Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 545
Прийняття: 05.09.2013
Видавники: Міністерство соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2013  № 545


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2013 р.
за № 1620/24152

Деякі питання надання державної допомоги підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 1167 від 02.12.2015
№ 672 від 30.09.2020}

Відповідно до пунктів 3, 9, 12 та 12-1 Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70 (зі змінами), та з метою вдосконалення механізму надання фінансової допомоги та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 672 від 30.09.2020}

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Зміни до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 6 вересня 2010 року № 270, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 954/18249 (зі змінами) (далі - Інструкція).

{Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 672 від 30.09.2020}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 672 від 30.09.2020}

3. Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів (М. Шамбір) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики Л. Дроздову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова виконавчого комітету
всеукраїнської спілки
громадських організацій
«Конфедерація громадських організацій
інвалідів України»

Президент Національного комітету
спорту інвалідів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

В.о. Міністра доходів і зборів України

Заступник Міністра освіти і науки України –
керівник апарату

Перший заступник
Міністра фінансів України

М.Ю. Бродський

В. Карпенко


В. Сушкевич
О. МірошниченкоС.М. Кондрюк

В.С. Левицький


О. Дніпров


А. Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
05.09.2013 № 545


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2013 р.
за № 1620/24152

ЗМІНИ
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 6 вересня 2010 року № 270, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 954/18249 (зі змінами)

1. У розділі ІІ:

1.1. У пункті 2.2:

абзаци п’ятий та шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - п’ятнадцятий вважати абзацами п’ятим - тринадцятим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за попередній рік та останній звітний період (у разі наявності);".

1.2. Пункт 2.16 викласти в такій редакції:

"2.16. У разі звернення заявників-роботодавців, які засновані громадськими організаціями інвалідів, за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів) один примірник із трьох поданих примірників документів разом з відомостями, зазначеними у пункті 2.14 цього розділу Інструкції, відділення Фонду надсилає Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для підготовки останніми висновку-пропозиції стосовно доцільності надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики (далі - висновок-пропозиція). Зазначений пакет документів залишається у Міністерстві соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраціях.

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження пакета документів від відділення Фонду визначають доцільність надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики та протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення надсилають висновок-пропозицію Міністерству соціальної політики України, його копії - відділенню Фонду, Фонду та заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів.

Відділення Фонду протягом трьох робочих днів з дати надходження копії висновку-пропозиції надсилає її разом з іншими двома примірниками поданих документів заявника-роботодавця та відомостями, зазначеними в пункті  2.14 цієї Інструкції, до Фонду.

Фонд у разі наявності коштів на здійснення видатків на відповідні заходи протягом п’яти робочих днів з дати надходження документів від відділення Фонду надсилає Міністерству соціальної політики України один примірник поданих документів і копію висновку-пропозиції.

Міністерство соціальної політики України  протягом десяти робочих днів з дати надходження документів від Фонду з урахуванням відповідного висновку-пропозиції приймає рішення про доцільність надання фінансової допомоги та цільової позики заявнику-роботодавцю, який заснований громадською організацією інвалідів, або відмову в її наданні. Пакет документів, отриманий від Фонду, залишається у Міністерства соціальної політики України.

Міністерство соціальної політики України протягом семи робочих днів після прийняття рішення надсилає дві його копії Фонду, який передає одну копію разом з пакетом поданих документів до відділення Фонду, а другу його копію без пакета поданих документів - до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.".

1.3. Пункт 2.23 викласти в такій редакції:

„2.23. Відділення Фонду інформує заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, про результати розгляду його заяви та надсилає копію рішення Міністерству соціальної політики України про доцільність надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду протягом 10 робочих днів після отримання такого рішення.

За зверненням заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, але не пізніше 10 робочих днів з дати отримання ним письмового повідомлення про результати розгляду його заяви відділенням Фонду укладається із ним договір про надання фінансової допомоги та цільової позики.

Відділення Фонду протягом 10 робочих днів з дати підписання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики із заявником-роботодавцем, заснованим громадською організацією інвалідів, надсилає його копії до Фонду і Міністерству соціальної політики України , а також інформує про це у письмовій формі Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

Якщо протягом 10 робочих днів заявником не підписано договір, відділення Фонду за погодженням Фонду може продовжити строк укладання договору (за наявності поважних причин), про що повідомляє Міністерство соціальної політики України, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.”.

2. У розділі ІІІ:

2.1. У пункті 3.3 слово „Комісії” замінити словами „Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”.

2.2. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

„3.6. У разі виникнення необхідності зміни даних, затверджених рішенням Міністерства соціальної політики України, Фонд за наявності письмового звернення від відділення Фонду, до якого звернувся заявник-роботодавець, який заснований громадською організацією інвалідів, звертається з відповідним обґрунтуванням до Міністерства соціальної політики України  щодо прийняття рішення про внесення змін до раніше затверджених проектів заявників-роботодавців, які засновані громадськими організаціями інвалідів.

Міністерство соціальної політики України протягом 15 робочих днів з дати надходження документів від Фонду інформує його про прийняте рішення.”.

3. У розділі V:

3.1. У пункті 5.1 слова „Фонд, відділення Фонду, Комісія та регіональні комісії (у межах їх повноважень)” замінити словами „Фонд та відділення Фонду”.

3.2. В абзаці другому пункту 5.2 слова „та регіональною комісією” виключити.

3.3. В абзаці другому пункту 5.3 слова „соціального захисту інвалідів та Комісії (у межах її повноважень)” виключити.

4. У додатку 1 до Інструкції слова „органу праці та соціального захисту населення” замінити словами „структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації”.

5. У пункті 4 додатка 5 до Інструкції слова „Оренда пристосованих приміщень та спортивних споруд, у тому числі” замінити словами „Плата за отримані послуги з використання місць проведення заходу, оплата за користування спортивними спорудами та пристосованими приміщеннями, у тому числі:”.

6. У додатку 7:

6.1. Слова „регіональній комісії (у межах повноважень)” виключити.

6.2. Пункт 8 викласти в такій редакції:

„8. Виконання графіка створення робочих місць

Кількість робочих місць, які необхідно створити

Кількість фактично створених робочих місць

У тому числі працевлаштовано на них інвалідів

№ та дата наказу

П.І.Б.

Посада

про прийняття на роботу інвалідів

про звільнення з роботи інвалідів
".

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідівМ. Шамбір

{Форма Заяви громадської організації інвалідів про надання підприємству, організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування втратила чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 672 від 30.09.2020}