Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1183
Прийняття: 19.08.2002
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 19 серпня 2002 р. N 1183 Київ

Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 121 ( 121-2003-п ) від 29.01.2003 N 673 ( 673-2007-п ) від 26.04.2007 N 1154 ( 1154-2007-п ) від 19.09.2007 N 331 ( 331-2008-п ) від 09.04.2008 N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011 N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019 N 489 ( 489-2021-п ) від 19.05.2021 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

Умови дотримання законних інтересів власника сорту рослин у разі обмеження його виключного права;

Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин; { Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1154 ( 1154-2007-п ) від 19.09.2007 }

перелік родів і видів рослин, на сорти яких поширюється право власника сорту у період до 2006 року.

2. Установити, що винагорода автору за створення сорту визначається в розмірі не менше ніж 5 відсотків загальної суми коштів, отриманих роботодавцем (власником сорту) за використання сорту (на час використання сорту), а щодо сортів деревних і чагарникових рослин та винограду - не менше ніж 8 відсотків.

Якщо авторів сорту декілька, винагорода розподіляється між ними відповідно до укладеної між ними угоди.

Виплата винагороди автору (авторам) сортів рослин бюджетними установами здійснюється у межах коштів, отриманих ними за використання сорту, від власних надходжень за реалізацію посадкового матеріалу цього сорту.

3. Уповноважити Державну ветеринарну та фітосанітарну службу видавати примусові ліцензії на використання сортів згідно із статтею 43 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ). { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Міністерству аграрної політики подати у тримісячний термін Кабінетові Міністрів України проект Порядку видачі примусової ліцензії на використання сортів рослин та реєстрації ліцензійних договорів.

4. Доповнити пункт 1 Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. N 938 ( 938-97-п, 545-94-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 95), абзацом такого змісту:

"Це Положення не поширюється на представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, які провадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) та Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 ( 1183-2002-п )".

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183

ПОЛОЖЕННЯ про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

{ У тексті Положення слово "Держсортслужба" в усіх відмінках замінено словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Загальна частина

1. Це Положення визначає правовий статус представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, які виступають від імені селекціонерів (авторів сортів), заявників (осіб, які подали заявку на сорт рослин) та власників сортів (далі - представник) у відносинах, що регулюються Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ).

2. Представник надає фізичним і юридичним особам (далі - особи, які він представляє) допомогу та послуги, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, представляє інтереси зазначених осіб в органах виконавчої влади, судах, банках, а також у відносинах з іншими фізичними і юридичними особами.

3. Представником може бути особа, яка постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, а також не менш як п'ятирічний досвід роботи у сфері охорони прав на сорти рослин, пройшла атестацію і одержала свідоцтво представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

{ Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

4. Не можуть бути представниками працівники державної системи охорони прав на сорти рослин.

5. Держветфітослужба веде Реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин. Представнику, внесеному до Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, присвоюється реєстраційний номер.

6. Держветфітослужба забезпечує публікацію відомостей Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин в офіційному виданні Держветфітослужби. Відомості щодо представника, який працює за наймом, зобов'язана подавати особа, яка уклала з ним трудовий договір.

7. Представник має особисту печатку із зазначенням свого прізвища та реєстраційного номера, а також розрахунковий та інші рахунки в установах банків на території України.

8. Представник діє за дорученням особи, яку він представляє. Доручення засвідчується договором або довіреністю.

Повноваження представника можуть бути засвідчені також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу охоронного документа на сорт рослин, якщо вона підписана заявником.

9. Держветфітослужба не несе відповідальності за дії представника з надання допомоги та послуг, пов'язаних з охороною прав на сорти рослин.

Права представника

10. Представник є незалежним під час виконання професійних обов'язків і керується у своїй діяльності законодавством та цим Положенням.

11. Представник має право згідно із законодавством за дорученням особи, яку він представляє, вчиняти всі необхідні дії у відносинах з органами виконавчої влади, а також судами, банками, іншими фізичними і юридичними особами, зокрема:

підписувати заяви, клопотання, описи тощо;

подавати та отримувати матеріали, що стосуються охоронних документів на сорти рослин;

здійснювати платіжні операції;

вносити зміни до матеріалів заявки на сорти рослин;

відкликати заявки на видачу охоронних документів на сорти рослин;

вносити доповнення, заперечення до заявки на сорти рослин, подавати скарги;

вживати заходів для підтримання чинності патенту на сорти рослин;

проводити наукові дослідження, у тому числі патентні;

представляти інтереси власників прав на сорти рослин в органах виконавчої влади, судах тощо.

