Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Порядок
Номер: 757
Прийняття: 20.08.2004
Видавники: Міністерство транспорту України


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
20.08.2004  № 757
(у редакції наказу
Міністерства інфраструктури
України
11.09.2015 № 362)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за № 1076/9675

ПОРЯДОК
проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
№ 867 від 12.12.2005
Наказами Міністерства інфраструктури
№ 155 від 15.06.2011
№ 520 від 17.08.2012
№ 239 від 19.04.2013
№ 1031 від 20.12.2013
№ 362 від 11.09.2015
№ 257 від 26.07.2017
№ 199 від 04.05.2018}

{У тексті Порядку абревіатуру "СМАП" замінено абревіатурою "ДП "СМАП" згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 867 від 12.12.2005}

{У тексті Порядку та додатках до нього слова "ДП "СМАП" замінено словами "Укртрансінспекція України" у відповідних відмінках; слова "Державний департамент автомобільного транспорту", "Державний департамент автомобільного транспорту Міністерства транспорту України", "Державний департамент автомобільного транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України", "Міністерство транспорту України", "Міністерство транспорту та зв'язку України" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках; слова "Секретаріат ЄКМТ" в усіх відмінках замінено словами "Секретаріат МТФ" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 520 від 17.08.2012}

{У тексті Порядку слова «Комісія з розподілу» у всіх відмінках замінено словами «Конкурсна комісія» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», резолюцій Європейської Конференції Міністрів Транспорту (далі - ЄКМТ) (з 2008 року - Міжнародний транспортний форум (далі - МТФ)) та вимог Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ, підписаної міністрами транспорту країн - членів МТФ 28 травня 2015 року в м. Лейпциг (далі - Хартія Якості).

Цей Порядок встановлює процедуру розподілу та перерозподілу дозволів ЄКМТ із зазначенням у них переліку країн (за потреби), що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ (далі - право роботи до країни), їх оформлення, переоформлення, видачі міжнародним автомобільним перевізникам, анулювання, вилучення, обліку та порядок їх використання.

{Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про автомобільного перевізника та його менеджерів (управителів) з перевезень щодо відповідності його діяльності вимогам законодавства;

{Пункт 2 розділу  I  доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

бортовий журнал - документ за визначеною формою (додаток 1), який використовується разом з виданим автомобільному перевізнику дозволом ЄКМТ, містить інформацію про виконані міжнародні перевезення вантажів за таким дозволом у хронологічному порядку, у тому числі поїздки з вантажем і без вантажу, використовується для аналізу ефективності використання такого дозволу ЄКМТ і не є документом дозвільного характеру відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

дозвіл ЄКМТ - документ, який надає право на використання автомобільного транспортного засобу автомобільного перевізника - резидента для міжнародного автомобільного перевезення вантажу або проїзду без вантажу територією іноземних держав - членів ЄКМТ впродовж визначеного в ньому строку;

ЄКМТ-сертифікат виробника транспортного засобу - сертифікат відповідності транспортного засобу технічним вимогам та вимогам безпечності, передбаченим резолюціями ЄКМТ/МТФ щодо багатосторонньої квоти ЄКМТ у частині вимог до транспортного засобу, які можуть бути допущені до перевезень з використанням дозволів ЄКМТ;

{Пункт 2 розділу  I  доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

ЄКМТ-сертифікат придатності до експлуатації - сертифікат, передбачений резолюціями ЄКМТ/МТФ, щодо багатосторонньої квоти ЄКМТ, що підтверджує відповідність технічного стану і конструкції транспортного засобу вимогам резолюції ЄКМТ/МТФ щодо використання багатосторонньої квоти ЄКМТ та ЄКМТ-сертифіката виробника транспортного засобу;

{Пункт 2 розділу  I доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

менеджер (управитель) з перевезень - фізична особа, що відповідає за організацію і безпеку перевезень на підприємстві;

{Пункт 2 розділу  I доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

належний фінансовий стан - стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість автомобільного перевізника, що забезпечена основними засобами та оборотними активами;

{Пункт 2 розділу  I доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

свідоцтво професійної компетентності (СПК) - документ установленого зразка, що засвідчує кваліфікацію менеджерів (управителів) з перевезень, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, форма якого наведена в додатку 11 до Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 551, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за № 1454/23986 (із змінами);

{Пункт 2 розділу  I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про автомобільний транспорт».

3. Дозволи ЄКМТ використовуються під час перевезення вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав - членів ЄКМТ.

4. Міністерство інфраструктури України, отримавши від МТФ квоту дозволів ЄКМТ, передає їх у повному обсязі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, для подальшого їх оформлення та видачі автомобільним перевізникам згідно з розподілом, перерозподілом чи переоформленням дозволів ЄКМТ відповідно до цього Порядку.

II. Організація проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ

1. Розподіл дозволів ЄКМТ та прав роботи за дозволами ЄКМТ серед автомобільних перевізників-резидентів здійснюється на конкурсних засадах.

