Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 421
Прийняття: 31.03.2003
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 31 березня 2003 р. N 421 Київ

Про затвердження Порядку виконання Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття"

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 N 484 ( 484-2008-п ) від 21.05.2008 N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

З метою впорядкування та врегулювання діяльності, пов'язаної із здійсненням заходів на об'єкті "Укриття", Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок виконання Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" (додається).

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 421

ПОРЯДОК виконання Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття"

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру планування, звітності, проектування, експертизи, погодження та затвердження проектів будівництва і отримання відповідних дозволів під час виконання програми міжнародної технічної допомоги - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" (далі - План).

План виконується з урахуванням Стратегії перетворення об'єкта "Укриття", ухваленої рішенням Міжвідомчої комісії з комплексного вирішення проблем Чорнобильської АЕС від 12 березня 2001 р., та умов ліцензії на експлуатацію об'єкта "Укриття", виданої ДСП "Чорнобильська АЕС" (далі - замовник).

2. Під час виконання Плану за рахунок грантів Чорнобильського фонду "Укриття":

1) здійснюються:

нове будівництво (об'єкти інфраструктури, конфайнмент);

реконструкція, модернізація і технічне переоснащення об'єкта "Укриття";

стабілізація будівельних конструкцій об'єкта "Укриття" (ремонт, підсилення, зміцнення, відновлення та часткова заміна будівельних конструкцій);

реконструкція інших об'єктів інфраструктури (центр підготовки персоналу, реабілітаційний центр тощо);

2) проводяться роботи, надаються послуги та придбаваються товари, не віднесені до будівництва.

Планування, облік і звітність

3. Перелік об'єктів будівництва, передбачених Планом (далі - перелік), з їх орієнтовною вартістю замінює Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва та зведення витрат згідно з ДБН Д.1.1.1-2000.

Замовник складає перелік за формою згідно з додатком 1 та узгоджує його з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Узгоджений перелік затверджується МНС. Перелік може уточнюватись та у разі потреби перезатверджуватися. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 )

Вартість будівництва окремих об'єктів, включених до переліку, визначається з урахуванням оцінної вартості будівництва для різних стадій на основі Плану, техніко-економічних обгрунтувань (концептуальних проектів), плану закупівель, проектної документації, розробленої на стадії проекту та робочого проекту (детальний проект), та іншої проектної документації, розробленої під час першої фази виконання Плану.

Щороку на основі переліку замовник розробляє, а МНС затверджує внутрішньобудівельний титул будови. Вартість будівництва об'єктів, передбачених Планом, включених до внутрішньобудівельного титулу, коригується відповідно до укладених замовником контрактів. ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 )

Обсяги виконаних робіт включаються у відповідну статистичну звітність згідно з умовами укладених контрактів.

4. Для виконання Плану замовник складає та узгоджує з ЄБРР перелік робіт, послуг і товарів, не віднесених до будівництва, за формою згідно з додатком 2, на основі якого щороку складається кошторис витрат. Вартість зазначених витрат коригується відповідно до укладених замовником контрактів. Фактичні витрати включаються у звіти після підписання відповідного документа, який засвідчує виконання робіт.

Регулювання діяльності на об'єкті "Укриття"

5. Діяльність, спрямована на виконання Плану, провадиться відповідно до законодавства. В разі відсутності у відповідних нормативно-правових актах вимог, які необхідно виконати для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, замовник або його підрядники зобов'язані за погодженням з органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки вжити заходів до забезпечення безпеки працівників і населення, при цьому можуть ураховуватися вимоги державних стандартів України, міжнародних стандартів або стандартів інших держав.

Під час виконання Плану:

допускається використання нормативних документів інших держав і рекомендацій міжнародних організацій у разі забезпечення таких самих або вищих робочих характеристик та рівнів якості матеріалів, обладнання і конструкцій, ніж передбачається у відповідних нормах і стандартах України;

повинно забезпечуватися дотримання вимог нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері поводження з радіоактивними відходами, екологічної, санітарно-гігієнічної, пожежної, радіаційної безпеки, охорони праці та техніки безпеки. Рішення про провадження діяльності, не регульованої нормативно-правовими актами, узгоджуються з відповідними органами державного регулювання за поданням замовника під час проектування та будівництва (монтажу) об'єктів , передбачених Планом.

