Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1834-VIII
Прийняття: 07.02.2017
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж

{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом № 1971-IX від 16.12.2021}

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 11, ст.101)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1971-IX від 16.12.2021
№ 2254-IX від 12.05.2022
№ 2530-IX від 16.08.2022
№ 3245-IX від 13.07.2023}

{У тексті Закону слова "телекомунікаційна мережа" у всіх відмінках і числах замінено словами "мережа електронних комунікацій" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 1971-IX від 16.12.2021}

{У тексті Закону слова "телекомунікаційні послуги", "технічні засоби телекомунікацій" в усіх відмінках замінено відповідно словами "електронні комунікаційні послуги", "технічні засоби електронних комунікацій" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2530-IX від 16.08.2022}


Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів електронних комунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

будинкова розподільна мережа - частина мережі електронних комунікацій доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення мережі електронних комунікацій, призначеної для забезпечення споживачів електронними комунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету;

видача технічних умов з доступу - комплекс робіт з підготовки та видачі власником інфраструктури об’єкта доступу вихідних даних для розроблення замовником проектної документації щодо доступу для користування елементами інфраструктури відповідного об’єкта доступу;

власник (володілець) інфраструктури об’єкта доступу (далі - власник інфраструктури об’єкта доступу) - фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об’єкта доступу або окремі її елементи;

договір з доступу - договір, укладений згідно з законодавством між власником інфраструктури об’єкта доступу і замовником про доступ до інфраструктури об’єкта доступу з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання електронних комунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами, з урахуванням умов, визначених цим Законом;

доступ до інфраструктури об’єкта доступу - право замовника на користування елементами інфраструктури об’єкта доступу для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів електронних комунікацій відповідно до законодавства та на підставі договору з доступу;

елементи інфраструктури об’єкта доступу - складові частини інфраструктури відповідного об’єкта доступу, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;

замовник доступу до інфраструктури об’єкта доступу (далі - замовник) - суб’єкт господарювання (оператор електронних комунікацій, постачальник електронних комунікаційних послуг або уповноважена ним особа), який звернувся чи має намір звернутися до власника інфраструктури об’єкта доступу із запитом про надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкта доступу або який уклав договір з доступу;

{Абзац восьмий частини першої статті 1 в редакції Закону № 2530-IX від 16.08.2022}

інфраструктура будинкової розподільної мережі - частина мережі електронних комунікацій доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення мережі електронних комунікацій, призначена для забезпечення споживачів електронними комунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету, що надається або може надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;

інфраструктура кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів електронних комунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;

{Абзац десятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 2530-IX від 16.08.2022}

інфраструктура об’єкта будівництва - будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, опори зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;

інфраструктура об’єкта електроенергетики - об’єкти електроенергетики, у тому числі опори ліній електропередачі, електричні підстанції тощо, придатні для надання власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;

інфраструктура об’єкта транспорту - виробничо-технологічні комплекси і споруди авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;

об’єкт доступу - об’єкти будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельна каналізація електрозв’язку, будинкова розподільна мережа;

плата за доступ - одноразова та/або періодична плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, що встановлюється у договорі з доступу з дотриманням вимог цього Закону;

правила надання доступу - нормативно-правовий акт, що встановлює порядок здійснення доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу незалежно від форми власності та порядок взаємодії власника інфраструктури об’єкта доступу і замовника;

проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (далі - проектна документація з доступу) - текстові та графічні матеріали, розроблені відповідно до технічних умов з доступу, що визначають розміщення технічних засобів електронних комунікацій замовника на елементах інфраструктури відповідного об’єкта доступу;

технічні умови з доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу (далі - технічні умови з доступу) - комплекс технічних вимог до розміщення технічних засобів електронних комунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

транзит кабельних ліній - прокладання електричних або оптичних кабелів зв’язку з використанням елементів інфраструктури об’єкта доступу без з’єднання з будинковою розподільною мережею цього об’єкта доступу.

Стаття 2. Мета Закону

1. Метою цього Закону є:

1) врегулювання відносин між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, власниками інфраструктури об’єкта доступу та замовниками під час здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу;

2) встановлення правових принципів та порядку використання інфраструктури об’єкта доступу для розвитку інформаційного суспільства в Україні;

3) створення умов для розвитку конкуренції на ринку електронних комунікаційних послуг шляхом забезпечення ефективного використання існуючих елементів інфраструктури об’єкта доступу.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини між власниками інфраструктури об’єкта доступу всіх форм власності та замовниками, що виникають при доступі до інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

2. Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електронних комунікацій, будинкової розподільної мережі та кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, що перебувають у власності операторів електронних комунікацій, постачальників електронних комунікаційних послуг.

