II Закону № 2313-IX від 19.06.2022,}

Підтримка розповсюджувачів видавничої продукції (книжкової продукції) (далі - розповсюджувач книговидавничої продукції) здійснюється Українським інститутом книги шляхом надання державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин) (далі - об’єкт оренди), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами (далі - витрати), у порядку та на умовах, встановлених цим Законом.

Для отримання державної субсидії розповсюджувач книговидавничої продукції повинен відповідати таким вимогам:

1) основним видом діяльності розповсюджувача книговидавничої продукції є роздрібна торгівля книгами у спеціалізованих магазинах для торгівлі книгами;

2) розповсюджувач книговидавничої продукції здійснює роздрібну торгівлю (реалізацію) через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, який розміщений в об’єкті оренди, книжковими виданнями (у тому числі виданими шрифтом Брайля, збільшеними шрифтами, спрощеною мовою для осіб з особливими потребами), виданими виключно державною мовою або державною мовою та мовами корінних народів України та/або офіційними мовами Європейського Союзу (крім книжкових видань, що мають походження або виготовлені та/або ввезені з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України), з використанням реєстраторів розрахункових операцій, при цьому доходи (грошові надходження) від роздрібної торгівлі (реалізації) такими книжковими виданнями становлять не менше 80 відсотків усіх доходів (грошових надходжень) від реалізації продукції (товарів, послуг), що здійснюється таким розповсюджувачем книговидавничої продукції через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, без урахування продажу книговидавничої продукції через мережу Інтернет;

3) не менше 80 відсотків загальної площі спеціалізованого магазину для торгівлі книгами, що розміщений в об’єкті оренди і через який розповсюджувач книговидавничої продукції здійснює продаж книжкових видань, займає торговельний зал (зали), облаштований торговельним обладнанням, включаючи книжкові полиці, площу для обслуговування споживачів, робочі місця продавців, вузли розрахунку, а книжкова продукція, що реалізується в магазині, відповідає вимогам, передбаченим пунктом 2 цієї частини;

4) об’єкт оренди використовується розповсюджувачем книговидавничої продукції виключно як спеціалізований магазин для торгівлі книгами, що підтверджується свідоцтвом, виданим у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері (далі - свідоцтво про відповідність).

Для отримання свідоцтва про відповідність розповсюджувач книговидавничої продукції подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, заяву із зобов’язанням дотримуватися у відповідному спеціалізованому магазині для торгівлі книгами протягом строку дії свідоцтва про відповідність вимог частини другої цієї статті.

До заяви, що подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, додаються такі документи:

1) договір найму (оренди) або піднайму (суборенди) із зазначенням цільового користування приміщенням;

2) правовстановчий документ на приміщення чи його нотаріально засвідчена копія або документ, що підтверджує право на передачу приміщення у найм (оренду) або піднайм (суборенду);

3) технічний паспорт із зазначенням меж спеціалізованого магазину для торгівлі книгами;

4) реєстраційне посвідчення реєстратора розрахункових операцій, видане у встановленому законом порядку.

Наведений перелік документів є вичерпним.

Рішення про видачу свідоцтва про відповідність приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви та документів, визначених частиною четвертою цієї статті.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, залишає подану заяву без розгляду, якщо:

1) заяву подано особою, яка не має на це повноважень;

2) розповсюджувачем книговидавничої продукції не в повному обсязі подано документи, визначені частиною четвертою цієї статті, або подані документи не відповідають вимогам законодавства.

Про залишення заяви без розгляду центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, повідомляє заявника протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви із зазначенням конкретних недоліків. Після усунення недоліків, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, для отримання свідоцтва про відповідність.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, відмовляє у видачі свідоцтва про відповідність, якщо подані документи не підтверджують можливість використання об’єкта оренди як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами. Про відмову у видачі свідоцтва про відповідність центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, повідомляє заявника протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Свідоцтво про відповідність видається на строк, зазначений заявником у заяві, що не може перевищувати строк дії договору оренди. Свідоцтво про відповідність засвідчує можливість отримання розповсюджувачем книговидавничої продукції державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) об’єкта оренди, щодо якого такий розповсюджувач книговидавничої продукції отримав свідоцтво про відповідність.

