Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1971-IX
Прийняття: 16.12.2021
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку

{У тексті Закону слова "засоби масової інформації" в усіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022}


Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі - регуляторний орган), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

2. Особливості спеціального статусу регуляторного органу обумовлюються його завданнями і повноваженнями, які визначаються цим Законом та законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", і полягають, зокрема, в особливостях організації та порядку діяльності регуляторного органу, в особливому порядку призначення членів регуляторного органу та припинення їх повноважень, у спеціальних процесуальних засадах діяльності регуляторного органу та гарантії незалежності у прийнятті ним рішень у межах повноважень, визначених законом, встановленні умов оплати праці членів та працівників регуляторного органу.

3. Регуляторний орган утворюється у складі семи членів, у тому числі Голови регуляторного органу, набуває повноважень з моменту призначення більше половини його загального кількісного складу.

4. Регуляторний орган є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

5. Регуляторний орган для виконання адміністративно-технічних функцій, технічного, технологічного забезпечення, створення та супроводження виконання робіт у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку має у сфері управління державне унітарне комерційне підприємство.

Стаття 2. Сфера діяльності регуляторного органу

1. Регуляторний орган здійснює державне регулювання, а також державний нагляд (контроль) щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства у сферах:

1) електронних комунікацій;

2) радіочастотного спектра;

3) надання послуг поштового зв’язку.

2. Регуляторний орган у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, а також законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими актами законодавства, що регулюють відносини у відповідних сферах.

3. Регуляторний орган здійснює заходи щодо сприяння адаптації (гармонізації) законодавства України у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку до законодавства Європейського Союзу.

Стаття 3. Основні принципи діяльності регуляторного органу

1. Основними принципами діяльності регуляторного органу є:

1) законність та верховенство права;

2) самостійність і незалежність у межах, визначених цим Законом;

3) компетентність;

4) ефективність;

5) справедливість;

6) прогнозованість та своєчасність прийняття рішень;

7) адресність регулювання;

8) неупередженість та об’єктивність під час прийняття рішень, у тому числі щодо внутрішніх організаційних питань регуляторного органу та призначення його персоналу;

9) відкритість, прозорість, гласність процесу державного регулювання;

10) недопущення дискримінації;

11) відповідальність за прийняті рішення.

Стаття 4. Мета, основні завдання, функції та повноваження регуляторного органу

1. Регуляторний орган здійснює державне регулювання, державний нагляд (контроль) з метою досягнення балансу інтересів користувачів, держави, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки електронних комунікацій, розвитку конкуренції, інтеграції ринків України у зазначених сферах до ринків Європейського Союзу.

2. Основними завданнями регуляторного органу є:

1) створення умов для ефективного функціонування та розвитку сфер електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

2) сприяння відкриттю ринків у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до електронних комунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку;

3) сприяння взаємовигідній інтеграції ринків електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку України з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

4) забезпечення захисту прав споживачів щодо отримання послуг належної якості відповідно до вимог законодавства;

5) забезпечення інвестиційної привабливості розвитку інфраструктури, ринків у сферах електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку;

6) сприяння розвитку конкуренції на ринках електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку;

7) забезпечення дотримання принципів управління радіочастотним спектром;

8) інші завдання, передбачені законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах.

3. Регуляторний орган здійснює виконання своїх функцій шляхом:

1) нормативно-правового регулювання відповідно до повноважень, наданих законом;

2) ліцензування, надання дозволів, передбачених Законом України "Про електронні комунікації" та іншими законами України;

3) регулювання цін (тарифів) на послуги у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуги поштового зв’язку у випадках та в порядку, встановлених законом;

4) надання офіційних узагальнених роз’яснень та індивідуальних консультацій у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Узагальнені роз’яснення оприлюднюються на офіційному веб-сайті регуляторного органу. Індивідуальні консультації надаються (надсилаються) протягом 30 календарних днів після отримання запиту постачальника послуг;

5) забезпечення здійснення радіочастотного моніторингу, моніторингу якості електронних комунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, моніторингу рівня тарифів (цін) на універсальні послуги та їх доступності споживачам;

6) проведення позапланових перевірок, а також аналізу регуляторної звітності, поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра;

7) проведення планових та позапланових перевірок операторів поштового зв’язку щодо дотримання законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку;

8) виконання та застосування заходів, передбачених законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах.

4. До повноважень регуляторного органу належить:

1) розроблення та затвердження регламенту регуляторного органу та нормативно-правових актів, у тому числі передбачених законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", зокрема, але не виключно:

{Абзац перший пункту 1 частини четвертої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2529-IX від 16.08.2022}

{Підпункт "а" пункту 1 частини четвертої статті 4 виключено на підставі Закону № 2529-IX від 16.08.2022}

б) порядку тимчасового використання радіообладнання;

в) порядку ідентифікації та визначення ринків електронних комунікацій;

г) порядку надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розгортання високошвидкісних мереж;

ґ) порядку здійснення моніторингу якості електронних комунікаційних послуг;

д) порядку організації та участі у конкурсі або аукціоні на отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром;

е) порядку виконання робіт з виявлення, усунення та/або припинення дії джерел радіозавад, порядку взаємодії із спеціальними користувачами та правоохоронними органами, суб’єктами господарювання під час виконання відповідних робіт;

є) порядку здійснення радіочастотного моніторингу;

ж) порядку ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації;

з) порядку оформлення та видачі міжнародних і регіональних експлуатаційних документів для суднової або радіоаматорської станції, вимог до кваліфікації радіоаматорів та операторів таких станцій;

и) умов спільного користування радіообладнанням, смугами (номіналами) радіочастот;

і) порядку погодження передачі прав на користування радіочастотним спектром;

ї) Регламенту аматорського радіозв’язку України;

й) граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж;

к) правил надання і отримання доступу до кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж;

л) правил надання в користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж;

м) порядку надання інформації, здійснення контролю за виконанням вимог для належного управління ризиками з метою забезпечення інформаційної безпеки, забезпечення кіберзахисту об’єктів сфер електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

н) порядку проведення багатосторонніх консультацій з учасниками ринку, іншими заінтересованими сторонами;

о) положення про електронну регуляторну платформу;

п) порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром;

р) порядку ведення реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів;

2) внесення пропозицій до центральних органів виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, надання послуг поштового зв’язку, інших органів державної влади щодо формування державної політики, проектів законів та інших нормативно-правових актів у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

3) прийняття рішень, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра, користувачами ресурсу нумерації, операторами та користувачами послуг поштового зв’язку;

4) забезпечення функціонування електронної регуляторної платформи;

5) визначення оптових ринків певних електронних комунікаційних послуг (далі - оптові ринки) та роздрібних ринків певних електронних комунікаційних послуг (далі - роздрібні ринки), здійснення їх аналізу, визначення постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом, а також встановлення, зміна та скасування регуляторних зобов’язань з метою попереднього регулювання ринку.

Регуляторний орган не має права накладати регуляторні зобов’язання з надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розгортання мереж електронних комунікацій та з надання доступу до елементів мереж електронних комунікацій та об’єктів інфраструктури щодо спільного розташування і використання елементів інфраструктури, якщо:

встановлення таких зобов’язань поставить під загрозу економічну чи фінансову життєздатність розгортання нової мережі, особливо в сільській місцевості;

встановлення таких зобов’язань поставить під загрозу економічну чи фінансову здатність суб’єкта господарювання до розгортання нової мережі, зокрема суб’єкта мікро-, малого чи середнього підприємництва та з обмеженою територією покриття;

6) позасудове врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, а також спорів, пов’язаних із доступом до інфраструктури об’єкта доступу у випадках та в порядку, передбачених законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах;

7) здійснення регулювання користування радіочастотним спектром у смугах загального користування, у тому числі:

а) визначення параметрів радіообладнання, у разі дотримання яких не потрібно проводити розрахунки електромагнітної сумісності;

б) визначення переліку радіообладнання, експлуатація якого здійснюється на підставі присвоєння радіочастоти;

в) визначення технічних характеристик та умов експлуатації радіообладнання, випромінювальних пристроїв за принципом загальної авторизації;

г) прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, законами України "Про електронні комунікації" та "Про поштовий зв’язок";

ґ) ліцензування користування радіочастотним спектром загальними користувачами відповідно до Закону України "Про електронні комунікації";

д) визначення умов ліцензій на користування радіочастотним спектром та здійснення контролю за їх дотриманням;

е) здійснення заходів для забезпечення електромагнітної сумісності;

є) забезпечення здійснення радіочастотного моніторингу, виявлення джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, а також здійснення заходів з їх усунення;