{Частина друга статті 3 в редакції Закону № 2530-IX від 16.08.2022}

Стаття 4. Принципи державної політики щодо забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта доступу

1. Забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється за такими принципами:

1) державне регулювання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;

2) доступ до інфраструктури об’єкта доступу виключно на договірній основі;

3) забезпечення недискримінаційного доступу замовника до інфраструктури об’єкта доступу з метою користування ним;

4) доступність та відкритість інформації щодо можливості доступу до інфраструктури об’єкта доступу;

5) забезпечення надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу на строк не менше строку надання електронних комунікаційних послуг споживачам;

6) ефективне користування інфраструктурою об’єкта доступу, доступ до якого є обмеженим.

2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, що володіють відповідно до своїх повноважень інформацією щодо фізичної інфраструктури електронних комунікацій, визначеної цим Законом, повинні надавати та оприлюднювати її відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" на своїх офіційних веб-сайтах, а також в єдиній точці доступу до інформації про фізичну інфраструктуру електронних комунікацій, що створюється відповідно до Закону України "Про електронні комунікації".

{Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020}

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України координує та спрямовує діяльність органів виконавчої влади з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу для розміщення технічних засобів електронних комунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.

2. Кабінет Міністрів України затверджує:

1) Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва;

2) Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту;

3) Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики;

4) Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;

5) Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі;

6) інші правила надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

1. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу погоджує Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту.

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, здійснює такі повноваження з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу:

1) розробляє:

Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі;

Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва;

2) розробляє та затверджує:

методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;

методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва.

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, здійснює такі повноваження з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу:

1) розробляє Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту;

2) розробляє та затверджує методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту.

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, здійснює такі повноваження з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу:

1) розробляє Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики;

2) розробляє та затверджує методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.

Стаття 10. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу

{Назва статті 10 в редакції Закону № 1971-IX від 16.12.2021}

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, здійснює такі повноваження з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу:

{Абзац перший частини першої статті 10 в редакції Закону № 1971-IX від 16.12.2021}

1) розробляє Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;

2) розробляє та затверджує методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;

3) погоджує Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі;

4) погоджує методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу.

Розділ III
ПРАВИЛА НАДАННЯ ДОСТУПУ

Стаття 11. Основні вимоги до правил надання доступу

1. Правила надання доступу встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

Правила надання доступу затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних державних органів згідно з повноваженнями, встановленими цим Законом.

2. Правила надання доступу повинні містити такі умови здійснення доступу до інфраструктури об’єкта доступу:

1) порядок звернення замовника до власника інфраструктури відповідного об’єкта доступу щодо отримання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;

2) строки розроблення та видачі технічних умов з доступу;

3) порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу;

4) порядок подання замовником письмового звернення до власника інфраструктури відповідного об’єкта доступу з пропозицією укладення договору з доступу;

5) строки розгляду та надання відповіді на звернення замовника до власника інфраструктури відповідного об’єкта доступу з пропозицією укладення договору з доступу;

6) порядок та строки укладення договору з доступу;

7) порядок та умови розірвання відповідного договору з доступу та/або його припинення;

8) порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури об’єкта доступу;

9) порядок демонтажу технічних засобів електронних комунікацій, розміщених без укладення договору з доступу;

10) інші умови, передбачені законодавством.

3. Правила надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу мають передбачати визначені законодавством особливості безпечного доступу та користування інфраструктурою об’єкта доступу.

4. Правила надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу мають містити вимоги щодо захисту технічних засобів електронних комунікацій та передбачати відповідальність за їх умисне пошкодження (демонтаж або руйнування), якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення штатного режиму роботи цих технічних засобів електронних комунікацій.

Стаття 12. Основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі

1. Технічні умови з доступу розробляються та видаються власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу замовнику в порядку, на умовах та у строк, що визначені правилами надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

За зверненням замовника про надання доступу до визначеного переліку об’єктів інфраструктури розробляються та видаються єдині технічні умови з доступу до всього визначеного замовником переліку об’єктів із зазначенням елементів інфраструктури об’єкта доступу та кількістю ліній електронної комунікаційної мережі замовника.