Рішення про оголошення конкурсу оформлюється наказом Міністерства інфраструктури України та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті із зазначенням строків проведення конкурсу.

2. Для організації приймання документів від автомобільних перевізників для участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ та проведення розподілу дозволів ЄКМТ, перерозподілу залишків дозволів ЄКМТ та їх переоформлення при Міністерстві інфраструктури України утворюється Конкурсна комісія для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ (далі - Конкурсна комісія).

3. До складу Конкурсної комісії входять представники Міністерства інфраструктури України, уповноваженого органу, громадських і професійних об’єднань (за згодою), а також представники підприємств, установ, організацій автомобільної галузі, що належать до сфери управляння Міністерства інфраструктури України, які не беруть участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ.

Склад Конкурсної комісії, не рахуючи голови Конкурсної комісії, формується з представників у рівній кількості від:

державних органів (Міністерство інфраструктури України) і уповноваженого органу;

підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України;

представників громадських і професійних об’єднань (за згодою).

Голова Конкурсної комісії є представником Міністерства інфраструктури України.

4. Кількість членів Конкурсної комісії повинна бути не менше ніж 10 осіб і не більше ніж 13 осіб.

5. Конкурсна комісія приймає в паперовому вигляді листи-повідомлення про участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ (далі - листи-повідомлення) (додаток 2) від автомобільних перевізників у період з 01 вересня до 15 вересня поточного року включно та передає до Міністерства інфраструктури України інформацію про отримані листи-повідомлення за кожний день в розрізі автомобільних перевізників для оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

Листи-повідомлення, надіслані після 15 вересня поточного року, не розглядаються.

6. Функції Конкурсної комісії:

приймання листів-повідомлень від автомобільних перевізників для участі в конкурсі в установлені строки відповідно до пункту 5 цього розділу;

приймання електронних анкет на участь у конкурсі для отримання дозволів ЄКМТ (далі - електронна анкета) (додаток 3) від автомобільних перевізників для участі в конкурсі в установлені пунктом 7 цього розділу строки;

приведення електронних анкет до єдиної зведеної таблиці автомобільних перевізників, які виявили бажання взяти участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ (далі - єдина зведена таблиця автомобільних перевізників);

здійснення заходів з перевірки достовірності інформації, поданої автомобільними перевізниками для участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ;

зберігання прийнятих від автомобільних перевізників листів- повідомлень;

опрацювання інформації, наданої компетентними органами України та іноземних країн щодо фактів використання автомобільними перевізниками підроблених дозволів ЄКМТ;

формування проектів розподілу, перерозподілу, переоформлення або анулювання дозволів ЄКМТ, які затверджуються наказом Міністерства інфраструктури України.

7. Конкурсна комісія приймає електронні анкети від автомобільних перевізників у період з 01 до 31 жовтня поточного року включно та передає до Міністерства інфраструктури України інформацію про кількість поданих для участі в конкурсі автомобільних транспортних засобів за кожний день приймання в розрізі автомобільних перевізників для оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

Конкурсна комісія здійснює заходи з перевірки достовірності інформації, поданої автомобільними перевізниками для участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ, щодо:

реєстрації суб’єкта господарювання;

відомостей про менеджера(ів) (управителя(ів)) транспортом на підприємстві;

відомостей про автомобільного перевізника;

відомостей про транспортні засоби автомобільного перевізника;

фінансового стану автомобільного перевізника.

8. Конкурсна комісія скликається за рішенням голови Конкурсної комісії або його заступника, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Конкурсної комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

9. Конкурсна комісія на своїх засіданнях:

розглядає інформацію, яка міститься у зведеній таблиці стосовно автомобільних перевізників, що подали електронні анкети для участі у конкурсі, про кількість поданих на конкурс автомобільними перевізниками транспортних засобів і кількість прийнятих для участі у конкурсі транспортних засобів;

приймає рішення щодо перевірки та встановлення вихідних даних, які будуть використовуватись у формулах відповідно до пунктів 3 та 5 розділу IV цього Порядку;

приймає рішення щодо недопущення до участі в конкурсі транспортного засобу, інформація щодо якого є недостовірною;

приймає рішення щодо недопущення до участі у конкурсі автомобільних перевізників, які не відповідають вимогам цього Порядку;

приймає рішення щодо недопущення до участі у конкурсі на наступний рік автомобільного перевізника у разі використання підроблених дозволів ЄКМТ;

приймає рішення щодо анулювання дозволів ЄКМТ автомобільним перевізникам, які не відповідають вимогам цього Порядку;

аналізує інформацію, надану МТФ, щодо виділених Україні дозволів ЄКМТ з кількістю прав роботи за дозволами ЄКМТ;

приймає рішення щодо доцільності подання запиту до МТФ стосовно отримання короткострокових дозволів ЄКМТ на наступний рік;

приймає рішення щодо визначення умов комплектування дозволів ЄКМТ правами роботи до країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ;