ж) забезпечення проведення присвоєння радіочастот у смугах загального користування;

з) організація та здійснення заходів для врегулювання питань, пов’язаних із транскордонними радіозавадами у смугах радіочастот загального користування;

и) погодження спільного користування, передачі, надання в користування радіочастотного спектра в порядку, встановленому Законом України "Про електронні комунікації";

і) встановлення критеріїв для віднесення радіообладнання до такого, що заборонено до ввезення та застосування в Україні, прийняття рішень про віднесення певних видів або типів радіообладнання до такого, що заборонено до ввезення та застосування в Україні;

ї) участь у визначенні необхідності проведення вивільнення або обмеження користування радіочастотним спектром;

й) подання до центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра пропозицій щодо встановлення критеріїв ефективності користування радіочастотним спектром для певних радіотехнологій у відповідних смугах радіочастот;

к) виконання функцій органу державного ринкового нагляду у сфері обігу радіообладнання відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції";

л) подання пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, участь у розробленні та погодження проектів плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні та плану конверсії радіочастотного спектра відповідно до вимог Закону України "Про електронні комунікації";

м) розроблення та подання на затвердження до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром;

н) забезпечення проведення конверсії радіочастотного спектра в межах своєї компетенції;

о) встановлення спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України порядку присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам та випромінювальним пристроям, що використовуються спеціальними користувачами у смугах радіочастот загального користування;

п) розроблення та подання на затвердження до Кабінету Міністрів України порядку користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України, а також для потреб іноземних телерадіоорганізацій під час висвітлення спортивних, культурних та інших заходів в Україні;

р) визначення певних смуг загального користування та радіотехнологій, для яких здійснюється передача прав користування радіочастотним спектром (його частиною) відповідно до вимог Закону України "Про електронні комунікації";

с) участь у розробленні та погодження порядку користування радіочастотним спектром в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану;

8) прийняття рішень у передбачених Законом України "Про електронні комунікації" випадках та надання на запит Антимонопольного комітету України інформації щодо ринків електронних комунікацій, у тому числі щодо прав користування радіочастотним спектром, а також отримання від Антимонопольного комітету України інформації і висновків із зазначених питань;

9) здійснення регулювання користування ресурсом нумерації, у тому числі:

а) здійснення первинного розподілу, обліку ресурсів нумерації шляхом видачі, переоформлення, продовження строку дії та анулювання дозволів на користування ресурсом нумерації;

б) встановлення відповідно до Закону України "Про електронні комунікації" порядку надання послуги з перенесення номерів, визначення організації, яка здійснює функції адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів, а також встановлення тарифів на послуги адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів;

в) подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації;

г) ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації;

10) регулювання взаємодії постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг при доступі та взаємоз’єднанні мереж (для послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації) відповідно до Закону України "Про електронні комунікації", у тому числі:

а) встановлення для національного трафіка єдиних оптових розрахункових такс за термінацію національного трафіка (завершення з’єднання) для мобільного голосового зв’язку та єдиних розрахункових такс за термінацію національного трафіка для фіксованого голосового зв’язку, а також порядку взаєморозрахунків із застосуванням таких такс;

б) встановлення граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації, правил надання доступу до кабельної каналізації та правил надання її в користування;

в) розроблення та затвердження правил взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж та основних вимог до договорів про взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж;

г) здійснення передбачених законами заходів з регулювання доступу до елементів мереж електронних комунікацій та об’єктів інфраструктури електронних комунікацій;

ґ) встановлення порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації;

11) здійснення географічних оглядів розгортання мереж широкосмугового доступу (фіксованого та мобільного зв’язку) та доступності універсальних електронних комунікаційних послуг (далі - універсальна послуга);

12) здійснення відповідно до Закону України "Про електронні комунікації" заходів із забезпечення універсальних послуг, у тому числі щодо:

а) розрахунку та компенсації збитків, які виникли внаслідок виконання зобов’язань з розгортання мереж для надання універсальної послуги;

б) моніторингу рівня тарифів (цін) на універсальні послуги та їх доступності споживачам;

13) забезпечення (за необхідності - спільно з іншими органами державної влади відповідно до їхніх повноважень), вжиття передбачених законом заходів захисту прав споживачів, у тому числі:

а) позасудове врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних послуг та споживачами, пов’язаних з виконанням договорів про надання електронних комунікаційних послуг; позасудове врегулювання спорів, пов’язаних із доступом до інфраструктури об’єктів доступу для розташування технічних засобів електронних комунікацій з метою надання електронних комунікаційних послуг, спільного використання інфраструктури електронних комунікаційних мереж;

б) організація здійснення у встановленому ним порядку моніторингу якості електронних комунікаційних послуг або замовлення таких робіт у державного підприємства, що належить до сфери його управління, контроль за дотриманням постачальниками електронних комунікаційних послуг вимог щодо оприлюднення інформації про якість послуг, які вони надають;

в) забезпечення створення та надання кінцевим користувачам вільного (безоплатного) доступу до незалежного електронного інформаційного ресурсу для порівняння умов надання і якості послуг доступу до мережі Інтернет та послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, що надаються різними постачальниками електронних комунікаційних послуг;

г) розгляд, аналіз та узагальнення звернень і пропозицій споживачів з питань, що належать до його компетенції, вжиття за результатами їх розгляду заходів реагування;

14) затвердження у випадках, передбачених законами України "Про електронні комунікації" та "Про поштовий зв’язок", форм регуляторної звітності постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, загальних користувачів радіочастотного спектра, операторів надання послуг поштового зв’язку та інструкцій щодо їх заповнення, строків і порядку подання, а також здійснення узагальнення та аналізу отриманої звітності;

15) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

16) організація проведення у порядку взаємодії та в межах компетенції спільних з підрозділами Національної поліції України заходів з метою виявлення та притягнення до відповідальності власників незаконно діючого радіообладнання/випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади;

17) розгляд відповідно до закону справ про порушення законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, застосування в межах своїх повноважень адміністративних штрафів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та адміністративно-господарських санкцій, визначених законом;

18) повідомлення Антимонопольного комітету України про факти, що можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринках електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку;

19) звернення до суду у випадках, встановлених законом, у разі порушення суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринках електронних комунікацій, надання послуг поштового зв’язку, законодавства про електронні комунікації, радіочастотний спектр та надання послуг поштового зв’язку;

20) оприлюднення інформації про вимоги законодавства щодо діяльності у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, іншої інформації, необхідної для розвитку і функціонування відкритих і конкурентних ринків електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку;

21) забезпечення міжнародної координації та міжнародного захисту присвоєнь радіочастот України в частині загальних користувачів, участь у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку та інших міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції регуляторного органу, організація реалізації їхніх рішень, участь у розробленні проектів відповідних міжнародних договорів України;

22) участь у забезпеченні міжнародного захисту присвоєнь ресурсів нумерації;

23) здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку, у тому числі:

а) ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку;

б) регулювання цін (тарифів) на універсальні послуги поштового зв’язку;

в) здійснення моніторингу якості надання послуг поштового зв’язку відповідно до встановлених норм якості;

24) підтримка співробітництва з питань регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), іншими відповідними установами Європейського Союзу, національними органами регулювання інших держав, іншими іноземними та міжнародними організаціями;

25) подання пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України в частині фінансування своїх функцій, передбачених цим Законом та законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок";

26) ведення реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про типи радіообладнання та випромінювальних пристроїв, що мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам;

27) ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром;

28) ведення реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів;

28-1) ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг;

{Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28-1 згідно із Законом № 2529-IX від 16.08.2022}

28-2) розгляд звернень, поданих Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України під час дії надзвичайного стану або воєнного стану щодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами;

{Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28-2 згідно із Законом № 2529-IX від 16.08.2022}

28-3) затвердження порядку здійснення оцінки можливості виконання користувачами радіочастотного спектра умов ліцензій;

{Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28-3 згідно із Законом № 2529-IX від 16.08.2022}

28-4) повідомлення відповідно до Закону України "Про медіа" постачальників електронних комунікаційних послуг про обов’язок щодо обмеження доступу до веб-сайтів, визначених у рішенні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, про застосування заходу реагування у формі тимчасової заборони поширення онлайн-медіа або заборони поширення онлайн-медіа, або у судовому рішенні про заборону поширення онлайн-медіа, що набрало законної сили, контроль за здійсненням постачальниками електронних комунікаційних послуг обмеження такого доступу;

{Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28-4 згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022}

28-5) повідомлення відповідно до Закону України "Про медіа" постачальників електронних комунікаційних послуг про обов’язок щодо обмеження або відновлення доступу до веб-сайтів, визначених у рішенні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, про внесення або виключення сервісу до Переліку аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора, контроль за здійсненням постачальниками електронних комунікаційних послуг обмеження або відновлення такого доступу;

{Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28-5 згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022}

28-6) надання на запит Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення висновків щодо відповідності тарифів на послуги постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра принципам економічної обґрунтованості, об’єктивності, недискримінації, а також принципам ціноутворення у сфері електронних комунікацій, встановлених Законом України "Про електронні комунікації", погодження порядку розробки та затвердження зазначених тарифів, у тому числі визначення граничного нормативу рентабельності та переліку допустимих прямих витрат, що враховуються при розрахунку такого нормативу;

{Частину четверту статті 4 доповнено пунктом 28-6 згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022}

29) інші повноваження, передбачені цим Законом та законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж".

