Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 25
Прийняття: 17.01.2017
Видавники: Міністерство внутрішніх справ України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2017  № 25


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2017 р.
за № 214/30082

Про затвердження Порядку списання військового майна в Національній гвардії України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 710 від 18.08.2017}

Відповідно до вимог частини третьої статті 4 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 «Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах» та з метою вдосконалення порядку списання військового майна в Національній гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок списання військового майна в Національній гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
17.01.2017  № 25


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2017 р.
за № 214/30082

ПОРЯДОК
списання військового майна в Національній гвардії України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює єдиний механізм списання військового майна за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями та за актами списання в головному органі військового управління (далі - Головне управління НГУ), органах військового управління оперативно-територіальних об’єднань (далі - територіальні управління), з’єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров’я та установах Національної гвардії України (далі - військові частини).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

непридатний стан військового майна - якісний (технічний) стан військового майна, за якого це майно неможливо використовувати за цільовим та функціональним призначенням;

остання (найнижча) категорія військового майна - непридатний стан військового майна, за якого неможливо або економічно недоцільно його відновлення і використання;

списання військового майна - документальне оформлення встановлених цим Порядком документів щодо вилучення військового майна з обліку у військовій частині у разі переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, його витрачання, а також втрати;

термін «військове майно» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України».

3. Військове майно Національної гвардії України списується за рішеннями:

Міністра внутрішніх справ України;

командувача Національної гвардії України;

начальників територіальних управлінь;

командирів (начальників) військових частин.

4. Списання військового майна здійснюється в разі:

набуття непридатного стану (за неможливості або економічної недоцільності його відновлення і використання);

убування в межах затверджених природних норм;

використання на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у тому числі на підготовку зброї (боєприпасів) до зберігання або застосування, виготовлення сумішей, проведення аналізу, виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт;

втрати чи нестачі військового майна, що виявлені в результаті інвентаризації;

втрати (знищення, руйнування) унаслідок стихійного лиха, воєнних дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції, диверсій, терористичних актів, дії незаконних збройних формувань, масових заворушень (впливу дії радикально (агресивно) налаштованих громадян) та інших подібних випадків;

втрати (знищення, руйнування, ліквідації) внаслідок пожежі, катастрофи або аварії;

знищення або приведення у непридатний стан за розпорядженням військового командування з метою запобігання загарбанню його противником або попередження та ліквідування епідеміологічних захворювань;

знесення будівель (споруд) через недоцільність використання та з метою будівництва на їх місці нових об'єктів.

У випадку, коли військове майно підлягає утилізації згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, його списання може здійснюватися на підставі та на умовах зазначених договорів.

5. Закінчення установленого строку служби (придатності, носіння) або вироблення встановленого технічного ресурсу військового майна не може бути підставою для складання актів на списання, якщо це майно ще придатне для використання за цільовим призначенням (технічним станом) і подальше його використання після закінчення встановлених строків служби не заборонено відповідною документацією підприємств-виробників, іншими нормативними документами.

6. Списання військового майна (крім будівель (споруд)) проводиться за актами якісного (технічного) стану (додаток 1), інспекторськими посвідченнями (додаток 2) та за актами списання (додаток 3). Списання будівель (споруд) проводиться за актом списання (часткової ліквідації) основних засобів типової форми та за інспекторськими посвідченнями на списання будівель (споруд) (додаток 4).

7. Затверджені акти якісного (технічного) стану та акти списання військового майна військова частина відображає в регістрах обліку. Інспекторське посвідчення військова частина відображає в книзі обліку нестач (додаток 5), яка ведеться фінансовим органом військової частини, та книзі обліку втрат військового майна (додаток 6), яка ведеться в кожній службі забезпечення.

8. Військове майно незалежно від його призначення, джерел надходження та способів придбання у разі втрат (нестач), крадіжок, знищення, пошкодження внаслідок стихійного лиха, а також псування та передчасного виведення з ладу, крім нестач, що утворилися в межах норм природних втрат, списується з обліку на підставі наказу командира військової частини з обов'язковим унесенням втрат (нестач) до книги обліку втрат військового майна та книги обліку нестач.

9. Військове майно, яке підлягає списанню, не може бути знищено, розібрано або використано як навчальні посібники до отримання затверджених актів на переведення в останню (найнижчу) категорію або актів списання.

Військове майно, на яке отримано затверджені акти на переведення в останню (найнижчу) категорію, підлягає розбиранню (розділенню) на підставі наряду (письмового розпорядження) відповідної служби забезпечення, якщо відсутні інші розпорядження щодо його подальшого використання від відповідних служб забезпечення.

При розбиранні (розділенні) переведених в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння та військової техніки, складові частини яких належать до різних служб забезпечення, вони підлягають узяттю на облік у відповідних службах забезпечення.

Вибракування всієї номенклатури речового майна, що вислужило встановлені строки носіння (використання), та його подальше використання проводяться за погодженням служби (органу) забезпечення.

Списання військового майна номенклатури квартирно-експлуатаційної служби проводиться за погодженням із структурним підрозділом Головного управління Національної гвардії України за напрямом його діяльності.

10. Відчужене (реалізоване) військове майно, а також майно, яке безоплатно передане до сфери управління державних органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій підлягає зняттю з обліку на підставі відповідних актів приймання-передавання цього майна.

11. Автомобільні, бронетанкові та інші базові шасі після списання або зняття розміщеного на них озброєння (спеціального обладнання) з обліку військової частини не списуються, а застосовуються для розв'язання завдань бойової підготовки та забезпечення життєдіяльності військових частин. У разі непридатності шасі до експлуатації їх дозволяється списувати відповідно до вимог цього Порядку.

Двигуни, агрегати, вузли, прилади та деталі, що зняті з озброєння та військової техніки при її розбиранні та виробили міжремонтний ресурс, у разі їх потреби для Національної гвардії України підлягають відновленню, а всі справні, працездатні та придатні для використання матеріальні засоби використовуються для потреб військових частин.

12. Розбирання переведених в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння та військової техніки проводиться на підставі наряду (розпорядження) відповідної служби забезпечення.

13. Розбирання та демонтаж будівель і споруд, які стали непридатними до експлуатації (крім випадків розбирання об'єктів, що постраждали внаслідок аварії, з метою знешкодження вибухонебезпечних предметів й очищення території), проводяться тільки після затвердження акта про їх списання у тримісячний строк.

Усі матеріали, отримані від розбирання (демонтажу) списаних будівель (споруд) і придатні для повторного використання, оприбутковуються на відповідних бухгалтерських рахунках балансоутримувачів - квартирно-експлуатаційних служб військових частин, які ведуть бухгалтерський облік. Подальше використання або реалізація матеріалів, отриманих від розбирання (демонтажу), здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Матеріали, отримані після розбирання (демонтажу, руйнування) будівель і споруд, які неможливо використати або здати на переробку, визначаються як будівельне сміття й вивозяться на спеціалізовані звалища або захоронюються з дотриманням екологічних норм.

