Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 121/2001
Прийняття: 01.03.2001
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 384/2011 ( 384/2011 ) від 06.04.2011 }

Про Положення про Пенсійний фонд України

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 887/2001 ( 887/2001 ) від 24.09.2001 N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 }

{ Положення про Пенсійний фонд України додатково див. в Постанові КМ N 1261 ( 1261-2007-п ) від 24.10.2007 }

1. Затвердити Положення про Пенсійний фонд України (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України                   Л.КУЧМА
м. Київ, 1 березня 2001 року
N 121/2001
ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121/2001

ПОЛОЖЕННЯ про Пенсійний фонд України

1. Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Діяльність Пенсійного фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики України.

Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування, забезпечує її реалізацію.

( Пункт 1 в редакції Указів Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004, N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 )

2. Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Пенсійний фонд України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Міністрові праці та соціальної політики України. У межах своїх повноважень Пенсійний фонд України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 )

3. Основними завданнями Пенсійного фонду України є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

ефективне використання коштів Пенсійного фонду України, здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України.

4. Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере у межах своєї компетенції участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та проекту Державного бюджету України;

2) планує доходи та видатки Пенсійного фонду України, розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України та подає його в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України, складає звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України; ( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 )

3) прогнозує і моделює надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та ефективний розподіл фінансових ресурсів Пенсійного фонду України для забезпечення соціальних виплат;

4) розробляє і в установленому порядку подає пропозиції щодо встановлення або зміни ставок страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхових внесків); ( Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

5) організовує, координує та контролює роботу органів Пенсійного фонду України щодо:

забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про пенсійне забезпечення;

повного та своєчасного обліку платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

забезпечення збирання та акумулювання страхових внесків, інших надходжень до бюджету Пенсійного фонду України відповідно до законодавства;

стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

призначення і виплати пенсій. ( Підпункт 5 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 )

забезпечення повного та своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України; ( Абзац сьомий підпункту 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

проведення перевірок правильності сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, призначення та виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України;

обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної та бухгалтерської звітності;

( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

6) здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України;

7) здійснює перерозподіл коштів Пенсійного фонду України між регіонами з метою забезпечення фінансування виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок його коштів;

8) організовує та забезпечує персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, забезпечує автоматизовану обробку інформації у системі Пенсійного фонду України;

8-1) забезпечує проведення тендера для визначення організацій, які здійснюватимуть виплату та доставку пенсій; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 8-1 згідно з Указом Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

9) здійснює відповідно до законодавства та міжнародних договорів України переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні;

10) співпрацює в межах своєї компетенції з міжнародними організаціями, організовує міжнародне співробітництво у сфері пенсійного забезпечення, готує пропозиції та бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України у цій сфері;

11) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників органів Пенсійного фонду України, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

12) інформує громадськість про свою діяльність;

13) здійснює відповідно до законодавства функції з управління майном, що перебуває в державній власності;

14) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Пенсійний фонд України має право:

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для виконання ним функцій, передбачених законодавством;

2) проводити планові, а також у передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях та у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (у тому числі письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду України та порядок їх використання;

4) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності документи, що підтверджують приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду України;

5) порушувати відповідно до законодавства справу про банкрутство підприємства, установи, організації або вносити пропозиції щодо скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності в разі систематичної несплати ними страхових внесків;

6) застосовувати фінансові санкції, передбачені законом;

7) стягувати з платників страхових внесків несплачені суми страхових внесків;

8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

9) укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

10) одержувати кредити в установах банків;

11) здійснювати інші права, передбачені законодавством.

( Пункт 5 в редакції Указу Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

6. Пенсійний фонд України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому законодавством порядку з Міністром праці та соціальної політики України з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, відповідними органами інших держав. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 )

7. Пенсійний фонд України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Пенсійний фонд України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.

Проекти нормативно-правових актів Пенсійного фонду України погоджуються Міністром праці та соціальної політики України. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 )

Нормативно-правові акти Пенсійного фонду України підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

Рішення Пенсійного фонду України, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

8. Джерелами формування коштів Пенсійного фонду України є:

страхові внески;

кошти державного бюджету та державних цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду України у випадках, передбачених законодавством;

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

добровільні внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

банківські кредити;

інші надходження відповідно до законодавства.

Бюджет Пенсійного фонду України щороку затверджується Кабінетом Міністрів України.