5. Для виконання своїх повноважень, передбачених законом, регуляторний орган та уповноважені посадові особи апарату регуляторного органу можуть:

1) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, генеральні та перспективні плани населених пунктів, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання повноважень, передбачених цим Законом;

2) безоплатно отримувати відповідно до цього Закону та інших законів України від постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсу нумерації, операторів надання послуг поштового зв’язку:

а) передбачену законом звітність у визначених регуляторним органом формах і порядку;

б) інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень, у тому числі, що містить фінансово-економічні показники, інформацію з обмеженим доступом, із забезпеченням захисту інформації відповідно до законодавства;

3) запитувати та отримувати від постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, користувачів радіочастотного спектра, користувачів ресурсу нумерації та операторів поштового зв’язку, а також від органів виконавчої влади інформацію, у тому числі фінансового характеру, для статистичних та інших звітів, таких як Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI), з правом надавати таку інформацію відповідним установам Європейського Союзу або іншим іноземним і міжнародним організаціям, національним регуляторним органам інших держав;

4) залучати для науково-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення своїх функцій вчених, експертів, фахівців (за їх згодою), а також представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками) у порядку, встановленому законом;

5) утворювати робочі групи, постійні або тимчасові консультативні та інші дорадчі органи і затверджувати положення про них;

6) затверджувати тарифи на роботи/послуги державного підприємства, що належить до сфери управління регуляторного органу;

7) залучати для проведення випробувань та інших технічних процедур під час позапланових перевірок технічні засоби та персонал державного підприємства, що належить до сфери управління регуляторного органу;

8) укладати угоди про співробітництво з питань своїх повноважень з українськими, іноземними та міжнародними органами, у тому числі з відповідними установами Європейського Союзу, та організаціями, їх об’єднаннями, у тому числі з національними регуляторними органами інших держав;

9) використовувати інші права, передбачені законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж" та іншими законами.

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО ОРГАНУ

Стаття 5. Гарантії незалежності регуляторного органу

1. Під час виконання своїх повноважень регуляторний орган діє самостійно у межах, визначених законом.

2. Забороняється незаконне втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій та закладів у діяльність регуляторного органу.

3. Нормативно-правові акти регуляторного органу видаються у формі постанов.

Нормативно-правові акти регуляторного органу не можуть суперечити Конституції та законам України, нормативно-правовим актам вищої юридичної сили чи міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Нормативно-правові акти регуляторного органу підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України.

Підставою для відмови у державній реєстрації нормативно-правових актів регуляторного органу може бути лише їх невідповідність Конституції та законам України, нормативно-правовим актам вищої юридичної сили чи міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Регуляторний орган самостійно розподіляє бюджетні кошти, виділені йому на відповідний рік, та розпоряджається ними.

5. Члени регуляторного органу, інші посадові особи регуляторного органу не мають права прямо чи опосередковано володіти корпоративними правами будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Діяльність регуляторного органу є юридично відокремленою від будь-якої діяльності, пов’язаної з правом власності або контролем держави щодо суб’єктів господарювання, що надають електронні комунікаційні послуги або послуги поштового зв’язку.

Стаття 6. Відносини регуляторного органу з іншими органами державної влади

1. Регуляторний орган щорічно, до 1 квітня року, наступного за звітним, подає до Кабінету Міністрів України звіт про свою діяльність, передбачений статтею 16 цього Закону, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

2. Регуляторний орган взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

3. Регуляторний орган розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проекти актів Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції, узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання, вносить пропозиції щодо їх удосконалення.

4. Регуляторний орган взаємодіє з Антимонопольним комітетом України та органами фінансового контролю у процесі здійснення ними моніторингу та під час проведення Антимонопольним комітетом України розслідувань на ринках у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції регуляторний орган звертається до Антимонопольного комітету України з поданням для прийняття відповідного рішення.

5. Регуляторний орган взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, з іншими органами державної влади у випадках і в порядку, передбачених законом.

6. Регуляторний орган надає на запит Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади документи, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання ними своїх повноважень.

7. Організація взаємодії з органами, зазначеними у цій статті, здійснюється шляхом:

1) обміну інформацією, необхідною для здійснення повноважень у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;

2) надання на запит регуляторного органу інформації, необхідної для виконання функцій, передбачених законом;

3) консультацій;

4) підписання меморандумів про співпрацю;

5) проведення інших передбачених законом заходів.

Стаття 7. Вимоги до члена регуляторного органу

1. Кандидат на посаду члена регуляторного органу повинен володіти державною мовою, мати кваліфікацію, досвід, зокрема у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, які є необхідними для виконання його обов’язків та здійснення повноважень члена регуляторного органу, зокрема:

1) мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

2) мати досвід роботи у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку не менше п’яти років, із них на керівних посадах - не менше трьох років;

3) володіти іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

2. Не може бути призначений членом регуляторного органу кандидат, який:

1) не є громадянином України;

2) за рішенням суду, що набрало законної сили, визнаний недієздатним або цивільна дієздатність якого обмежена;

3) не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік або не пройшов спеціальну перевірку відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

4) має непогашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення кримінального правопорушення або притягався до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом трьох років до дня подання заяви про участь у відкритому конкурсі;

5) має доведений конфлікт інтересів у сфері, яку регулює регуляторний орган;

6) відмовився підписати зобов’язання щодо неможливості зайняття керівних посад у суб’єктах регулювання протягом одного року після звільнення з посади;

7) підписав зобов’язання і обіймав керівні посади у суб’єктах регулювання протягом одного року після звільнення з посади;

8) володіє прямо чи опосередковано корпоративними правами будь-якого суб’єкта господарювання, підприємства, є фізичною особою-підприємцем, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, які регулюються регуляторним органом відповідно до цього Закону, та/або власниками таких корпоративних прав є його близькі особи згідно із Законом України "Про запобігання корупції", а також отримує від зазначених суб’єктів фінансову або матеріальну винагороду, допомогу та/або займає будь-яку посаду, в тому числі на громадських засадах;

9) має представницький мандат або бере участь у діяльності політичної партії;

10) відповідно до вироку суду позбавлений права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або обіймати відповідні посади;

11) є близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" іншого члена регуляторного органу;

12) є членом політичної партії або не менш як три місяці протягом одного року до дня подання заяви про участь у відкритому конкурсі входив до складу керівного органу політичної партії, або перебував у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;

13) підпадає під заборону, визначену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

3. Кандидат на посаду члена регуляторного органу призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу.

4. У разі якщо членом регуляторного органу призначається особа, яка має представницький мандат, така особа зобов’язана скласти представницький мандат протягом одного місяця з дня призначення членом регуляторного органу та може приступити до виконання обов’язків члена регуляторного органу лише після складення представницького мандата.

Стаття 8. Організація конкурсу для призначення членів регуляторного органу

1. Організацію та проведення відкритого конкурсу здійснює конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів регуляторного органу (далі - конкурсна комісія), що утворюється і діє відповідно до цього Закону.

2. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови проведення відкритого конкурсу мають містити, зокрема, вимоги щодо:

1) критеріїв та методів оцінювання професійної компетентності кандидатів, відповідно до яких конкурсна комісія складає рейтинг кандидатів на посаду члена регуляторного органу;

2) забезпечення прозорості проведення конкурсу;

3) зберігання матеріалів конкурсу протягом строку повноважень члена регуляторного органу.

3. Склад конкурсної комісії затверджує Кабінет Міністрів України. До складу конкурсної комісії входять сім осіб:

1) три особи - за поданням Президента України;

2) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра;

3) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері поштового зв’язку;

4) дві особи - за поданням комітетів Верховної Ради України, до предметів відання яких належать питання сфер електронних комунікацій, радіочастотного спектра, надання послуг поштового зв’язку.

4. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження до її складу не менше п’яти осіб.

5. Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають вищу освіту, досвід діяльності та фахові знання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра, надання послуг поштового зв’язку, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Членами конкурсної комісії не можуть бути особи, які є членами органів управління суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

6. Член конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена регуляторного органу.

7. Строк повноважень члена конкурсної комісії становить три роки.

8. Члени конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.

9. Конкурсна комісія обирає голову конкурсної комісії з числа її членів.

10. Засідання конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. На засіданнях конкурсної комісії можуть бути присутні як спостерігачі представники об’єднань громадян, медіа, народні депутати України, представники Європейської Комісії, Міжнародного союзу електрозв’язку, Всесвітнього поштового союзу, Органу європейських регуляторів електронних комунікацій, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра, надання послуг поштового зв’язку.

11. Протокол засідання конкурсної комісії розміщується на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом двох робочих днів з дня проведення засідання.

12. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального часу засідання конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

13. Інформація про час і місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два робочі дні до дня проведення засідання.

14. Організаційне та інше забезпечення роботи конкурсної комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

15. Конкурсна комісія оголошує прийом заяв про участь у відкритому конкурсі:

1) у разі закінчення строку повноважень члена регуляторного органу, визначеного цим Законом, - за шість місяців до дня закінчення строку повноважень;

2) у разі дострокового припинення повноважень члена регуляторного органу відповідно до цього Закону - протягом 10 робочих днів з дня припинення повноважень.

16. Прийом заяв про участь у відкритому конкурсі здійснюється протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

17. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням мотивів щодо зайняття посади члена регуляторного органу та інформації про відповідність особи, яка претендує на участь у конкурсі, вимогам, передбаченим статтею 7 цього Закону, до якої додається резюме довільної форми;

2) заява про надання згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

3) автобіографія, що містить: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство в політичній партії, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) особовий листок з обліку кадрів;

5) копія паспорта громадянина України;

6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

7) медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

9) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, що подана відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

18. Відомості, що містяться у поданих відповідно до частини сімнадцятої цієї статті документах, оприлюднюються упродовж двох робочих днів після закінчення строку подання заяви про участь у відкритому конкурсі на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, віднесених до інформації з обмеженим доступом (відомостей відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", інформації про стан здоров’я, контактного номера телефону, адреси електронної пошти особи, яка претендує на участь у конкурсі).

19. Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу, за результатами голосування складає рейтинг кандидатів на посаду члена регуляторного органу та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Протягом зазначеного строку також проводиться спеціальна перевірка кандидатів, передбачена Законом України "Про запобігання корупції".

20. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

21. Конкурсна комісія подає на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку, загальним списком у кількості з розрахунку дві особи на одну посаду члена регуляторного органу. Для кожної із сфер регулювання, визначеної частиною першою статті 2 цього Закону, подаються на розгляд не менш як дві особи.

22. Конкурсна комісія оприлюднює інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Кабінету Міністрів України.

23. Кабінет Міністрів України призначає на посаду члена регуляторного органу з відібраних конкурсною комісією кандидатів протягом 10 робочих днів з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання.

Член регуляторного органу призначається на посаду розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Стаття 9. Призначення, припинення повноважень та правовий статус членів регуляторного органу

1. Строк повноважень членів регуляторного органу становить шість років. Одна й та сама особа не може бути членом регуляторного органу більше двох строків підряд.

2. Повноваження члена регуляторного органу припиняються достроково виключно у разі:

1) його відмови від подальшого виконання обов’язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

3) порушення вимог щодо несумісності діяльності;

4) неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я;

5) його смерті;

6) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або про оголошення його померлим;

8) подання ним заяви про відставку у разі принципової незгоди з рішенням регуляторного органу;

9) невідповідності вимогам до члена регуляторного органу, передбаченим статтею 7 цього Закону;

10) набрання законної сили рішенням суду про визнання набутих ним активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами, необґрунтованими відповідно до статті 291 Цивільного процесуального кодексу України;

11) встановлення за результатами службового розслідування, передбаченого статтею 17 цього Закону, факту порушення ним вимог законів, що регулюють діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру чи поштового зв’язку, та/або невиконання обов’язків, передбачених частиною другою статті 12 цього Закону, внаслідок чого завдано шкоди правам та законним інтересам суб’єктів господарювання у зазначених сферах, кінцевих користувачів чи держави.

3. Кабінет Міністрів України приймає рішення про звільнення з посади члена регуляторного органу до закінчення строку, на який його було призначено, виключно з підстав, передбачених частиною другою цієї статті.

Не може бути підставою для дострокового звільнення члена регуляторного органу складення повноважень Кабінетом Міністрів України перед новообраною Верховною Радою України, відставка Кабінету Міністрів України, прийнята Верховною Радою України, або формування нового складу Кабінету Міністрів України.

Повноваження всіх членів регуляторного органу можуть бути припинені за рішенням Кабінету Міністрів України, у разі якщо засідання регуляторного органу не може відбутися через відсутність кворуму понад 60 календарних днів поспіль. Подання про звільнення, передбачене цим абзацом, вноситься Головою або членом регуляторного органу.

4. Член регуляторного органу набуває повноважень або припиняє їх з дня видання розпорядження Кабінету Міністрів України про його призначення або звільнення.

Член регуляторного органу не є державним службовцем.

5. Рішення про звільнення члена регуляторного органу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України із зазначенням підстави звільнення, визначеної частиною другою або третьою цієї статті.

6. Особа, повноваження якої на посаді члена регуляторного органу припинені, зобов’язана наступного року після припинення повноважень подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Стаття 10. Голова регуляторного органу

1. Голова регуляторного органу обирається членами регуляторного органу з їх числа шляхом таємного голосування у 10-денний строк з дня набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України про їх призначення. Інформація про обрання Голови регуляторного органу публікується на офіційних веб-сайтах регуляторного органу та Кабінету Міністрів України.

2. Голова регуляторного органу переобирається кожні три роки після дня затвердження першого складу регуляторного органу відповідно до цього Закону. У разі дострокового припинення повноважень Голови регуляторного органу та після спливу трьох років з дня обрання Голови регуляторного органу члени регуляторного органу у 10-денний строк обирають члена регуляторного органу, який виконує обов’язки Голови до призначення нового члена регуляторного органу або до обрання Голови регуляторного органу.

3. Голова регуляторного органу:

1) очолює регуляторний орган, спрямовує його діяльність;

2) скликає засідання регуляторного органу та головує на них, підписує від імені регуляторного органу постанови, рішення, розпорядження;

3) підписує розпорядження на підставі рішення регуляторного органу про розподіл обов’язків між членами регуляторного органу відповідно до регламенту регуляторного органу;

4) представляє регуляторний орган у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, громадськими об’єднаннями, а також з міжнародними установами та організаціями;

5) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому законом;

6) визначає члена регуляторного органу, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності;

7) видає розпорядження про призначення та звільнення з посади керівника апарату регуляторного органу на підставі рішення регуляторного органу;

8) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншими законами України.

Стаття 11. Апарат регуляторного органу

1. Апарат регуляторного органу - це організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів, територіальних органів і посад, що забезпечують діяльність регуляторного органу, а також виконання покладених на регуляторний орган повноважень.

Рішенням регуляторного органу в межах коштів, передбачених на його утворення, можуть утворюватися територіальні органи як структурні підрозділи, що не мають статусу юридичної особи.

Територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються рішенням регуляторного органу.

2. Працівники апарату регуляторного органу є державними службовцями, крім працівників, які виконують функції з обслуговування, і працівників патронатної служби.

3. Апарат регуляторного органу очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Голови регуляторного органу на підставі рішення регуляторного органу.

4. Керівник апарату є підзвітним і підконтрольним безпосередньо Голові регуляторного органу. У разі відсутності керівника апарату з поважних причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату, який призначається розпорядженням Голови регуляторного органу.

5. Керівник апарату виконує повноваження керівника державної служби в регуляторному органі. Обов’язки та повноваження керівника апарату визначаються цим Законом та Законом України "Про державну службу".

6. Гранична чисельність працівників апарату регуляторного органу затверджується Кабінетом Міністрів України. Штатний розпис апарату регуляторного органу затверджується Головою регуляторного органу.

7. Структура регуляторного органу затверджується Головою регуляторного органу на підставі рішення регуляторного органу в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України.

8. Положення про самостійні структурні підрозділи апарату регуляторного органу, положення про структурні підрозділи у складі самостійних структурних підрозділів апарату регуляторного органу, посадові інструкції працівників апарату регуляторного органу затверджуються керівником апарату.