12. Представник має право визначати порядок ознайомлення з інформацією, яка є предметом його професійних, ділових та інших інтересів, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлювати для неї систему захисту, якщо інше не обумовлено законодавством та дорученням особи, яку він представляє.

13. Представник має право за погодженням з особою, яку він представляє, передавати свої повноваження іншому представнику, якщо інше не передбачено дорученням, з повідомленням про це Держветфітослужби.

14. Представник має право займатися своєю діяльністю індивідуально або разом з іншими представниками, створювати патентні агентства, фірми, бюро, контори тощо з правами юридичної особи, а також працювати за наймом.

Обов'язки представника

15. Представник зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки і дотримуватися вимог законодавства, захищати інтереси особи, яку він представляє.

16. Представник зобов'язаний зберігати в таємниці відомості, отримані ним під час виконання своїх професійних обов'язків, зокрема стосовно суті порушених особою, яку він представляє, питань, консультацій, порад, роз'яснень тощо.

17. Представник зобов'язаний відмовитися від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути використані у справі, з питань якої він уже представляв або консультував іншу особу з протилежних інтересів і спір не був розв'язаний.

Набуття та припинення права на зайняття діяльністю представника у справах сортів рослин

18. Атестацію та реєстрацію представників здійснює Держветфітослужба. Для проведення цієї роботи утворюються атестаційна та апеляційна комісії.

Атестаційна комісія затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає екзаменаторів, приймає рішення про допуск осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах сортів рослин (далі - кандидати у представники), до екзаменів та проведення їх атестації.

Апеляційна комісія розглядає скарги кандидатів у представники на рішення атестаційної комісії, здійснює контроль за дотриманням представниками вимог законодавства та цього Положення.

{ Абзац четвертий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

19. Атестаційна та апеляційна комісії діють відповідно до положень, які затверджуються головою Держветфітослужби. Організаційне забезпечення діяльності цих комісій покладається на Держветфітослужбу.

20. За проведення атестації кандидатів у представники вноситься плата, розмір якої визначається Держветфітослужбою.

21. Кандидат у представники подає до Держветфітослужби заяву про проведення атестації, складену за зразком згідно з додатком 1, копію диплома про вищу освіту, витяг з трудової книжки, інформацію про особливості, обсяг та ефективність роботи у сфері охорони прав на сорти рослин, довідку про внесення плати за атестацію, а також інші документи (за бажанням кандидата), що свідчать про рівень його професійних знань.

22. Особи, які успішно склали екзамени, атестуються як представники. Рішення атестаційної комісії затверджує голова Держветфітослужби.

Дані про представника вносяться до Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин. Представнику з питань інтелектуальної власності на сорти рослин видається свідоцтво за зразком згідно з додатком 2.

23. Особа, яка не склала кваліфікаційних екзаменів, має право на складання їх повторно через рік.

24. Рішення атестаційної комісії про відмову в атестації може бути оскаржене в місячний термін до апеляційної комісії Держветфітослужби. Апеляційна комісія приймає відповідне рішення в місячний термін з дати отримання скарги.

Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене голові Держветфітослужби, висновок якого є остаточним.

25. Особа, атестована як представник, подає до Держветфітослужби заяву про внесення її до Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин та про видачу свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин за зразком згідно з додатком 3.

Зазначена заява повинна бути подана не пізніше ніж за рік з дати прийняття рішення атестаційною комісією. Якщо заяву не подано у цей термін, заінтересована особа повинна пройти атестацію повторно.

26. За реєстрацію та видачу свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин сплачується збір, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України.

27. Право на зайняття діяльністю представника виникає з дати внесення даних до Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

Порядок ведення Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин визначається положенням, яке затверджується головою Держветфітослужби.

28. За порушення вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин і цього Положення рішенням Держветфітослужби до представника можуть бути застосовані такі заходи, як попередження, тимчасове (на період до одного року) припинення дії або анулювання свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

29. Свідоцтво представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин може бути анульоване у разі:

надходження до Держветфітослужби відомостей про надання представником недостовірної інформації про себе;

подання клопотання представника про анулювання свідоцтва;

втрати представником громадянства України;

виїзду представника на постійне місце проживання за межі України;

обмеження судом дієздатності або визнання представника недієздатним;

допущення систематичних або грубих порушень представником вимог актів законодавства про охорону прав на сорти рослин та цього Положення.

Анулювання свідоцтва тягне за собою припинення права на зайняття діяльністю представника.

