Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2313-IX
Прийняття: 19.06.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206 із наступними змінами):

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

"10-1) електронний каталог "Книжки на ринку" - автоматизована інформаційно-аналітична система, що містить інформацію про книжкові видання, доступні на ринку України, у тому числі запропоновані видавцями для продажу";

2) у статті 5:

у частині другій слова "україномовними виданнями ринку, фондів бібліотек" замінити словами "виданнями державною мовою та мовами корінних народів України ринку, фондів бібліотек з використанням електронного каталогу "Книжки на ринку";

частину дев’яту замінити двома новими частинами такого змісту:

"Держава надає підтримку суб’єктам видавничої справи, створює сприятливі умови для розвитку національного книговидання відповідно до Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", у тому числі шляхом відшкодування фактичних витрат розповсюджувачів видавничої продукції (книжкової продукції) на оренду нерухомого майна, що використовується суб’єктом видавничої справи як спеціалізований магазин для торгівлі книгами.

Надання в оренду суб’єктам видавничої справи державного і комунального майна здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

3) частину третю статті 20 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"забезпечувати наповнення та своєчасне оновлення електронного каталогу "Книжки на ринку";

4) статтю 25 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів здійснюється виключно книжковою продукцією, відомості про яку включені до електронного каталогу "Книжки на ринку".

2. У Законі України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 162 із наступними змінами):

1) частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"державна субсидія - грошова допомога, що надається на безоплатній і безповоротній основі Українським інститутом книги розповсюджувачу видавничої продукції (книжкової продукції) на відшкодування витрат, визначених цим Законом";

"європейський канон української літератури - відібрані міжнародною експертною радою твори української літератури, що відповідають закономірностям та динаміці європейської літератури";

"спеціалізований магазин для торгівлі книгами - різновид магазину роздрібної торгівлі, що спеціалізується на продажу виключно або переважно книжкових видань";

2) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:

"Державна політика у книговидавничій справі спрямовується на підтримку розвитку національного книговидання, задоволення за допомогою книг духовних, освітніх і культурних потреб громадян України, у тому числі осіб з вадами зору";

3) у частині першій статті 7 слова "органом управління" замінити словами "органом управління, та згідно із Стратегією розвитку читання, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

4) у статті 8:

у частині другій:

в абзаці третьому слова "учням закладів загальної середньої освіти" виключити;

абзаци п’ятий і сімнадцятий викласти в такій редакції:

"реалізація національно-культурних державних цільових програм, пов’язаних з популяризацією української літератури в Україні та за кордоном, у тому числі із створенням та підтримкою європейського канону української літератури, рекомендованої до перекладу, видання іншими мовами та популяризації у світі творів української літератури, включених до європейського канону української літератури, популяризацією української книговидавничої продукції в Україні та за кордоном, зокрема через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин, а також із підтримкою книговидавничої справи, бібліотек і бібліотечної справи, популяризацією читання, створенням перекладів тощо";

"реалізація програм для сприяння поповненню фондів бібліотек книжковою продукцією, відомості про яку включені до електронного каталогу "Книжки на ринку";

доповнити абзацами дев’ятнадцятим і двадцятим такого змісту:

"створення, підтримка, верифікація електронного каталогу "Книжки на ринку";

забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів з метою реалізації культурно-мистецьких проектів, спрямованих на підтримку книговидавничої справи та промоції читання";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Український інститут книги забезпечує організацію та проведення мистецького конкурсу відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у якому визначаються порядок та умови організації і проведення мистецького конкурсу, критерії конкурсного відбору, розгляду та оцінювання проектів, процедура визначення переможців, перелік документів, що подаються для участі в конкурсі";

5) абзаци другий, третій, четвертий і сьомий частини першої статті 8-1 викласти в такій редакції:

"перекладу та видання творів іноземної літератури державною мовою (книжкові видання, електронні книги);

перекладу та видання творів української літератури іноземними мовами (книжкові видання, електронні книги), їх промоції за кордоном;

підготовки та видання книжкових видань, у тому числі електронних, творів державною мовою та мовами корінних народів України";

"сприяння забезпеченню спроможності публічних бібліотек, у тому числі шляхом поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією, відомості про яку включені до електронного каталогу "Книжки на ринку", реалізації проектів з розвитку автоматизованих бібліотечних інформаційних систем, придбання для цих цілей комп’ютерної техніки, навчання персоналу тощо";

6) доповнити статтями 8-2 і 8-3 такого змісту:

"Стаття 8-2. Діяльність Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції (книжкової продукції)

Підтримка розповсюджувачів видавничої продукції (книжкової продукції) (далі - розповсюджувач книговидавничої продукції) здійснюється Українським інститутом книги шляхом надання державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин) (далі - об’єкт оренди), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами (далі - витрати), у порядку та на умовах, встановлених цим Законом.