{Частину першу статті 12 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2530-IX від 16.08.2022}

2. Технічні умови з доступу мають містити:

1) вихідні дані для розроблення замовником проектної документації з доступу;

2) перелік робіт, що мають бути виконані для доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу;

3) строк дії технічних умов з доступу;

4) наявні обмеження щодо доступу до певного елемента інфраструктури об’єкта доступу та/або порядку його експлуатації.

3. Отримання та виконання технічних умов з доступу є обов’язковими умовами здійснення доступу до елементів інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

4. Технічні умови з доступу набирають чинності з дня видачі їх замовнику власником інфраструктури об’єкта доступу.

5. Зміни до технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою замовника.

6. Технічні умови з доступу до кожного елемента інфраструктури об’єкта доступу мають встановлювати однакові для всіх замовників вимоги щодо доступу.

7. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії.

8. У разі несплати замовником у встановлений цим Законом строк плати за видачу технічних умов з доступу рішення про видачу технічних умов з доступу анулюється власником інфраструктури об’єкта доступу.

9. Якщо замовник оплатив, але з власної вини не отримав технічні умови з доступу протягом шести місяців з дня оплати, такі технічні умови з доступу вважаються такими, що втратили чинність.

10. Надання технічних умов з доступу здійснюється за плату, що вноситься замовником протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником інфраструктури об’єкта доступу про видачу технічних умов з доступу.

11. У разі неукладення договору з доступу видані власником інфраструктури об’єкта доступу технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об’єкта доступу після видачі технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником.

12. У разі прийняття власником інфраструктури об’єкта доступу рішення про відмову у видачі технічних умов з доступу він у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє про це замовника з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів доступу. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він подає власнику інфраструктури об’єкта доступу новий запит у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.

13. Підставою для відмови у видачі технічних умов з доступу є:

1) ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів;

{Пункт 1 частини тринадцятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020}

2) відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів електронних комунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта доступу, надані в користування власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

14. Відмова у видачі технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.

Стаття 13. Основні вимоги до проектної документації з доступу

1. Проектна документація з доступу розробляється замовником самостійно або іншою особою на замовлення замовника у порядку, визначеному законодавством.

2. Проектна документація з доступу не потребує погодження органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та/або юридичними особами, утвореними такими органами.

3. Власник інфраструктури об’єкта доступу може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам з доступу.

4. Проектна документація з доступу має бути погоджена власником інфраструктури об’єкта доступу протягом 15 робочих днів з дня її отримання від замовника.

Розділ IV
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ І ЗАМОВНИКІВ

Стаття 14. Права та обов’язки власника інфраструктури об’єкта доступу

1. Власник інфраструктури об’єкта доступу має право:

1) вимагати укладення договору з доступу для надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу;

2) визначати плату за доступ, що розраховується згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом;

3) перевіряти хід виконання замовником робіт відповідно до договору з доступу;

4) вимагати від замовника у порядку, встановленому договором з доступу, усунення порушень, виявлених за результатами перевірки виконання робіт, що здійснюються відповідно до договору з доступу;

5) відмовляти замовнику у видачі технічних умов з доступу, погодженні проектної документації з доступу та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених цим Законом;

6) демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби електронних комунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта доступу, відповідно до законодавства;

7) укладати із замовником договір з доступу після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору з доступу;

8) розривати договір з доступу у передбачених таким договором та/або законодавством випадках.

2. Власник інфраструктури об’єкта доступу зобов’язаний:

1) надавати замовнику відповідно до договору з доступу безперешкодний доступ до всіх технічних засобів електронних комунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

2) надавати можливість у строк не більше 15 робочих днів з дня звернення замовника перед укладенням договору з доступу попереднього огляду та отримання інформації про інфраструктуру об’єкта доступу з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів електронних комунікацій;

3) не допускати дискримінаційних дій стосовно замовника;

4) забезпечувати можливість електроживлення технічних засобів електронних комунікацій замовника або погоджувати приєднання технічних засобів електронних комунікацій до електромереж згідно із законодавством;

5) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт елементів інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу, і не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури об’єкта доступу за рахунок замовника;

6) вживати заходів для вирішення спорів із замовником на етапах отримання технічних умов з доступу, погодження проектної документації з доступу, укладання, зміни, виконання чи розірвання договору з доступу шляхом проведення консультацій та переговорів.