Якщо протягом строку дії свідоцтва про відповідність будь-який із документів, поданих для його отримання, зазнав змін, у тому числі шляхом укладення додаткових угод до договору найму або піднайму (оренди або суборенди), дія свідоцтва про відповідність припиняється через 30 днів від дати виникнення відповідних змін. У такому разі розповсюджувач книговидавничої продукції може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, із заявою про отримання нового свідоцтва про відповідність.

Отримання свідоцтва про відповідність зобов’язує розповсюджувача книговидавничої продукції протягом усього строку його дії дотримуватися вимог, передбачених частиною другою цієї статті. Недотримання зазначених вимог є підставою для анулювання свідоцтва про відповідність.

Свідоцтво про відповідність може бути анульовано центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері:

1) за заявою розповсюджувача книговидавничої продукції, якому видано свідоцтво про відповідність;

2) у разі порушення розповсюджувачем книговидавничої продукції, у тому числі його штатними працівниками або особами, які працюють за цивільно-правовим договором (угодою), вимог частини другої цієї статті щодо відповідного об’єкта оренди;

3) у разі припинення розповсюджувача книговидавничої продукції.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, про анулювання свідоцтва про відповідність оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Держава гарантує надання розповсюджувачам книговидавничої продукції державної субсидії у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.

Державна субсидія надається для відшкодування витрат, здійснених розповсюджувачем книговидавничої продукції у кварталі, що передує місяцю звернення із заявою про надання державної субсидії.

Для отримання державної субсидії розповсюджувач книговидавничої продукції подає до Українського інституту книги заяву про надання державної субсидії за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, до якої додаються такі документи:

1) копія статуту розповсюджувача книговидавничої продукції (за наявності);

2) копії документів, що підтверджують сплату розповсюджувачем книговидавничої продукції орендної плати, а також відшкодування витрат на утримання об’єкта оренди, оплату комунальних послуг та інших платежів (за наявності);

3) копії документів, що засвідчують факт отримання розповсюджувачем книговидавничої продукції у кварталі, що передує місяцю звернення із заявою про надання державної субсидії, доходу (грошових надходжень) від роздрібної торгівлі (реалізації) книжковими виданнями, виданими мовою (мовами) відповідно до пункту 2 частини другої цієї статті, через спеціалізований магазин для торгівлі книгами в обсязі не менше 80 відсотків усіх доходів (грошових надходжень) від реалізації продукції (товарів, послуг), що здійснюється таким розповсюджувачем книговидавничої продукції через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, без урахування продажу книговидавничої продукції через мережу Інтернет;

4) копія свідоцтва про відповідність.

Наведений перелік документів є вичерпним.

Український інститут книги протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви про надання державної субсидії та доданих до неї документів приймає рішення про надання субсидії, про відмову у її наданні або про залишення заяви без розгляду, про що протягом трьох робочих днів повідомляє заявника.

Український інститут книги залишає заяву про надання державної субсидії без розгляду, якщо:

1) заяву подано особою, яка не має на це повноважень;

2) розповсюджувачем книговидавничої продукції не в повному обсязі подано документи, визначені частиною сімнадцятою цієї статті, або подані документи не відповідають вимогам законодавства.

Про залишення заяви про надання державної субсидії без розгляду Український інститут книги повідомляє заявника протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви із зазначенням конкретних недоліків. Після усунення умов, що стали підставою для залишення заяви про надання державної субсидії без розгляду, заявник має право повторно звернутися до Українського інституту книги для отримання державної субсидії.

Український інститут книги відмовляє у наданні державної субсидії, якщо:

1) розповсюджувач книговидавничої продукції не відповідає вимогам, визначеним частиною другою цієї статті;

2) подані документи суперечать вимогам законодавства;

3) наявні обставини, передбачені частиною тридцять третьою цієї статті.