Для отримання державної субсидії розповсюджувач книговидавничої продукції повинен відповідати таким вимогам:

1) основним видом діяльності розповсюджувача книговидавничої продукції є роздрібна торгівля книгами у спеціалізованих магазинах для торгівлі книгами;

2) розповсюджувач книговидавничої продукції здійснює роздрібну торгівлю (реалізацію) через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, який розміщений в об’єкті оренди, книжковими виданнями (у тому числі виданими шрифтом Брайля, збільшеними шрифтами, спрощеною мовою для осіб з особливими потребами), виданими виключно державною мовою або державною мовою та мовами корінних народів України та/або офіційними мовами Європейського Союзу (крім книжкових видань, що мають походження або виготовлені та/або ввезені з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України), з використанням реєстраторів розрахункових операцій, при цьому доходи (грошові надходження) від роздрібної торгівлі (реалізації) такими книжковими виданнями становлять не менше 80 відсотків усіх доходів (грошових надходжень) від реалізації продукції (товарів, послуг), що здійснюється таким розповсюджувачем книговидавничої продукції через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, без урахування продажу книговидавничої продукції через мережу Інтернет;

3) не менше 80 відсотків загальної площі спеціалізованого магазину для торгівлі книгами, що розміщений в об’єкті оренди і через який розповсюджувач книговидавничої продукції здійснює продаж книжкових видань, займає торговельний зал (зали), облаштований торговельним обладнанням, включаючи книжкові полиці, площу для обслуговування споживачів, робочі місця продавців, вузли розрахунку, а книжкова продукція, що реалізується в магазині, відповідає вимогам, передбаченим пунктом 2 цієї частини;

4) об’єкт оренди використовується розповсюджувачем книговидавничої продукції виключно як спеціалізований магазин для торгівлі книгами, що підтверджується свідоцтвом, виданим у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері (далі - свідоцтво про відповідність).

Для отримання свідоцтва про відповідність розповсюджувач книговидавничої продукції подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, заяву із зобов’язанням дотримуватися у відповідному спеціалізованому магазині для торгівлі книгами протягом строку дії свідоцтва про відповідність вимог частини другої цієї статті.

До заяви, що подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, додаються такі документи:

1) договір найму (оренди) або піднайму (суборенди) із зазначенням цільового користування приміщенням;

2) правовстановчий документ на приміщення чи його нотаріально засвідчена копія або документ, що підтверджує право на передачу приміщення у найм (оренду) або піднайм (суборенду);

3) технічний паспорт із зазначенням меж спеціалізованого магазину для торгівлі книгами;

4) реєстраційне посвідчення реєстратора розрахункових операцій, видане у встановленому законом порядку.

Наведений перелік документів є вичерпним.

Рішення про видачу свідоцтва про відповідність приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви та документів, визначених частиною четвертою цієї статті.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, залишає подану заяву без розгляду, якщо:

1) заяву подано особою, яка не має на це повноважень;

2) розповсюджувачем книговидавничої продукції не в повному обсязі подано документи, визначені частиною четвертою цієї статті, або подані документи не відповідають вимогам законодавства.

Про залишення заяви без розгляду центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, повідомляє заявника протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви із зазначенням конкретних недоліків. Після усунення недоліків, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, заявник має право повторно звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, для отримання свідоцтва про відповідність.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, відмовляє у видачі свідоцтва про відповідність, якщо подані документи не підтверджують можливість використання об’єкта оренди як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами. Про відмову у видачі свідоцтва про відповідність центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, повідомляє заявника протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Свідоцтво про відповідність видається на строк, зазначений заявником у заяві, що не може перевищувати строк дії договору оренди. Свідоцтво про відповідність засвідчує можливість отримання розповсюджувачем книговидавничої продукції державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) об’єкта оренди, щодо якого такий розповсюджувач книговидавничої продукції отримав свідоцтво про відповідність.

