Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 19
Прийняття: 13.01.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 січня 2021 р. № 19
Київ

Про внесення змін до Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2400; 2010 р., № 51, ст. 1696; 2013 р., № 19, ст. 652; 2017 р., № 33, ст. 1047; 2020 р., № 23, ст. 891), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2021 р. № 19

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень

1. Підпункт 2 пункту 2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“осіб, які прослужили у Збройних Силах три і більше років.”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

2. Пункт 4 доповнити новим другим реченням такого змісту: “У разі необхідності Мінекономіки для вирішення питання щодо відповідності рівня кваліфікації осіб вимогам, які пред’являються до висококваліфікованих спеціалістів та робітників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, має право залучати інші центральні органи виконавчої влади, до повноваження яких належить сфера діяльності таких осіб.”.

3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Банки, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва) видають особі, яка порушила клопотання про надання дозволу на імміграцію відповідно до пункту 3 частини другої статті 4 Закону України “Про імміграцію”, довідку про надходження іноземної інвестиції в економіку України, яка містить інформацію про надходження на інвестиційний рахунок такого іммігранта іноземної інвестиції у вигляді іноземної конвертованої валюти, внесеної іммігрантом, на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США та її використання для здійснення іноземної інвестиції в економіку України або про перерахування коштів в іноземній конвертованій валюті на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США з власного закордонного рахунка такого іммігранта на поточний рахунок підприємства, що створене цим іммігрантом в Україні.

Довідка підписується керівником банку або його відокремленого підрозділу (філії, відділення, представництва), містить дату видачі, номер, завіряється печаткою та діє протягом шести місяців з дати видачі.”.

4. У пункті 11:

1) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“документ про місце проживання (в Україні та за кордоном). Документом про місце проживання на території України для осіб, які отримали посвідки на тимчасове проживання, є довідка про реєстрацію місця проживання. Місце проживання в Україні осіб, які тимчасово на законних підставах перебувають на її території, підтверджується документами, передбаченими абзацом сьомим підпункту 1 пункту 9 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 150 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 612);”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли протягом строку розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію в документах (інформації, зазначеній у заяві), передбачених абзацами першим, другим, п’ятим - восьмим та десятим цього пункту, змінилися відомості, документи, які підтверджують такі зміни, подаються до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, яким прийнята до розгляду заява, протягом десяти днів з моменту настання змін з метою внесення до матеріалів справи про надання дозволу на імміграцію та врахування під час прийняття рішення.”.

5. У пункті 12:

1) абзац другий після слів “в Україні іммігрантів” доповнити словами “, інформацію, зазначену ними у заяві про надання дозволу на імміграцію”;

2) доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

“проводять перевірку законності перебування в Україні іммігранта з використанням інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (система “Аркан”), або шляхом надсилання запитів до Адміністрації Держприкордонслужби;

проводять перевірку даних іммігранта за банками даних Інтерполу з метою отримання інформації, яка є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 10 Закону України “Про імміграцію”;”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.

6. У пункті 17:

1) у першому реченні абзацу першого слова “та Робочого апарату Укрбюро Інтерполу” виключити;

2) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Перед прийняттям рішення щодо надання дозволу на імміграцію особам, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України у вигляді іноземної конвертованої валюти на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США, ДМС з’ясовує, чи не була повернута така іноземна інвестиція шляхом надсилання запиту до банку або його відокремленого підрозділу (філії, відділення, представництва), який видав довідку, зазначену в пункті 6 цього Порядку.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

7. В абзаці першому пункту 20 слова “двох тижнів” замінити словами “трьох робочих днів з дня прийняття”.

8. У пункті 23:

1) перше речення абзацу першого після слів “а також” доповнити словами “у разі необхідності”;

2) в абзаці другому слова “та іммігранти” виключити;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Копія рішення про скасування дозволу на імміграцію видається не пізніше як у тижневий строк з дня його прийняття особі, стосовно якої прийнято таке рішення, під розписку чи надсилається рекомендованим листом.”.

9. У тексті Порядку слова “, Робочий апарат Укрбюро Інтерполу” в усіх відмінках виключити.