У разі застосування вимог нормативних документів інших країн підрядник повинен провести аналіз їх відповідності вимогам нормативних документів України в обсязі та форматі, узгоджених із замовником і відповідним органом державного регулювання. Замовник узгоджує застосування цих вимог з відповідним органом державного регулювання.

Розроблення проектної та проектно-технологічної документації, проведення державної експертизи та затвердження проектів будівництва

6. Порядок розроблення проектної документації, визначений відповідними нормативно-правовими актами, та Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 483 ( 483-2002-п ), застосовуються до будівництва об'єктів, передбачених Планом, тільки в частині проведення державної експертизи та затвердження проектів будівництва з урахуванням таких особливостей:

1) архітектурно-планувальні завдання розробляються і затверджуються тільки для будівництва об'єктів, передбачених Планом, розміщених поза територією зони відчуження та/або зони безумовного (обов'язкового) відселення;

2) під час реалізації проектів будівництва об'єктів, передбачених Планом, крім тих, що будуються за рахунок внеску України, вживається термінологія і формат документації, які використовуються в міжнародній практиці (концептуальний проект, детальний проект, проектні критерії тощо). Відповідність термінів, що вживаються у Плані, термінам норм і стандартів України зазначена у додатку 3. Інші терміни вживаються за взаємною згодою учасників проекту;

3) контракти на проектні роботи та будівництво "під ключ" об'єктів, передбачених Планом, укладаються за правилами закупівель ЄБРР. Замовник у тендерній документації розробляє та затверджує розділ "Вимоги замовника", який замінює завдання на проектування (згідно з ДБН А.2.2-3-97) та включає опис робіт, стандартів, критеріїв проектування, плану виконання робіт тощо;

4) для конфайнмента розробляється передпроектна документація, що повинна містити техніко-економічне обгрунтування (концептуальний проект), і проектна документація (детальний проект), яка розробляється в дві стадії - проект і робоча документація. Для інших об'єктів будівництва, передбачених Планом, стадії проектування визначаються замовником за погодженням з ЄБРР;

5) до складу документації на будівництво конфайнменту входять:

в техніко-економічному обгрунтуванні (концептуальний проект) - оцінка впливу на навколишнє природне середовище відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-95 і Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства згідно з НРБУ/ОСПУ ДСП 6.6.1-6.6.087-02;

на стадії проекту (перша стадія детального проекту) - Звіт з аналізу безпеки, у разі потреби уточнюються оцінка впливу на навколишнє природне середовище та Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства згідно з НРБУ/ОСПУ ДСП 6.6.1-6.6.087-02;

6) в окремих робочих проектах (детальні проекти) стабілізації будівельних конструкцій та реконструкції об'єкта "Укриття" (реконструкція саншлюзу, систем пилопригнічення, поводження з водою, інтегрованого моніторингу, пожежного захисту тощо) на основі звіту про стан безпеки об'єкта "Укриття" замовник разом з проектною організацією обгрунтовує відповідні технічні рішення та робить оцінку безпеки, у яких має бути відображено зменшення ризику для персоналу, населення та довкілля;

7) у складі робочих проектів (детальних проектів) окремих об'єктів інфраструктури, передбачених Планом, розміщених у зоні відчуження, передбачаються розділи стосовно дотримання вимог екологічної безпеки, а оцінка впливу на навколишнє природне середовище та Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства не готуються;

8) у проектах виконання робіт деталізується розділ "Забезпечення безпеки персоналу в процесі будівництва (радіаційна, загальнопромислова та пожежна)";

9) для об'єктів будівництва, передбачених Планом, крім тих, що фінансуються за рахунок внеску України, з проектної документації, яка підлягає комплексній державній експертизі та відповідному затвердженню, виключається кошторисна документація. У такому разі згідно з принципами і правилами ЄБРР замовник (самостійно або з проектною організацією) здійснює розрахунки вартості об'єкта (проекту, робіт, послуг, товарів) та узгоджує їх з ЄБРР. Остаточна вартість об'єкта (проекту, робіт, послуг, товарів) визначається за результатами тендеру під час укладення контракту з переможцем;

10) проекти будівництва об'єктів, передбачених Планом (крім проектів інженерно-технічних систем, які монтуються та/або реконструюються на об'єкті "Укриття"), підлягають обов'язковій комплексній державній експертизі, за винятком кошторисної документації. Комплексна державна експертиза проектів будівництва об'єктів, передбачених Планом, проводиться на стадії робочого проекту (детального проекту), а проекту будівництва конфайнменту - на стадіях техніко-економічного обгрунтування (концептуальний проект) та проекту (детальний проект). Проведення зазначеної експертизи забезпечується Центральною службою Укрінвестекспертизи.