Якщо протягом строку дії свідоцтва про відповідність будь-який із документів, поданих для його отримання, зазнав змін, у тому числі шляхом укладення додаткових угод до договору найму або піднайму (оренди або суборенди), дія свідоцтва про відповідність припиняється через 30 днів від дати виникнення відповідних змін. У такому разі розповсюджувач книговидавничої продукції може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, із заявою про отримання нового свідоцтва про відповідність.

Отримання свідоцтва про відповідність зобов’язує розповсюджувача книговидавничої продукції протягом усього строку його дії дотримуватися вимог, передбачених частиною другою цієї статті. Недотримання зазначених вимог є підставою для анулювання свідоцтва про відповідність.

Свідоцтво про відповідність може бути анульовано центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері:

1) за заявою розповсюджувача книговидавничої продукції, якому видано свідоцтво про відповідність;

2) у разі порушення розповсюджувачем книговидавничої продукції, у тому числі його штатними працівниками або особами, які працюють за цивільно-правовим договором (угодою), вимог частини другої цієї статті щодо відповідного об’єкта оренди;

3) у разі припинення розповсюджувача книговидавничої продукції.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, про анулювання свідоцтва про відповідність оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Держава гарантує надання розповсюджувачам книговидавничої продукції державної субсидії у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.

Державна субсидія надається для відшкодування витрат, здійснених розповсюджувачем книговидавничої продукції у кварталі, що передує місяцю звернення із заявою про надання державної субсидії.

Для отримання державної субсидії розповсюджувач книговидавничої продукції подає до Українського інституту книги заяву про надання державної субсидії за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері, до якої додаються такі документи:

1) копія статуту розповсюджувача книговидавничої продукції (за наявності);

2) копії документів, що підтверджують сплату розповсюджувачем книговидавничої продукції орендної плати, а також відшкодування витрат на утримання об’єкта оренди, оплату комунальних послуг та інших платежів (за наявності);

3) копії документів, що засвідчують факт отримання розповсюджувачем книговидавничої продукції у кварталі, що передує місяцю звернення із заявою про надання державної субсидії, доходу (грошових надходжень) від роздрібної торгівлі (реалізації) книжковими виданнями, виданими мовою (мовами) відповідно до пункту 2 частини другої цієї статті, через спеціалізований магазин для торгівлі книгами в обсязі не менше 80 відсотків усіх доходів (грошових надходжень) від реалізації продукції (товарів, послуг), що здійснюється таким розповсюджувачем книговидавничої продукції через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, без урахування продажу книговидавничої продукції через мережу Інтернет;

4) копія свідоцтва про відповідність.

Наведений перелік документів є вичерпним.

Український інститут книги протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви про надання державної субсидії та доданих до неї документів приймає рішення про надання субсидії, про відмову у її наданні або про залишення заяви без розгляду, про що протягом трьох робочих днів повідомляє заявника.

Український інститут книги залишає заяву про надання державної субсидії без розгляду, якщо:

1) заяву подано особою, яка не має на це повноважень;

2) розповсюджувачем книговидавничої продукції не в повному обсязі подано документи, визначені частиною сімнадцятою цієї статті, або подані документи не відповідають вимогам законодавства.

Про залишення заяви про надання державної субсидії без розгляду Український інститут книги повідомляє заявника протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви із зазначенням конкретних недоліків. Після усунення умов, що стали підставою для залишення заяви про надання державної субсидії без розгляду, заявник має право повторно звернутися до Українського інституту книги для отримання державної субсидії.

Український інститут книги відмовляє у наданні державної субсидії, якщо:

1) розповсюджувач книговидавничої продукції не відповідає вимогам, визначеним частиною другою цієї статті;

2) подані документи суперечать вимогам законодавства;

3) наявні обставини, передбачені частиною тридцять третьою цієї статті.