Забороняється оприбутковувати та використовувати для ремонту будівель матеріали та елементи конструкцій будівель і споруд, які зруйновані землетрусами, вибухами, пожежами, затопленнями, що може призвести до аварій та руйнувань унаслідок утрати або зміни фізичних та хімічних властивостей елементів конструкцій після руйнівного зовнішнього впливу.

14. Переведене в останню (найнижчу) категорію військове майно, що є матеріальним носієм секретної інформації, підлягає поверненню підприємствам-виробникам без розбирання або знищується відповідно до чинного законодавства.

Якщо начальником служби забезпечення прийнято рішення щодо здавання військового майна, що є матеріальним носієм секретної інформації, у металобрухт, таке військове майно (агрегати, вузли, деталі) обов'язково деформується до стану, який не дає змоги з'ясувати його цільове та функціональне призначення, конструкцію та виробника. Знищення секретних елементів оформлюється за відповідним актом.

15. Для здійснення контролю за вилученням із переведеного в останню (найнижчу) категорію військового майна під час його розбирання (розділення) придатних агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів і за їх передачею на місце зберігання у військових частинах утворюється комісія, яка затверджується наказом командира військової частини. До складу комісії обов'язково входять відповідні фахівці з ремонту (експлуатації), посадові особи, які відповідають за стан та збереження військового майна, представник відповідного фінансового органу. Під час розбирання (розділення, знищення) секретних елементів переведеного в останню (найнижчу) категорію військового майна або їх комплектуючих до складу такої комісії обов'язково включаються фахівці (працівники), відповідальні за облік цього військового майна. Розбирання військового майна здійснюється під контролем комісії.

16. Списання військового майна здійснюється з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

Гриф секретності (обмеження доступу) матеріальних носіїв інформації (актів якісного (технічного) стану, інспекторських посвідчень, актів списання) повинен відповідати грифу обмеження доступу до відомостей, що в них містяться.

ІІ. Організація списання військового майна

1. Організація списання військового майна покладається на відповідних начальників територіальних управлінь, командирів військових частин.

Cписання військового майна, у тому числі іноземного виробництва, придбаного за кошти, виділені на відповідні статті військових частин, здійснюється командиром військової частини відповідно до номенклатури служб забезпечення та з урахуванням максимальних розмірів коштів, на які вони мають право списувати військове майно.

2. Міністр внутрішніх справ України, командувач Національної гвардії України, начальники територіальних управлінь, командири військових частин мають право затверджувати акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію, інспекторські посвідчення та акти списання відповідно до переліку максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України мають право списувати військове майно Національної гвардії України за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями та за актами списання (далі - перелік максимальних розмірів коштів) (додаток 7), що не перевищують установлених Положенням про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 (із змінами), максимальних розмірів коштів. Міністр внутрішніх справ України, командувач Національної гвардії України, начальники територіальних управлінь, командири військових частин згідно з їх повноваженнями на списання військового майна списують військове майно відповідно до номенклатури служб забезпечення (додаток 8).

Списання військового майна, не визначеного номенклатурою служб забезпечення, здійснюється посадовими особами відповідно до переліку максимальних розмірів коштів.

3. Для оформлення документів на списання військового майна наказом командувача Національної гвардії України, начальника територіального управління, командира військової частини призначається комісія для списання військового майна (далі - комісія).

До складу комісії включаються військовослужбовці та/або працівники відповідних служб забезпечення й обов'язково начальник відповідного фінансового органу.

Під час списання військового майна, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, до складу комісії включаються військовослужбовці та/або працівники, яким надано допуск та доступ до державної таємниці. У разі списання засобів криптографічного захисту інформації, що містять секретні вузли (блоки), до складу комісії, крім того, включаються військовослужбовці та/або працівники, яким надано також допуск до шифрів і самостійної роботи із засобами криптографічного захисту інформації.

Для визначення ступеня придатності будівель (споруд), встановлення неможливості або економічної недоцільності проведення їх ремонту до складу комісії включаються представники служби пожежної безпеки Національної гвардії України.

4. Комісія зобов'язана:

провести ретельний огляд військового майна, зробити заміри та перевірки, установити ступінь і причини зносу, дефекти, що стали підставою для порушення клопотання про складання акта на списання військового майна, використовуючи при цьому дані облікових документів, а також необхідну технічну документацію (до матеріалів на списання будівель (споруд) обов'язково додається акт технічного стану будівлі (споруди));

перевірити комплектність військового майна, що підлягає списанню;

установити можливість або неможливість відновлення і подальшого використання військового майна за цільовим та функціональним призначенням, конкретні причини його списання, а також підготувати пропозиції про його списання та подальше використання (розбирання, утилізація, передача);

надати пропозиції про доцільність використання складових військового майна (окремих агрегатів, вузлів, деталей та матеріалів), що утворюються після його розбирання;

визначити балансову (залишкову) вартість військового майна;

підготувати необхідні документи щодо списання військового майна для затвердження відповідною посадовою особою.

5. При визначенні якісного (технічного) стану військового майна, що підлягає списанню, комісія керується:

відповідними стандартами, технічними умовами, керівництвами, положеннями, технічною документацією з експлуатації, формулярами, паспортами та іншими документами, що визначають технічні вимоги, пред'явлені до цього військового майна;

установленими граничними нормами (строками) служби військового майна або витрати ресурсів, а на військове майно, для якого норми (строки) служби не встановлені, - нормами (строками) служби подібного майна;

документами про результати випробувань, перевірок та лабораторного контролю (аналізу), якщо технічний (якісний) стан військового майна може бути визначений тільки випробуванням, перевіркою або лабораторним дослідженням;

ознаками та технічними показниками категорійності, установленими відповідними наказами, керівництвами, постановами, положеннями та інструкціями.

Якщо до складу військового майна, що підлягає списанню за актами списання, входять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, до акта обов'язково додається відомість (розрахунок) умісту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння із зазначенням їх кількості (у грамах, каратах) згідно з паспортними даними та їх вартості. Відомість (розрахунок) є невід'ємною частиною акта. У разі відсутності даних уміст дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння визначається комісією на підставі даних про вміст дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в подібних виробах або шляхом узагальнення даних про їх уміст в елементах виробу, узятих з довідників, із зазначенням джерел довідкової інформації.

Факт відсутності дорогоцінних металів та каміння або їх нестачі у військовому майні, що підлягає списанню, зазначається в акті.