Громадські об'єднання представників

30. Представники можуть об'єднуватися у громадські організації згідно із законодавством.

Додаток 1 до Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин
Зразок 
Голові Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби

ЗАЯВА

Відповідно до  Положення  про  представників  з  питань 
інтелектуальної власності на сорти рослин,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від ___________ 2002 р. N ___, прошу атестувати мене як
представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

Про себе повідомляю:

прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
__________________________________________________________________ 
громадянство ________________________________________________ __________________________________________________________________
дата народження _____________________________________________
постійне місце проживання ___________________________________ __________________________________________________________________

освіта (назва вищого навчального закладу і рік закінчення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Досвід практичної роботи у сфері охорони прав на сорти рослин __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ----------------------------------------------------------------- | Зміст роботи | Документи, що Період роботи | (із зазначенням | підтверджують | підприємства, установи, | стаж роботи ------------------------| організації та місця їх | початок | закінчення | розташування) | -----------+------------+-------------------------+--------------- -----------+------------+-------------------------+---------------

... -----------+------------+-------------------------+--------------- ------------------------------------------------------------------ Знання іноземних мов ________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Місце роботи, посада ________________________________________ __________________________________________________________________ Адреса, телефон, телекс, факс _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Відомості про паспорт _______________________________________ __________________________________________________________________ (серія, номер, коли і ким виданий) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

До заяви додаю:

1) копію диплома про вищу освіту на ___ арк.;

2) витяг з трудової книжки на __ арк.;

3) інформацію про особливості, обсяг та ефективність моєї роботи у сфері охорони прав на сорти рослин на ___ арк.;

4) довідку про внесення плати за атестацію у розмірі ________ гривень;

5) __________________________________________________________ 
(інші документи, за бажанням кандидата)
_______________________
(підпис)
___ ___________ 200_ р.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Додаток 2 до Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин
Зразок 
Державний Герб України
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба

СВІДОЦТВО

представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин ______________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

внесений(а) до Реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

"___" ____________ 200_ р. за N _______ 

Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

___ ____________ 200_ р. 

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Додаток 3 до Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин
Зразок 
Голові Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби

ЗАЯВА

На підставі рішення атестаційної комісії Держветфітослужби 
від "___" __________ 200_ р. N _____ прошу зареєструвати мене як
представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин та
видати свідоцтво представника з питань інтелектуальної власності
на сорти рослин.

Про себе повідомляю:

прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
__________________________________________________________________ 
громадянство ________________________________________________
дата народження _____________________________________________
постійне місце проживання ___________________________________
Адреса, телефон, телекс, факс _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Мова (мови), якою(ими) буду вести листування з іноземними
заявниками _______________________________________________________
Місце роботи, посада ________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

До заяви додаю:

1) копію рішення атестаційної комісії Держветфітослужби

2) документ  про  сплату збору за реєстрацію та видачу 
свідоцтва у розмірі _________ гривень

___ ____________ 200 _ р. ___________________
(підпис)

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183

УМОВИ дотримання законних інтересів власника сорту рослин у разі обмеження його виключного права

1. Ці умови поширюються на власників господарств (уповноважені ним органи), що розмножують у своєму господарстві для власних потреб зібраний матеріал, отриманий ними у своєму господарстві вирощуванням сорту рослин, що охороняється, за умови його належності до ботанічних родів і видів, зазначених у частині другій статті 47 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) (далі - власник господарства).

2. Власник господарства може:

розмножувати зібраний матеріал сорту для власних потреб без порушення законних інтересів власника сорту на земельній ділянці, розмір якої не обмежується;

доводити зібраний матеріал сорту до посівних кондицій для власного користування або через надання послуг.

3. Власник господарства, який розмножує сорт рослин, що охороняється, на площі, яка не перевищує площу, необхідну для виробництва 92 тонн зернових, не сплачує винагороди власникові сорту. Розрахунок цієї площі проводиться виходячи з перерахунку усередненого валового збору з 1 гектара насіння пшениці м'якої озимої в регіоні, в якому розташоване господарство, за 5 попередніх років.

Інші власники господарств, які розмножують сорт, що охороняється, для власних потреб на площі, що перевищує площу, визначену абзацом першим цього пункту, сплачують власнику сорту, за взаємною угодою, винагороду, нижчу від тієї, що сплачується згідно з ліцензійною угодою за розмноження того ж сорту в тому ж регіоні.

