Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1010
Прийняття: 08.08.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2007 р. № 1010
Київ

Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

{Додатково див. Постанову КМ № 458 від 22.05.2019}

Відповідно до статті 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

Затвердити Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26





ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. № 1010
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 518)

ПОРЯДОК
надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

{У тексті Порядку слово “інвалідів” (крім офіційного найменування “Фонд соціального захисту інвалідів”) замінено словами “осіб з інвалідністю”; слова “громадська організація інвалідів” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “громадська організація осіб з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі; слова “Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим” в усіх відмінках замінено словами “орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

{У тексті Порядку, крім абзацу другого пункту 3, слово “Мінсоцполітики” замінено словом “Нацсоцслужба” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 560 від 02.06.2021}

1. Цей Порядок визначає механізм надання підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, дозволу на право користування пільгами з оподаткування (далі - дозвіл), відмови у його наданні чи скасування дозволу Нацсоцслужби або обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення.

2. Дозвіл підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю (далі - підприємства, організації), надається за умови їх відповідності таким критеріям:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 02.06.2021}

1) кількість осіб з інвалідністю, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу;

2) фонд оплати праці осіб з інвалідністю, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;

3) сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (надання послуг).

Зазначений критерій застосовується для надання дозволу згідно з пунктом 197.6 статті 197 та абзацом першим пункту 8 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України;

{Підпункт 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 49 від 11.02.2015}

4) розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості осіб з інвалідністю, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, повинен бути не менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

5) виконання підприємствами, організаціями рішень Нацсоцслужби та обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше).

{Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 19.02.2020}

3. Для отримання дозволу підприємство, організація подає до обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення:

заяву громадської організації осіб з інвалідністю (далі - засновник) про надання підприємству, організації дозволу за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю або громадська організація осіб з інвалідністю, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів;

{Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 19.02.2020}

довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю на підприємстві, в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період;

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 991 від 15.09.2021}

копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

бізнес-план діяльності підприємства;

{Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов’язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією;

довідку про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період;

копії податкових та фінансових звітів (податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, інформацію про суми податкових пільг, баланс підприємства, організації (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний (податковий) період).

{Абзац десятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 560 від 02.06.2021}

Зазначений перелік документів для отримання дозволу є вичерпним.

4. Строк подання документів підприємством, організацією:

які мали дозвіл, - не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу;

які не мали дозволу, - не пізніше ніж за один місяць до початку кварталу, з якого підприємство, організація планує отримати дозвіл.

5. Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення розглядають подані підприємством, організацією документи та приймають відповідне розпорядження протягом строку, визначеного пунктом 7 цього Порядку.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 11.02.2015}

6. Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення можуть проводити перевірку достовірності інформації, що міститься в поданих підприємством, організацією документах, у межах строків, визначених пунктом 7 цього Порядку.

7. Обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення:

протягом 15 робочих днів з дня надходження документів підприємства, організації, але не менш як за 15 робочих днів до початку кварталу, з якого підприємство, організація планує отримати дозвіл, приймають розпорядження про доцільність надання або відмови в наданні, скасування дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік дохід, який враховується під час визначення об’єкта оподаткування, в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої відповідно до законодавства станом на 1 січня поточного року (далі - 8400 розмірів мінімальної заробітної плати), і протягом трьох робочих днів надсилають Нацсоцслужбі відповідне розпорядження, висновок-пропозицію та документи;

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 49 від 11.02.2015}

протягом 30 робочих днів з дня надходження документів підприємства, організації приймають розпорядження про надання або відмову в наданні, скасування дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік дохід, який враховується під час визначення об’єкта оподаткування, в обсязі менш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 49 від 11.02.2015}

8. Нацсоцслужба протягом 30 робочих днів з дня надходження розпорядження, висновку-пропозиції та документів підприємства, організації приймає рішення про надання або відмову в наданні, скасування дозволу підприємству, організації, що отримали за попередній звітний (податковий) рік дохід, який враховується під час визначення об’єкта оподаткування, в обсязі більш як 8400 розмірів мінімальної заробітної плати, вирішує спірні питання, веде облік підприємств, організацій, яким надано, відмовлено в наданні, скасовано дозволи.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 11.02.2015}

9. Строк дії дозволу може становити квартал, півріччя, три квартали, рік.

Рішення про надання дозволу на строк менше року може прийматися Нацсоцслужбою, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення у разі:

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо надання дозволу на строк менше року;

виявлення на підприємстві, в організації простроченої заборгованості із виплати заробітної плати.

10. У дозволі зазначається найменування підприємства, організації, на які поширюється пільговий режим оподаткування.

11. Рішення про відмову в наданні дозволу приймається Нацсоцслужбою, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення у разі:

подання підприємством, організацією документів не в повному обсязі;

виявлення недостовірних даних у поданих підприємством, організацією документах;

невиконання підприємством, організацією вимог пункту 2 цього Порядку.

12. Рішення про скасування дозволу, строк дії якого не закінчився, приймається Нацсоцслужбою у разі:

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо скасування дозволу;

надходження подання відповідних органів ДПС та інших державних органів про порушення підприємством, організацією податкового та митного законодавства, законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю;

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020}

неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значущості за результатами проведеного Нацсоцслужбою, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення аналізу соціально-економічних показників діяльності підприємства, організації;

ліквідації засновника, підприємства, організації.

13. Нацсоцслужба, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення повідомляють у семиденний строк підприємства, організації про прийняті рішення щодо надання або відмови в наданні, скасування дозволу.

14. Нацсоцслужба, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення аналізують діяльність підприємств, організацій, яким надано дозвіл, забезпечують здійснення контролю відповідно до повноважень, визначених законодавством.

15. Підприємства, організації мають право на оскарження рішення про відмову в наданні або скасування дозволу у встановленому законодавством порядку.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 518 від 17.07.2013}