Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 413
Прийняття: 08.04.1996
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 1996 р. № 413
Київ

Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру

Відповідно до статті 28 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення державного водного кадастру, що додається.

2. Державному комітету по водному господарству спільно з Державним комітетом по геології і використанню надр та Державним комітетом по гідрометеорології:

у місячний термін утворити Міжвідомчу комісію з питань ведення державного водного кадастру відповідно до зазначеного Порядку;

у двомісячний термін привести відомчі нормативні акти у відповідність з Порядком ведення державного водного кадастру.

Прем'єр-міністр України

Міністр Кабінету Міністрів України

Є.МАРЧУК

В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 35
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 1996 р. № 413

ПОРЯДОК
ведення державного водного кадастру

{Слова "Державний комітет України по гідрометеорології", "Державний комітет по гідрометеорології" та "Держкомгідромет" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Комітет України з питань гідрометеорології", "Комітет з питань гідрометеорології" та "Гідрометком" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1763 від 24.09.99}

{У тексті Порядку слово "Держкомприродресурсів" замінено словом "Держгеонадра" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 911 від 31.08.2011}

{У тексті Порядку слова “Мінприроди” та “Держводгосп” в усіх відмінках замінено відповідно словами “МНС” та “Держводагентство” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 214 від 15.02.2012}

{У тексті Порядку слово “МНС” замінено словом “ДСНС” згідно з Постановою КМ № 483 від 03.06.2013}

1. Державний водний кадастр складається з метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів.

2. Державний водний кадастр становить систематизований звід відомостей про:

поверхневі води, підземні води, внутрішні морські води та територіальне море;

обсяги, режим, якість і використання вод;

водокористувачів (крім вторинних).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 460 від 19.04.2022}

3. Державний водний кадастр складається з трьох розділів:

поверхневі води;

підземні води;

водокористування.

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 483 від 03.06.2013}

4. Державний водний кадастр включає дані державного обліку поверхневих і підземних вод, державного обліку артезіанських свердловин та державного обліку водокористування, які систематизуються за гідрографічним та водогосподарським районуванням, басейнами підземних вод, видами економічної діяльності, адміністративно-територіальними одиницями і в цілому в Україні.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 963 від 08.10.2012, № 460 від 19.04.2022}

5. Для оперативного забезпечення державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян необхідними даними про водні ресурси створюються спеціалізовані автоматизовані інформаційні системи державного водного кадастру, які обмініються інформацією з Державним земельним кадастром (крім розділу “Водокористування”).

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 483 від 03.06.2013}

6. Державний водний кадастр ведеться:

ДСНС за розділом “Поверхневі води” у частині проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними характеристиками поверхневих вод згідно з програмою, що затверджується МВС, за погодженням з Міндовкіллям та Держводагентством;

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

Держводагентством за розділом “Поверхневі води” у частині обліку поверхневих водних об’єктів та за розділом “Водокористування”;

Держгеонадрами за розділом “Підземні води”.

Зазначені центральні органи виконавчої влади є замовниками робіт із складення державного водного кадастру і затверджують кадастрові матеріали.

7. Виконавцями робіт з складання державного водного кадастру є визначені Держводагентством, ДСНС та Держгеонадрами спеціалізовані підприємства, установи та організації.

ДСНС за результатами робіт із складання державного водного кадастру за розділом “Поверхневі води” передає відомості (зміни до відомостей) про земельні ділянки до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 483 від 03.06.2013}

Держгеонадра за результатами робіт із складання державного водного кадастру за розділом “Підземні води” передає відомості (зміни до відомостей) про обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 483 від 03.06.2013}

Держводагентство за результатами робіт із складення державного водного кадастру за розділом “Поверхневі водні об’єкти” передає відомості (зміни до відомостей) про включені до нього поверхневі водні об’єкти до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 372 від 31.05.2017}

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1481 від 28.09.2000, № 792 від 21.06.2004}

8. Під час ведення державного водного кадастру Держводагентство, ДСНС та Держгеонадра здійснюють:

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 792 від 21.06.2004}

планування і виконання робіт з ведення державного водного кадастру;

розроблення наукових принципів, методичних вказівок та інструкцій з ведення державного водного кадастру;

форм видання відомостей, що публікуються;

аналіз, систематизацію та зберігання даних державного обліку вод;

{Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 460 від 19.04.2022}

оцінку стану водних ресурсів та їх використання;

ведення бази даних державного водного кадастру засобами електронно-обчислювальної техніки;

забезпечення органів державної виконавчої влади даними державного водного кадастру в необхідному для них обсязі безкоштовно;

забезпечення даними державного водного кадастру підприємств, установ, організацій та громадян у встановленому порядку;

забезпечення електронної інформаційної взаємодії з Єдиною екологічною платформою “ЕкоСистема”, Положення про яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 82, ст. 5264) (крім ДСНС).

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 460 від 19.04.2022}

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1481 від 28.09.2000}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 372 від 31.05.2017}

10. Для деталізації порядку ведення державного водного кадастру, визначення складу кадастрових даних, порядку обміну інформацією між виконавцями та уточнення інших питань, спільних для всієї системи ведення державного водного кадастру, розробляються методичні вказівки, які затверджуються ДСНС, Держводагентством та Держгеонадрами за відповідними розділами.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 1481 від 28.09.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 792 від 21.06.2004, № 214 від 15.02.2012}

11. Дані Державного водного кадастру використовуються для:

поточного і перспективного планування використання вод та здійснення водоохоронних заходів;

розміщення виробничих сил на території країни;

розроблення планів управління річковими басейнами, планів управління ризиками затоплення, плану дій для досягнення та підтримки “доброго” екологічного стану Азовського та Чорного морів, а також складення водогосподарських балансів;

{Абзац четвертий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 460 від 19.04.2022}

проектування водогосподарських, транспортних, промислових та інших підприємств і споруд, пов'язаних з використанням вод;

прогнозування змін гідрологічних і гідрогеологічних умов, водності річок та якості вод;

розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;

нормування водоспоживання і водовідведення, а також показників якості вод;

розроблення заходів щодо запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків;

здійснення державного контролю за проведенням заходів для раціонального використання та охорони вод;

регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між водокористувачами та іншими підприємствами, організаціями і установами;

вирішення інших питань, пов'язаних з обліком та використанням вод.

12. Фінансування робіт з ведення Державного водного кадастру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законом.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 460 від 19.04.2022}