приймає рішення щодо залучення експертів з автоматизації процесу розподілу дозволів ЄКМТ;

аналізує ефективність використання разових дозволів на міжнародні автомобільні перевезення та дозволів ЄКМТ автомобільними перевізниками;

аналізує інформацію про кількість перевезень з використанням дозволів ЄКМТ, дані щодо яких внесено до бортових журналів з порушенням вимог та резолюцій ЄКМТ/МТФ;

аналізує звернення автомобільних перевізників - резидентів стосовно проблемних питань, пов’язаних з використанням дозволів ЄКМТ під час здійснення перевезення;

аналізує загальну кількість невиданих, анульованих, бракованих, зіпсованих, втрачених, а також виданих бланків дозволів ЄКМТ за минулий рік та доцільність їх знищення;

враховує видані та повернені окремі види дозволів для перевезень вантажів під час розподілу або перерозподілу;

подає Міністерству інфраструктури України пропозиції щодо розгляду звернень компетентних органів іноземних держав стосовно допущених автомобільними перевізниками - резидентами порушень під час здійснення перевезень територією цих країн з використанням дозволів ЄКМТ.

10. Засідання Конкурсної комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Конкурсної комісії приймаються на засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

11. Результатом роботи Конкурсної комісії є рішення, що оформлюється протоколом, який підписується головою та всіма членами Конкурсної комісії, присутніми на засіданні, та затверджується наказом Міністерства інфраструктури України.

12. Протокол та результати розподілу дозволів ЄКМТ оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України та уповноваженого органу до 10 грудня кожного року, а результати перерозподілу, переоформлення та анулювання - протягом трьох робочих днів з дня їх затвердження.

{Розділ II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

III. Приймання документів для участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ

1. У конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, ліцензію на право здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів);

мають належний фінансовий стан, забезпечений основними засобами, оборотними активами на загальну суму не менше ніж 9000 євро на перший автомобіль та 5000 євро (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на дату подання анкети) на кожний наступний транспортний засіб, заявлений до участі в конкурсі;

{Абзац третій пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 199 від 04.05.2018}

виконують вимоги щодо забезпечення придатності транспортних засобів до експлуатації; дотримання правил перевезень, режимів праці та відпочинку водіїв, умов ліцензування; забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони праці; оформлення документів на перевезення та забезпечення водіїв обов’язковими для виконання перевезень документами, обов’язки щодо оформлення яких і видачі покладено на менеджера (управителя) з перевезень;

мають бездоганну ділову репутацію;

є власниками автомобільних транспортних засобів або використовують транспортні засоби на умовах фінансового лізингу та інформацію про які подано органу ліцензування;

мають на кожний автомобільний транспортний засіб ЄКМТ-сертифікат виробника транспортного засобу та ЄКМТ-сертифікат придатності до експлуатації («ЄВРО-4 безпечний» та вищої категорії) у кількості, зазначеній у відповідних резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ автомобільним транспортним засобом;

мають менеджера (управителя) з перевезень, який має відповідну кваліфікацію та/або чинне свідоцтво професійної компетентності, керівника автомобільного перевізника, які не мають не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості за злочини у сфері службової діяльності та професійної відповідальності, пов’язаної з наданням публічних послуг; обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; проти безпеки руху та експлуатації транспорту; недоторканності державних кордонів; проти власності; у сфері господарської діяльності; проти безпеки виробництва; торгівлі людьми; жорсткого поводження з тваринами.

У разі накладання адміністративних та адміністративно-господарських штрафів на автомобільного перевізника, його менеджера (управителя) з перевезень або водія за порушення, скоєння яких призводить до втрати бездоганної ділової репутації (додаток 4), умови бездоганної ділової репутації вважаються виконаними в разі усунення порушення та повної сплати штрафів.

2. Автомобільний перевізник повинен надіслати Конкурсній комісії поштою в паперовому вигляді лист-повідомлення, в якому зазначається адреса електронної пошти, до якої він має доступ та з якої буде надіслано електронну анкету.

Лист-повідомлення має бути засвідчено підписом уповноваженої особи.

3. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на електронну адресу, що визначається Конкурсною комісією та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України, електронну анкету, у якій зазначаються:

код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

найменування підприємства - для юридичних осіб або прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб - підприємців (українською та англійською мовами);

місцезнаходження підприємства - для юридичних осіб або місце проживання - для фізичних осіб - підприємців (українською та англійською мовами);

номер і дата рішення уповноваженого органу про видачу ліцензії або серія та номер ліцензії;

інформація про наявність основних засобів та оборотних активів на 01 липня поточного року;

інформацію про менеджера(ів) (управителя(ів)) з перевезень;

відомості про кваліфікацію (серія, номер свідоцтва професійної компетентності, ким видано, спеціальність, дата видачі) менеджера(ів) (управителя(ів)) з перевезень;

державний реєстраційний номер, ідентифікаційний номер виробника (номер шасі (кузова, рами)), категорія екологічності автомобільного транспортного засобу, реквізити договору фінансового лізингу.