Під час подання акта на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, експлуатація (робота) якого враховується в паспортах (формулярах), надаються його паспорти (формуляри), а за їх відсутності - засвідчені в установленому законодавством порядку дублікати. Усі розділи паспорта (формуляра) повинні бути повністю оформлені на день підписання акта та завірені підписами голови комісії і відбитком гербової печатки військової частини.

Якщо до складу військового майна, що підлягає списанню за актами списання, входять чорні та кольорові метали, до акта разом з розрахунком умісту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння додається окрема відомість (розрахунок) умісту чорних та кольорових металів із зазначенням їх кількості (у кілограмах), якісних характеристик згідно з паспортними даними (довідниками) та вартості. У разі відсутності даних про вміст чорних та кольорових металів у формулярах, паспортах (довідниках) визначення їх вмісту проводиться в службах забезпечення органів військового управління за закріпленою номенклатурою майна на підставі даних отримання вторинних ресурсів (за якісними показниками та обсягами) під час утилізації зразків військового майна та комплектуючих.

6. Списання військового майна здійснюється за залишковою (балансовою) вартістю. Розрахунок залишкової вартості військового майна проводиться згідно з Методикою визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року № 759 (зі змінами).

Для військового майна, що підлягає списанню за актами списання або за актами якісного (технічного) стану, залишкова (балансова) вартість не може бути нижчою, ніж вартість чорного, кольорового металу (вторинної сировини), а також дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що в ньому містяться.

7. Посадові особи, які видали інспекторські посвідчення, затвердили акт переведення в останню (найнижчу) категорію, акт якісного (технічного) стану, акт списання військового майна та їх підписали, відповідають за правильність висновку щодо списання військового майна та його подальшого використання (призначення).

8. Начальник територіального управління має право скасовувати рішення про списання військового майна, прийняті підпорядкованими командирами військових частин, анульовувати видані інспекторські посвідчення та призначати повторне розслідування щодо виявлених причин та осіб, винних у втраті військового майна.

Командувач Національної гвардії України має право скасовувати рішення про списання військового майна, прийняті підпорядкованими начальниками територіальних управлінь, командирами військових частин, анульовувати видані інспекторські посвідчення та призначати повторне розслідування щодо виявлених причин та осіб, винних у втраті військового майна.

Міністр внутрішніх справ України має право скасовувати будь-яке рішення про списання військового майна.

ІІІ. Порядок списання військового майна за актами якісного (технічного) стану

1. За актами якісного (технічного) стану списуються:

військове майно, що обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану після закінчення установлених строків його служби (носіння, використання), вироблення технічного ресурсу, проведення випробувань або дослідних робіт, а також із закінченим строком зберігання в запасі (резерві), за неможливості його ремонту або використання за цільовим призначенням;

військове майно безстрокового використання, що набуло непридатного стану в процесі експлуатації, за неможливості його подальшого використання за цільовим призначенням;

лікарські засоби (у тому числі наркотичні, психотропні та отруйні), імунобіологічні препарати та хімічні реактиви, що набули непридатного стану;

кабельні лінії з оприбуткуванням чорних та кольорових металів, що вони містять.

Підставою для складання акта якісного (технічного) стану є затверджений акт на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію та відповідний розпорядчий документ служби забезпечення на розбирання (розділення) військового майна.

Переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію оформлюється:

озброєння та військової техніки (крім повітрянодесантної) - актами технічного стану (додаток 9);

повітрянодесантної техніки і парашутно-десантного майна - актами технічного стану повітрянодесантної техніки (додаток 10) з доданими до них відомостями технічного стану повітрянодесантної техніки;

інших матеріальних засобів - актами зміни якісного стану (додаток 11).

2. У разі якщо посадові особи, що визначені в переліку максимальних розмірів коштів та номенклатурі служб забезпечення, не мають права на списання такого майна, вони направляють оформлені акти на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію із додатками за підпорядкованістю на затвердження посадовій особі, яка має право на списання цього майна, через відповідну службу забезпечення за закріпленою номенклатурою військового майна.

До акта на переведення в останню (найнижчу) категорію додаються:

паспорт (формуляр), а за його відсутності - оформлений дублікат (крім формулярів на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни). На вимогу посадової особи, яка затверджує акт на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни, надаються копії відповідних розділів формулярів, засвідчені в установленому порядку;

перелік вузлів, агрегатів та інших матеріалів, які вміщують дорогоцінні метали та каміння, чорні (кольорові) метали;

розрахунок залишкової (балансової) вартості.

Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, що подаються командиром військової частини на затвердження начальникові територіального управління, погоджуються керівником (особою, яка його заміщає) відповідної служби забезпечення, а також керівниками фінансової, юридичної служб та служби внутрішнього аудиту цього управління. Надалі акти візуються у відповідного заступника начальника територіального управління за напрямом діяльності та надаються на затвердження начальникові територіального управління. Погодження акта оформлюється аркушем погодження або шляхом візування відповідними посадовими особами на зворотному боці останнього аркуша акта. Акти, що готуються на затвердження командувачеві Національної гвардії України, погоджуються посадовими особами територіального управління в аналогічному порядку. Опрацювання та погодження актів посадовими особами територіального управління проводяться в строк, що не перевищує 3 робочих днів.

Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, які подаються начальником територіального управління (командиром військової частини, що не входить до складу оперативно-територіального об’єднання) на затвердження командувачеві Національної гвардії України, погоджуються керівниками структурних підрозділів Головного управління НГУ за напрямом діяльності, фінансового, юридичного підрозділів, а також заступниками командувача Національої гвардії України за напрямом діяльності. Погодження акта оформлюється аркушем погодження або шляхом візування відповідними посадовими особами на зворотному боці останнього аркуша акта. Акти, що подаються начальником територіального управління (командиром військової частини, що не входить до складу оперативно-територіального об’єднання) до Головного управління НГУ для подальшого їх затвердження Міністром внутрішніх справ України, погоджуються структурними підрозділами та посадовими особами Головного управління НГУ.

Опрацювання та погодження актів структурними підрозділами та посадовими особами Головного управління НГУ проводяться в строк, що не перевищує 5 робочих днів.

Акти на переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна, що подаються на затвердження Міністрові внутрішніх справ України та його заступникам, погоджуються керівниками (особами, що їх заміщують на підставі відповідного наказу) структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, уповноважених здійснювати внутрішній аудит та матеріальне забезпечення. Погодження акта оформлюється аркушем погодження.

Акти разом з аркушами погодження та іншими документами, що їх обґрунтовують, надаються для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства внутрішніх справ України.

Посадова особа, яка отримала для затвердження акт на переведення в останню (найнижчу) категорію, у строк до 30 діб від дня його отримання після перевірки правильності його оформлення та наявності законних підстав на переведення в останню (найнижчу) категорію проводить його затвердження і завіряє гербовою печаткою.