Про відмову у наданні державної субсидії Український інститут книги повідомляє заявника протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

У разі відсутності підстав, визначених частиною двадцятою цієї статті, для залишення заяви про надання державної субсидії без розгляду та підстав, визначених частиною двадцять другою цієї статті, для відмови у наданні державної субсидії Український інститут книги приймає рішення про надання державної субсидії та повідомляє про це заявника протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Державна субсидія надається у розмірі орендної плати та платежів за договором про відшкодування витрат на утримання об’єкта оренди та надання комунальних послуг, а також інших платежів, безпосередньо пов’язаних з обслуговуванням прибудинкової території об’єкта оренди, якщо таке відшкодування передбачено договором оренди, за квартал, що передує місяцю звернення із заявою про надання державної субсидії, але при цьому розмір державної субсидії не може перевищувати:

20 відсотків загальної вартості книговидавничої продукції, реалізованої розповсюджувачем книговидавничої продукції через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, що розміщений в об’єкті оренди, протягом кварталу, що передує місяцю звернення із заявою про отримання державної субсидії, без урахування реалізації такої продукції через мережу Інтернет;

граничний розмір відшкодування витрат на кожний метр квадратний площі об’єкта оренди на календарний місяць у межах граничної площі об’єкта оренди, на яку надається відшкодування, визначені частиною двадцять сьомою цієї статті.

У разі якщо загальна площа об’єкта оренди перевищує граничну площу, на яку надається відшкодування, визначену частиною двадцять сьомою цієї статті, державна субсидія надається на відшкодування витрат за ту частину площі об’єкта оренди, яка не перевищує граничну площу.

Граничний розмір відшкодування витрат на кожний метр квадратний площі об’єкта оренди на календарний місяць, гранична площа об’єкта оренди, на яку надається відшкодування, не можуть перевищувати:

1) у столиці України - місті Києві, а також на території міжнародних аеропортів - 0,35 розміру прожиткового мінімуму, 150 метрів квадратних;

2) у територіальних громадах з кількістю постійного населення більше 500 тисяч осіб - 0,25 розміру прожиткового мінімуму, 150 метрів квадратних;

3) у територіальних громадах з кількістю постійного населення від 100 тисяч до 500 тисяч осіб - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, 100 метрів квадратних;

4) у територіальних громадах з кількістю постійного населення від 30 тисяч до 100 тисяч осіб - 0,12 розміру прожиткового мінімуму, 70 метрів квадратних;

5) у територіальних громадах з кількістю постійного населення до 30 тисяч осіб - 0,08 розміру прожиткового мінімуму, 50 метрів квадратних.

Кількість постійного населення визначається на підставі оцінки центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики, станом на 1 січня календарного року, за квартал якого здійснюється відшкодування витрат.

Під прожитковим мінімумом для цілей цієї статті розуміється прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня календарного року, за квартал якого здійснюється відшкодування витрат.

Надання державної субсидії здійснюється впродовж 10 робочих днів з дня прийняття Українським інститутом книги відповідного рішення.

Державна субсидія надається розповсюджувачу книговидавничої продукції протягом строку дії свідоцтва про відповідність.

Порядок надання державної субсидії затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо буде виявлено, що розповсюджувач книговидавничої продукції отримав державну субсидію на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) об’єкта оренди, в якому розміщено відповідний спеціалізований магазин для торгівлі книгами, на підставі документів, що містять недостовірну інформацію, надані на відповідний спеціалізований магазин для торгівлі книгами кошти державної субсидії за відповідний квартал стягуються в дохід державного бюджету.

Розповсюджувачу книговидавничої продукції, зазначеному у частині тридцять третій цієї статті, державна субсидія на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) цього об’єкта оренди не надається протягом двох років з дати, коли було встановлено факт надання документів, що містять недостовірну інформацію.