Про відмову у наданні державної субсидії Український інститут книги повідомляє заявника протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

У разі відсутності підстав, визначених частиною двадцятою цієї статті, для залишення заяви про надання державної субсидії без розгляду та підстав, визначених частиною двадцять другою цієї статті, для відмови у наданні державної субсидії Український інститут книги приймає рішення про надання державної субсидії та повідомляє про це заявника протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Державна субсидія надається у розмірі орендної плати та платежів за договором про відшкодування витрат на утримання об’єкта оренди та надання комунальних послуг, а також інших платежів, безпосередньо пов’язаних з обслуговуванням прибудинкової території об’єкта оренди, якщо таке відшкодування передбачено договором оренди, за квартал, що передує місяцю звернення із заявою про надання державної субсидії, але при цьому розмір державної субсидії не може перевищувати:

20 відсотків загальної вартості книговидавничої продукції, реалізованої розповсюджувачем книговидавничої продукції через спеціалізований магазин для торгівлі книгами, що розміщений в об’єкті оренди, протягом кварталу, що передує місяцю звернення із заявою про отримання державної субсидії, без урахування реалізації такої продукції через мережу Інтернет;

граничний розмір відшкодування витрат на кожний метр квадратний площі об’єкта оренди на календарний місяць у межах граничної площі об’єкта оренди, на яку надається відшкодування, визначені частиною двадцять сьомою цієї статті.

У разі якщо загальна площа об’єкта оренди перевищує граничну площу, на яку надається відшкодування, визначену частиною двадцять сьомою цієї статті, державна субсидія надається на відшкодування витрат за ту частину площі об’єкта оренди, яка не перевищує граничну площу.

Граничний розмір відшкодування витрат на кожний метр квадратний площі об’єкта оренди на календарний місяць, гранична площа об’єкта оренди, на яку надається відшкодування, не можуть перевищувати:

1) у столиці України - місті Києві, а також на території міжнародних аеропортів - 0,35 розміру прожиткового мінімуму, 150 метрів квадратних;

2) у територіальних громадах з кількістю постійного населення більше 500 тисяч осіб - 0,25 розміру прожиткового мінімуму, 150 метрів квадратних;

3) у територіальних громадах з кількістю постійного населення від 100 тисяч до 500 тисяч осіб - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, 100 метрів квадратних;

4) у територіальних громадах з кількістю постійного населення від 30 тисяч до 100 тисяч осіб - 0,12 розміру прожиткового мінімуму, 70 метрів квадратних;

5) у територіальних громадах з кількістю постійного населення до 30 тисяч осіб - 0,08 розміру прожиткового мінімуму, 50 метрів квадратних.

Кількість постійного населення визначається на підставі оцінки центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики, станом на 1 січня календарного року, за квартал якого здійснюється відшкодування витрат.

Під прожитковим мінімумом для цілей цієї статті розуміється прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня календарного року, за квартал якого здійснюється відшкодування витрат.

Надання державної субсидії здійснюється впродовж 10 робочих днів з дня прийняття Українським інститутом книги відповідного рішення.

Державна субсидія надається розповсюджувачу книговидавничої продукції протягом строку дії свідоцтва про відповідність.

Порядок надання державної субсидії затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо буде виявлено, що розповсюджувач книговидавничої продукції отримав державну субсидію на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) об’єкта оренди, в якому розміщено відповідний спеціалізований магазин для торгівлі книгами, на підставі документів, що містять недостовірну інформацію, надані на відповідний спеціалізований магазин для торгівлі книгами кошти державної субсидії за відповідний квартал стягуються в дохід державного бюджету.

Розповсюджувачу книговидавничої продукції, зазначеному у частині тридцять третій цієї статті, державна субсидія на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) цього об’єкта оренди не надається протягом двох років з дати, коли було встановлено факт надання документів, що містять недостовірну інформацію.

Порушення розповсюджувачем книговидавничої продукції, який отримав свідоцтво про відповідність, умов, визначених частиною другою цієї статті, допущені у спеціалізованому магазині для торгівлі книгами, є підставою для відмови у наданні державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) цього об’єкта оренди, а в разі якщо така державна субсидія була надана, отримані кошти за відповідний квартал підлягають поверненню на підставі повідомлення Українського інституту книги протягом 30 днів з дати одержання такого повідомлення.

Контроль за дотриманням у відповідному спеціалізованому магазині для торгівлі книгами розповсюджувачем книговидавничої продукції, який отримав свідоцтво про відповідність, умов, визначених частиною другою цієї статті, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8-3. Діяльність Українського інституту книги з реалізації програми надання громадянам України щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг

Діяльність з реалізації програми надання громадянам України щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг здійснюється Українським інститутом книги шляхом:

надання громадянам України натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг (далі - сертифікат) у порядку та на умовах, встановлених цим Законом;

в інший спосіб, передбачений законодавством.