3. Забороняється вимагати від замовника виконання будь-яких робіт, здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення інфраструктури об’єкта доступу як умови отримання доступу до нього.

Стаття 15. Права та обов’язки замовника

1. Перед укладенням договору з доступу замовник має право на попередній огляд та отримання інформації про інфраструктуру об’єкта доступу з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів електронних комунікацій.

2. Після укладення договору з доступу замовник має право на:

1) безперешкодний доступ до всіх технічних засобів електронних комунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, відповідно до договору з доступу;

2) проведення робіт відповідно до договору з доступу на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

3) отримання згідно із законодавством електроживлення для забезпечення функціонування технічних засобів електронних комунікацій;

4) приєднання технічних засобів електронних комунікацій до електромереж згідно із законодавством.

3. Замовник зобов’язаний:

1) розміщувати свої технічні засоби електронних комунікацй відповідно до договору з доступу;

2) відшкодовувати збитки власникові інфраструктури об’єкта доступу або третім особам, заподіяні внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт внаслідок дій або бездіяльності замовника, безпосередньо пов’язаних з розміщенням та експлуатацією технічних засобів електронних комунікацій, відповідно до договору з доступу та законодавства;

3) розміщувати на своїх технічних засобах електронних комунікацій на зручному для огляду місці відомості про замовника (найменування замовника та номер контактного телефону);

4) не допускати самовільного розміщення технічних засобів електронних комунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

5) своєчасно сплачувати плату за доступ до інфраструктури об’єкта доступу.

Розділ V
ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ВЛАСНИКІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ І ЗАМОВНИКІВ

Стаття 16. Особливості укладення, зміни та розірвання договору з доступу

1. Доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов з доступу та погодження власником інфраструктури об’єкта доступу проектної документації з доступу.

Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника, підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники таких документів:

1) проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (засвідчені замовником копії проектної документації з доступу);

{Пункт 1 частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2530-IX від 16.08.2022}

2) проект договору з доступу.

3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження власникові інфраструктури об’єкта доступу документів, передбачених частиною другою цієї статті.

Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону. Спори, пов’язані з ухиленням від укладення договору з доступу, вирішуються в судовому порядку.

4. Власник інфраструктури об’єкта доступу може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав:

1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складено з порушенням відповідних правил надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;

2) встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу;

3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкта доступу після надходження до власника цієї інфраструктури об’єкта доступу звернення про укладення договору з доступу;

4) ненадання замовником документів, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону.

5. Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж визначені у цій статті, забороняється.

6. Договір з доступу має містити такі істотні умови:

1) повне найменування сторін договору з доступу;

2) детально визначені елементи інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

3) конкретно визначені технічні засоби електронних комунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

4) розмір плати за доступ, визначений згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу;

5) порядок доступу до технічних засобів електронних комунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

6) умови захисту технічних засобів електронних комунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу, від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування);

7) порядок здійснення власником інфраструктури об’єкта доступу контролю за користуванням замовником визначеними елементами інфраструктури об’єкта доступу відповідно до договору з доступу;

8) строк дії договору з доступу (з можливістю його продовження у порядку, визначеному сторонами);

9) відповідальність сторін;

10) умови розірвання договору з доступу;

11) особливості порядку внесення змін до договору з доступу;

12) інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

7. Власник інфраструктури об’єкта доступу не має права розірвати договір з доступу без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору з доступу, за умови належного виконання замовником умов договору з доступу.

У разі повного зруйнування внаслідок бойових дій інфраструктури об’єкта доступу та/або всіх технічних засобів, та/або споруд електронних комунікацій, розміщених на об’єкті доступу за одним договором, такий договір з доступу розривається за письмовим зверненням однієї із сторін договору, яке надсилається на зазначені у договорі адреси для листування. Розірвання договору з доступу не звільняє сторону від виконання зобов’язань, що виникли до дати ініціювання розірвання договору та надсилання повідомлення.

{Частину сьому статті 16 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2530-IX від 16.08.2022}

8. У разі зміни власника інфраструктури об’єкта доступу до нового власника інфраструктури об’єкта доступу переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.

Реорганізація або зміна власника інфраструктури об’єкта доступу не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу.

9. Укладений договір з доступу є необхідною і достатньою умовою для укладення договорів про постачання електроенергії до технічних засобів електронних комунікацій замовника.