3. Затверджений акт якісного (технічного) стану є підставою для списання військового майна з обліку.

Якщо списання майна проводиться за рішенням командира військової частини, акт якісного (технічного) стану, що є підставою для списання основних засобів, складається у двох примірниках, підписується комісією та затверджується командиром військової частини, підпис якого засвідчується гербовою печаткою. Один примірник акта з додатками залишається в частині, інший з необхідними додатками надсилається посадовим особам, у підпорядкуванні яких перебуває військова частина, для внесення змін до обліку відповідної служби забезпечення.

Якщо списання майна проводиться за рішеннями начальника територіального управління, командувача Національної гвардії України, Міністра внутрішніх справ, акт якісного (технічного) стану, що є підставою для списання основних засобів, складається у трьох примірниках, підписується комісією, засвідчується командиром військової частини та скріплюється гербовою печаткою. Один примірник акта з додатками залишається в частині, інші два примірники з необхідними додатками надсилаються на погодження (затвердження) за підпорядкованістю посадовим особам, які мають право списувати таке військове майно.

4. Під час масового списання військового майна (більше двох зразків військового майна) складаються зведені акти якісного (технічного) стану військового майна (додаток 12) (далі - зведений акт) для переведення в останню (найнижчу) категорію військового майна.

Право на затвердження зведених актів мають посадові особи, зазначені в пункті 3 розділу І цього Порядку.

5. Проекти зведених актів готуються службами забезпечення та погоджуються відповідними керівниками за підпорядкованістю за процедурою, визначеною пунктами 2, 3 цього розділу.

6. Затверджений зведений акт є підставою для затвердження актів на переведення військового майна в останню (найнижчу) категорію начальником відповідної служби забезпечення.

7. Озброєння та військова техніка, переведені в останню (найнижчу) категорію, підлягають зняттю з обліку військових частин після виконання наряду (розпорядження) на розбирання (розділення) військового майна, виданого начальником відповідної служби забезпечення, з обов'язковим оформленням акта якісного (технічного) стану, оприбуткування агрегатів, вузлів, приладів, деталей, матеріалів, металобрухту та іншого майна, отриманого від розбирання (розділення).

ІV. Списання військового майна за інспекторським посвідченням

1. За інспекторським посвідченням списуються втрачене або знищене військове майно та його нестача, а також майно, яке обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану раніше установленого строку його служби, носіння (використання), вироблення технічного ресурсу, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода повністю або частково відноситься на рахунок держави за неможливості відшкодування повної або часткової вартості майна за рахунок винних осіб.

2. Військове майно списується за інспекторським посвідченням у випадках, коли воно втрачене чи знищене або його нестача утворилася внаслідок:

стихійного лиха, диверсій, воєнних дій або терористичних актів, а також знищення за розпорядженням військового командування з метою запобігання загарбанню його противником або попередження та ліквідації інфекційних захворювань;

пожежі, катастрофи або аварії і немає підстав для притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб;

випробувань або навчань і немає підстав для віднесення суми завданих збитків на рахунок винних осіб;

проведення антитерористичної операції або міжнародної операції з підтримання миру і безпеки;

в інших випадках, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода не може бути відшкодована за рахунок винних осіб і повинна бути повністю або частково віднесена на рахунок держави.

Крім того, за інспекторським посвідченням підлягає списанню нестача об'єктів незавершеного будівництва, яка утворилася внаслідок недобудови об'єктів незавершеного будівництва протягом тривалого строку, що під впливом природних факторів призвело до їх зруйнування. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється службовим розслідуванням або судом.

3. Військове майно, втрачене або знищене внаслідок пожежі, катастрофи або аварії, може бути списане за інспекторським посвідченням у разі, якщо винних осіб не встановлено або відсутні правові підстави для притягнення осіб до матеріальної відповідальності. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється службовим розслідуванням або судом.

4. Військове майно, втрачене або знищене внаслідок проведення випробувань або навчань, списується за інспекторським посвідченням за наявності підтвердних документів щодо допуску та участі військового майна у випробуваннях або навчаннях, а також установленого факту відсутності правових підстав для притягнення осіб до матеріальної відповідальності. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється службовим розслідуванням або судом.

5. У разі якщо сума збитків, заподіяних втратою військового майна, перевищує суму, визначену судом для стягнення з винного, або перевищує суму нарахування, яку згідно із законом можливо покласти на винну особу, військове майно списується за інспекторським посвідченням.

6. У разі якщо рішенням суду, яке набрало законної сили, позовні вимоги про стягнення суми втраченого або знищеного військового майна з винної особи не задоволено, військове майно списується за інспекторським посвідченням.

7. У разі повного відшкодування вартості втраченого військового майна винними особами добровільно або за рішенням суду таке майно списується за актами якісного (технічного) стану або актами списання без видачі інспекторського посвідчення.

8. Військове майно, втрачене внаслідок розкрадання чи знищення, списується за актами якісного (технічного) стану або актами списання після відшкодування винними особами вартості вкраденого (знищеного) військового майна. У разі якщо органами досудового розслідування або судом винних осіб не встановлено, таке майно списується за інспекторським посвідченням на підставі відповідної постанови органу досудового розслідування або рішення суду.

9. Військове майно списується за інспекторським посвідченням у випадку встановлення безнадійності стягнення в разі:

закінчення строку позовної давності, якщо суд відмовив у поновленні пропущеного строку;

установлення судом факту неспроможності винних осіб сплатити зобов'язання (борг) та якщо немає можливості відновити стягнення надалі;

смерті боржника (якщо встановлено відсутність майна, на яке за законом може бути накладене стягнення після його смерті).

10. Кабельні лінії списуються за інспекторським посвідченням у разі економічної недоцільності та неможливості їх демонтажу.