Стаття 12. Права та обов’язки членів регуляторного органу

1. Члени регуляторного органу мають право:

1) ознайомлюватися з документами, які надходять до регуляторного органу, та документами, що розробляються, опрацьовуються регуляторним органом, його апаратом;

2) вносити пропозиції щодо організації роботи, порядку денного засідань регуляторного органу та проектів рішень регуляторного органу;

3) виступати на засіданнях регуляторного органу, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються, вносити пропозиції щодо них відповідно до регламенту регуляторного органу;

4) брати участь у роботі дорадчих органів, робочих груп, що створюються регуляторним органом, а також у всіх заходах, що проводяться регуляторним органом.

2. Голова та члени регуляторного органу зобов’язані:

1) брати участь у всіх засіданнях регуляторного органу (крім випадків відсутності із законних підстав);

2) здійснювати підготовку питань до розгляду регуляторним органом відповідно до розподілу обов’язків;

3) брати участь у голосуванні з усіх питань, щодо яких приймаються рішення регуляторного органу;

4) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв’язку із здійсненням ними їхніх повноважень;

5) дотримуватися вимог цього Закону та регламенту регуляторного органу.

3. У разі виникнення у члена регуляторного органу конфлікту інтересів під час виконання ним повноважень він повинен негайно повідомити про це Кабінет Міністрів України для вжиття усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.

4. Регуляторний орган затверджує правила професійної етики, що застосовуються до членів регуляторного органу та працівників апарату регуляторного органу. Правила професійної етики, зокрема, повинні містити:

1) вимоги щодо порядку проведення членами регуляторного органу зустрічей з представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності за участю не менше двох інших членів регуляторного органу або керівників структурних підрозділів апарату регуляторного органу, а в разі проведення зустрічей працівником апарату регуляторного органу - за участю не менше двох інших працівників;

2) порядок повідомлення членом регуляторного органу, працівником апарату регуляторного органу про наявність конфлікту інтересів у процесі виконання ним службових повноважень.

Стаття 13. Обмеження та відповідальність членів регуляторного органу та працівників апарату регуляторного органу

1. Не може бути призначена працівником апарату регуляторного органу, за виключенням посад працівників, які виконують функції з обслуговування, і працівників патронатної служби, особа, яка:

1) не відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу";

2) має непогашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення кримінального правопорушення або притягалася до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом одного року до дня призначення;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

4) не є громадянином України;

5) не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

6) прямо чи опосередковано є членом органів управління та/або володіє підприємствами або корпоративними правами будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, або члени сім’ї якої, визначені Законом України "Про запобігання корупції", є власниками таких підприємств або корпоративних прав та/або є членами органів управління таких суб’єктів господарювання;

7) підпадає під заборону, визначену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

2. Члени регуляторного органу та працівники апарату не мають права:

1) бути повіреними третіх осіб у справах регуляторного органу;

2) використовувати службове становище працівників апарату, інших посадових осіб та майно регуляторного органу у партійних чи особистих інтересах.

3. На членів регуляторного органу, працівників апарату, за виключенням посад працівників, які виконують функції з обслуговування, і працівників патронатної служби, крім встановлених цією статтею обмежень, також поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

4. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність відповідно до закону.

5. Шкода, заподіяна незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю членів регуляторного органу та посадових осіб апарату при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави в порядку, визначеному законом.

6. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до членів та посадових осіб апарату, які заподіяли шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством.

Стаття 14. Порядок організації роботи регуляторного органу, прийняття та оформлення рішень

1. Засідання регуляторного органу є основною формою його роботи як колегіального органу. Порядок організації роботи регуляторного органу, зокрема проведення його засідань, визначається регламентом регуляторного органу, що затверджується ним, та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

2. Засідання регуляторного органу проводяться у формі відкритих слухань. На відкритих слуханнях розглядаються всі питання, розгляд яких належить до повноважень регуляторного органу, крім питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

У разі розгляду регуляторним органом питання, що містить інформацію з обмеженим доступом, порядок доступу до якої регулюється законом, регуляторний орган приймає рішення про розгляд такого питання в режимі закритого слухання та щодо доступу осіб, які можуть бути присутніми на таких слуханнях.

3. Засідання регуляторного органу є повноважним у разі присутності на ньому більшості із загального складу регуляторного органу. У відкритих слуханнях мають право брати участь представники суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, осіб з інвалідністю, громадських організацій, медіа та інші заінтересовані особи.

4. Регуляторний орган на своїх засіданнях розглядає та приймає рішення з питань, що належать до його компетенції.

Перелік питань, що вносяться на розгляд регуляторного органу, оприлюднюється не пізніше ніж за два робочі дні до дня проведення засідання на офіційному веб-сайті регуляторного органу.

Разом із переліком питань, що вносяться на розгляд регуляторного органу, на офіційному веб-сайті регуляторного органу оприлюднюються проекти рішень регуляторного органу (крім проектів рішень або їх частин, що містять інформацію з обмеженим доступом), відповідні додатки та обґрунтування до них, одержані зауваження та пропозиції, а також експертні висновки апарату щодо одержаних зауважень та пропозицій.

5. Голосування на засіданнях регуляторного органу здійснюється членами регуляторного органу особисто.

У разі необхідності засідання можуть проводитися дистанційно відповідно до вимог законодавства та регламенту регуляторного органу.

Рішення регуляторного органу приймаються більшістю голосів від його загального кількісного складу. Член регуляторного органу має один голос кожен.

Член регуляторного органу, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово викласти свою окрему думку, що додається до такого рішення.

Рішення регуляторного органу оформлюються постановою, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених під час заходів нагляду (контролю), які оформлюються розпорядженнями. Рішення регуляторного органу підписує Голова регуляторного органу.

Результати засідання регуляторного органу оформлюються протоколом. Протокол засідання регуляторного органу оприлюднюється на його офіційному веб-сайті не пізніше п’яти робочих днів з дня його проведення. Якщо до рішення регуляторного органу була подана окрема думка члена регуляторного органу, вона оприлюднюється як невід’ємна частина протоколу.

Регуляторний орган забезпечує онлайн-трансляцію засідань, що проводяться у формі відкритих слухань, на своєму офіційному веб-сайті. Зберігання записів таких трансляцій та вільний доступ до них на офіційному веб-сайті забезпечуються регуляторним органом щонайменше протягом одного року з дня проведення засідання.

6. Регуляторний орган приймає нормативно-правові акти у випадках, передбачених законом.

Рішення регуляторного органу, які є нормативно-правовими актами, оформлюються постановами та підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Такі нормативно-правові акти після їх державної реєстрації набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.

7. Регуляторний орган та посадові особи апарату в межах компетенції видають акти організаційно-розпорядчого характеру або індивідуальної дії, які не є нормативно-правовими актами, - рішення, приписи, розпорядження. Розпорядчі акти оприлюднюються та набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офіційному веб-сайті регуляторного органу, якщо більш пізній строк набрання чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня оприлюднення рішення.

Кожний акт індивідуальної дії регуляторного органу повинен містити мотивувальну частину, в якій зазначаються щонайменше такі дані: посилання на норму чинного закону України, яка наділяє регулятора повноваженнями приймати зазначений акт індивідуальної дії; обставини, з настанням яких закони України пов’язують виникнення у регуляторного органу повноважень приймати відповідний акт, а також посилання на докази, якими підтверджується настання таких обставин.

8. Регуляторний орган у затвердженому ним порядку веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує вільний доступ до них на своєму офіційному веб-сайті.

9. Рішення регуляторного органу, крім тих частин рішень, що містять інформацію з обмеженим доступом, підлягають оприлюдненню протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття на офіційному веб-сайті регуляторного органу. Обсяг інформації з обмеженим доступом, що не підлягає розкриттю, визначається регуляторним органом на підставі клопотання заінтересованих осіб з урахуванням вимог законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про звернення громадян" та "Про захист персональних даних".

10. Рішення регуляторного органу є обов’язковими до виконання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв’язку.

