Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 347
Прийняття: 15.04.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2013 р. № 347
Київ

Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення”

Відповідно до статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва.

2. Пенсійному фонду України привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 223 “Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 697);

постанову Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 577 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 223” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 53, ст. 1772);

пункт 47 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 35 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 249).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2013 р. № 347

ПОРЯДОК
компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

{У тексті Порядку слова “територіальний орган” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “центр зайнятості” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014}

{У тексті Порядку слова “Фонд соціального захисту інвалідів” у всіх відмінках замінено словами “Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 991 від 15.09.2021}

1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) за працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця.

Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є бюджетними установами.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014}

2. У цьому Порядку термін “компенсація” означає відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого відповідно до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованого за направленням центру зайнятості державної служби зайнятості (далі - центр зайнятості) на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014}

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про зайнятість населення”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” і Господарському кодексі України.

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014}

3. Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з таких категорій громадян:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

2) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

3) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

{Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

4) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років;

5) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

{Підпункт 5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

6) один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

{Абзац другий підпункту 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1096 від 23.12.2015}

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;

{Абзац третій підпункту 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особи з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

{Абзац четвертий підпункту 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 10.04.2019}

7) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 879 від 30.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

8) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 191 від 10.03.2021}

Право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014}

Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014; в редакції Постанови КМ № 693 від 05.10.2016}

4. Робочі місця, які створені у зв’язку з утворенням нового суб’єкта господарювання (крім тих, що утворені шляхом припинення), вважаються новими протягом 12 місяців з моменту утворення нового суб’єкта господарювання.

У разі створення нового робочого місця шляхом збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців збільшенням штатної чисельності у звітному періоді вважається:

для юридичних осіб - збільшення складу працівників, які працюють на умовах трудових договорів, порівняно з попереднім звітним періодом за умови, що кількість вакансій залишається незмінною або збільшується;

для фізичних осіб - підприємців та самозайнятих осіб - збільшення чисельності найманих працівників, які працюють на умовах зареєстрованих трудових договорів (за винятком строкових).

Для підтвердження факту відсутності зменшення середньомісячної чисельності працівників проводиться порівняння середньооблікової кількості працівників за місяць, у якому створене нове робоче місце, із середнім значенням середньооблікової кількості працівників за 12 місяців, що передують місяцю створення нового робочого місця.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014}

5. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.

6. Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:

має заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

7. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням центру зайнятості працевлаштовується інший зареєстрований безробітний з числа громадян, визначених пунктом 3 цього Порядку залежно від джерела компенсації. Тривалість виплати компенсації та строк працевлаштування обчислюються сумарно.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 10.09.2014}

Роботодавець інформує протягом п’яти робочих днів центр зайнятості про звільнення працівника.

У разі досягнення працівником, за якого виплачувалася компенсація, пенсійного віку та призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугою років, встановлення йому інвалідності або зняття інвалідності та продовження ним роботи виплата компенсації продовжується до закінчення встановленого строку отримання компенсації.

8. Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування центру зайнятості заяву довільної форми, до якої додає довідку за формою згідно з додатком.

На підставі поданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних про особу, якими володіє центр зайнятості, даних органів доходів і зборів щодо відсутності у роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску, інформації органів Пенсійного фонду України про працевлаштування особи на нове робоче місце та відсутність у роботодавця заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом центр зайнятості приймає протягом п’яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю. Обмін зазначеними даними здійснюється в порядку взаємного обміну інформацією.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 05.10.2016}

9. Центр зайнятості перераховує кошти на рахунок роботодавця до 30 числа місяця, наступного за місяцем подання звітності до органів доходів і зборів, передбаченої статтею 6 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі - звіт), за умови підтвердження даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо суми нарахованого єдиного внеску.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 05.10.2016}

{Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1096 від 23.12.2015}

{Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1096 від 23.12.2015}

{Абзац четвертий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1096 від 23.12.2015}

{Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1096 від 23.12.2015}

Розмір компенсації визначається на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про суму єдиного внеску, сплаченого роботодавцем за працівника.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1096 від 23.12.2015}

Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а виплата компенсації здійснюється за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється пропорційно шляхом ділення суми сплаченого роботодавцем за працівника єдиного внеску за місяць на кількість календарних днів місяця та множення на кількість календарних днів, за які надається компенсація.

{Абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 05.10.2016}

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014}

10. У разі зміни місцезнаходження роботодавця - юридичної особи або місця проживання роботодавця - фізичної особи - підприємця компенсацію виплачує центр зайнятості, який її розпочав.

