Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 301
Прийняття: 28.02.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 301
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 62 від 06.02.2012}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 62 від 06.02.2012}

2. Внести до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1999 р. № 83 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 4, ст. 137; 2006 р., № 11, ст. 717; 2009 р., № 17, ст. 533), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 301

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 62 від 06.02.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Розвиток мінерально-сировинної бази" (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 704 від 23.07.2012, № 1065 від 04.12.2019, № 769 від 02.09.2020}

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держгеонадра.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 704 від 23.07.2012}

Одержувачами бюджетних коштів, передбачених для технічного переоснащення підприємств геологічної галузі, є підприємства, визначені відповідно до абзацу третього пункту 6 цього Порядку.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 704 від 23.07.2012}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 62 від 06.02.2012}

2. Бюджетні кошти використовуються з метою виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21 квітня 2011 р. № 3268-VI.

{Пункт 2 в редакції  Постанов КМ № 62 від 06.02.2012, № 44 від 01.02.2017}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

геологічне вивчення надр та проведення інших робіт, пов'язаних з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивченням сейсмоактивних регіонів і прогнозуванням землетрусів, підготовкою до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх виданням, проведенням моніторингу геологічного середовища і мінерально-сировинної бази;

проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ, інші паливноенергетичні ресурси; на металічні корисні копалини та неметалічні корисні копалини;

буріння артезіанських свердловин;

складення та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації;

проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод, ґрунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів;

вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку;

збір матеріалів та оцінку результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами;

технічне переоснащення підприємств геологічної галузі;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 62 від 06.02.2012}

погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, взятими на облік органами Казначейства, що виникла під час виконання геологорозвідувальних робіт та технічного переоснащення підприємств геологічної галузі.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 25.03.2013}

4. Виконавцями геологорозвідувальних робіт за бюджетною програмою є спеціалізовані підприємства усіх форм власності.

5. Закупівля геологорозвідувальних робіт і технічне переоснащення підприємств геологічної галузі здійснюються за рахунок бюджетних коштів в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких робіт здійснюється відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України та постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1030 від 28.12.2016}

{Пункт 5 в редакції  Постанови КМ № 62 від 06.02.2012}

6. Сума видатків на геологорозвідувальні роботи визначається виконавцем таких робіт у пооб'єктних планах їх проведення виходячи з повної кошторисної вартості,обсягів проведення на початок бюджетного року, залишку кошторисної вартості, умов проведення робіт на об'єктах та відповідно до затверджених розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня проектно-кошторисних документів на кожний об'єкт, складених відповідно до вимог Інструкції із складання проектів та кошторисів на проведення геологорозвідувальних робіт, затвердженої головним розпорядником коштів за погодженням з Мінфіном.

Пооб'єктний план затверджується розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів.

Бюджетні кошти, передбачені для технічного переоснащення підприємств геологічної галузі, спрямовуються розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня одержувачам бюджетних коштів - підприємствам, включеним до плану переоснащення підприємств геологічної галузі, що складається з урахуванням ступеня зношеності техніки і обладнання та виходячи з пріоритетності розвитку паливно-енергетичного комплексу, затверджується головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 62 від 06.02.2012; в редакції Постанови КМ № 704 від 23.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

7. Оплата проведених геологорозвідувальних робіт здійснюється розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня згідно з договорами, укладеними з виконавцями робіт.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 62 від 06.02.2012}

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 62 від 06.02.2012}

9. Для оплати робіт їх виконавці подають розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня за встановленою ним формою зведені реєстри проведених робіт за місяць у вартісному виразі.

10. За результатами проведення геологорозвідувальних робіт їх виконавці щокварталу з наростаючим підсумком складають інформаційний звіт за встановленою розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня формою, який передається йому до 10 числа наступного після звітного кварталу місяця.

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведену інформацію Міндовкілля і Мінфіну.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 704 від 23.07.2012, № 1065 від 04.12.2019, № 769 від 02.09.2020}

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 301

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає процедуру доведення геологічних (технічних) завдань, складання проектно-кошторисної документації, планування, виконання, прийняття та оцінки результатів геологорозвідувальних робіт, що проводяться за рахунок державного бюджету на території України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні згідно з додатком 1.".

2. Пункт 12 виключити.