11. Рішення регуляторного органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 15. Відкритість діяльності регуляторного органу

1. Регуляторний орган забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом:

1) прийняття рішень на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, і надання можливості представникам від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб для їх вільного доступу на такі засідання;

2) інформування громадськості про плани та результати своєї роботи;

3) створення умов для участі громадськості у розробленні проектів нормативно-правових актів;

4) дотримання порядку оприлюднення проектів нормативно-правових актів та проведення консультацій, передбачених частиною другою цієї статті;

5) проведення громадських обговорень та громадських слухань;

6) залучення представників громадськості до підготовки річного та фінансового звітів та проведення громадського обговорення цих звітів до подання Кабінету Міністрів України;

7) забезпечення доступу до інформації і надання інформації за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

8) оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті у формі відкритих даних, у тому числі:

а) порядку денного засідання регуляторного органу;

б) проектів рішень регуляторного органу разом з додатками до них та обґрунтуванням;

в) прийнятих регуляторним органом рішень разом з додатками до них;

г) результатів моніторингу;

ґ) результатів аналізу ринків електронних комунікацій;

д) актів перевірки суб’єктів господарювання та наданих суб’єктами господарювання зауважень, пояснень та обґрунтувань;

е) проекту та затвердженого кошторису регуляторного органу (змін до нього);

є) річного звіту про роботу регуляторного органу;

ж) звіту про виконання кошторису регуляторного органу;

9) оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публічної інформації у формі відкритих даних, що була отримана для здійснення моніторингу рівня тарифів (цін) на універсальні послуги та їх доступності споживачам;

10) забезпечення можливості перегляду на офіційному веб-сайті регуляторного органу онлайн-трансляції засідань регуляторного органу, що проводяться у формі відкритих слухань, та доступу до архіву їх записів;

11) обов’язкового письмового запрошення уповноваженого представника суб’єкта господарювання на розгляд питань щодо актів індивідуальної дії стосовно його діяльності;

12) застосування інших заходів, передбачених законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок", "Про доступ до публічної інформації".

2. Кожний проект нормативно-правового акта регуляторного органу, що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність його прийняття, та аналізом регуляторного впливу оприлюднюється на офіційному веб-сайті регуляторного органу з метою проведення консультацій, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.

Повідомлення про оприлюднення проекту акта повинно містити:

зміст проекту акта;

поштову та електронну адреси розробника проекту акта та інших органів, до яких за ініціативою розробника надсилаються зауваження і пропозиції;

інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу);

інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта;

інформацію про спосіб надання зауважень і пропозицій до проекту акта.

Регуляторний орган проводить консультації щодо розроблених ним проектів регуляторних актів з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до сфери їх повноважень, та іншими зацікавленими сторонами. Для цього регуляторний орган направляє письмовий запит до відповідного органу разом з проектом нормативно-правового акта та аналізом регуляторного впливу до нього. Пропозиції та зауваження до проекту акта надсилаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими сторонами протягом 30 календарних днів з дня одержання запиту від регуляторного органу.

Оприлюднення проекту нормативно-правового акта регуляторного органу з метою одержання зауважень і пропозицій не є перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта, встановлюється регуляторним органом і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту акта та відповідного аналізу регуляторного впливу до нього.

Зауваження і пропозиції до проекту акта, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються регуляторним органом на офіційному веб-сайті не пізніше однієї доби з дати їх отримання.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта та відповідного аналізу регуляторного впливу до нього, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду регуляторним органом. За результатами цього розгляду він повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє з письмовим повідомленням про мотивацію відхилення пропозицій та зауважень. У разі необхідності регуляторний орган організовує проведення нарад з метою обговорення та роз’яснення підстав відмови від врахування поданих зауважень і пропозицій за участю осіб, які їх надали.

Неврахування регуляторним органом зауважень і пропозицій до проектів своїх актів, отриманих у ході консультацій, а також ненадання відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування у встановлений строк відповіді не перешкоджає прийняттю нормативно-правового акта регуляторним органом.

У разі внесення до проекту акта суттєвих змін, тобто змін, які значно змінюють проект акта порівняно з первинною редакцією, регуляторний орган повторно проводить процедуру оприлюднення проекту нормативно-правового акта, збору і розгляду зауважень і пропозицій до нього.

За результатами консультацій регуляторний орган складає та оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про проведені консультації, що містить перелік тих осіб, які взяли участь в обговоренні проекту акта, а також результати розгляду всіх зауважень і пропозицій, які надійшли від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб, з обґрунтуванням їх прийняття або відхилення. Оприлюднення інформації здійснюється не пізніше ніж за п’ять робочих днів до прийняття регуляторним органом рішення про затвердження відповідного нормативно-правового акта з метою інформування всіх, хто взяв участь у консультації, щодо результатів розгляду їх пропозицій та зауважень.

Стаття 16. Річний звіт про діяльність регуляторного органу

1. Річний звіт про діяльність регуляторного органу повинен включати інформацію, зокрема, про:

1) стан розвитку ринків електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку;

2) аналіз ринків електронних комунікацій та надання послуг поштового зв’язку;

3) забезпечення універсальними послугами та обслуговуванням користувачів, споживачів;

4) стан розвитку мереж, впровадження нових технологій і послуг електронних комунікацій та поштового зв’язку;

5) користування ресурсами електронних комунікацій, радіочастотним спектром;

6) стан забезпеченості споживачів послугами електронних комунікацій, надання послуг поштового зв’язку;

7) аналіз розгляду скарг споживачів;

8) регуляторну діяльність регуляторного органу щодо виконання ним завдань і повноважень, передбачених цим та іншими законами;

9) стан державного нагляду (контролю), аналіз результатів нагляду (контролю), результати здійснення моніторингу;

10) інформацію про щорічний аудит виконання кошторису регуляторного органу;

11) стан спроможності регуляторного органу виконувати покладені цим Законом та законами України "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок" та "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж" завдання та повноваження, у тому числі забезпечення кадровими та фінансовими ресурсами.

Стаття 17. Службове розслідування щодо члена регуляторного органу

1. У разі необхідності перевірки наявності підстави для дострокового припинення повноважень члена регуляторного органу, передбаченої пунктом 11 частини другої статті 9 цього Закону, Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо проведення службового розслідування, яким визначаються голова та інші члени комісії з проведення службового розслідування, підстави, предмет, дата початку та закінчення службового розслідування.

2. Голова та члени комісії призначаються з числа осіб, які мають значний досвід роботи у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра, надання послуг поштового зв’язку та володіють необхідними знаннями і навичками для проведення такого розслідування, а також мають бездоганну ділову репутацію.

3. Службове розслідування проводиться відповідно до цієї статті та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Члени комісії з службового розслідування діють незалежно та неупереджено.

4. Акт службового розслідування подається на розгляд Кабінету Міністрів України. Рішення за результатами службового розслідування підлягає оприлюдненню з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Стаття 18. Фінансування діяльності регуляторного органу

1. Фінансування діяльності регуляторного органу, його апарату здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

2. Регуляторний орган не пізніше 1 липня поточного року затверджує проект кошторису регуляторного органу на наступний рік.

Після затвердження проект кошторису разом із бюджетним запитом подається регуляторним органом до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, для його включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Регуляторний орган затверджує кошторис після набрання чинності законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за поданням регуляторного органу здійснює внесення змін до кошторису та плану державного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) регуляторного органу, вносить відповідні зміни до розпису державного бюджету.

3. Контроль за цільовим використанням коштів регуляторного органу здійснюється відповідно до закону.

4. Звіт про виконання кошторису регуляторного органу після його розгляду та затвердження надсилається регуляторним органом Кабінету Міністрів України та оприлюднюється на офіційному веб-сайті регуляторного органу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

Стаття 19. {Дію статті 19 зупинено на 2024 рік згідно із Законом № 3460-IX від 09.11.2023} {Дію статті 19 зупинено на 2023 рік згідно із Законом № 2710-IX від 03.11.2022} Оплата праці членів регуляторного органу, працівників апарату регуляторного органу

1. Оплата праці членів регуляторного органу, працівників апарату регуляторного органу повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов’язків та стимулювати сумлінну працю.

2. Умови оплати праці, надання відпусток, соціального захисту членів регуляторного органу прирівнюються до умов, визначених Законом України "Про державну службу" для державних службовців категорії "А", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. Умови оплати праці, надання відпусток, соціального захисту працівників апарату регуляторного органу визначаються Законом України "Про державну службу" та Законом України "Про відпустки", іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

4. Схема посадових окладів працівників апарату визначається Головою регуляторного органу. Установлюються такі посадові оклади членам регуляторного органу та працівникам його апарату відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом про Державний бюджет України на відповідний рік:

1) Голова регуляторного органу - 40;

2) член регуляторного органу - 30;

3) керівник, заступник керівника самостійного структурного підрозділу апарату регуляторного органу, інші працівники апарату - від 10 до 25.

5. Голові, члену регуляторного органу можуть встановлюватись такі премії:

1) місячна або квартальна премія за відмінне виконання службових обов’язків;

2) за виконання окремих особливо важливих завдань.

Рішення про встановлення премій членам та Голові регуляторного органу приймається на його засіданні відповідно до затвердженого регуляторним органом Положення про преміювання та з урахуванням особистого внеску Голови, члена регуляторного органу в загальний результат роботи. Загальний розмір премій, які може отримати Голова, член регуляторного органу за рік, не може перевищувати 50 відсотків фонду посадового окладу для відповідних посад за рік.