11. У разі працевлаштування осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку (крім осіб з інвалідністю, яким відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається), компенсація роботодавцю виплачується за рахунок коштів, передбачених на зазначену мету у бюджеті Фонду.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 437 від 10.09.2014, № 310 від 10.04.2019}

12. У разі працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа осіб з інвалідністю, якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається, компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

{Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 310 від 10.04.2019}

Центр зайнятості формує щомісяця на підставі даних Пенсійного фонду України відомість про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю у порядку та за формою, затвердженою Мінекономіки, і передає до 15 числа місяця, наступного за місяцем подання звіту, зазначену відомість територіальному відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 437 від 10.09.2014, № 206 від 03.03.2020}

13. Для планування видатків Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю центри зайнятості подають щороку до 1 червня та 1 листопада року, що передує плановому, територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю прогнозні показники щодо чисельності осіб, у разі працевлаштування яких буде виплачуватися компенсація, та суми компенсації.

14. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням центру зайнятості у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний.

15. Роботодавець відповідає за достовірність даних, що стосуються підтвердження факту створення нових робочих місць та працевлаштування на них відповідних осіб, які є підставою для виплати компенсації.


ДОВІДКА

_____________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації,
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________
(місцезнаходження роботодавця - юридичної особи або місце
проживання роботодавця, що є фізичною особою - підприємцем)

Суб’єкт малого підприємництва у визначенні
статті 55 Господарського кодексу України

______________________________
(так/ні)

Вид економічної діяльності

______________________________

Нове робоче місце за професією (спеціальністю)

______________________________

Працевлаштований зареєстрований безробітний

______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Дата працевлаштування

___ ________________ 20__ року

Робоче місце створене шляхом:

утворення нового суб’єкта господарювання

_______________________________
(так/ні)
_______________________________
(реквізити документа)

збільшення штатної чисельності працівників
за умови відсутності зменшення середньомісячної
чисельності за попередні 12 місяців

________________________________
(так/ні)
________________________________
(реквізити документа у разі наявності)

модернізації або зміни технології виробництва,
що потребують нових знань, навичок та вмінь
працівника

________________________________
(так/ні)

Реквізити рахунка роботодавця для перерахування компенсації


У разі звільнення працівника або зміни зазначених даних зобов’язуюсь поінформувати центр зайнятості державної служби зайнятості письмово протягом п’яти робочих днів.

Керівник

__________________
(підпис)*

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_____ _________________ 20___ р.

__________
* Підпис скріплюється печаткою (за наявності).

{Додаток в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 05.10.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2013 р. № 347
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 437)

ПЕРЕЛІК
пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва

Найменування виду економічної діяльності

Код згідно з КВЕД

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

А

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг

01

Вирощування однорічних і дворічних культур

01.1

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.11

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.13

Вирощування багаторічних культур

01.2

Вирощування винограду

01.21

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

01.24

Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів

01.25

Тваринництво

01.4

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.41

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

01.42

Розведення коней та інших тварин родини конячих

01.43

Розведення овець і кіз

01.45

Розведення свиней

01.46

Розведення свійської птиці

01.47

Змішане сільське господарство

01.5

Змішане сільське господарство

01.50

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.1

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.10

Лісозаготівлі

02.2

Лісозаготівлі

02.20

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.40

Рибне господарство

03

Рибальство

03.1

Морське рибальство

03.11

Прісноводне рибальство

03.12

Рибництво (аквакультура)

03.2

Морське рибництво (аквакультура)

03.21

Прісноводне рибництво (аквакультура)