11. Для списання військового майна за інспекторським посвідченням відповідною службою забезпечення готується клопотання. До клопотання на отримання інспекторського посвідчення додаються такі документи:

перелік військового майна, що підлягає списанню за інспекторським посвідченням (далі - перелік військового майна), форму якого наведено в додатку 13 до цього Порядку;

матеріали розслідування (перевірки);

витяги з наказів про призначення та результати проведення розслідування;

витяги з книги обліку втрат військового майна та книги обліку нестач;

копії наказів про знищення військового майна при інфекційних захворюваннях або з метою запобігання загарбанню їх противником, а також про втрату їх унаслідок стихійного лиха, катастроф та аварій;

акт технічного стану або акт списання (у разі викрадення військового майна складається на підставі наявних облікових даних);

паспорт (формуляр), за його відсутності - оформлений дублікат (крім формулярів на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни). У разі необхідності на вимогу посадової особи, яка оформлює та підписує інспекторське посвідчення на літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери та авіаційні двигуни, надаються копії відповідних розділів формулярів, завірені в установленому законодавством порядку;

висновки (аналізи), що підтверджують непридатність військового майна до подальшого використання за призначенням;

висновки (аналізи), що підтверджують економічну недоцільність (неможливість) ремонту (демонтажу, переробки) військового майна;

відомість залишкової (балансової) вартості майна;

довідка про перенесення втрати, знищення (пошкодження) військового майна на позабалансовий рахунок, що видається фінансовим органом військової частини;

засвідчені витяги з акта ревізії (перевірки), аудиторського висновку;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії рішень судових органів та органів досудового розслідування;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії звернень військових частин стосовно отримання рішень судових органів або органів досудового розслідування;

довідка про часткове відшкодування збитків за рахунок винних осіб, що видається фінансовим органом військової частини.

До клопотань щодо отримання інспекторських посвідчень на списання викраденої (втраченої) зброї та боєприпасів додається довідка про взяття їх на облік.

Клопотання про видання інспекторського посвідчення, не підтверджене відповідними документами, до розгляду не приймається.

12. Для списання за інспекторським посвідченням військового майна, втраченого (знищеного, зруйнованого) внаслідок стихійного лиха, воєнних дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції, диверсій, терористичних актів, погромів, дії незаконних збройних формувань, масових заворушень (впливу дії радикально (агресивно) налаштованих громадян) та інших подібних випадків, посадові особи подають клопотання, до якого додаються:

матеріали розслідування;

витяги з наказів про призначення і результати проведення розслідування причин та обставин втрати або знищення, дострокового зносу, перевитрати військового майна;

перелік військового майна;

виписки з книг обліку втрат військового майна служб забезпечення, а також з книги обліку нестач військової частини;

відомість визначення залишкової вартості військового майна на момент знищення (втрати, пошкодження тощо) з розрахунками згідно з Методикою визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року № 759 (зі змінами);

довідка про перенесення втрати, знищення (пошкодження) військового майна на позабалансовий рахунок, що видається фінансовим органом військової частини;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії рішень судових органів та органів досудового розслідування;

акти технічного стану (для виробів, що обліковуються за номерами), акти списання (для решти матеріальних засобів), складені на підставі наявних облікових даних на момент до настання події (із зазначенням обставин втрати (знищення, пошкодження тощо) військового майна) та затверджені командиром військової частини.

13. Рішення про оформлення (порушення клопотання про видачу) інспекторських посвідчень приймається після видання наказу про результати проведення розслідувань, аудиту, перевірок, рішення суду, якими встановлено необхідність віднесення частини або повної суми збитків на рахунок держави.

14. Рішення про видачу інспекторського посвідчення приймається посадовими особами, які мають право списувати військове майно. У разі якщо командири військових частин не мають права на списання такого майна, вони направляють за підпорядкованістю посадовій особі, яка має право на списання такого майна, через відповідну службу забезпечення клопотання про отримання інспекторських посвідчень.

Інспекторське посвідчення, рішення про видачу якого приймається посадовими особами в межах прав, наданих їм на списання, підписується та завіряється гербовою печаткою.

15. Клопотання про видачу інспекторського посвідчення з доданими документами направляється посадовій особі вищого рівня не пізніше 30 днів після завершення розслідування або надходження до військової частини рішення суду.

Клопотання про видачу інспекторського посвідчення, рішення про видачу якого приймається Міністром внутрішніх справ України, погоджується з керівниками (особами, що їх заміщають на підставі відповідного наказу) структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, уповноважених здійснювати внутрішній аудит та вести бухгалтерський облік. Погодження оформлюється на останньому аркуші клопотання про видачу інспекторського посвідчення. Після цього клопотання надається для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства внутрішніх справ України.

16. Під час опрацювання клопотань про видачу інспекторських посвідчень та доданих документів перевіряються:

службами забезпечення за закріпленою номенклатурою майна - правильність оформлення актів технічного стану (актів списання) військового майна, відповідність майна, що списується, тому, що обліковується за військовою частиною, правильність визначення залишкової вартості майна, відповідність номенклатури та кількості майна, що списується, даним, занесеним до книги обліку втрат військового майна;

фінансовими службами (підрозділами) - відповідність і достовірність унесення суми нестачі військового майна до книги обліку нестач військової частини;

підрозділами внутрішнього аудиту - наявність документів щодо списання військового майна за рахунок держави та відповідність їх змісту нормативно-правовим актам;

юридичною службою (підрозділом) - надані матеріали на відповідність чинним нормативно-правовим актам України, а також матеріали службового розслідування (за фактами втрати, знищення (пошкодження) військового майна) щодо повноти, своєчасності його проведення та дотримання законодавства України.

17. Інспекторські посвідчення видаються у трьох примірниках:

перший - військовій частині, у якій мала місце втрата;

другий - відповідній службі забезпечення Головного управління НГУ;

третій - разом з документами, що стали підставою для видачі інспекторського посвідчення, зберігається у справах військової частини, командиром якої видано таке посвідчення.

Інспекторські посвідчення нумеруються в порядку реєстрації їх у книзі реєстрації видачі інспекторських посвідчень (додаток 14), яка ведеться фінансовим підрозділом (службою).

18. Оформлення та видача інспекторських посвідчень у військових частинах, що не мають органів матеріального забезпечення, проводяться через військові частини, у яких зазначені військові частини знаходяться на забезпеченні.

19. Посадовим особам забороняється приймати рішення та видавати інспекторські посвідчення в разі:

відсутності відповідних документів, що підтверджують законність списання військового майна;

якщо збитки завдано внаслідок їх незаконних наказів (розпоряджень);

якщо військове майно для списання подається службою, яка не є службою забезпечення цим військовим майном, крім випадків належності втраченого майна до різних служб забезпечення;

роздільного (частинами) списання збитків, завданих одночасною втратою або знищенням військового майна (пожежею, катастрофою, аварією, нестачею), кількома посадовими особами або однією посадовою особою, але за кількома рішеннями роздільно за видами військового майна. Клопотання про списання втраченого військового майна в усіх випадках подається на всю суму збитків незалежно від належності втраченого майна до різних служб. При цьому клопотання про видачу інспекторського посвідчення з доданими документами готується службою, майну якої завдано найбільших збитків.

20. Дозволяється списувати окремо за номенклатурами служб забезпечення відповідно до визначених повноважень військове майно, втрачене або знищене під час проведення антитерористичної операції (міжнародної операції з підтримання миру і безпеки), унаслідок диверсій, терористичних актів, погромів, дії незаконних збройних формувань, масових заворушень (впливу дії радикально (агресивно) налаштованих громадян) та інших подібних випадків.