Порушення розповсюджувачем книговидавничої продукції, який отримав свідоцтво про відповідність, умов, визначених частиною другою цієї статті, допущені у спеціалізованому магазині для торгівлі книгами, є підставою для відмови у наданні державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) цього об’єкта оренди, а в разі якщо така державна субсидія була надана, отримані кошти за відповідний квартал підлягають поверненню на підставі повідомлення Українського інституту книги протягом 30 днів з дати одержання такого повідомлення.

Контроль за дотриманням у відповідному спеціалізованому магазині для торгівлі книгами розповсюджувачем книговидавничої продукції, який отримав свідоцтво про відповідність, умов, визначених частиною другою цієї статті, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Закон доповнено статтею 8-2 згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

Стаття 8-3. Діяльність Українського інституту книги з реалізації програми надання громадянам України щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг

{Положення статті 8-3 щодо торгівлі (реалізації) книжковою продукцією, виданою шрифтом Брайля, збільшеними шрифтами, спрощеною мовою для осіб з особливими потребами, набирають чинності з 1 січня 2024 року - див. пункт 1 розділу II Закону № 2313-IX від 19.06.2022}

Діяльність з реалізації програми надання громадянам України щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг здійснюється Українським інститутом книги шляхом:

надання громадянам України натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг (далі - сертифікат) у порядку та на умовах, встановлених цим Законом;

в інший спосіб, передбачений законодавством.

Сертифікат видається:

при видачі свідоцтва про народження;

при отриманні громадянином України, який досяг 14-річного віку, паспорта громадянина України.

Сертифікат видається у паперовій або електронній формі та може бути використаний протягом одного року з дня видачі.

Сертифікат видається громадянам України на безоплатній основі.

Сертифікат видається на суму, що становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому видається сертифікат, та може бути використаний виключно для придбання книжкових видань державною мовою у паперовій та/або електронній формі, у тому числі в аудіофайлах, видань для осіб з вадами зору (крім книжкових видань, що мають походження або виготовлені та/або ввезені з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України), у розповсюджувача видавничої продукції, який у встановленому порядку внесений до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та до переліку розповсюджувачів видавничої продукції, що забезпечують придбання громадянами книжкових видань з використанням сертифіката.

Внесення розповсюджувачів видавничої продукції до переліку розповсюджувачів видавничої продукції, що забезпечують придбання громадянами книжкових видань з використанням сертифіката, здійснює Український інститут книги на підставі заяви такого розповсюджувача.

Зразок та опис бланка сертифіката, що видається у паперовій формі, порядок формування сертифіката в електронній формі, його електронної копії, порядок оформлення та видачі сертифіката, а також порядок придбання громадянами книжкових видань з використанням сертифіката та відшкодування вартості придбаних з використанням сертифіката книжкових видань розповсюджувачам видавничої продукції затверджуються Кабінетом Міністрів України.

{Закон доповнено статтею 8-3 згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

Стаття 9. Директор Українського інституту книги

Керівництво Українським інститутом книги здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням органу управління за результатами публічного та відкритого конкурсного добору.

Директором Українського інституту книги може бути особа, яка має вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років.

Директор працює за трудовим контрактом, що укладається строком на п’ять років.

Директор призначається органом управління з кандидатів, відібраних за результатами проведеного конкурсу та запропонованих конкурсною комісією.

Проведення конкурсу на посаду директора Українського інституту книги здійснює конкурсна комісія, що складається з дев’яти осіб. До її складу входять три особи, призначені органом управління, та шість осіб, запропонованих громадськими об’єднаннями, господарськими об’єднаннями, статутні документи яких передбачають діяльність у сфері культури та книговидавничій справі, членами яких є авторитетні особистості, а їхня діяльність є активною (упродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше декількох разів на рік, громадські заходи щодо існуючих проблем відповідної сфери, ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо). Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює апарат органу управління.

Член конкурсної комісії не може бути державним службовцем, крім членів, призначених органом управління.

