Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 224/94
Прийняття: 11.05.1994
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 640/2007 ( 640/2007 ) від 12.07.2007 }

Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації

( Додатково див. Указ Президента N 116/96 ( 116/96 ) від 07.02.96 )

З метою сприяння кооперуванню підприємств, що корпоратизуються та приватизуються, а також зміцненню виробничих зв'язків між ними та відповідно до пункту 7-4 статті 114-5 Конституції України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації (додається).

2. Установити, що в разі потреби нормативні акти на розвиток Положення, зазначеного у статті 1 цього Указу, видає Кабінет Міністрів України.

3. Уповноважити Фонд державного майна України, Міністерство економіки України та Антимонопольний комітет України спільно давати офіційні роз'яснення з питань створення та діяльності холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації (далі - холдингові компанії).

4. Кабінету Міністрів України внести у двомісячний строк зміни та доповнення до методики оцінки вартості об'єктів приватизації, передбачивши особливості визначення розмірів статутних фондів холдингових компаній.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України                  Л.КРАВЧУК
м.Київ, 11 травня 1994 року
N 224/94

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 11 травня 1994 року N 224/94

ПОЛОЖЕННЯ про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок створення та діяльності холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації підприємств, виробничих і науково-виробничих об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність з законодавством України (далі - підприємства).

Питання створення, функціонування та ліквідації холдингових компаній, не передбачені цим Положенням, регулюються відповідно до законодавства України.

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

холдингова компанія - господарюючий суб'єкт, який володіє контрольними пакетами акцій інших, одного або більше, господарюючих суб'єктів;

контрольний пакет акцій - кількість акцій (пай, частка у статутному фонді), яка дає право холдинговій компанії здійснювати фактичний контроль над господарюючим суб'єктом. Рішення щодо підтвердження наявності контрольного пакета акцій, якщо його розмір становить менш як 51 відсоток, приймає Антимонопольний комітет України з урахуванням конкретних особливостей установчих документів і структури статутних фондів господарюючих суб'єктів у порядку, що встановлює цей Комітет;

дочірнє підприємство - господарюючий суб'єкт, контрольним пакетом акцій якого володіє холдингова компанія.

3. Холдингові компанії можуть створюватися в результаті:

заснування їх органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками способами, передбаченими цим Положенням, і шляхом поєднання цих способів;

поглинання одного господарюючого суб'єкта іншим (придбання контрольного пакета акцій) у процесі приватизації. При цьому господарюючий суб'єкт, що поглинає, визнається холдинговою компанією, а поглинутий - дочірнім підприємством.

Холдингові компанії можуть бути дочірніми підприємствами інших холдингових компаній.

4. Проекти установчих документів і планів розміщення акцій холдингових компаній підлягають погодженню з Антимонопольним комітетом України.

5. Плани розміщення акцій холдингових компаній, які належать до об'єктів приватизації групи Г, засновники погоджують з Кабінетом Міністрів України у встановленому ним порядку.

Порядок створення холдингової компанії в процесі корпоратизації

6. Засновником холдингової компанії може бути:

підприємство;

орган, уповноважений управляти державним майном.

7. Підприємство - засновник холдингової компанії - до органу, уповноваженого управляти державним майном, подає:

обгрунтування доцільності створення холдингової компанії;

перелік підприємств та їх структурних підрозділів, які пропонується перетворити в холдингову компанію та її дочірні підприємства;

проект статуту холдингової компанії.

Якщо засновником холдингової компанії є орган, уповноважений управляти державним майном, то перелік підприємств та їх структурних підрозділів, які пропонується перетворити в холдингову компанію та її дочірні підприємства, та проект статуту холдингової компанії готує цей орган.

Засновник холдингової компанії повинен одержати згоду Антимонопольного комітету України та Міністерства економіки України на створення холдингової компанії у порядку, який затверджують ці органи.

8. Рішення про створення холдингової компанії за ініціативою підприємства приймає її засновник (засновники) у місячний строк з дня одержання всіх документів, передбачених пунктом 7 цього Положення.

9. Холдингову компанію створюють у формі відкритого акціонерного товариства шляхом об'єднання у статутному фонді контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств та інших активів.

10. У разі прийняття рішення про заснування холдингової компанії шляхом об'єднання контрольних пакетів акцій кількох підприємств орган, уповноважений управляти державним майном, самостійно або разом з іншими засновниками:

подає Міністерству економіки України пропозиції щодо внесення відповідних змін до графіків корпоратизації підприємств, на базі яких пропонується створити холдингову компанію та її дочірні підприємства;

проводить корпоратизацію зазначених підприємств. При цьому планами розміщення акцій передбачається передача контрольних пакетів акцій до статутного фонду холдингової компанії, яку засновують;

розробляє план розміщення акцій холдингової компанії;

затверджує установчі документи холдингової компанії та подає їх для державної реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.

11. У разі прийняття рішення про заснування холдингової компанії на базі підприємства орган, уповноважений управляти державним майном, самостійно або разом з іншими засновниками:

здійснює реорганізацію цього підприємства шляхом створення на базі його структурних підрозділів відкритих акціонерних товариств (дочірніх підприємств) у порядку, передбаченому законодавством про корпоратизацію;

визначає контрольні пакети акцій цих товариств, що передаються до статутного фонду холдингової компанії;

розробляє план розміщення акцій холдингової компанії;

затверджує установчі документи холдингової компанії та подає їх для державної реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.