21. Після отримання інспекторського посвідчення у військовій частині складаються акти списання на підставі отриманого інспекторського посвідчення із зазначенням обставин втрати (знищення) військового майна, що затверджуються командиром військової частини. На підставі затвердженого акта з обліку військової частини списуються:

за книгою обліку втрат військового майна - кількість військового майна, на яку видано інспекторське посвідчення та затверджено акт;

за книгою обліку нестач - сума втрат, віднесена на рахунок держави. Сума збитків, що підлягає відшкодуванню винними особами, списується за книгою обліку нестач та записується в книгу грошових стягнень та нарахувань (додаток 15) на підставі наказу командира військової частини або вищого начальника, виданого у зв'язку з прийняттям рішення про притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності за матеріалами розслідування, ревізії, перевірки, рішення суду.

Відповідна служба забезпечення на підставі інспекторського посвідчення та затвердженого акта списує втрачене військове майно за книгами (картками) обліку з особового рахунку військової частини, у якій виникла втрата.

V. Списання військового майна за актами списання

1. За актами списання списується військове майно, що не обліковується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набуло непридатного стану, майно, використане за встановленими нормами на регламентні роботи, технічне обслуговування, витрачене на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби, будівлі і споруди, що підлягають знесенню через недоцільність їх використання, а також убуток військового майна та інше майно, що не списується за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями і набуло непридатного стану.

2. У разі якщо посадові особи відповідно до максимальних розмірів коштів та повноважень на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення не мають права на списання такого майна, вони надають оформлені акти списання з додатками за підпорядкованістю на затвердження посадовій особі, яка має право на списання такого майна, через відповідну службу забезпечення за закріпленою номенклатурою військового майна. До акта списання додається розрахунок залишкової (балансової) вартості.

3. Порядок та строки підготовки, опрацювання, погодження, надсилання на затвердження актів списання визначено пунктами 2, 3 розділу ІІІ цього Порядку.

4. Акти списання, які подаються на затвердження Міністру внутрішніх справ України, погоджуються керівником (особою, що його заміщує на підставі відповідного наказу) структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, уповноважених здійснювати внутрішній аудит та матеріальне забезпечення. Погодження оформлюється аркушем погодження. Після цього акти списання разом з іншими документами, що їх обґрунтовують (аркуші погодження тощо), надаються для перевірки на відповідність законодавству та візування до юридичної служби апарату Міністерства внутрішніх справ України.

5. Підставою для списання з обліку військової частини військового майна, що не враховується за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками, є затверджений акт списання.

VІ. Особливості списання деяких видів військового майна

1. Списання силових масляних трансформаторів, кабельних та повітряних ліній електропостачання проводиться за актом списання на підставі протоколу випробування електровимірювальної лабораторії.

На кабельні лінії, демонтаж яких недоцільний, комісією військової частини складається акт фінансово-економічного обґрунтування з додаванням схеми проходження мереж на місцевості. Акт затверджується командиром військової частини, на обліку якої знаходяться кабельні мережі.

2. Запасні частини, інструмент та приладдя, електрообладнання, гумотехнічні вироби, видаткові та експлуатаційні матеріали, використані під час випробувань, експериментальних робіт, при проведенні рятувальних робіт, ліквідації аварій та стихійного лиха, регламентованого технічного обслуговування (регламентних робіт), технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки і майна, на підготовку зброї (боєприпасів) для збереження або застосування, а також на виробничі та господарсько-побутові потреби, списуються з підрозділів за актами списання.

3. Списання всіх видів ракет і мішеней, створених на базі ракет та безпілотних літальних апаратів, знищених (втрачених) на стрільбах (навчаннях), проводиться на підставі акта про проведення пуску (додаток 16).

Акт про проведення пуску затверджується командиром військової частини, на обліку якої знаходяться ракети та безпілотні літальні апарати. Під час проведення стрільб на полігонах акти про пуск погоджуються начальником полігона (його заступником).

Для безпілотних літальних апаратів додатково додаються акти технічного стану, які складаються перед пусками.

4. У військовій частині пальне, використане підрозділами, списується за донесеннями про наявність та рух військового майна.

Донесення складається на підставі записів у таких облікових документах:

польотних листах, стартових хронометражних журналах, формулярах двигунів, штурманських бортових журналах - при використанні літальних апаратів;

робочих листах агрегатів, машинних журналах електричних агрегатів - при використанні стаціонарних та пересувних агрегатів (станцій), силових агрегатів радіорелейних (тропосферних) станцій та апаратних наземних вузлів зв'язку;

добових та вахтових (суднових) журналах - при використанні на кораблі (судні) пального, використаного електромеханічною частиною;

інших документах - при використанні наземних транспортних засобів та плавучих засобів.

До донесення в обов'язковому порядку додаються зазначені вище облікові документи.

5. Списання природних втрат пального проводиться за актом списання, складеним на підставі акта інвентаризації, до якого додається розрахунок природних втрат пального.

6. Списання польових засобів приготування та доставки їжі, підвезення води, теплового, механічного, технологічного та холодильного обладнання дозволяється тільки після отримання письмового дозволу Головного управління НГУ встановленої форми.

Для отримання письмового дозволу Головного управління НГУ на списання вищезазначених основних засобів продовольчої служби необхідно подати до підрозділу (служби) логістики Головного управління НГУ акти про списання основних засобів або акти про списання автотранспортних засобів установленої форми з додаванням актів технічного стану, паспортів, формулярів.

7. Матеріальні засоби, використані на приготування сумішей, списуються з обліку на підставі акта виготовлення сумішей.

8. Матеріальні засоби, використані при проведенні аналізів (випробувань), списуються з обліку на підставі акта відбору проб для аналізів (випробувань).

9. Після отримання затвердженого акта списання медичне обладнання для подальшого розбракування, розукомплектування та утилізації передається до відповідних організацій, установ, ремонтних підрозділів НГУ, які мають право на проведення зазначених робіт, з письмового дозволу (наряду) Головного управління НГУ.

10. Витрачені за встановленими нормами будівельні та ремонтні матеріали списуються з обліку за актами списання, які складаються на підставі акта приймання виконаних робіт.