03.22

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

C

Виробництво харчових продуктів

10

Виробництво м’яса та м’ясних продуктів

10.1

Виробництво м’яса

10.11

Виробництво м’яса свійської птиці

10.12

Виробництво м’ясних продуктів

10.13

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

10.20

Перероблення та консервування фруктів і овочів

10.3

Виробництво фруктових і овочевих соків

10.32

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

10.39

Виробництво олії та тваринних жирів

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

10.41

Виробництво молочних продуктів

10.5

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

10.51

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

10.61

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів

10.62

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.71

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10.72

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

10.73

Виробництво інших харчових продуктів

10.8

Виробництво цукру

10.81

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

10.82

Виробництво готової їжі та страв

10.85

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

10.86

Виробництво готових кормів для тварин

10.9

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

10.91

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

10.92

Виробництво напоїв

11

Виробництво виноградних вин

11.02

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

11.07

Виробництво одягу

14

Виробництво одягу, крім хутряного

14.1

Виробництво робочого одягу

14.12

Виробництво іншого верхнього одягу

14.13

Виробництво спіднього одягу

14.14

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

14.19

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

15

Виробництво взуття

15.2

Виробництво взуття

15.20

Оброблення деревини і виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16

Лісопильне та стругальне виробництво

16.1

Лісопильне та стругальне виробництво

16.10

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16.2

Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів

16.23

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

20.2

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

20.20

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

21.1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

21.10

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

21.2

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

21.20

Виробництво гумових і пластмасових виробів

22

Виробництво пластмасових виробів

22.2

Виробництво будівельних виробів із пластмас

22.23

Виробництво інших виробів із пластмас

22.29

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

23

Виробництво виробів із бетону, гіпсу та цементу

23.6

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.61

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

23.7

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

23.70

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

25

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів

25.6

Механічне оброблення металевих виробів

25.62

Виробництво електричного устатковання

27

Виробництво батарей і акумуляторів

27.2

Виробництво батарей і акумуляторів

27.20

Виробництво машин і устатковання, не віднесено до інших угруповань

28

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

28.3

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

28.30

Виробництво меблів

31

Виробництво меблів

31.0

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

31.01

Виробництво кухонних меблів

31.02

Виробництво інших меблів

31.09

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

D

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

35

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.3

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.30

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

E

Забір, очищення та постачання води

36

Забір, очищення та постачання води

36.0

Забір, очищення та постачання води

36.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37.0

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37.00

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

38

Збирання відходів

38.1

Збирання безпечних відходів

38.11

Оброблення та видалення відходів

38.2

Оброблення та видалення безпечних відходів

38.21

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39.0

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39.00

БУДІВНИЦТВО

F

Будівництво будівель

41

Організація будівництва будівель

41.1

Організація будівництва будівель

41.10

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.20

Будівництво споруд

42

Будівництво доріг і залізниць

42.1

Будівництво доріг і автострад

42.11

Будівництво мостів і тунелів

42.13

Будівництво комунікацій

42.2

Будівництво трубопроводів

42.21

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

42.22

Будівництво інших споруд

42.9

Будівництво водних споруд

42.91

Будівництво інших споруд, не віднесено до інших угруповань

42.99

Спеціалізовані будівельні роботи

43

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.1

Знесення

43.11

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.12

Розвідувальне буріння

43.13

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

43.2

Електромонтажні роботи

43.21

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.22

Інші будівельно-монтажні роботи

43.29

Роботи із завершення будівництва

43.3

Штукатурні роботи

43.31

Установлення столярних виробів

43.32

Покриття підлоги й облицювання стін

43.33

Малярні роботи та скління

43.34

Інші роботи із завершення будівництва

43.39

Інші спеціалізовані будівельні роботи

43.9

Покрівельні роботи

43.91

Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесено до інших угруповань

43.99

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

G

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.20

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.3

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.32

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

45.4

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

45.40

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

47.2

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

47.21

Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

47.22

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

47.23

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

47.24

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

H

Інший пасажирський наземний транспорт

49.3

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

49.31

Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесено до інших угруповань

49.39

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг щодо перевезення речей

49.4

Вантажний автомобільний транспорт

49.41

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

I

Тимчасове розміщування

55

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.1

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.10

Постачання готових страв

56.2

Постачання інших готових страв

56.29

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

J

Видавнича діяльність

58

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

58.1

Видання книг

58.11

Видання довідників і каталогів

58.12

Видання газет

58.13

Видання програмного забезпечення

58.2

Видання іншого програмного забезпечення

58.29

Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність

62

Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність

62.0

Комп’ютерне програмування

62.01

Консультування з питань інформатизації

62.02

Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням

62.03

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

62.09

Надання інформаційних послуг

63

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали

63.1

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

63.11

Веб-портали

63.12

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

M

Ветеринарна діяльність

75

Ветеринарна діяльність

75.0

Ветеринарна діяльність

75.00

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

N

Обслуговування будинків і територій

81

Комплексне обслуговування об’єктів

81.1

Комплексне обслуговування об’єктів

81.10

Діяльність із прибирання

81.2

Загальне прибирання будинків

81.21

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів

81.22

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Q

Охорона здоров’я

86

Медична та стоматологічна практика

86.2

Стоматологічна практика

86.23

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

R

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90.0

Індивідуальна мистецька діяльність

90.03

Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91.0

Функціонування музеїв

91.02

Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури

91.03

Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників

91.04

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

Діяльність у сфері спорту

93.1

Функціонування спортивних споруд

93.11

Діяльність спортивних клубів

93.12

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

S

Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

95.2

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

95.21

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

95.22

Ремонт взуття та шкіряних виробів

95.23

Ремонт меблів і домашнього начиння

95.24

{Перелік в редакції Постанови КМ № 437 від 10.09.2014}