Стаття 20. Науково-методичне та інформаційне забезпечення регуляторного органу, взаємодія з громадськістю

1. Регуляторний орган для виконання покладених на нього завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі органи.

Положення про такі органи затверджуються регуляторним органом.

2. Регуляторний орган для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності, у тому числі збалансування у процесі діяльності регуляторного органу інтересів у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв’язку, суб’єктів господарювання і споживачів, може залучати вчених, експертів, фахівців (за їхньою згодою), а також спеціалістів центральних та місцевих органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками).

3. Будь-які особи мають право звертатися до регуляторного органу з питань, що належать до його компетенції. Регуляторний орган розглядає такі звернення та надає відповідь заявникам у встановленому законодавством порядку.

4. При регуляторному органі діє громадська рада як консультативно-дорадчий орган, утворений з метою залучення громадян до реалізації державної політики щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Положення про громадську раду, зміни до нього погоджуються з регуляторним органом та затверджуються громадською радою регуляторного органу.

Порядок утворення та діяльності громадської ради встановлюється законодавством.

Стаття 21. Співробітництво з компетентними органами інших держав

1. Регуляторний орган підтримує співробітництво з питань регулювання у сферах, зазначених у частині першій статті 2 цього Закону, з Органом європейських регуляторів для електронних комунікацій, національними органами регулювання інших держав, іншими всесвітніми, європейськими та регіональними організаціями у відповідних сферах.

2. Регуляторний орган на підставі міжнародних угод може надавати компетентним органам інших держав та отримувати від них інформацію з питань державного регулювання та нагляду (контролю), необхідну для виконання покладених на нього законом завдань у сферах, зазначених у частині першій статті 2 цього Закону.

3. Фінансування діяльності регуляторного органу повинно передбачати кошти на здійснення такого співробітництва.

Розділ III. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

пункт 57 частини першої статті 26 викласти в такій редакції:

"57) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж";

у частині першій статті 30:

підпункт 18 пункту "а" викласти в такій редакції:

"18) організація недискримінаційного доступу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура";

підпункт 13 пункту "б" викласти в такій редакції:

"13) здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю обрахування плати за доступ. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання";

підпункт 12 пункту "а" частини першої статті 31 викласти в такій редакції:

"12) організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів електронних комунікацій з метою задоволення потреб населення у електронних комунікаційних послугах";

2) у Законі України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):

у статті 1:

у пункті 10 частини першої:

в абзаці першому:

перше речення викласти в такій редакції:

"10) підприємства, установи, організації, фізичні особи, які користуються послугами мобільного зв’язку та не надають електронних комунікаційних послуг (далі - кінцеві користувачі послуг), а також постачальники електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного зв’язку кінцевим користувачам послуг безоплатно";

у другому реченні слова "стільникового зв’язку" замінити словами "мобільного зв’язку";

абзаци другий - п’ятий викласти в такій редакції:

"Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується кінцевими користувачами послуг у разі відправлення (здійснення) благодійного електронно-комунікаційного повідомлення.

Для цілей цього Закону послугами мобільного зв’язку вважаються електронні комунікаційні послуги, що ініціюються та надаються кінцевому користувачу послуг із застосуванням його мобільного кінцевого (термінального) обладнання, яке є радіообладнанням, може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення електронної комунікаційної мережі та з’єднується з ними з використанням радіозв’язку.

Радіозв’язок - електронні комунікації, що здійснюються з використанням радіочастотного спектра.

Роумінг - послуга мобільного зв’язку, яка забезпечує можливість кінцевим користувачам послуг одного постачальника електронних комунікаційних послуг отримувати без подання будь-якої попередньої заяви або з такою послугу у зоні дії іншого постачальника електронних комунікаційних послуг як у межах України (національний роумінг), так і за її межами";

у частині другій слова "стільникового рухомого зв’язку" замінити словами "мобільного зв’язку";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Терміни "електронна комунікаційна послуга", "електронна комунікаційна мережа загального користування", "оператор електронних комунікацій", "постачальник електронних комунікаційних послуг", "пропуск трафіка" вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про електронні комунікації";

у пункті 9 статті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього Закону, - вартість будь-яких послуг мобільного зв’язку, сплачена кінцевими користувачами цих послуг постачальнику електронних комунікаційних послуг, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентну плату, плату за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, зазначених у рахунку на оплату послуг мобільного зв’язку";

в абзаці другому слова "стільникового рухомого зв’язку" замінити словами "мобільного зв’язку" та доповнити словами "постачальником електронних комунікаційних послуг";

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"У разі якщо постачальник електронних комунікаційних послуг надає послуги мобільного зв’язку кінцевому користувачу послуг безоплатно, об’єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого постачальника електронних комунікаційних послуг, крім випадків надання послуг з відправлення (здійснення) благодійного електронно-комунікаційного повідомлення.

У разі якщо оператор електронних комунікацій надає технічні засоби електронних комунікацій, споруди електронних комунікацій або електронну комунікаційну мережу в оренду (лізинг) або передає ці об’єкти в інші види користування постачальнику електронних комунікаційних послуг, який надає послуги мобільного зв’язку кінцевим користувачам послуг, об’єктом оподаткування є тільки послуги мобільного зв’язку, які надаються таким постачальником таким кінцевим користувачам послуг";

в абзаці сьомому слова "мережею зв’язку" замінити словами "електронною комунікаційною мережею";

абзаци дев’ятий - одинадцятий викласти в такій редакції:

"суми, які сплачуються одним постачальником електронних комунікаційних послуг іншому постачальнику, у тому числі іноземному, зокрема, у компенсацію вартості послуг з роумінгу (або покриття від’ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу), як плата за пропуск трафіка, за доступ до електронної комунікаційної мережі, інфраструктури, засобів та/або послуг з метою їх використання для надання послуг кінцевим користувачам послуг або іншим постачальникам електронних комунікаційних послуг;

вартість послуг з відправлення (здійснення) благодійного електронно-комунікаційного повідомлення.

У разі отримання благодійного електронно-комунікаційного повідомлення суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, виходячи з суми коштів, які постачальник електронних комунікаційних послуг, що надає послуги мобільного зв’язку, перераховує неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді, зараховуються цим постачальником електронних комунікаційних послуг у рахунок зменшення поточних платежів з цього збору протягом поточного звітного періоду";

доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"У рахунок зменшення поточних платежів із збору на обов’язкове державне пенсійне страхування протягом поточного звітного періоду зараховуються суми збору, сплачені до бюджету з частини авансів за послуги мобільного зв’язку, які були повернуті кінцевим користувачам послуг або використані ними в оплату товарів чи послуг, що не є послугами мобільного зв’язку";

3) частину третю статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними змінами) доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку";

4) абзац четвертий пункту 1.24 статті 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2016 р., № 47, ст. 798) викласти в такій редакції:

"Дія цього Закону не поширюється на операції постачальників електронних комунікаційних послуг з перерахування коштів на цілі благодійної діяльності, зібраних публічним збором благодійних пожертв з використанням у межах здійснення благодійного електронно-комунікаційного повідомлення, та збору коштів на цілі благодійної діяльності на підставі договору, укладеного між постачальником електронних комунікаційних послуг та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою";

{Підпункт 5 пункту 2 розділу III втратив чинність на підставі Закону № 2722-IX від 03.11.2022}

6) частину другу статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79 із наступними змінами) доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:

"актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку";

7) статтю 18 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146 із наступними змінами) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Комітет, до предмета відання якого належать питання електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, подає на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури членів конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, відповідно до статті 8 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку";

8) статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про електронні комунікації" та "Про поштовий зв’язок";

9) друге речення частини п’ятої статті 6 Закону України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; із змінами, внесеними Законом України від 18 листопада 2021 року № 1907-IX) виключити;

10) у статті 24 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385 із наступними змінами):

назву та абзац перший частини першої після слів "Державний комітет телебачення і радіомовлення України" доповнити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку";

частину другу доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, встановленому Законом України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку";

11) у Законі України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252 із наступними змінами):

у пункті 4-1 частини першої статті 1 слова "благодійне телекомунікаційне повідомлення", "оператор телекомунікацій", "телекомунікаційна послуга" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "благодійне електронно-комунікаційне повідомлення", "постачальник електронних комунікаційних послуг", "електронна комунікаційна послуга" у відповідному відмінку та числі;

у частині першій статті 7 слова "телекомунікації", "благодійного телекомунікаційного повідомлення" замінити відповідно словами "електронної комунікації", "благодійного електронно-комунікаційного повідомлення";