12. Управління холдинговою компанією, створеною в процесі корпоратизації, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про корпоратизацію. При цьому обов'язки голови правління холдингової компанії у разі її створення шляхом об'єднання контрольних пакетів акцій кількох підприємств покладаються на особу, яку призначає засновник (засновники), а якщо холдингова компанія створена на базі підприємства, що корпоратизується, - на керівника цього підприємства.

13. Підготовку до продажу акцій холдингової компанії здійснюють її засновник (засновники) та державні органи приватизації у порядку, встановленому Указом Президента України від 18 березня 1994 року N 98 ( 98/94 ) "Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації". При цьому акції дочірніх підприємств, що мають вноситися до статутного фонду холдингової компанії, не передаються державним органам приватизації з метою їх дальшого продажу.

Особливості створення холдингової компанії в процесі приватизації

14. Засновником холдингової компанії у процесі приватизації може бути:

державний орган приватизації;

підприємство, що підлягає приватизації;

орган, уповноважений управляти державним майном;

відкрите акціонерне товариство, створене відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року N 210 ( 210/93 ) "Про корпоратизацію підприємств" (далі - товариство).

15. Засновник холдингової компанії подає до державного органу приватизації разом з документами, передбаченими пунктом 7 цього Положення, рішення загальних зборів трудових колективів про згоду на створення на базі їх підприємств холдингової компанії та її дочірніх підприємств.

16. Державний орган приватизації створює холдингову компанію у формі відкритого акціонерного товариства самостійно або разом з іншими засновниками після прийняття ним рішення про приватизацію підприємств (про продаж акцій товариств), на базі яких пропонується створити холдингову компанію та її дочірні підприємства.

17. Створення холдингової компанії в процесі приватизації здійснюють відповідно до порядку, передбаченого цим Указом для створення холдингової компанії в процесі корпоратизації.

18. До проведення перших загальних зборів акціонерів холдингової компанії повноваження спостережної ради та контролюючого органу холдингової компанії покладаються на осіб, яких призначає засновник (засновники). При цьому повноваження виконавчого органу холдингової компанії у разі її створення шляхом об'єднання контрольних пакетів акцій кількох підприємств покладаються на осіб, яких призначає засновник (засновники), а якщо холдингову компанію засновано на базі підприємства, що приватизується, - на посадових осіб цього підприємства, яких призначає засновник (засновники).

Обмеження на створення та діяльність холдингової компанії

19. Створення холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації не допускається в таких галузях:

торгівля товарами народного споживання та продукцією виробничо-технічного призначення;

виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;

громадське харчування та побутове обслуговування населення;

автомобільний транспорт (крім підприємств, що виконують переважно міжнародні перевезення).

Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства економіки України та Антимонопольного комітету України може визначити інші галузі або сфери діяльності, в яких не допускається створення холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації.

20. Не допускається створення холдингової компанії, якщо вона та її дочірні підприємства або два і більше дочірніх підприємств реалізують взаємозамінні товари (роботи, послуги) та їхня сукупна частка на відповідному загальнодержавному або регіональному ринку перевищує 35 відсотків.

21. Поглинання одного господарюючого суб'єкта іншим не допускається:

якщо господарюючий суб'єкт, що поглинається, та холдингова компанія або її дочірні підприємства реалізують третім особам взаємозамінні товари (роботи, послуги) та їхня сукупна частка на відповідному ринку перевищує 35 відсотків;

якщо холдингова компанія або будь-яке з її дочірніх підприємств є споживачем товарів (робіт, послуг), які виробляє господарюючий суб'єкт, що поглинається, і частка цього суб'єкта на відповідному ринку перевищує 35 відсотків;

якщо господарюючий суб'єкт, що поглинається, здійснює збут товарів (робіт, послуг), які виготовляє холдингова компанія або будь-яке дочірнє підприємство, і частка першого на відповідному ринку в момент поглинання перевищує 35 відсотків.

22. Поглинання господарюючих суб'єктів у процесі приватизації здійснюється за згодою Антимонопольного комітету України в порядку, встановленому цим Комітетом.

23. Холдингова компанія, понад 25 відсотків акцій якої належать державі, не має права:

збувати продукцію дочірніх підприємств;

передавати дочірнім підприємствам право на збут продукції інших дочірніх підприємств (крім експортних операцій);

регулювати у будь-якій формі ціни на товари (роботи, послуги) дочірніх підприємств.

( Додатково див. Указ Президента N 116/96 від 07.02.96 )

24. Дочірнє підприємство не може володіти паями, акціями, іншими цінними паперами холдингової компанії у будь-якій формі.

25. У разі коли більше 50 відсотків активів холдингової компанії, що створюється, становлять частки (акції, паї) та інші фінансові активи, то:

до її статутного фонду, крім зазначених фінансових активів, може входити виключно майно, яке безпосередньо необхідне для забезпечення функціонування апарату управління цієї компанії;

контрольні пакети акцій дочірніх підприємств, що передаються засновниками до статутного фонду компанії, не можуть перевищувати 30 відсотків відповідних статутних фондів цих підприємств.

Така холдингова компанія має право провадити лише інвестиційну діяльність.

( Додатково див. Указ Президента N 116/96 від 07.02.96 )

26. Холдингові компанії повинні один раз на рік публікувати у засобах масової інформації відомості про свої баланси, прибутки і збитки, а також про належні їм частки (акції, паї) інших підприємств за формою, встановленою Міністерством фінансів України та Антимонопольним комітетом України.