4. Конкурсна комісія приймає до розгляду лише ті електронні анкети, які надійшли з адреси електронної пошти, зазначеної у листі-повідомленні автомобільного перевізника, у форматі Еxcel. У разі втрати доступу до адреси електронної пошти, зазначеної у листі-повідомленні, автомобільний перевізник може змінити її за умови письмового звернення до Конкурсної комісії із вказівкою про причини зміни та зазначенням адреси нової електронної пошти, доступ до якої він матиме.

5. Електронна анкета, яку подав автомобільний перевізник, відразу відображається на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України в єдиній зведеній електронній таблиці автомобільних перевізників.

Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів з дня одержання електронної анкети встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

Підставою для залишення електронної анкети без розгляду є:

подання електронної анкети з порушенням строків, передбачених цим Порядком;

оформлення з порушенням вимог цього Порядку, складення не за встановленою формою або відсутність в електронній анкеті даних, які обов’язково вносяться до неї згідно з цим Порядком.

Про виявлені недоліки електронної анкети та необхідність її повторного подання перевізник повідомляється електронною поштою та на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України протягом 3 робочих днів.

Заявник може усунути недоліки, але не пізніше встановленого пунктом 7 розділу ІІ цього Порядку строку приймання електронних анкет.

Якщо автомобільний перевізник не погоджується із зауваженнями Конкурсної комісії, він може не пізніше встановленого пунктом 7 розділу ІІ цього Порядку строку приймання електронних анкет надати Конкурсній комісії (електронною поштою) підтвердні документи, необхідні для вирішення спірних питань.

Автомобільний перевізник може подати до Конкурсної комісії оновлену електронну анкету, що містить оновлений список транспортних засобів, які є його власністю або експлуатуються на умовах фінансового лізингу, у строки, встановлені пунктом 7 розділу ІІ цього Порядку.

6. Конкурсна комісія не пізніше ніж до 01 вересня поточного року призначає уповноважену особу (осіб) Конкурсної комісії з питань приймання листів-повідомлень (далі - уповноважена особа Конкурсної комісії).

Уповноважена особа Конкурсної комісії відповідає за приймання та зведення в таблицю листів-повідомлень, що надійшли на адресу Міністерства інфраструктури України від автомобільних перевізників.

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

ІV. Розподіл та перерозподіл дозволів ЄКМТ

1. Уповноважений орган до 10 листопада поточного року узагальнює, оприлюднює на своєму офіційному сайті та подає на розгляд Конкурсної комісії наявну інформацію про внесену до бортових журналів кількість виконаних автомобільними перевізниками рейсів за дозволами ЄКМТ, про кількість виданих та повернених перевізником дозволів для перевезень вантажів по територіях країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, за перші три квартали поточного року на автомобільні транспортні засоби категорії «ЄВРО-4 безпечний» або вищих екологічних категорій, а також про допущені автомобільними перевізниками порушення, зазначені у пункті 4 цього розділу (за наявності вказаної в цьому пункті інформації).

2. Конкурсною комісією під час розподілу дозволів ЄКМТ враховуються:

кількість виданих та повернених перевізником дозволів для перевезень вантажів по територіях країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, на автомобільні транспортні засоби категорії «ЄВРО-4 безпечний» або вищих екологічних категорій за І-ІІІ квартали поточного року;

кількість здійснених автомобільними перевізниками рейсів за дозволами ЄКМТ згідно з відомостями, внесеними до бортових журналів, за І-ІІІ квартали поточного року та порушень, зазначених у пункті 4 цього розділу;

кількість автомобілів перевізника відповідної категорії;

{Пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

штрафні бали автомобільного перевізника.

{Пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

3. Остаточна кількість дозволів ЄКМТ у розрізі автомобільних перевізників визначається Конкурсною комісією з урахуванням даних, зазначених у пункті 2 цього розділу, за такою формулою:

де

КДі

-

кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії («ЄВРО-4 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки), що розподіляється автомобільному перевізнику;


ОКРУГЛ

-

визначає округлення отриманого результату;


0

-

при застосуванні округлення визначає отримання цілого числа;


Аі

-

кількість автомобілів перевізника відповідної категорії («ЄВРО-4 безпечний» або вищої категорії екологічної безпеки), що прийнято для участі в конкурсі;


P

-

загальна кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії («ЄВРО-4 безпечний» або вищої категорії екологічної безпеки), що розподіляються серед автомобільних перевізників;


КШі

-

штрафні бали автомобільного перевізника, кількість яких визначається як сума всіх штрафних балів автомобільного перевізника;


n

-

кількість автомобільних перевізників, прийнятих до участі у конкурсі.