Командувач
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

Ю.В. Аллеров


Додаток 1
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 6 розділу I)

АКТ
якісного (технічного) стану


Додаток 2
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 6 розділу I)

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ


Додаток 3
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 6 розділу I)

АКТ СПИСАННЯ


Додаток 4
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 6 розділу I)

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ
на списання будівель (споруд)


Додаток 5
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 7 розділу I)

КНИГА
обліку нестач


Додаток 6
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 7 розділу I)

КНИГА
обліку втрат військового майнаДодаток 7
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 2 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
максимальних розмірів коштів, на які посадові особи Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України мають право списувати військове майно Національної гвардії України за актами якісного (технічного) стану, інспекторськими посвідченнями та за актами списання

Найменування посади

Вартість за одиницю військового майна або за одним актом, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за актом якісного (технічного) стану та актом списання

за інспекторським посвідченням

Командири військових частин Національної гвардії України

1200

600 (2 400*)

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

2000

1000 (20 000*)

Командувач Національної гвардії України

6000

3000 (60 000*)

Міністр внутрішніх справ України

понад 6000

понад 3000 (60 000*)

__________
*Максимальні розміри коштів, на які посадові особи Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України мають право списувати військове майно Національної гвардії України за інспекторськими посвідченнями, знищене (втрачене) під час воєнних (бойових) дій, антитерористичної операції, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки або внаслідок диверсій.

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 710 від 18.08.2017}Додаток 8
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 2 розділу ІІ)

ПОВНОВАЖЕННЯ
посадових осіб на списання військового майна відповідно до номенклатури служб забезпечення

№ з/п

Посадові особи, яким надається право на списання

Перелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню

1

Медична техніка, майно та лікарські засоби

1.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Медична апаратура та приладдя (після отримання письмового дозволу Головного управління НГУ), медичні інструменти, лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Медична апаратура та приладдя (після отримання письмового дозволу Головного управління НГУ), медичні інструменти, лікарські засоби, за винятком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1.3

Командувач Національної гвардії України

Усі види медичного майна, обладнання, спеціальної медичної техніки, лікарських засобів

1.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі види медичного майна, обладнання, спеціальної медичної техніки, лікарських засобів

2

Інженерне майно

2.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Шанцевий інструмент та індивідуальні маскувальні засоби у межах 5 % на рік майна, що знаходиться в запасах поточного забезпечення; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуальних запасних інструментів та приладдя машин, слюсарного, ковальського, жерстяно-мідницького, зварювального та іншого інструменту інженерних ремонтних майстерень та пунктів технічного обслуговування і ремонту; кабельна мережа; засоби регулювання; вибухові речовини та засоби підривання, упаковка від інженерних боєприпасів і тара всіх типів, що не підлягає поверненню; колючий дріт, малопомітні перешкоди; земленосні мішки та саперний провід, використані на бойову підготовку та знищення вибухонебезпечних предметів

2.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Шанцевий інструмент та індивідуальні маскувальні засоби у межах 5 % на рік майна, що знаходиться в запасах поточного забезпечення; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуальних запасних інструментів та приладдя машин, слюсарного, ковальського, жерстяно-мідницького, зварювального та іншого інструменту інженерних ремонтних майстерень та пунктів технічного обслуговування і ремонту; кабельна мережа; засоби регулювання; вибухові речовини і засоби підривання, упаковка від інженерних боєприпасів і тара всіх типів, що не підлягає поверненню; колючий дріт, малопомітні перешкоди; земленосні мішки та саперний провід, використані на бойову підготовку та знищення вибухонебезпечних предметів

2.3

Командувач Національної гвардії України

Усі зразки інженерного майна, крім спеціальної техніки, змонтованої на базі транспортних засобів

2.4

Міністр внутрішніх справ України

Спеціальна техніка, змонтована на базі транспортних засобів

3

Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту

3.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Запасні частини, матеріали, електрообладнання, пристрої, література, інструмент та приладдя для експлуатації й ремонту засобів РХБ захисту, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП спеціальної техніки, комплекти та прилади; димові засоби (димові суміші, шашки та гранати); дегазувальні та дезактивувальні речовини, розчинники; регенеративні патрони до ізолювальних протигазів, регенеративні комплекти; фільтрувальні секції та елементи, касети до фільтрів очищення повітря; гопкалітові патрони, індикаторні засоби, елементи живлення, ремонтні матеріали; імітаційні хімічні засоби, хлорпікрин; сигнали хімічної тривоги, піропатрони типу ПП-9; респіратори одноразового використання; балончики, патрони, гранати, патрони з газовими гранатами та інші спеціальні засоби з препаратами сльозогінної та дратівної дії на основі природних капсаїциноїдів, морфолід пералгонова кислота, ортохлорбензальмалононітрил і речовина АЛГОГЕН; патрони, гранати, пристрої та інші спеціальні засоби світлової, звукової та світлозвукової дії РХБ захисту

3.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Запасні частини, матеріали, електрообладнання, пристрої, література, інструмент та приладдя для експлуатації й ремонту засобів РХБ захисту, що входять в індивідуальні комплекти ЗІП спеціальної техніки, комплекти та прилади; димові засоби (димові суміші, шашки та гранати); дегазувальні та дезактивувальні речовини, розчинники; регенеративні патрони до ізолювальних протигазів, регенеративні комплекти; фільтрувальні секції та елементи, касети до фільтрів очищення повітря; гопкалітові патрони, індикаторні засоби, елементи живлення, ремонтні матеріали; імітаційні хімічні засоби, хлорпікрин; сигнали хімічної тривоги, піропатрони типу ПП-9; респіратори одноразового використання; балончики, патрони, гранати, патрони з газовими гранатами та інші спеціальні засоби з препаратами сльозогінної та дратівної дії на основі природних капсаїциноїдів, морфолід пералгонова кислота, ортохлорбензальмалононітрил і речовина АЛГОГЕН; патрони, гранати, пристрої та інші спеціальні засоби світлової, звукової та світлозвукової дії РХБ захисту

3.3

Командувач Національної гвардії України

Усі зразки засобів РХБ захисту, крім спеціальної техніки, змонтованої на базі транспортних засобів

3.4

Міністр внутрішніх справ України

Спеціальна техніка, змонтована на базі транспортних засобів

4

Авіаційна техніка

4.1

Командувач Національної гвардії України

Літаки, вертольоти, безпілотні літальні апарати, планери (фюзеляжі), авіаційні двигуни

4.2

Міністр внутрішніх справ України

Усі види авіаційної техніки

5

Засоби та майно зв’язку і радіотехнічного забезпечення польотів

5.1

Командири (авіаційних) військових частин Національної гвардії України

Експлуатаційні та видаткові матеріали, використані для обслуговування й ремонту засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення (далі - РТЗ). Комплекти ЗІП, використані для ремонту й обслуговування засобів зв’язку та РТЗ, а також для поповнення одиночних комплектів ЗІП; інструмент розсипом, сухі гальванічні елементи, акумулятори та батареї (крім лужних та кислотних), головні телефони, мікрофонні та телефонні капсулі, акумуляторні батареї до засобів зв’язку й РТЗ, окремі блоки (субблоки, вузли, плати, механізми) з раніше списаних засобів зв’язку й РТЗ, засоби зв’язку й РТЗ усієї номенклатури та їх складові частини, кузови-фургони, кузови уніфіковані нормального габариту (далі - КУНГи) засобів зв’язку й РТЗ