4. Контроль за дотриманням цих Умов здійснює Держветфітослужба.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1154 ( 1154-2007-п )

ПОРЯДОК сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин

{ У тексті Порядку слова "Держсортслужба" і "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено відповідно словами "заклад експертизи" і "Казначейство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин (далі - збори).

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ).

3. У разі коли від імені Уряду України укладено договір про сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, яким визначено інший порядок сплати зборів, застосовуються положення такого договору.

4. Збори сплачуються до державного бюджету.

Розміри зборів установлюються в національній валюті згідно з додатком.

Фізичні особи, що постійно проживають за межами України та юридичні особи, що розташовані за межами України (нерезиденти), можуть сплачувати збори у національній валюті, в євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору.

До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.

4-1. У разі коли заявником (заявниками) чи володільцем патенту або власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту є неприбуткова установа та організація, що фінансується з державного бюджету, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, сплачується в обсязі 10 відсотків встановленого розміру, за винятком зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що сплачуються в обсязі 5 відсотків встановленого розміру.

{ Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 331 ( 331-2008-п ) від 09.04.2008 }

5. Сплата зборів здійснюється через банківські установи.

Кошти від зборів, що сплачуються в національній валюті, зараховуються на рахунок з обліку власних надходжень уповноваженого закладу експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин (далі - заклад експертизи), відкритий в органах Державної казначейської служби за бюджетною програмою, за якою здійснюється фінансове забезпечення діяльності закладів експертизи в системі охорони прав на сорти рослин. { Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Кошти від зборів, що сплачуються в євро чи доларах США, зараховуються на валютний рахунок закладу експертизи, відкритий в установі банку. Гривневий еквівалент валютних надходжень зараховується протягом трьох робочих днів на рахунок з обліку власних надходжень закладу експертизи, відкритий в Казначействі. { Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Відомості про реквізити рахунка закладу експертизи, відкритого для зарахування коштів від зборів, оприлюднює Держветфітослужба в офіційному бюлетені "Охорона прав на сорти рослин. { Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

6. Заклад експертизи веде облік документів про сплату зборів та здійснює контроль за сплатою відповідно до вимог цього Порядку. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

7. Документом про сплату збору є копія платіжного доручення з відміткою установи банку або відповідна квитанція. У документі про сплату збору зазначаються ім'я (найменування) платника збору, вид збору, сума сплаченого збору, а також номер заявки (у разі наявності) або номер патенту чи свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин, назва країни платника збору - нерезидента. У разі коли збір сплачено в євро чи доларах США, зазначається курс євро чи долара США за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору.

8. У разі сплати збору в більшому розмірі кошти від збору за клопотанням його платника можуть бути зараховані в рахунок збору, який платник повинен внести за вчинення іншої дії.

Повернення коштів платнику збору в разі сплати збору в більшому розмірі чи з порушенням вимог цього Порядку здійснюється в установленому порядку.

9. Документ про сплату збору за подання заявки на сорт рослин повинен надійти до Держветфітослужби разом із заявкою.

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

10. Документ про сплату збору за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин за перший рік повинен надійти до закладу експертизи протягом двох місяців після отримання заявником експертного висновку про позитивні результати формальної експертизи.

Документ про сплату такого збору за кожний наступний рік повинен надійти до закладу експертизи протягом двох місяців після отримання звіту про результати експертизи за попередній рік.

У разі проведення досліджень складних гібридів збір сплачується окремо за експертизу кожної складової гібриду. Загалом збір не повинен перевищувати трикратного розміру збору за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин.

11. Документ про сплату збору за експертизу на придатність на поширення сорту в Україні за перший рік повинен надійти до закладу експертизи протягом двох місяців після отримання заявником експертного висновку про позитивні результати формальної експертизи.

Документ про сплату такого збору за кожний наступний рік повинен надійти до закладу експертизи протягом двох місяців після отримання звіту про результати досліджень за попередній рік.

12. Документ про сплату збору за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин повинен надійти до закладу експертизи протягом трьох місяців від дати надходження до заявника повідомлення про рішення про державну реєстрацію.

13. Документ про сплату збору за видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин та завіреної копії патенту на сорт рослин повинен надійти до закладу експертизи за три дні до видачі таких копій.

14. Документ про сплату збору за внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин за ініціативою особи, якій належать ці права, повинен бути поданим до закладу експертизи одночасно з клопотанням про внесення таких змін.

15. Документ про сплату збору за внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт, повинен бути поданим до закладу експертизи одночасно з клопотанням.

