Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 313
Прийняття: 25.04.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. № 313
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 313
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1065)

СКЛАД
Координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів, голова Координаційної ради

Міністр розвитку громад та територій, заступник голови Координаційної ради

Керівник структурного підрозділу з питань поводження з відходами Мінекоенерго, секретар Координаційної ради

Міністр фінансів

Міністр інфраструктури

Міністр охорони здоров’я

Міністр освіти і науки

Перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Перший заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра культури, молоді та спорту

Заступник Міністра цифрової трансформації

Голова Держкомтелерадіо

Заступник Голови ДРС

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представник Національної академії наук (за згодою)

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (за згодою)

{Склад в редакції Постанови КМ № 1065 від 04.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 313

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

1. Координаційна рада з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним на період до 2030 року для забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо:

формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 94, ст. 2859);

підготовки Національного та регіональних планів управління відходами;

2) сприяння адаптації національного законодавства до положень:

рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. “Про відходи та скасування деяких директив”;

Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. “Про захоронення відходів”;

Директиви № 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. “Про управління відходами видобувних підприємств та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС”;

Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 1994 р. “Про упаковку та відходи упаковки”;

Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. “Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)”;

Директиви 2006/66/ЄC Європейського парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. “Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і акумулятори”;

3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у сфері поводження з відходами.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює моніторинг стану виконання заходів Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року;

2) аналізує результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, суб’єктів господарювання та громадськості (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськістю.

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України. Персональний склад Координаційної ради затверджує її голова. Члени Координаційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

8. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться щокварталу.

Засідання Координаційної ради проводить голова Координаційної ради, а за його відсутності - заступник голови.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Координаційної ради вносять голова та члени Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо у ньому беруть участь більше половини її членів.

9. Підготовку матеріалів, ведення протоколів засідань Координаційної ради, моніторинг виконання рішень здійснює секретар Координаційної ради.

10. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими у разі, коли за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Координаційної ради і надсилається членам Координаційної ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до визначених повноважень.

12. Організаційне забезпечення роботи Координаційної ради здійснює Міндовкілля.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}