( Пункт 8 в редакції Указу Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

9. Кошти Пенсійного фонду України спрямовуються на:

фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України; ( Абзац другий пункту 9 в редакції Указу Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

оплату послуг з виплати та доставки пенсій; ( Пункт 9 доповнено абзацом третім згідно з Указом Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

формування резерву коштів Пенсійного фонду України; ( Пункт 9 доповнено абзацом четвертим згідно з Указом Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

погашення банківських кредитів та відсотків за їх використання;

створення та функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування;

утримання центрального апарату та органів Пенсійного фонду України, розвиток їх матеріально-технічної бази;

організацію роз'яснювальної роботи серед населення та здійснення інших заходів відповідно до завдань Пенсійного фонду України.

10. Кошти Пенсійного фонду України зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного фонду України і зберігаються на окремих рахунках його органів в уповноваженому банку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Кошти Пенсійного фонду України використовуються виключно за призначенням і вилученню не підлягають.

( Пункт 10 в редакції Указу Президента N 34/2004 ( 34/2004 ) від 12.01.2004 )

11. Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснюється правлінням Пенсійного фонду України, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України в установленому порядку.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників Пенсійного фонду України вносить Міністр праці та соціальної політики України. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 )

12. Правління Пенсійного фонду України:

1) визначає поточні та перспективні завдання Пенсійного фонду України;

2) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект річного бюджету Пенсійного фонду України і звіт про його виконання; ( Підпункт 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 )

3) у межах своєї компетенції приймає постанови, затверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Пенсійного фонду України;

4) заслуховує звіт про діяльність головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, розглядає результати перевірок і ревізій їх роботи; ( Підпункт 4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 )

5) затверджує положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах; ( Підпункт 5 пункту 12 в редакції Указів Президента N 887/2001 ( 887/2001 ) від 24.09.2001, N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 )

6) призначає на посади та звільняє з посад начальників головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у порядку, встановленому відповідно до законодавства Міністром праці та соціальної політики України; ( Підпункт 6 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002, в редакції Указу Президента N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 )

7) затверджує статути (положення) підприємств, установ і організацій, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України, контролює їх додержання;

8) приймає рішення з інших питань діяльності Пенсійного фонду України.

Засідання правління Пенсійного фонду України скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Правління є правомочним приймати рішення за наявності на засіданні не менше двох третин його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління.

13. Голова правління Пенсійного фонду України:

1) забезпечує виконання рішень правління Пенсійного фонду України;

2) розпоряджається в межах своєї компетенції коштами Пенсійного фонду України;

3) підписує документи від імені Пенсійного фонду України;

4) представляє Пенсійний фонд України в органах державної влади, об'єднаннях громадян, іноземних і міжнародних організаціях;

5) несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Пенсійний фонд України завдань;

6) здійснює розподіл обов'язків між заступниками Голови правління Пенсійного фонду України і визначає ступінь їх відповідальності, а також ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів центрального апарату Пенсійного фонду України;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку працівників центрального апарату Пенсійного фонду України, заступників начальників головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; ( Підпункт 7 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002, N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

8) затверджує відповідно до бюджету Пенсійного фонду України штатні розписи та кошториси видатків на утримання головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; ( Підпункт 8 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 )

9) видає накази з питань, не віднесених до компетенції правління Пенсійного фонду України.

14. Для розгляду пропозицій щодо реалізації основних завдань, обговорення найважливіших питань діяльності у Пенсійному фонді України можуть утворюватися наукова, методологічна, експертна ради та інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова правління Пенсійного фонду України.

15. Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, та управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах. ( Пункт 15 в редакції Указів Президента N 887/2001 ( 887/2001 ) від 24.09.2001, N 576/2002 ( 576/2002 ) від 22.06.2002 )

16. Гранична чисельність працівників Пенсійного фонду України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Пенсійного фонду України затверджує Міністр праці та соціальної політики України. ( Абзац другий пункту 16 в редакції Указів Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004, N 1224/2005 ( 1224/2005 ) від 31.08.2005 )

Штатний розпис, кошторис видатків Пенсійного фонду України затверджує Голова правління Пенсійного фонду України за погодженням з Міністерством фінансів України. ( Абзац третій пункту 16 в редакції Указу Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Пенсійного фонду України затверджує Голова правління Пенсійного фонду України. ( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

17. Пенсійний фонд України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в уповноваженому банку, який визначається Кабінетом Міністрів України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. ( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 280/2004 ( 280/2004 ) від 05.03.2004 )

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН