Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 207
Прийняття: 20.03.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2013 р. № 207
Київ

Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 342 від 13.08.2014
№ 779 від 30.09.2015
№ 263 від 11.04.2018
№ 310 від 10.04.2019
№ 206 від 03.03.2020
№ 408 від 27.05.2020}

{У тексті Постанови слова “Міністерство соціальної політики” в усіх відмінках замінено словами “Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, що додається

{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 779 від 30.09.2015}

2. Забезпечити:

1) Міністерству освіти і науки - формування, розміщення на власному веб-сайті та постійне оновлення переліку закладів освіти, які мають ліцензію на освітню діяльність, відповідно до затвердженого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, та інформування про це щокварталу до 10 числа наступного місяця Державного центру зайнятості;

{Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 779 від 30.09.2015, № 263 від 11.04.2018}

{Підпункт 2 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 206 від 03.03.2020}

3) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям - подання щороку до 1 листопада в разі потреби Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозицій щодо внесення змін до затвердженого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

{Пункт 2 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2013 р. № 207

ПОРЯДОК
видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

{У тексті Порядку слова “територіальний орган” у всіх відмінках замінено словами “центр зайнятості” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014}

{У тексті Порядку слова “навчальний заклад” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “заклад освіти” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

1. Цей Порядок визначає механізм видачі Центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, міськрайонними, міськими центрами зайнятості (далі - центри зайнятості) особам ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі - ваучери).

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 779 від 30.09.2015, № 263 від 11.04.2018}

Ваучери видаються одноразово:

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 779 від 30.09.2015}

особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 779 від 30.09.2015}

особам, звільненим з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 779 від 30.09.2015}

особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 779 від 30.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018; в редакції Постанови КМ № 310 від 10.04.2019}

внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 779 від 30.09.2015}

Дія цього Порядку не поширюється на:

осіб, які не мають професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти;

{Абзац восьмий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

осіб, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

{Абзац дев'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

2. Терміни “ваучер”, “перепідготовка”, “підвищення кваліфікації” і “спеціалізація” використовуються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Законах України “Про зайнятість населення”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про освіту” та “Про вищу освіту”.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

3. На підставі ваучера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності (далі - навчання).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014; в редакції Постанови КМ № 206 від 03.03.2020}

4. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - заклади освіти).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 779 від 30.09.2015, № 263 від 11.04.2018, № 206 від 03.03.2020}

5. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі коли вартість навчання в закладі освіти перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

6. Особа здійснює вибір професії (спеціальності) за переліком, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, а також форми та місця навчання.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

7. Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає паспорт, трудову книжку (дублікат трудової книжки), документ про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту (дублікат такого документа) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (закладу спеціалізованої освіти військового профілю, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти тощо), де особа проходила службу (за наявності).

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 1 цього Порядку, подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

Особи, зазначені в абзаці п’ятому пункту 1 цього Порядку, подають також копію посвідчення учасника бойових дій та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності ѕ індивідуальну програму реабілітації.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015; в редакції Постанови КМ № 310 від 10.04.2019}

Особи, зазначені в абзаці шостому пункту 1 цього Порядку, подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

Особа має право безоплатно отримати від центру зайнятості повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

8. Центр зайнятості проводить звірення відомостей про страховий стаж особи з 1 січня 2011 р. з даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Дані про страховий стаж особи за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2010 р. звіряються з даними реєстру застрахованих осіб зазначеного Державного реєстру, поданими Пенсійним фондом України.

Обчислення страхового стажу за період до 1 липня 2000 р. проводиться на підставі документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

9. Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та оформляється наказом.

Центр зайнятості інформує особу, що подала заяву, про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Підставами для відмови у видачі ваучера є недотримання умов, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

{Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

Для отримання ваучера особа звертається протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до центру зайнятості, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

Ваучер оформляється за формою згідно з додатком.

10. Зарахування особи на навчання на підставі ваучера здійснюється закладами освіти відповідно до законодавства.

11. Договір про навчання укладається між закладом освіти та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Для осіб, які отримали ваучер до початку або у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, строк укладення договору про навчання продовжується на період дії такого карантину та 30 днів після його відміни.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 408 від 27.05.2020}

12. Заклад освіти протягом п’яти робочих днів після укладення договору про навчання подає центру зайнятості, який видав ваучер, завірену належним чином копію такого договору, розрахунок вартості витрат на навчання, відомості про рахунок закладу освіти для оплати вартості навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, копії ліцензії на освітню діяльність, свідоцтва про атестацію закладу освіти або сертифіката про акредитацію освітньої програми (за наявності), відривну частину ваучера з відміткою про прийняття на навчання.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

13. Відповідальність за обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання особи, що подається центру зайнятості, покладається на заклад освіти.

Заклад освіти інформує центр зайнятості, що видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання освітньої програми щомісяця (у разі навчання за денною та вечірньою формою) і після закінчення екзаменаційної сесії (у разі навчання за заочною, дистанційною, екстернатною формою).

{Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 263 від 11.04.2018}

14. Центр зайнятості здійснює протягом 10 робочих днів з дня надходження документів, зазначених у пункті 12 цього Порядку, оплату навчання та проводить протягом 30 календарних днів після отримання закладом освіти коштів звірення взаєморозрахунків з ним.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

15. У разі порушення особою умов договору про навчання заклад освіти повідомляє протягом п’яти робочих днів про таке порушення центру зайнятості, який видав ваучер.

16. У разі дострокового припинення дії договору про навчання заклад освіти подає протягом п’яти робочих днів центру зайнятості, який видав ваучер, копію наказу про дострокове припинення навчання, розрахунок невикористаної частини коштів, передбачених для оплати вартості навчання, повертає протягом трьох робочих днів таку частину на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

У разі дострокового припинення навчання без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок закладу освіти частину його витрат за період фактичного навчання. Заклад освіти протягом п’яти робочих днів повертає на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, кошти, що надійшли від особи, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

Поважними причинами дострокового припинення особою навчання вважаються:

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

смерть особи або оголошення її за рішенням суду померлою або визнання її безвісно відсутньою, недієздатною чи обмежено дієздатною;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

стан здоров’я особи, яка має медичні протипоказання щодо продовження навчання за професією (спеціальністю);

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

відпустка у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

переїзд на постійне місце проживання в іншу місцевість;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

проходження зборів військовозобов’язаними та резервістами згідно із Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

призов на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

інші причини, що не залежать від особи, підтверджені документально.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

17. Заклад освіти подає протягом 10 робочих днів після закінчення строку дії договору про навчання центру зайнятості, який видав ваучер, копію наказу про відрахування особи з закладу освіти у зв’язку із закінченням навчання.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

18. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на відповідний рік.

Примітка. Обчислення страхового стажу за період з 1 липня 2000 р. здійснюється з дня запровадження обміну даними між Пенсійним фондом України та державною службою зайнятості про страховий стаж осіб за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2010 року.

{Порядок доповнено приміткою згідно з Постановою КМ № 342 від 13.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 779 від 30.09.2015}Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2020 р. № 408)

ВАУЧЕР

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 342 від 13.08.2014, № 779 від 30.09.2015, № 263 від 11.04.2018; в редакції Постанови КМ № 408 від 27.05.2020}


{Перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, втратив чинність на підставі Постанови КМ № 779 від 30.09.2015}