Про початок конкурсу на посаду директора Українського інституту книги повідомляється на офіційному веб-сайті органу управління не пізніш як за 45 днів до дати проведення конкурсу.

Особа, яка бажає стати директором Українського інституту книги, подає до апарату органу управління відповідну заяву. До заяви додаються автобіографія, мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви до зайняття посади директора Українського інституту книги, програма діяльності кандидата на посаді директора, копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, копія трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, копія диплома про вищу освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом з копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею. Заявник може подати будь-які інші документи, що, на його думку, дозволять конкурсній комісії більш повно розглянути питання обрання його кандидатури до складу наглядової ради.

{Частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1217-IX від 05.02.2021}

Копії заяв кандидатів, їхні автобіографії та зміст мотиваційних листів розміщуються на офіційному веб-сайті органу управління.

Порядок організації і проведення конкурсу з визначення кандидатів на посаду директора Українського інституту книги затверджується органом управління.

За результатами розгляду кандидатур конкурсна комісія приймає рішення про оголошення декількох кандидатур, які за результатами конкурсного добору можуть бути призначені на посаду директора Українського інституту книги. Рішення конкурсної комісії має бути вмотивованим, із зазначенням причин, з яких були обрані певні кандидати.

Орган управління зобов’язаний опублікувати рішення конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного дня після його прийняття.

З визначених конкурсною комісією кандидатів орган управління обирає одного, який призначається на посаду директора Українського інституту книги, про що приймається відповідне рішення.

Особа вважається призначеною на посаду директора Українського інституту книги з дня укладення з нею контракту.

Директор може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим законодавством, за наявності рішення наглядової ради про погодження такого звільнення.

{Закон доповнено статтею 9 згідно із Законом № 954-VIII від 28.01.2016}

Стаття 10. Наглядова рада Українського інституту книги

Наглядова рада є спеціальним наглядовим органом, що діє при Українському інституті книги на постійній основі з метою забезпечення в його діяльності балансу інтересів держави, суспільства та суб’єктів діяльності у сфері культури, дотримання принципів законності, незалежності, об’єктивності, відкритості, прозорості, доступності для громадськості.

Повноваження наглядової ради визначаються цим Законом та Статутом Українського інституту книги.

Наглядова рада складається із семи членів, які обираються органом управління в порядку, визначеному цим Законом та Статутом Українського інституту книги. Член наглядової ради призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може бути призначеною членом наглядової ради на два строки поспіль. Член наглядової ради не зараховується до штату Українського інституту книги та провадить свою діяльність на безоплатній основі.

До складу наглядової ради обирають і призначають авторитетних спеціалістів гуманітарної сфери - авторів популярних літературних творів, літературних критиків, інших діячів культури, які мають високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Членами наглядової ради не можуть бути державні службовці.

Порядок формування складу наглядової ради, відкликання окремих її членів, дострокове припинення повноважень члена наглядової ради визначається Статутом Українського інституту книги.

{Частина шоста статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

До повноважень наглядової ради належить:

погодження:

складеного в установленому порядку річного плану роботи Українського інституту книги;

{Абзац третій частини сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

рішення директора щодо укладення договорів (контрактів) на суму, що перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати;

{Абзац четвертий частини сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

рішень органу управління про притягнення до дисциплінарної відповідальності директора Українського інституту книги;

{Абзац п'ятий частини сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

результатів мистецьких конкурсів;

{Частину сьому статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

затвердження:

{Абзац частини сьомої статті 10 виключено на підставі Закону № 692-IX від 16.06.2020}

звіту про виконання річного плану роботи Українського інституту книги;

{Абзац частини сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

стратегії Українського інституту книги;

{Абзац частини сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

здійснення контролю за:

виконанням директором Українського інституту книги функціональних обов’язків, визначених Статутом Українського інституту книги та укладеним в установленому порядку контрактом;

провадженням фінансово-господарської діяльності Українського інституту книги;

розгляд інших питань щодо діяльності Українського інституту книги та виконання інших функцій відповідно до законодавства;

прийняття рішення щодо надання Українським інститутом книги грантів для підтримки проектів, інституційної підтримки у формі грантів.