16. Документ про сплату річного збору за перший рік підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) повинен надійти до закладу експертизи протягом останніх чотирьох місяців року державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або перших чотирьох місяців поточного року.

Документ про сплату такого збору за кожний наступний рік повинен надійти до закладу експертизи протягом останніх чотирьох місяців поточного календарного року.

Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) може бути сплачено протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. В цьому разі розмір збору збільшується на 50 відсотків, а документ про його сплату повинен бути надісланий до закладу експертизи протягом зазначених 12 місяців.

17. Документ про сплату річного збору за перший рік підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин повинен надійти до закладу експертизи протягом останніх чотирьох місяців року державної реєстрації сорту або перших чотирьох місяців поточного року.

Документ про сплату такого збору за кожний наступний рік повинен надійти до закладу експертизи протягом останніх чотирьох місяців поточного календарного року.

Збір за підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин може бути сплачено протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. В цьому разі документ про його сплату повинен бути надісланий до закладу експертизи протягом зазначених 12 місяців.

18. Документ про сплату збору за подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ), та за поновлення строку їх вчинення повинен надійти до закладу експертизи разом з клопотанням.

19. З рахунку, відкритого для обліку власних надходжень, заклад експертизи здійснює перерахування коштів підвідомчим установам і організаціям. Перерахування здійснюється на підставі платіжних доручень закладу експертизи виходячи з фактичних надходжень коштів та однієї групи власних надходжень за відповідною бюджетною програмою.

20. Заклад експертизи подає щокварталу Мінагрополітики звіт про надходження і використання коштів, що надійшли від сплати зборів, за формою, затвердженою Казначейством.

{ Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019, N 489 ( 489-2021-п ) від 19.05.2021 }

21. Мінагрополітики подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку до 10 лютого року, що настає за звітним, звіт про надходження і використання коштів, що надійшли від сплати зборів, за формою, затвердженою Казначейством.

{ Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019, N 489 ( 489-2021-п ) від 19.05.2021 { Порядок в редакції Постанови КМ N 1154 ( 1154-2007-п ) від 19.09.2007 }

Додаток до Порядку

РОЗМІРИ зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин

------------------------------------------------------------------
|         Види зборів          |Розмір зборів,|
|                         |  гривень  |
|-------------------------------------------------+--------------|
| 1. За подання заявки на сорт рослин       |     1300|
|-------------------------------------------------+--------------|
| 2. За проведення кваліфікаційної експертизи   |       |
|  заявки на сорт рослин (за перший і кожний  |       |
|  наступний рік):               |       |
|                         |       |
|   визначення відповідності сорту критеріям  |     1900|
|  відмінності, однорідності та стабільності  |       |
|  в експертних закладах Держветфітослужби   |       |
|                         |       |
|   визначення відповідності сорту критеріям  |      210|
|  відмінності, однорідності та стабільності  |       |
|  безпосередньо у заявника           |       |
|                         |       |
|  експертиза на придатність на поширення сорту |     4070|
|-------------------------------------------------+--------------|
| 3. За виникнення майнового права        |      500|
|  інтелектуальної власності на поширення    |       |
|  сорту                    |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
| 4. За видачу завіреної копії свідоцтва про   |      200|
|  державну реєстрацію сорту рослин       |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
| 5. За видачу завіреної копії патенту на сорт  |      500|
|  рослин                    |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
| 6. За внесення змін до Реєстру патентів щодо  |      600|
|  майнових прав інтелектуальної власності   |       |
|  на сорт за ініціативою особи, якій      |       |
|  належать такі права             |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
| 7. За внесення змін до Реєстру сортів за    |      600|
|  ініціативою особи, якій належать права на  |       |
|  сорт                     |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
| 8. За підтримання чинності майнових прав    |       |
|  інтелектуальної власності на сорт рослин   |       |
|  (чинності патенту):             |       |
|                         |       |
|    за перший рік               |      400|
|                         |       |
|    за другий рік               |      450|
|                         |       |
|    за третій рік               |      550|
|                         |       |
|    за четвертий рік             |      650|
|                         |       |
|    за п'ятий рік               |      800|
|                         |       |
|    за шостий рік               |      950|
|                         |       |
|    за сьомий рік               |     1100|
|                         |       |
|    за восьмий рік              |     1300|
|                         |       |
|    за дев'ятий рік              |     1600|
|                         |       |
|    за десятий і кожний наступний рік     |     1900|
|-------------------------------------------------+--------------|
| 9. За підтримання чинності виключного права   |       |
|  володільця патенту в разі подання до     |       |
|  Держветфітослужби заяви про готовність    |       |
|  надати дозвіл будь-якій особі на       |       |
|  використання сорту (відкриту ліцензію) та  |       |
|  її офіційну публікацію:           |       |
|                         |       |
|    за перший рік               |      200|
|                         |       |
|    за другий рік               |      225|
|                         |       |
|    за третій рік               |      275|
|                         |       |
|    за четвертий рік             |      325|
|                         |       |
|    за п'ятий рік               |      400|
|                         |       |
|    за шостий рік               |      475|
|                         |       |
|    за сьомий рік               |      550|
|                         |       |
|    за восьмий рік              |      650|
|                         |       |
|    за дев'ятий рік              |      800|
|                         |       |
|    за десятий і кожний наступний рік     |      950|
|-------------------------------------------------+--------------|
| 10. За підтримання чинності майнових прав    |       |
|   інтелектуальної власності на поширення   |       |
|   сорту рослин:                |       |
|                         |       |
|    за перший - п'ятий рік          |      350|
|                         |       |
|    за шостий - десятий рік          |      900|
|                         |       |
|    за одинадцятий - п'ятнадцятий рік     |     2000|
|                         |       |
|    за шістнадцятий і кожний подальший рік  |     2500|
|-------------------------------------------------+--------------|
| 11. За подання клопотання про вчинення     |      500|
|   будь-яких дій, пов'язаних з розглядом    |       |
|   заявки, визначених Законом України "Про   |       |
|   охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 )  |       |
|   (частина третя статей 16 і 22, частина   |       |
|   п'ята статті 25, частина восьма статті   |       |
|   26, частини п'ята і дев'ята статті 28,   |       |
|   частина друга статті 30, частина      |       |
|   четверта статті 35, частина шоста      |       |
|   статті 40)                 |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
| 12. За поновлення строку вчинення будь-яких   |     1000|
|   дій, пов'язаних з розглядом заявки,     |       |
|   визначених Законом України "Про охорону   |       |
|   прав на сорти рослин" ( 3116-12 )      |       |
|   (частина восьма статті 26, частина     |       |
|   шоста статті 27, частина п'ята статті    |       |
|   28, частина друга статті 30)        |       |
------------------------------------------------------------------ 

