Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 273
Прийняття: 11.04.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2018 р. № 273
Київ

Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 916 від 06.11.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 171 від 26.02.2020
№ 826 від 09.09.2020
№ 884 від 23.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року (далі - Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити та затвердити у тримісячний строк місцеві програми з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 25 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 884 від 23.09.2020}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 273

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА
програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Мета Програми

Метою Програми є удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему недостатнього рівня впровадження принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків передбачається розв’язати шляхом застосуванням комплексного підходу та здійснення заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів:

удосконалення нормативно-правової бази, механізму проведення гендерно-правової експертизи та впровадження статистичних показників у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

- урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку з урахуванням актуальних потреб галузей і регіонів;

- розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо);

підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

- зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби та управління людськими ресурсами;

- внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- подолання гендерних стереотипів;

протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації більше ніж за однією ознакою, зокрема удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних заходів за його результатами;

виконання договірних та інших міжнародних зобов’язань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:

- збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад (міст обласного значення);

- зменшення розриву в оплаті праці;

залучення до виконання Програми міжнародних організацій та громадських об’єднань, діяльність яких спрямовується на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві, зокрема зміцнення державно-приватного партнерства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Поєднання політики гендерного інтегрування в усіх сферах життя і за всіма напрямами суспільного розвитку та поліпшення становища жінок у тих сферах, де існує нерівність (зокрема забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків, наданих їм Конституцією України; розширення економічних можливостей для жінок у сферах зайнятості, розвитку підприємницького потенціалу; усунення негативних гендерних стереотипів; урахування особливих потреб усіх категорій жінок і чоловіків незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак), є основою забезпечення гендерної рівності та сталого розвитку суспільства.

Ця Програма враховує міжнародні інструменти ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, рекомендації міжнародних моніторингових інституцій у сфері прав людини, а також положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведено в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми передбачається удосконалити механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що сприятиме створенню надійного підґрунтя для комплексної реалізації положень Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, міжнародних зобов’язань України та рекомендацій міжнародних моніторингових органів щодо сталого впровадження принципів гендерної рівності.

Виконання Програми дасть змогу:

розширити доступ жінок і чоловіків до товарів і послуг із дотриманням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом урахування у нормативно-правових актах гендерного компонента та особливих потреб різних категорій жінок і чоловіків (за такими основними ознаками, як вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус);

збільшити частку жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних і місцевих рад (міст обласного значення);

зменшити розрив в оплаті праці жінок і чоловіків;

внести зміни до нормативно-правових актів щодо удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи;

створити комплексну систему реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, дискримінації більше ніж за однією ознакою і запобігти такій дискримінації;

внести на постійній основі до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників державних установ питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

розширити перелік статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо);

створити ефективну систему співпраці органів державної влади, міжнародних організацій і громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету на 2018-2021 роки становить 255 тис. гривень на кожен рік.

Орієнтовний обсяг видатків з місцевих бюджетів становить у 2018 році - 1492 тис. гривень, 2019 році - 1617 тис., 2020 році - 1737 тис., 2021 році - 1896 тис. гривень.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 229 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 31, ст. 951).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273.

3. Державний замовник і координатор Програми - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Міністр соціальної політики.

5. Виконавці заходів Програми - Мінсоцполітики, Мін’юст, МВС, Міноборони, МЗС, Мінекономіки, Мінрегіон, МІП, МТОТ, Мінкультури, МОЗ, МОН, Мінмолодьспорт, Держкомтелерадіо, Держстат, НАДС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, а також за згодою - органи місцевого самоврядування, ДСА, Федерація профспілок України, Федерація роботодавців України, міжнародні організації та громадські об’єднання, Національна академія наук, Національна академія державного управління при Президентові України, Офіс Генерального прокурора, Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

6. Строк виконання Програми: 2018-2021 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

Державний бюджет

1020

255

255

255

255

Місцевий бюджет

6742

1492

1617

1737

1896

Інші джерела

5378

1463

1305

1330

1280

__________
Усього


13140


3210


3177


3322


3431

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 171 від 26.02.2020}


Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 171 від 26.02.2020, № 826 від 09.09.2020}Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства

кількість удосконалених нормативно-правових актів

одиниць

18

6

4

4

4

2. Урахування гендерного компонента у програмах економічного і соціального розвитку з урахуванням актуальних потреб галузей і регіонів

частка програм економічного і соціального розвитку, в яких враховано гендерний компонент

відсотків


50

60

80

100

3. Удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи

кількість прийнятих нормативно-правових актів

одиниць

1

1
кількість спеціально підготовлених осіб, відповідальних за проведення гендерно-правової експертизи під час розроблення нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, актів органів місцевого самоврядування

осіб

200


100


100

4. Розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо)

кількість форм звітності, в які введено показники з розподілом за статтю

одиниць

12

3

3

3

3

5. Внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

кількість затверджених типових модулів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

-”-

4

1

1

1

1

6. Удосконалення механізму реалізації захисту від дискримінації за ознакою статі (дискримінації за кількома ознаками)

кількість комплексних консультаційних послуг, наданих постраждалим від дискримінації за ознакою статі

-”-

6000

1000

1500

1700

1800

7. Подолання гендерних стереотипів

кількість вжитих заходів, спрямованих на подолання гендерних стереотипів

-”-

2015

37

663

662

663

8. Збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад (міст обласного значення)

частка жінок серед народних депутатів України

відсотків


1220

частка жінок серед депутатів обласних, районних і міських рад

-”-


14

25


25

частка жінок серед посад вищого корпусу державної служби (посади категорії “А”)

-”-
20


9. Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків

співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків

-”-


73

75

78

80

частка чоловіків серед осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

-”-


1,6

2

2,5

3

10. Зміцнення державно-приватного партнерства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

кількість заходів та проектів, що реалізовані спільно з громадськими організаціями

одиниць

72

12

15

20

25