Проекти інженерно-технічних систем, які монтуються та/або реконструюються на об'єкті "Укриття", підлягають державній експертизі, яку проводять відповідні органи державного регулювання (Держатомрегулювання, МОЗ, Держтехногенбезпеки). { Абзац другий підпункту 10 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

Вартість проведення комплексної державної експертизи визначається в розмірі до 0,05 відсотка вартості розроблення проекту, але не більше ніж 180 тис. гривень. Загальний строк проведення комплексної державної експертизи не повинен перевищувати 45 календарних днів, для проекту будівництва конфайнменту - 120 календарних днів;

11) відповідні розділи проектів виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням радіаційної, технічної та пожежної безпеки, повинні розроблятися з урахуванням програм і планів забезпечення безпеки діяльності на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС. Зазначені програми і плани розробляє замовник та узгоджує їх з відповідними центральними органами виконавчої влади і органами державного регулювання, а саме:

програму радіаційного захисту - з ДАЗВ, МОЗ, Держатомрегулювання, Міндовкіллям; { Абзац другий підпункту 11 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

аварійний план - з ДАЗВ, МОЗ, Держатомрегулювання; { Абзац третій підпункту 11 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

програму поводження з радіоактивними відходами - з ДАЗВ, Міндовкіллям, МОЗ і Держатомрегулювання; { Абзац четвертий підпункту 11 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

план заходів щодо підвищення пожежної безпеки на об'єкті "Укриття" - з Держгірпромнаглядом; { Абзац п'ятий підпункту 11 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

програму забезпечення промислової безпеки - з МНС; ( Абзац шостий підпункту 11 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005 )

12) координацію діяльності органів державного регулювання з розроблення спільних підходів щодо прийняття рішень органами регулювання та із залучення експертів інших органів державного регулювання для проведення державної експертизи в процесі розроблення проектної та проектно-технологічної документації здійснює Держатомрегулювання.

7. Проекти будівництва об'єктів, передбачених Планом, затверджуються:

техніко-економічне обгрунтування (концептуальний проект) конфайнменту - Кабінетом Міністрів України;

проект (перша стадія детального проекту конфайнменту) - ДАЗВ; { Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005, N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

проекти будівництва інших об'єктів - замовником.

Надання дозволу на будівництво і дозволу на виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

8. Дозвіл на будівництво визначених Планом об'єктів, що розташовані у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, включаючи роботи із стабілізації будівельних конструкцій, реконструкції, модернізації і технічного переоснащення об'єкта "Укриття" та інших об'єктів інфраструктури, надається ДАЗВ в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

9. Дозвіл на виконання будівельних робіт на визначених Планом об'єктах, що розташовані у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, надається інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю з веденням відповідного реєстру.

9-1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, здійснюється державними комісіями відповідно до Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Державна комісія з прийняття в експлуатацію об’єктів, будівництво яких закінчено, утворюється відповідно до законодавства. { Абзац другий пункту 9-1 в редакції Постанови КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

{ Абзац третій пункту 9-1 виключено на підставі Постанови КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

{ Абзац четвертий пункту 9-1 виключено на підставі Постанови КМ N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

{ Розділ в редакції Постанови КМ N 484 ( 484-2008-п ) від 21.05.2008 }

Ліцензування діяльності під час виконання Плану

10. Підрядники-резиденти, які проводять роботи, пов'язані з виконанням Плану, повинні мати ліцензії відповідно до законодавства України.

11. Підрядники-нерезиденти для провадження діяльності, спрямованої на виконання Плану, повинні надати замовнику документи, які свідчать про наявність практичного досвіду в цій галузі та пред'явити сертифікати про відповідність системи якості стандарту ISO 9001 або іншому промисловому стандарту системи якості в галузі будівництва та проектування, який буде прийнятний для замовника.

Зразок                         Додаток 1 
до Порядку
ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО ____________________ ____________________
(посада) (посада) ________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
Державне агентство України Європейський банк
з управління зоною відчуження реконструкції та розвитку ____ _____________ 200_ р. ____ _____________ 200_ р.