4. За допущені автомобільним перевізником порушення протягом трьох кварталів поточного року нараховуються такі штрафні бали відповідно до екологічної категорії дозволу ЄКМТ:

порушення правил використання дозволів ЄКМТ, зазначених у пунктах 5, 8, 9 розділу VI цього Порядку, - 0,1 штрафного бала за кожне порушення за кожний дозвіл ЄКМТ;

{Абзац другий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

неподання відривних листків бортових журналів протягом І - ІІІ кварталів поточного року згідно з пунктом 2 розділу VII цього Порядку - 0,75 штрафного бала за порушення щодо кожного дозволу ЄКМТ;

порушення правил використання дозволів ЄКМТ, зазначених у пунктах 1, 2, 4 розділу VI цього Порядку, - 0,5 штрафного бала за кожне порушення;

інші порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень під час виконання автомобільними перевізниками міжнародних перевезень вантажів з використанням дозволів ЄКМТ (за наявності відповідного повідомлення компетентного органу іноземної держави, на території якої здійснено порушення) - 0,5 штрафного бала за кожне порушення.

Штрафні бали застосовуються за кожне порушення окремо та складаються в загальне число.

5. Розподіл прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, здійснюється за такою формулою окремо для кожного права:

де

КППі

-

кількість прав роботи до відповідної країни, що встановила обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, що розподіляється автомобільному перевізнику, яка не може перевищувати кількості дозволів ЄКМТ, що розподіляється відповідному автомобільному перевізнику;


МІН

-

визначає мінімальне значення з двох, зазначених у дужках;


КДі

-

кількість дозволів ЄКМТ відповідної категорії («ЄВРО-4 безпечний» або вищої категорії екологічної безпеки), що розподілена автомобільному перевізнику;


ОКРУГЛ

-

визначає округлення отриманого результату;


ЗКПі

-

кількість перевезень, виконаних автомобільним перевізником територією країни, що встановила обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, право роботи до якої розподіляється, за I - III квартали поточного року. Кількість перевезень визначається як сума кількості виданих та повернених перевізником дозволів для перевезення вантажів цієї країни на автомобільні транспорті засоби категорії «ЄВРО-4 безпечний» або вищих екологічних категорій (види дозволів, що враховуються, визначаються Конкурсною комісією) та кількості виконаних автомобільними перевізниками рейсів за дозволами ЄКМТ відповідно до внесених до бортових журналів відомостей до країни, що встановила обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, право роботи до якої розподіляється, за три квартали поточного року;


Рс

-

загальна кількість прав країни, що встановила обмеження щодо в’їзду на свою територію, які розподіляються серед автомобільних перевізників;


n

-

кількість автомобільних перевізників, прийнятих до участі у конкурсі;


0


при застосуванні округлення визначає отримання цілого числа.

6. Для проведення розподілу дозволів ЄКМТ, що не допускає залишків, вводяться коригуючі коефіцієнти, загальні для всіх учасників, що обчислюються окремо для кожного виду дозволів та виду прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ. Коригуючі коефіцієнти зазначаються в протоколі засідання Конкурсної комісії.

7. Після затвердження розподілу дозволів ЄКМТ інформація щодо виділених автомобільним перевізникам дозволів ЄКМТ оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України та уповноваженого органу.

8. У разі неотримання автомобільним перевізником дозволу(ів) ЄКМТ протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення розподілу дозволів ЄКМТ на сайті Міністерства інфраструктури України та/або добровільної відмови автомобільного перевізника від дозволу(ів) ЄКМТ або прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, протягом поточного року Конкурсна комісія готує проект перерозподілу залишку дозволів ЄКМТ (за наявності поданих заяв автомобільних перевізників щодо участі в перерозподілі дозволів ЄКМТ).

9. Залишок не отриманих автомобільними перевізниками у встановлений строк дозволів ЄКМТ або прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, підлягає подальшому перерозподілу на засіданнях Конкурсної комісії протягом року.

10. Перерозподіл залишку не отриманих перевізниками у встановлений пунктом 8 цього розділу строк дозволів ЄКМТ або прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, здійснюється серед автомобільних перевізників, які брали участь у загальному конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ та мали найбільші показники виконаних перевезень за І-ІІІ квартали попереднього року (по всіх країнах ЄКМТ для отримання дозволу та/або по країнах, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, право роботи до яких розподіляється) на кожний транспортний засіб, та з урахуванням поданих автомобільними перевізниками заяв.

11. Загальна кількість розподілених та перерозподілених автомобільному перевізнику дозволів ЄКМТ не може перевищувати кількості прийнятих для участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ автомобільних транспортних засобів цього перевізника.

V. Оформлення та видача дозволів ЄКМТ

1. Оформлення та видачу дозволів ЄКМТ проводить уповноважений орган.

Оформлення дозволів ЄКМТ здійснюється в порядку черги відповідно до присвоєного персонального номера електронної анкети автомобільного перевізника в єдиній зведеній електронній таблиці автомобільних перевізників протягом 10 робочих днів з дня затвердження розподілу дозволів ЄКМТ. Під час оформлення дозволу ЄКМТ уповноважений орган здійснює оформлення бортових журналів.

