Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2530-IX
Прийняття: 16.08.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для відновлення та розвитку електронних комунікаційних мереж

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) у статті 20:

в абзаці четвертому частини другої слово "зв’язку" замінити словами "електронних комунікацій";

в абзаці другому частини дев’ятої слово "зв’язку" замінити словами "електронних комунікаційних мереж";

2) пункт "в-4" частини першої статті 99 викласти в такій редакції:

-4) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, електронних комунікаційних мереж, трубопроводів, інших лінійних комунікацій";

3) у розділі X "Перехідні положення":

підпункт 11 пункту 27 доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) зміна цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення державної та комунальної власності площею до 0,05 гектара, внаслідок якої такі земельні ділянки виводяться із складу такої категорії, при наданні їх у користування для розміщення технічних засобів та/або споруд електронних комунікацій здійснюється без погодження з Кабінетом Міністрів України";

в абзаці дев’ятому пункту 28 слово і цифри "підпунктами 15, 16, 18" замінити словами і цифрами "підпунктом "в" підпункту 11, підпунктами 15, 16, 18".

2. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):

1) абзац п’ятий частини другої статті 22 викласти в такій редакції:

"Оновлення зазначених геопросторових даних здійснюється уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі інформації, поданої суб’єктами природних монополій, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями протягом п’яти календарних днів з дня її подання. Оновлення інформації може здійснюватися шляхом електронної інформаційної взаємодії у режимі реального часу між інформаційно-комунікаційною системою ведення містобудівного кадастру та електронними інформаційними системами суб’єктів природних монополій, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій";

2) у статті 22-1:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Єдина державна електронна система у сфері будівництва (далі - електронна система) - це єдина інформаційно-комунікаційна система у складі містобудівного кадастру, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері будівництва, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг з метою отримання визначених цим Законом послуг у сфері будівництва";

абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:

"Заходи, визначені абзацом другим цієї частини, здійснюються технічним адміністратором відповідно до цього Закону, законів України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про авторське право і суміжні права";

абзац четвертий частини десятої викласти в такій редакції:

"Доступ до відомостей, що містяться в електронній системі, шляхом взаємодії прикладного програмного інтерфейсу електронної системи та інформаційних/інформаційно-комунікаційних систем приватної форми власності здійснюється на платній основі. Розмір такої плати встановлюється Кабінетом Міністрів України";

3) абзац другий частини четвертої статті 22-3 викласти в такій редакції:

"Для цілей цього Закону під державною інтегрованою системою електронної ідентифікації розуміється інформаційно-комунікаційна система, призначена для технологічного забезпечення зручної, доступної та безпечної електронної ідентифікації та автентифікації користувачів системи, сумісності та інтеграції схем електронної ідентифікації, їх взаємодії з офіційними веб-сайтами (веб-порталами), інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, забезпечення захисту інформації та персональних даних із використанням єдиних вимог, форматів, протоколів та класифікаторів, а також для задоволення інших потреб, визначених законодавством";

4) абзац десятий частини третьої статті 24 викласти в такій редакції:

"надання земельної ділянки для розміщення технічних засобів та/або споруд електронних комунікацій, лінійних об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури (доріг, мостів, естакад)";

5) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:

"1. Технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які мають відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та електронних комунікацій".

3. У Законі України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 11, ст. 101 із наступними змінами):

1) абзаци восьмий і десятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"замовник доступу до інфраструктури об’єкта доступу (далі - замовник) - суб’єкт господарювання (оператор електронних комунікацій, постачальник електронних комунікаційних послуг або уповноважена ним особа), який звернувся чи має намір звернутися до власника інфраструктури об’єкта доступу із запитом про надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкта доступу або який уклав договір з доступу";

"інфраструктура кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів електронних комунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах";

2) частину другу статті 3 викласти в такій редакції:

"2. Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електронних комунікацій, будинкової розподільної мережі та кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, що перебувають у власності операторів електронних комунікацій, постачальників електронних комунікаційних послуг";

3) частину першу статті 12 доповнити абзацом другим такого змісту:

"За зверненням замовника про надання доступу до визначеного переліку об’єктів інфраструктури розробляються та видаються єдині технічні умови з доступу до всього визначеного замовником переліку об’єктів із зазначенням елементів інфраструктури об’єкта доступу та кількістю ліній електронної комунікаційної мережі замовника";

4) у статті 16:

у пункті 1 частини другої слово "фотокопії" замінити словом "копії";

частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі повного зруйнування внаслідок бойових дій інфраструктури об’єкта доступу та/або всіх технічних засобів, та/або споруд електронних комунікацій, розміщених на об’єкті доступу за одним договором, такий договір з доступу розривається за письмовим зверненням однієї із сторін договору, яке надсилається на зазначені у договорі адреси для листування. Розірвання договору з доступу не звільняє сторону від виконання зобов’язань, що виникли до дати ініціювання розірвання договору та надсилання повідомлення";

5) у підпункті "б" пункту 5 частини п’ятої статті 17 слова "загальнодоступних телекомунікаційних послуг" замінити словами "універсальних електронних комунікаційних послуг";

6) розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 4-2 такого змісту:

"4-2. Під час дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях та протягом одного року після його припинення чи скасування надання замовнику доступу до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється без розроблення та видачі технічних умов з доступу та проектної документації з доступу";

7) у тексті Закону слова "телекомунікаційні послуги", "технічні засоби телекомунікацій" в усіх відмінках замінити відповідно словами "електронні комунікаційні послуги", "технічні засоби електронних комунікацій" у відповідному відмінку.

4. У пункті 28 частини першої статті 2 Закону України "Про електронні комунікації" від 16 грудня 2020 року № 1089-IX слово "телекомунікація" замінити словами "телекомунікація, електрозв’язок".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 серпня 2022 року
№ 2530-IX