ПЕРЕЛІК об'єктів будівництва, передбачених Планом здійснення заходів на об'єкті "Укриття", та їх орієнтовна вартість

------------------------------------------------------------------
         Найменування об'єкта      |  Орієнтовна
                         |  вартість,
                         |тис. доларів США
------------------------------------------------------------------
             Нове будівництво 
1. Конфайнмент
2. Мала будівельна база
3. Велика будівельна база
4. Санпропускник з реабілітаційним центром N 3
5. Ділянка сортування твердих радіоактивних
відходів
Реконструкція
1. Блок N 4 (реконструкція, модернізація і
технічне переоснащення об'єкта "Укриття")
2. Центр підготовки персоналу
3. Реабілітаційний центр N 1
4. Офіс групи управління проектом
5. Зовнішні інженерні мережі та інженерні
споруди
6. Непередбачені витрати

Усього

ДСП "Чорнобильська АЕС" 
____________________________
(посада) ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

____ _____________ 200_ р. 

{ Додаток 1 до Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005, N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

Зразок                         Додаток 2 
до Порядку
ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО ____________________ ____________________
(посада) (посада) ________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
Державне агентство України Європейський банк
з управління зоною відчуження реконструкції та розвитку ____ _____________ 200_ р. ____ _____________ 200_ р.

ПЕРЕЛІК робіт, послуг і товарів, не віднесених до будівництва, та їх орієнтовна вартість

------------------------------------------------------------------
       Найменування робіт, послуг     |  Орієнтовна
          і товарів          |  вартість,
                         |тис. доларів США
------------------------------------------------------------------
1.  Інженерні (консультаційні) послуги з 
розробки програм підвищення безпеки,
навчання персоналу
2. Обладнання та матеріали для підвищення
безпеки, аварійної готовності, навчання
персоналу
3. Інженерні (консультаційні) послуги та
закупки обладнання для поводження з пилом
та водою
4. Інженерні (консультаційні) послуги та
закупки обладнання, баз даних, програмного
забезпечення для інтегрованої бази даних
об'єкта "Укриття"
5. Інженерні послуги та закупки обладнання для
розроблення стратегії та технологій
вилучення паливовмісних матеріалів та
поводження з радіоактивними відходами
6. Інженерні (консультаційні) послуги та
закупки обладнання за двосторонніми
проектами
7. Експлуатаційні витрати об'єктів, систем,
обладнання
8. Страхування у рамках Плану здійснення
заходів на об'єкті "Укриття"
9. Консультант групи управління проектом
10. Інші консультаційні послуги
11. Непередбачені витрати

Усього

ДСП "Чорнобильська АЕС" 
____________________________
(посада) ________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

____ _____________ 200_ р. 

{ Додаток 2 до Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 588 ( 588-2005-п ) від 15.07.2005, N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }


Додаток 3 до Порядку

Відповідність термінів, що вживаються у Плані здійснення заходів на об'єкті "Укриття", термінам норм і стандартів України

---------------------------------------------------------------------------------------
 Терміни, що |    Терміни норм і    |   Рекомендовані норми і
 вживаються  |   стандартів України   |    стандарти України
  у Плані  |-----------------------------+-----------------------------------------
        |  споруди   | автоматизо- |    споруди     |автоматизовані
        |        |вані системи |             |  системи
---------------------------------------------------------------------------------------
Вимоги     вихідні дані,  технічне   ДБН А.2.2-3-97      РД-50-34.698-90
замовника    які надаються  завдання   ВБН А.2.2-341.002.001-98 ГОСТ 34.201-89

(обсяг робіт, замовником, у ГОСТ 34.601-90 технічна тому числі ГОСТ 34.602-89 специфікація) завдання на проектування Концептуальний техніко- ескізний ДБН А.2.2-3-97 РД-50-34.698-90 проект економічне проект ВБН А.2.2-341.002.001-98 ГОСТ 34.201-89 обґрунтування ДБН А.2.2-1-95 ГОСТ 19.101-77 інвестицій ДСТУ Б.А.2.4-4-99 Детальний проект, робоча технічний ДБН А.2.2-3-97 РД-50-34.698-90 проект документація проект, ВБН А.2.2-341.002.001-98 ГОСТ 34.201-89 або робочий робоча ДБН А.2.2-1-95 ГОСТ 19.101-77 проект; документація ДСТУ Б.А.2.4-4-99 проектно- або технічно- ДБН А.3.1-5-96 технологічна робочий документація проект; проектно- технологічна документація