Уповноважений орган щодня розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про оформлені, підписані та готові до видачі дозволи ЄКМТ протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення розподілу дозволів ЄКМТ на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

Автомобільні перевізники подають (в електронному вигляді) заяву встановленої форми (додаток 5) на електронну адресу визначеного уповноваженим органом пункту видачі дозволів у разі одночасного виконання таких умов:

у результаті розподілу дозволів ЄКМТ автомобільному перевізнику виділено більше ніж один дозвіл ЄКМТ;

дозволи ЄКМТ, які виділено автомобільному перевізнику, дають право виконання перевезень до двох та більше країн, що встановили обмеження в’їзду на свою територію;

права виконання перевезень до країн, що встановили обмеження в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, можуть бути внесені до книжок ЄКМТ кількома можливими комбінаціями.

Уповноважений орган щодня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про отримані заяви за кожний день приймання в розрізі автомобільних перевізників та опрацьовує заяви протягом трьох робочих днів з дня їх одержання.

{Пункт 1 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

2. У дозволі ЄКМТ зазначаються:

повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) автомобільного перевізника (відповідно до зазначеної інформації в єдиній зведеній електронній таблиці автомобільних перевізників);

{Абзац другий пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

місце, дата видачі та строк дії дозволу ЄКМТ;

печатка червоного кольору (у разі потреби) про заборону дії такого дозволу на території деяких держав - членів ЄКМТ;

зелені печатки із силуетом автомобіля з цифрою 4 або вище на дозволах, що мають використовуватись автомобільними транспортними засобами категорії «ЄВРО-4 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки.

У нижньому правому куті дозволу ЄКМТ проставляється підпис Міністра інфраструктури України або першого заступника Міністра інфраструктури України, який скріплюється гербовою печаткою Міністерства інфраструктури України.

3. Для використання дозволу ЄКМТ українські перевізники зобов’язані отримати бортовий журнал.

4. Оформлені дозволи ЄКМТ отримує автомобільний перевізник (фізична особа - підприємець або особа, уповноважена установчими документами юридичної особи) чи належним чином уповноважений ним представник за наявності документа, що посвідчує особу, відповідно до реєстру виданих дозволів ЄКМТ (додаток 6).

{Пункт 4 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

5. На заміну виданого дозволу ЄКМТ новий дозвіл ЄКМТ оформлюється та видається у випадках:

реорганізації та/або зміни найменування автомобільного перевізника - юридичної особи; та/або зміни місцезнаходження автомобільного перевізника - юридичної особи; зміни прізвища, імені, по батькові та/або місця проживання автомобільного перевізника - фізичної особи - підприємця; створення автомобільного перевізника - юридичної особи, засновником (або одним із засновників) якої є фізична особа-підприємець, яка брала участь у конкурсі. Видача дозволу ЄКМТ у зазначених випадках здійснюється за умови набуття правонаступником або новоствореною юридичною особою права власності або права використання на умовах фінансового лізингу тих транспортних засобів, які бралися до уваги Конкурсною комісією під час затвердження розподілу дозволів ЄКМТ;

втрати дозволу ЄКМТ або його пошкодження;

надання автомобільному перевізнику прав роботи до країн, що встановили обмеження щодо в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, відповідно до затверджених Міністерством інфраструктури України перерозподілів дозволів ЄКМТ;

наявності технічної помилки під час оформлення та видачі дозволів ЄКМТ.

Новий дозвіл ЄКМТ оформлюється та видається уповноваженим органом з використанням залишків дозволів ЄКМТ за заявою перевізника або його правонаступника (у разі реорганізації) (додаток 5) після повернення виданого дозволу ЄКМТ, що замінюється (крім випадків втрати дозволу ЄКМТ).

6. Видача дозволу ЄКМТ на заміну виданого у випадках, зазначених в пункті 5 цього розділу, здійснюється за наявності поданих заяв автомобільних перевізників (крім випадків технічної помилки під час оформлення і видачі дозволу ЄКМТ).

VI. Використання дозволів ЄКМТ

1. Дозволи ЄКМТ надають право на здійснення перевезень вантажів автомобільними транспортними засобами, зареєстрованими в державі - члені ЄКМТ, між пунктами завантаження і розвантаження, що розташовані у двох різних державах - членах ЄКМТ, а також на проїзд порожніх автомобільних транспортних засобів через територію держав - членів ЄКМТ.

2. Дозволи ЄКМТ не дають права на виконання перевезень вантажів, завантажених на території однієї держави - члена ЄКМТ, для розвантаження в іншому місці цієї самої країни (каботажні перевезення), на перевезення вантажів між країною - членом ЄКМТ і країною, що не є членом ЄКМТ.

3. Дозвіл ЄКМТ використовується разом із:

сертифікатами відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення («ЄВРО-4 безпечний» або вищої категорії екологічної безпеки);

бортовим журналом, у якому на титульному аркуші зазначаються повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) автомобільного перевізника, проставляються печатка уповноваженого органу, дата та місце видачі бортового журналу, на сторінках журналу - номер дозволу ЄКМТ (сторінки журналу заповнюються автомобільним перевізником під час здійснення перевезень).