Сертифікат видається:

при видачі свідоцтва про народження;

при отриманні громадянином України, який досяг 14-річного віку, паспорта громадянина України.

Сертифікат видається у паперовій або електронній формі та може бути використаний протягом одного року з дня видачі.

Сертифікат видається громадянам України на безоплатній основі.

Сертифікат видається на суму, що становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому видається сертифікат, та може бути використаний виключно для придбання книжкових видань державною мовою у паперовій та/або електронній формі, у тому числі в аудіофайлах, видань для осіб з вадами зору (крім книжкових видань, що мають походження або виготовлені та/або ввезені з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України), у розповсюджувача видавничої продукції, який у встановленому порядку внесений до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та до переліку розповсюджувачів видавничої продукції, що забезпечують придбання громадянами книжкових видань з використанням сертифіката.

Внесення розповсюджувачів видавничої продукції до переліку розповсюджувачів видавничої продукції, що забезпечують придбання громадянами книжкових видань з використанням сертифіката, здійснює Український інститут книги на підставі заяви такого розповсюджувача.

Зразок та опис бланка сертифіката, що видається у паперовій формі, порядок формування сертифіката в електронній формі, його електронної копії, порядок оформлення та видачі сертифіката, а також порядок придбання громадянами книжкових видань з використанням сертифіката та відшкодування вартості придбаних з використанням сертифіката книжкових видань розповсюджувачам видавничої продукції затверджуються Кабінетом Міністрів України";

7) частину сьому статті 10 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"результатів мистецьких конкурсів".

У зв’язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п’ятнадцятим;

8) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:

"Кошти, отримані Українським інститутом книги з передбачених частиною першою цієї статті джерел, використовуються виключно на:

фінансування реалізації завдань та функцій, передбачених цим Законом та Статутом Українського інституту книги;

підтримку проектів, визначених у встановленому цим Законом порядку, у тому числі на умовах співфінансування, що здійснюється на договірних засадах;

забезпечення поточної діяльності Українського інституту книги";

9) у статті 12:

абзац перший частини першої після слів "поданих на" доповнити словами "мистецький конкурс та/або";

доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"2. З метою створення, підтримки та промоції європейського канону української літератури, перекладу та популяризації творів, включених до європейського канону української літератури, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у встановленому ним порядку утворює постійно діючу міжнародну експертну раду (далі - міжнародна експертна рада).

За виконання своїх функцій члени міжнародної експертної ради отримують винагороду. Розмір та порядок виплати винагороди членам міжнародної експертної ради встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Порядок формування міжнародної експертної ради, повноваження, права та обов’язки її членів визначаються положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв".

3. Пункт 4 частини другої статті 3 Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 34, ст. 1173; 2020 р., № 43, ст. 371) викласти в такій редакції:

"4) проектів та заходів, що реалізуються Українським інститутом книги у порядку, встановленому Законом України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", у тому числі надання державної субсидії розповсюджувачам видавничої продукції (книжкової продукції)".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень підпункту 6 пункту 2 розділу I цього Закону щодо торгівлі (реалізації) книжковою продукцією, виданою шрифтом Брайля, збільшеними шрифтами, спрощеною мовою для осіб з особливими потребами, які набирають чинності з 1 січня 2024 року.

2. Установити, що розгляд заяв про видачу свідоцтв про відповідність та видача свідоцтв про відповідність здійснюються у порядку, передбаченому цим Законом, з 1 січня 2023 року.

3. Надання громадянам України щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, здійснюється з 1 січня 2023 року.

4. Надання розповсюджувачам видавничої продукції (книжкової продукції) державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин), що використовується суб’єктом видавничої справи як спеціалізований магазин для торгівлі книгами, прийом та розгляд заяв про надання державної субсидії здійснюються з 1 квітня 2023 року. Державна субсидія не надається за періоди, що передують першому кварталу 2023 року.

5. Кабінету Міністрів України:

1) протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону:

забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо недопущення реалізації в Україні контрафактної книговидавничої продукції;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) у 2023 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону;

3) опрацювати питання щодо збільшення штатної чисельності Українського інституту книги та Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 червня 2022 року
№ 2313-IX