{Частину сьому статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

Копії заяв про обрання членами наглядової ради, автобіографії та зміст мотиваційних листів, у яких кандидати викладають мотиви до обрання членами наглядової ради, розміщуються на офіційному веб-сайті органу управління.

Склад наглядової ради Українського інституту книги, обраної в передбаченому цим Законом порядку, затверджується рішенням органу управління.

{Закон доповнено статтею 10 згідно із Законом № 954-VIII від 28.01.2016}

Стаття 11. Фінансування Українського інституту книги

Український інститут книги фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі коштів спеціальних фондів Державного бюджету України, розпорядником яких є орган управління, а також коштів, отриманих від управління майном, переданим Українському інституту книги на праві оперативного управління, надходжень від управління правами інтелектуальної власності, надходжень від співробітництва з міжнародними організаціями і установами, грантів, пожертв, дарунків та з інших джерел, передбачених законом, а також доходів, отриманих від управління вільними коштами Українського інституту книги.

Кошти, отримані Українським інститутом книги з передбачених частиною першою цієї статті джерел, використовуються виключно на:

фінансування реалізації завдань та функцій, передбачених цим Законом та Статутом Українського інституту книги;

підтримку проектів, визначених у встановленому цим Законом порядку, у тому числі на умовах співфінансування, що здійснюється на договірних засадах;

забезпечення поточної діяльності Українського інституту книги.

{Частина друга статті 11 в редакції Закону № 2313-IX від 19.06.2022}

Український інститут книги розпоряджається коштами, отриманими з джерел, передбачених цією статтею, відповідно до законодавства.

{Закон доповнено статтею 11 згідно із Законом № 954-VIII від 28.01.2016}

Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Українського інституту книги

1. Для відбору поданих на мистецький конкурс та/або конкурсний відбір проектів, книжкової продукції, реалізації інших програм Український інститут книги створює експертні ради.

{Абзац перший частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

Персональний склад експертних рад Українського інституту книги формується директором Українського інституту книги за результатами конкурсного добору експертів.

Порядок проведення конкурсного добору експертів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

Вимоги до кандидатів до складу експертних рад Українського інституту книги, критерії та порядок проведення конкурсного добору експертів визначаються у положенні про експертні ради Українського інституту книги, затвердженому директором Українського інституту книги.

Український інститут книги залучає експертів, у тому числі іноземних, до роботи в експертних радах Українського інституту книги з виплатою їм грошової винагороди та інших компенсаційних виплат (проживання, проїзд, добові), за умови що такі виплати пов’язані з діяльністю експертів. Експерти не можуть бути штатними працівниками Українського інституту книги.

Виплати експертам здійснюються відповідно до умов цивільно-правового договору, укладеного між ними та Українським інститутом книги, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Українському інституту книги.

Порядок визначення розміру (сум) виплат експертам Українського інституту книги визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

2. З метою створення, підтримки та промоції європейського канону української літератури, перекладу та популяризації творів, включених до європейського канону української літератури, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у встановленому ним порядку утворює постійно діючу міжнародну експертну раду (далі - міжнародна експертна рада).

За виконання своїх функцій члени міжнародної експертної ради отримують винагороду. Розмір та порядок виплати винагороди членам міжнародної експертної ради встановлюються Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 12 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

3. Порядок формування міжнародної експертної ради, повноваження, права та обов’язки її членів визначаються положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

{Статтю 12 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2313-IX від 19.06.2022}

{Закон доповнено статтею 12 згідно із Законом № 692-IX від 16.06.2020}

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення", який набирає чинності з 1 січня 2004 року.

2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

{Пункт 3 розділу II втратив чинність на підставі Кодексу № 4495-VI від 13.03.2012}

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
6 березня 2003 року
№ 601-IV