Автомобільний перевізник забезпечує наявність у транспортному засобі, яким здійснюється відповідне перевезення, дозволів ЄКМТ, бортового журналу та інших документів, передбачених резолюціями ЄКМТ/МТФ.

4. Дозвіл ЄКМТ та бортовий журнал оформлюються і видаються конкретному автомобільному перевізнику і не можуть бути передані іншим автомобільним перевізникам.

5. Дозвіл ЄКМТ і бортовий журнал, у якому зазначається інформація про виконані згідно з дозволом міжнародні вантажні перевезення, повинні бути на борту транспортного засобу між пунктами навантаження та розвантаження під час рейсу з вантажем чи протягом порожнього пробігу, що передує рейсу з вантажем або є наступним за ним.

{Пункт 5 розділу VI в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

6. Згідно з резолюціями ЄКМТ/МТФ дозволи ЄКМТ чинні протягом календарного року (річний дозвіл зеленого кольору) або протягом 30 днів (короткостроковий дозвіл жовтого кольору з навскісним написом «короткостроковий дозвіл»).

Короткострокові дозволи ЄКМТ не мають чинності на території Австрії, якщо інше не передбачено резолюціями ЄКМТ/МТФ.

7. Дозволи ЄКМТ дозволяють виконувати транспортні операції у разі дотримання таких умов:

після першого завантаженого рейсу між країною реєстрації автотранспортного засобу та країною - членом ЄКМТ перевізник може здійснити не більш як три завантажених рейси без заїзду до країни реєстрації автотранспортного засобу;

після здійснення трьох завантажених рейсів без заїзду до країни реєстрації автотранспортного засобу такий автотранспортний засіб з вантажем або без нього (порожній) має повернутися до країни реєстрації.

Рейси без вантажу (порожні) за межами країни реєстрації до уваги не беруться та не враховуються під час визначення ефективності використання дозволів ЄКМТ, оскільки вони не вважаються транспортною операцією. Завантажений або порожній рейс у країну реєстрації автотранспортного засобу вважається поверненням до країни реєстрації навіть у разі здійснення транзитного перевезення по її території.

8. Видані дозволи ЄКМТ разом із бортовими журналами повертаються уповноваженою особою до визначеного уповноваженим органом пункту видачі дозволів протягом 20 днів після закінчення строку їх дії.

9. У разі втрати або пошкодження чинного дозволу ЄКМТ автомобільний перевізник повинен протягом двох робочих днів письмово проінформувати про це уповноважений орган із зазначенням всіх обставин втрати або пошкодження дозволу ЄКМТ. Уповноважений орган інформує про це Міністерство інфраструктури України для подальшого прийняття рішення про їх можливу заміну.

10. Автомобільний перевізник забезпечує належне використання, збереження та обов’язкове повернення виданого дозволу ЄКМТ та бортового журналу в установлений пунктом 8 цього розділу строк.

11. Дозволи ЄКМТ, які за рішенням Конкурсної комісії було визнано втраченими, вважаються недійсними, навіть якщо в подальшому вони були знайдені. Їх використання автомобільним перевізником паралельно з дозволом ЄКМТ, що видавався на заміну, заборонено.

VІІ. Облік дозволів ЄКМТ та визначення ефективності їх використання

1. Облік та зберігання бланків дозволів ЄКМТ здійснюються уповноваженим органом. Особи, відповідальні за облік і зберігання бланків дозволів ЄКМТ, призначаються наказом уповноваженого органу.

2. Для аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ автомобільні перевізники до 15 числа кожного місяця надають до уповноваженого органу в паперовому та електронному вигляді звіт про використання дозволів ЄКМТ за попередній місяць відповідно до відомостей, внесених до бортового журналу (додаток 7), та відривні листки бортового журналу, які засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою автомобільного перевізника (у разі наявності) та надаються за кожним дозволом ЄКМТ окремо (заповнені сторінки бортового журналу повинні залишатися в бортовому журналі до закінчення строку дії відповідного дозволу ЄКМТ). Повернені до уповноваженого органу відривні листки бортових журналів зберігаються протягом року, що настає за звітним.

Автомобільні перевізники надають звіти про використання дозволів ЄКМТ безпосередньо або через уповноважену особу чи організацію.

{Пункт 2 розділу VII доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

3. Уповноважений орган до 15 лютого кожного року передає повернені автомобільними перевізниками, невидані, браковані та зіпсовані дозволи ЄКМТ до Міністерства інфраструктури України разом із інформацією про:

ефективність використання дозволів ЄКМТ автомобільними перевізниками за попередній рік;

кількість невиданих, повернених, зіпсованих та загублених дозволів ЄКМТ.