у статті 7-1 слова "благодійне телекомунікаційне повідомлення", "оператор телекомунікацій", "оператор", "телекомунікаційна послуга" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "благодійне електронно-комунікаційне повідомлення", "постачальник електронних комунікаційних послуг", "постачальник", "електронна комунікаційна послуга" у відповідному відмінку та числі;

12) у статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 із наступними змінами):

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Дія цієї частини не поширюється на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку";

в абзаці другому частини шостої слова "а також юридичних осіб, що володіють корпоративними правами в таких суб’єктах господарювання" замінити словами "юридичних осіб, що володіють корпоративними правами в таких суб’єктах господарювання, а також на рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку";

частину сьому після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Кабінет Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, у порядку, встановленому Законом України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

частину восьму доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Особливості відносин Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, регламентуються законами України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку", "Про електронні комунікації", "Про поштовий зв’язок";

13) у Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):

примітку до статті 51-3 після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку";

примітку до статті 56 після слів "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" доповнити словами "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку";

14) у Законі України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 11, ст. 101 із наступними змінами):

у назві Закону слова "телекомунікаційних мереж" замінити словами "електронних комунікаційних мереж";

назву та абзац перший частини першої статті 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, здійснює такі повноваження з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу";

у тексті Закону слова "телекомунікаційна мережа" у всіх відмінках і числах замінити словами "мережа електронних комунікацій" у відповідному відмінку і числі;

15) у Законі України "Про електронні комунікації" від 16 грудня 2020 року № 1089-IX:

пункти 61 і 104 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

"61) моніторинг якості електронних комунікаційних послуг - збирання, вимірювання, випробування, оброблення, збереження, аналіз значень параметрів якості та показників якості електронних комунікаційних послуг за певний період";

"104) регуляторний орган - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі - регуляторний орган)";

пункт 15 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

"15) встановлення, у разі необхідності, показників якості електронних комунікаційних послуг та їх параметрів відповідно до частини четвертої статті 111 цього Закону";

у статті 10:

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Під час проведення позапланової перевірки у випадках і порядку, визначених регуляторним органом, проводяться випробування шляхом вимірювання та/або спостереження щодо відповідності передбачених законодавством параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг порядку маршрутизації трафіку послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, а також для розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг. Для проведення випробувань та інших технічних процедур під час позапланових перевірок регуляторний орган за необхідності залучає технічні засоби та персонал державного підприємства, що належить до сфери його управління";

у частині восьмій:

абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів (відповідно до їх компетенції) про порушення законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр та надання послуг поштового зв’язку";

у пункті 9 слова "моніторингу та виявлення радіозавад" замінити словами "моніторингу, робіт/заходів з виявлення джерел радіозавад або моніторингу якості електронних комунікаційних послуг";

абзац шостий частини третьої статті 20 викласти в такій редакції:

"У разі ненадходження після повторного звернення в установлений строк запитуваної інформації або в разі надходження інформації, недостатньої для прийняття рішення про наявність чи відсутність порушень вимог законодавства про електронні комунікації та/або радіочастотний спектр після повторного звернення уповноваженої посадової особи регуляторного органу, регуляторний орган приймає рішення про проведення позапланової перевірки постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг";

пункт 3 частини другої статті 41 викласти в такій редакції:

"3) забезпечення показників якості електронних комунікаційних послуг";

у статті 45:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 45. Діяльність державного підприємства, що перебуває у сфері управління регуляторного органу";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Державне підприємство, що перебуває у сфері управління регуляторного органу, має право здійснювати такі види діяльності";

доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) здійснювати моніторинг якості електронних комунікаційних послуг у порядку, визначеному регуляторним органом";

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Регуляторний орган відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" уповноважує державне підприємство, що перебуває у сфері його управління, проводити вимірювання параметрів електронних комунікаційних мереж, якості електронних комунікаційних послуг та параметрів електронних комунікаційних мереж щодо порядку маршрутизації трафіку на електронній комунікаційній мережі загального користування";

у пункті 3 частини другої статті 46 слово "параметрів" замінити словом "показників";

у статті 51:

в абзаці п’ятому частини третьої слова "за два місяці" замінити словами "за шість місяців" та доповнити словами "разом з оцінкою, передбаченою частиною другою цієї статті";

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо регуляторний орган не здійснив у встановлений строк оцінку, передбачену частиною другою цієї статті, заява ліцензіата про продовження строку дії ліцензії може бути подана не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії ліцензії незалежно від факту здійснення оцінки, передбаченої частиною другою цієї статті, а регуляторний орган зобов’язаний розглянути таку заяву";

у частині третій статті 56 слова "протягом двох років" замінити словами "не пізніше ніж за два роки";

у пункті 4 частини четвертої статті 57 слово і цифри "статті 59" замінити словом і цифрами "статті 56";

в абзаці шостому частини другої статті 58 слова і цифри "частини третьої статті 48" замінити словами і цифрами "частини другої статті 48";

пункт 2 частини першої статті 80 доповнити словами "крім випадків обмеження такого доступу до власного номера користувачем послуг";

у частині першій статті 88 слова "об’єктів будівництва" замінити словами "фізичної (пасивної) інфраструктури електронних комунікацій";

частину шосту статті 91 після слова "встановлених" доповнити словами "відповідно до цього Закону";

у частині сьомій статті 104 слова "благодійного електронного повідомлення" замінити словами "благодійного електронно-комунікаційного повідомлення";

у статті 105:

в абзаці першому частини першої слова "та під час надання послуг" виключити;

у пункті 1 частини другої слова "показники значень параметрів" замінити словами "значення параметрів";

у пункті 3 частини четвертої слова "приймання та" і слово "власної" виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Інформація, зазначена у частинах першій - четвертій цієї статті, є невід’ємною частиною договору про надання електронних комунікаційних послуг і може бути змінена в порядку, визначеному статтею 112 цього Закону";

частину четверту статті 106 викласти в такій редакції:

"4. Повернення невикористаних з особового рахунку абонента коштів здійснюється на вимогу кінцевого користувача протягом строку позовної давності, а кінцевого користувача, який отримує послуги знеособлено, - протягом двох місяців після закінчення строку дії картки попередньо оплаченої послуги та/або ідентифікаційної картки у разі відмови від передплачених послуг та/або припинення дії договору та за умови його ідентифікації відповідно до порядку, який встановлено регуляторним органом";

у статті 111:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, за погодженням з регуляторним органом, визначає показники якості електронних комунікаційних послуг, що розраховуються за параметрами, зазначеними у частині четвертій цієї статті, що підлягають випробуванню.

Методи та методики вимірювання параметрів якості, розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг, їх оцінки та порівняння визначає регуляторний орган відповідно до національних і міжнародних стандартів та рекомендацій.

Перелік інформації про якість електронних комунікаційних послуг відповідно до параметрів, зазначених у частині четвертій цієї статті, форму і спосіб її оприлюднення постачальниками електронних комунікаційних послуг визначає регуляторний орган";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Моніторинг якості електронних комунікаційних послуг здійснюється регуляторним органом або державним підприємством, що перебуває у сфері його управління, в установленому регуляторним органом порядку";

друге речення частини третьої статті 115 викласти в такій редакції: "В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану усі електронні комунікаційні мережі незалежно від форми власності використовуються для забезпечення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку";

у пункті 5 частини першої статті 125 слово "показники" замінити словами "параметри показників";

у розділі XIX "Прикінцеві та перехідні положення":

пункт 1 доповнити словами і цифрами:

"крім абзаців першого - чотирнадцятого підпункту 47 пункту 3 цього розділу, які набирають чинності з 1 липня 2022 року";

підпункт 14 пункту 3 виключити.

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом та Законом України "Про електронні комунікації" інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону та Закону України "Про електронні комунікації".

4. Встановити, що з дня набрання чинності цим Законом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, набуває статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, що не потребує проведення процедур, пов’язаних з ліквідацією та реорганізацією державних органів, а також не потребує переведення, переміщення, вчинення будь-яких інших дій або прийняття будь-яких інших рішень щодо трудових відносин з працівниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, які станом на день набрання чинності цим Законом займають посади в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

5. Особи, які перебувають на посадах Голови та членів державного колегіального органу - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на день набрання чинності цим Законом продовжують здійснювати свої повноваження протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності цим Законом.

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, є правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

7. Забезпечення діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, у 2022 році здійснюється в межах видатків, передбачених Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

8. Кабінету Міністрів України:

затвердити склад Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, та опублікувати його на своєму офіційному веб-сайті;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

щорічно, починаючи з 2022 року, інформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 грудня 2021 року
№ 1971-IX