Стаття 17. Особливості визначення плати за доступ до елементів  інфраструктури об’єкта доступу

1. Плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу може складатися з одноразової та/або періодичної плати.

2. До одноразової плати за доступ належить виключно плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу.

3. Періодична плата за доступ може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта доступу на утримання елементів інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом.

4. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідно до цього Закону.

5. Методика визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу має, зокрема, встановлювати:

1) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення одноразової плати за доступ;

2) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення періодичної плати за доступ;

3) перелік прямих витрат власника інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з утриманням елементів інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник;

4) механізм визначення розміру плати за доступ у вигляді формули із пропорційним розподілом витрат власника інфраструктури об’єкта доступу між замовниками, якщо вони використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об’єкта доступу;

5) коефіцієнт зниження розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу у разі:

а) надання електронних комунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях;

б) надання виключно універсальних електронних комунікаційних послуг;

{Підпункт "б" пункту 5 частини п’ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2530-IX від 16.08.2022}

6) підстави для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу;

7) механізм визначення плати за транзит кабельних ліній у вигляді формули;

8) строки сплати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу.

6. Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу поширюються на об’єкти доступу всіх форм власності.

7. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати:

1) за розроблення та видачу технічних умов з доступу - 50 відсотків мінімальної заробітної плати;

2) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики - 0,3 відсотка мінімальної заробітної плати за одну опору - елемент будь-якої інфраструктури об’єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць;

3) за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) - 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 100 квартир; 3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і вище;

4) за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту - 5 відсотків мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр кабельної каналізації електрозв’язку на місяць;

5) за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - 5 відсотків мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр кабельної каналізації електрозв’язку на місяць.

Розмір мінімальної заробітної плати визначається законом станом на 1 січня поточного року.

8. Розмір плати за доступ має бути сталим і не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу.

9. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу.

Стаття 18. Врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури об’єкта доступу

1. У разі виникнення спорів між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником на етапах укладання, виконання, зміни та розірвання договору з доступу і неможливості вирішення їх шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів сторони можуть провести досудове врегулювання спору в порядку, встановленому законодавством.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами.

На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

3. За технічні засоби електронних комунікацій, розміщені до дня набрання чинності цим Законом на елементах інфраструктури об’єктів доступу всіх форм власності, одноразова плата за доступ не справляється.

4. За технічні засоби електронних комунікацій, розміщені до дня набрання чинності цим Законом на елементах інфраструктури об’єктів будівництва всіх форм власності з метою надання виключно загальнодоступних електронних комунікаційних послуг, плата за доступ не справляється.

З метою обліку таких технічних засобів електронних комунікацій, розміщених на відповідних будинкових розподільних мережах, та врегулювання господарських відносин між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, вони проводять технічну інвентаризацію цих засобів та укладають договір з доступу без стягнення плати за доступ.

4-1. На період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом одного року з дня його припинення чи скасування розмір одноразової та/або періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу становить 1 гривню для замовників доступу до інфраструктури об’єктів доступу - щодо об’єктів, передбачених схемою розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення.

Така плата за доступ встановлюється власником без внесення змін до чинного договору з доступу на підставі цього Закону.

{Розділ VI доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 2254-IX від 12.05.2022; в редакції Закону № 3245-IX від 13.07.2023}

4-2. Під час дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом одного року з дня його припинення чи скасування надання замовнику доступу до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється без розроблення і видачі технічних умов з доступу та проектної документації з доступу.

{Розділ VI доповнено пунктом 4-2 згідно із Законом № 2530-IX від 16.08.2022; в редакції Закону № 3245-IX від 13.07.2023}

5. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

а) частину першу статті 26 доповнити пунктом 57 такого змісту:

"57) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж";

б) у частині першій статті 30:

пункт "а" доповнити підпунктом 18 такого змісту:

"18) організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура";

пункт "б" доповнити підпунктом 13 такого змісту:

"13) здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю обрахування плати за доступ. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання";

в) пункт "а" частини першої статті 31 доповнити підпунктом 12 такого змісту:

"12) організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах";

{Підпункт 2 пункту 5 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 2019-VIII від 13.04.2017}

{Підпункт 3 пункту 5 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020}

6. Кабінету Міністрів України з дня опублікування цього Закону:

прийняти передбачені цим Законом нормативно-правові акти;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

7. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та органам місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 лютого 2017 року
№ 1834-VIII