4. Повернені автомобільними перевізниками анульовані, невидані, браковані та зіпсовані дозволи ЄКМТ зберігаються в Міністерстві інфраструктури України протягом року, наступного за звітним.

{Абзац перший пункту 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 257 від 26.07.2017}

Повернені автомобільними перевізниками бортові журнали зберігаються в уповноваженому органі протягом року, наступного за звітним.

5. Рішення про знищення дозволів ЄКМТ, зазначених у пункті 4 цього розділу, бортових журналів та відривних листків бортового журналу приймається Конкурсною комісією шляхом оформлення протоколу, яке затверджується відповідним наказом Міністерства інфраструктури України.

6. Дозволи ЄКМТ, зазначені в пункті 4 цього розділу, знищуються Міністерством інфраструктури України після річного зберігання до 01 квітня року, наступного за роком зберігання.

Після знищення дозволів складається відповідний акт, який підписується присутніми членами Конкурсної комісії.

7. Повернені автомобільними перевізниками бортові журнали, відривні листки бортового журналу знищуються уповноваженим органом до 01 квітня року, наступного за роком зберігання.

{Порядок в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 239 від 19.04.2013, № 362 від 11.09.2015}

Директор Дерджавного департаменту
автомобільного транспортуЄ.О.ЗакіровДодаток 1
до Порядку проведення конкурсу
та видачі дозвільних документів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 2 розділу І)

БОРТОВИЙ ЖУРНАЛ
для міжнародних перевезень вантажів до дозволу ЄКМТ

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 362 від 11.09.2015}


Додаток 2
до Порядку проведення
конкурсу та видачі дозвільних
документів Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 5 розділу ІІ)

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
про участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ


Директор Департаменту
стратегічного розвитку
дорожнього ринку
та автомобільних перевезеньВ. Сасін

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 362 від 11.09.2015, № 257 від 26.07.2017, № 199 від 04.05.2018}


Додаток 3
до Порядку проведення конкурсу
та видачі дозвільних документів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 6 розділу ІІ)

АНКЕТА
на участь у конкурсі для отримання дозволів ЄКМТ

{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 362 від 11.09.2015, № 257 від 26.07.2017}


Додаток 4
до Порядку проведення конкурсу
та видачі дозвільних документів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 1 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
порушень, скоєння яких призводить до втрати бездоганної ділової репутації

1. У частині періодів керування та відпочинку водіїв: перевищення максимального ліміту тривалості керування за шість діб чи два тижні на 25 % та більше, або перевищення максимальної щоденної тривалості керування на 50 % чи більше без перерви, або без безперервного періоду відпочинку тривалістю не менше ніж 4,5 години.

2. У частині оснащення записувальним або іншим контрольним обладнанням: управління транспортними засобами без контрольних пристроїв (тахографів), реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку.

3. У частині придатності до експлуатації комерційних автотранспортних засобів, що використовуються в міжнародних перевезеннях: управління без чинного протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу та/або управління з несправностями, зокрема, гальмівної системи, рульового керування, коліс/шин, підвіски або шасі, здатними створити безпосередній ризик для дорожньої безпеки, який призводить до рішення припинити рух такого транспортного засобу.

4. У частині безпеки автомобільних перевезень небезпечних вантажів: перевезення небезпечних вантажів, заборонених до транспортування, або перевезення таких вантажів у забороненій тарі чи без зазначення їх на транспортному засобі як небезпечних вантажів, що створює загрозу для життя людей або для довкілля, яка призводить до рішення заборонити рух такого транспортного засобу.

5. У частині водійських прав: керування транспортним засобом особою, яка не має чинних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки.

6. У частині максимальної ваги і габаритів комерційних транспортних засобів, які використовуються в міжнародних перевезеннях: перевезення вантажу з перевищенням дозволеної максимальної маси на 20 % або більше для контейнеровозів - навантаження на одиночну вісь - понад 11 т, здвоєні осі - понад 18 т, строєні осі - понад 24 т або фактичною масою понад 44 т, і на 25 % або більше для транспортних засобів та їх составів з навантаженням на одиночну вісь понад 11 т, здвоєні осі - понад 16 т, строєні осі - понад 22 т або фактичною масою понад 40 т.

{Додаток 4 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 362 від 11.09.2015, № 257 від 26.07.2017}


Додаток 5
до Порядку проведення конкурсу
та видачі дозвільних документів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 1 розділу V)

ЗАЯВА

{Додаток 5 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури № 362 від 11.09.2015, № 257 від 26.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 199 від 04.05.2018}


Додаток 6
до Порядку проведення конкурсу
та видачі дозвільних документів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 4 розділу V)

РЕЄСТР
виданих дозволів ЄКМТ

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 362 від 11.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 199 від 04.05.2018}


Додаток 7
до Порядку проведення конкурсу
та видачі дозвільних документів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту
(пункт 2 розділу VІІ)

ЗВІТ
про використання дозволів ЄКМТ відповідно до відомостей, внесених до бортового журналу

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 362 від 11.09.2015}