Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 116/96
Прийняття: 07.02.1996
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 1123/2005 ( 1123/2005 ) від 25.07.2005 )

Про структурну перебудову вугільної промисловості

З метою підвищення ефективності функціонування вугільної промисловості України, здійснення її структурної перебудови в умовах ринкових перетворень, створення конкурентного середовища та відповідно до пункту 7 статті 24, частини другої статті 25 Конституційного Договору між Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" ( 1к/95-ВР ), статті 3 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) п о с т а н о в л я ю:

1. Міністерству вугільної промисловості України вжити заходів до структурної перебудови вугільної промисловості, для чого:

створити у місячний строк державні підприємства - юридичні особи на базі шахт та інших структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи і входять до складу об'єднань, трестів, комбінатів, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України;

забезпечити відокремлення від вугледобувних та вуглезбагачувальних державних підприємств об'єктів, діяльність яких не пов'язана з видобутком та переробкою вугілля;

здійснити до 1 вересня 1996 року за погодженням з Міністерством економіки України і Антимонопольним комітетом України корпоратизацію державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України, в порядку, визначеному Указом Президента України від 15 червня 1993 року N 210 ( 210/93 ) "Про корпоратизацію підприємств" (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21 серпня 1993 року N 354 ( 354/93 ), від 13 грудня 1993 року N 580 ( 580/93 ), від 22 січня 1994 року N 20 ( 20/94 ), перетворивши ці підприємства у державні відкриті акціонерні товариства, державні акціонерні вугільні компанії, а також створити державні холдингові компанії відповідно до Указу Президента України від 11 травня 1994 року N 224 ( 224/94 ) "Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації".

2. Не корпоратизуються збиткові державні підприємства-шахти (розрізи), які підлягають закриттю в установленому порядку, їх майно не передається до статутних фондів створюваних відповідно до статті 1 цього Указу державних відкритих акціонерних товариств, державних акціонерних вугільних компаній, державних холдингових компаній.

Міністерству вугільної промисловості України вжити заходів до передачі в оренду, приватизації в установленому порядку збиткових державних підприємств-шахт (розрізів).

Міністерству вугільної промисловості України за участю заінтересованих міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, Волинської, Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Львівської та Черкаської обласних державних адміністрацій розробити та подати у тримісячний строк до Кабінету Міністрів України державну програму щодо закриття окремих збиткових державних підприємств-шахт (розрізів), передбачивши в ній, зокрема, заходи щодо соціального захисту працівників, вивільнюваних у зв'язку з закриттям таких підприємств.

3. Установити, що управління акціями державних відкритих акціонерних товариств, державних акціонерних вугільних компаній, а також державних холдингових компаній, створених відповідно до статті 1 цього Указу, здійснюють призначені Міністерством вугільної промисловості України уповноважені особи.

Міністерству вугільної промисловості України за участю Міністерства економіки України та Фонду державного майна України розробити та внести до 1 червня 1996 року Кабінету Міністрів України пропозиції щодо порядку управління акціями державних відкритих акціонерних товариств, державних акціонерних вугільних компаній, а також державних холдингових компаній, створених відповідно до статті 1 цього Указу.

4. Надати право державним відкритим акціонерним товариствам, державним акціонерним вугільним компаніям, а також державним холдинговим компаніям, створеним відповідно до статті 1 цього Указу, самостійно реалізовувати власну продукцію за договірними цінами. Декларування цін на таку продукцію на внутрішньому ринку України запроваджується лише у разі, якщо їх рівень перевищує рівень цін на світовому ринку.

5. Реєстраційний збір за державну реєстрацію державних підприємств, що створюються відповідно до абзацу другого статті 1 цього Указу, не стягується.

6. Установити, що об'єкти соціальної інфраструктури підприємств, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України, підлягають відокремленню і передаються до комунальної власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Кабінету Міністрів України, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Львівській і Черкаській обласним державним адміністраціям вжити заходів до забезпечення протягом 1996 та першого півріччя 1997 років поетапної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у частині першій цієї статті.

7. Відокремлювані відповідно до абзацу третього статті 1 цього Указу об'єкти, діяльність яких не пов'язана з видобутком та переробкою вугілля, підлягають приватизації відповідно до законодавства України.

8. Міністерству вугільної промисловості України за участю Міністерства економіки України, Фонду державного майна України і Антимонопольного комітету України підготувати та внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо скорочення переліку державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України та не підлягають приватизації, для дальшого вирішення цього питання в установленому порядку.

9. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна у процесі структурної перебудови вугільної промисловості, зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації. Після відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, кошти, що залишаються, спрямовуються на технічне переоснащення та поповнення обігових коштів вугледобувних та вуглезбагачувальних суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних відповідно до цього Указу.

10. Кабінету Міністрів України вжити заходів до запровадження у 1996 році рентних платежів за вугілля, диференційованих залежно від гірничо-геологічних умов вугільних родовищ.

11. Установити, що обмеження, передбачені пунктами 23 і 25 Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації, затвердженого Указом Президента України від 11 травня 1994 року N 224 ( 224/94 ), не поширюються на державні холдингові компанії, які створюються відповідно до цього Указу.

12. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 7 лютого 1996 року
N 116/96