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 121 ( 121-2003-п ) від 29.01.2003, N 673 ( 673-2007-п ) від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ N 1154 ( 1154-2007-п ) від 19.09.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183

ПЕРЕЛІК родів і видів рослин, на сорти яких поширюється право власника сорту у період до 2006 року

Баклажан        Solanum melongena L. 
Буряки городні Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.
conditiva Alef.
Буряки цукрові Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.
altissima Doell.
Диня Cucumis melo L.
Жито Secale cereale L.
Кавун Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.
et Nakai
Капуста білокачанна Brassica oleraceae L. convar.
capitata (L.) Alef. var. alba DC.
Капуста червонокачанна Brassica oleraceae L. convar.
capitata (L.) Alef. var.
capitata L. f. rubra (L.) Thell.
Капуста цвітна Brassica oleraceae L. convar.
botrytis (L.) Alef. var. botrytis
Картопля Solanum tuberosum L.
Кукурудза Zea mays L.
Морква Daucus carota L.
Огірок Cucumis sativus L.
Перець солодкий Capsicum spec.
Помідор Lycopersicon esculentum Mill.
Просо Panicum miliaceum L.
Пшениця м'яка Triticum aestivum L.
Пшениця тверда Triticum durum Desf.
Рис Oryza sativa L.
Соняшник Helianthus annuus L.
Соя Glycine max. (L.) Merr.
Тритикале Triticosecale Wittmack
Ячмінь Hordeum vulgare L. sensu lato

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183

ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 806 ( 806-93-п ) "Про перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 47).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1993 р. N 884 ( 884-93-п ) "Про перелік послуг Держпатенту і Державної комісії по випробуванню та охороні сортів рослин Міністерства сільського господарства і продовольства, пов'язаних із забезпеченням прав на сорти рослин, та розміри їх оплати" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 61).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1994 р. N 481 ( 481-94-п ) "Про доповнення переліку послуг, пов'язаних із забезпеченням прав на сорти рослин, та розміри їх оплати, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1993 р. N 884" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 269).

4. Пункт 12 змін, що вносяться до деяких рішень Уряду України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. N 621 ( 621-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 361).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р. N 2085 ( 2085-98-п ) "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 806" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1942).