Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 363
Прийняття: 11.09.2015
Видавники: Міністерство інфраструктури України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2015  № 363


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2015 р.
за № 1162/27607

Про затвердження Змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

Відповідно до статті 55 Закону України «Про автомобільний транспорт» та з метою спрощення процедури оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 19 квітня 2013 року № 239), що додаються.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В.Ю. Шульмейстера.

Міністр

А.М. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Президент Асоціації
міжнародних автомобільних
перевізників України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Голови
Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
К.М. Ляпіна

Л.М. Костюченко

С.М. КондрюкД. Олійник

В.А. Балін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
11.09.2015  № 363


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2015 р.
за № 1162/27607

ЗМІНИ
до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

1. У пункті 1.6 розділу І:

1) абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«уповноважений орган – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.».

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.2:

в абзаці третьому слова «без урахування резерву» замінити словами «та за умови пред’явлення в пункті видачі дозволів усіх отриманих раніше дозволів на автомобільний транспортний засіб.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«У разі порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення уповноважена особа пред’являє заявку на виконання цього перевезення в довільній формі.

Під час оформлення та видачі дозволів на перевезення пасажирів або вантажів відповідних видів та країни на автомобільний транспортний засіб автомобільний перевізник повертає раніше отримані дозволи на цей автомобільний транспортний засіб з урахуванням випадків оформлення та видачі кількох дозволів одного виду та країни, якщо маршрут та порядок їх використання на території іноземної держави протягом одного конкретного перевезення потребує їх наявності.»;

2) пункт 3.8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.9 – 3.28 вважати пунктами 3.8 – 3.27 відповідно;

3) пункти 3.9 – 3.11 викласти в такій редакції:

«3.9. Міністерство інфраструктури України утворює Комісію з розгляду питань, пов’язаних з оформленням, видачею, обліком та аналізом ефективності використання дозволів на поїздку по територіях іноземних держав (далі – Комісія), у складі не менш як десяти членів з представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, уповноваженого органу, громадських і професійних об’єднань, асоціацій, а також представників підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України, які не здійснюють міжнародних автомобільних перевезень.

Для забезпечення прозорості розгляду питань, а також рівноправності у прийнятті рішень склад Комісії формується таким чином, щоб кількість представників державних органів, а також підприємств, установ, організацій, що входять до складу цієї Комісії, не перевищувала кількості представників громадських і професійних об’єднань, асоціацій.

Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії. Комісія скликається за рішенням голови Комісії або його заступника, але не рідше одного разу на місяць.

3.10. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення Комісії приймаються на засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюється протоколом та затверджується наказом Міністерства інфраструктури України, що оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3.11. Комісія на своїх засіданнях розглядає та приймає рішення з таких питань:

достатність забезпечення автомобільних перевізників – резидентів дозволами;

ефективність використання дозволів українськими автомобільними перевізниками;

введення додаткових обмежень тимчасового характеру у разі недостатнього залишку квоти дозволів певного виду, на завантаження, за екологічними параметрами автомобільного транспортного засобу, за повною масою автомобільного транспортного засобу, за видами перевезень до вирішення питання щодо виділення для України додаткової квоти зазначеного виду дозволів.»;

4) пункти 3.12 – 3.16 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.17 – 3.27 вважати відповідно пунктами 3.12 – 3.22;

5) у пункті 3.12 слово «три» замінити словом «п’ять»;

6) пункти 3.13 – 3.22 виключити.

3. Пункт 4.4 розділу IV виключити.

У зв’язку з цим пункт 4.5 вважати пунктом 4.4 відповідно.

4. Пункти 5.2 – 5.7 розділу V виключити.

У зв’язку з цим пункти 5.8 та 5.9 вважати пунктами 5.2 та 5.3 відповідно.

5. У тексті Порядку слова «Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті» у всіх відмінках замінити словами «уповноважений орган» у відповідних відмінках.

Заступник директора
Департаменту стратегічного
розвитку дорожнього ринку
та автомобільних перевезень –
начальник відділу розвитку
та регулювання ринку
автомобільних перевезень

С.С. Кубальська