5.2

Командувач Національної гвардії України

Засоби зв’язку й РТЗ усієї номенклатури та їх складові частини, кузови-фургони, кузови та КУНГи засобів зв’язку й РТЗ

5.3

Міністр внутрішніх справ України

Засоби зв’язку й РТЗ усієї номенклатури та їх складові частини, кузови-фургони, кузови та КУНГи засобів зв’язку й РТЗ

6

Авіаційне озброєння

6.1

Командири (авіаційних) військових частин Національної гвардії України

Запасні частини, експлуатаційні матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент загального призначення та приладдя за номенклатурою індивідуальних та групових комплектів ЗІП, базових та ремонтних комплектів ЗІП, чохли з тканини розміром до 20 кв. м всіх видів озброєння та військової техніки, агрегати і вузли навчального озброєння та військової техніки, навчально-тренувальне обладнання, агрегати та вузли навчального озброєння та військової техніки, комплекти кабельних мереж

6.2

Командувач Національної гвардії України

Керовані й некеровані навчальні авіаційні засоби ураження та комплектуючі до них (навчальні, навчально-тренувальні, розрізні, вагові макети, корпуси); спеціальна упаковка й тара до авіаційних засобів ураження; контейнери ракет; комплектуючі елементи (окремі відсіки) до керованих та некерованих авіаційних засобів ураження, включаючи ті, що у своєму складі містять вибухові речовини; комплектуючі до авіаційної артилерійської зброї; гармати, кулемети і гранатомети, що використовуються на літаку; підвісні і вмонтовані установки авіаційної артилерійської зброї; блоки (гармати), пускові і катапультні пристрої ракет; тримачі для підвіски і транспортування бомб, мін, торпед, радіоакустичних буїв; авіаційні контейнери малогабаритних боєприпасів і вантажів; бортові механізми завантаження літака засобами ураження; агрегати і механізми переведення засобів ураження в бойове положення; автономні системи наведення і цілевказання керованих авіаційних засобів ураження (далі - АЗУ); системи керування стрільбою, пуском і скиданням АЗУ, інших вантажів, що підвішуються, розвантаженням контейнерів і касет; блоки зведення установок і прилади керування зведенням підривачів; командні прилади; автономні системи живлення засобів ураження електроенергією; програмно-обчислювальні пристрої, що вирішують завдання керування стрільбою, пуском і скиданням АЗУ та інших вантажів; датчики параметрів, що працюють тільки для авіаційного озброєння (далі - АОз); системи контролю стану і режимів роботи систем і засобів АОз, фотоконтрольна апаратура, що реєструє роботу АОз; системи створення пасивних перешкод, що включають механізми системи створення пасивних перешкод, системи керування викидом пасивних перешкод, системи підвіски автоматів пасивних перешкод, засоби створення пасивних перешкод; аналогові, цифрові й аналого-цифрові обчислювальні машини, що забезпечують вирішення завдань прицілювання; оптичні, електронно-оптичні, оптико-телевізійні та інфрачервоні приціли й візири; теплопеленгатори, що забезпечують інформацією прицільні системи; спеціальні дальноміри, станції підсвічування цілі; програмно-обчислювальні пристрої і блоки, що входять до прицільних систем; прилади дозиметричного контролю; десантно-транспортне, санітарне, рятувальне обладнання; обладнання групового використання і буксирувальне обладнання; контейнери спеціального застосування; стартові прискорювачі; піротехнічні засоби, сигнальні ракети і шашки, радіогідроакустичні буї, вибухові джерела звуку, авіаційні бомби допоміжного призначення; піропатрони і пірозаряди, електродетонатори, розривні і вибивні заряди, фосфорні патрони та інші піротехнічні засоби й всі види авіаційного озброєння, крім того, все зазначене майно номенклатури авіаційного озброєння в новому виконанні

6.3

Міністр внутрішніх справ України

Усі види авіаційного озброєння

7

Авіаційно-технічне майно

7.1

Командири (авіаційних) військових частин Національної гвардії України

Електровакуумні прилади, елементна база, гумотехнічні вироби, видаткові та експлуатаційні матеріали, ремонтні та групові комплекти військового ремонту; використані агрегати літаків та вертольотів, авіаційне та радіоелектронне обладнання, у яких закінчився призначений ресурс; аерофотоапарати та фотографічні установки; ремонтний фонд агрегатів літаків, вертольотів, двигунів, авіаційного та радіоелектронного обладнання, у яких закінчився призначений термін служби та ремонт яких економічно недоцільний, знятих з озброєння; табельне майно, навчально-тренувальні засоби

7.2

Командувач Національної гвардії України

Усі види авіаційно-технічного майна

7.3

Міністр внутрішніх справ України

Усі види авіаційно-технічного майна

8

Електрогазова техніка та майно

8.1

Командири (авіаційних) військових частин Національної гвардії України

Запасні частини (за винятком рукавів високого тиску газозарядних станцій та гідравлічних установок, рукавів для заправки зрідженими газами, кабелів живлення електричним струмом аеродромних (пересувних, стаціонарних) електроагрегатів); матеріали; стиснуті (зріджені) гази та хімікати

8.2

Командувач Національної гвардії України

Усі види електрогазової техніки та електрогазового майна, за винятком їх дослідних зразків, кузови-фургони та КУНГи до електрогазової техніки

8.3

Міністр внутрішніх справ України

Усі види електрогазової техніки та електрогазового майна

9

Аеродромно-експлуатаційна техніка та матеріальні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби

9.1

Командири (авіаційних) військових частин Національної гвардії України

Витратні спеціальні матеріали для експлуатаційного утримання льотного поля, будівель та споруд службово-технічної забудови, запасні частини, вузли та агрегати спеціального обладнання аеродромно-експлуатаційної техніки, шанцевий інструмент, малоцінний інвентар, відбійні молотки, бетонозмішувачі, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, котли для розігріву бітуму, алмазні диски для нарізання бетону, ацетиленові генератори, наріжчики швів, реагент для знищення ожеледних утворювань, малоцінний інвентар, вібратори, дрилі, перфоратори, ацетиленові генератори; зварювальні трансформатори, стрічкові транспортери, силові масляні трансформатори, повітряні та кабельні лінії електропостачання до та вище 1000 В

9.2

Командувач Національної гвардії України

Наріжчики швів, маслостанції, сільськогосподарський інвентар для утримання льотного поля, шнекороторні снігоочищувачі, поливально-мийні, теплові, вакуумні та пневмоприбиральні машини, автовежі та самохідні майданчики обслуговування, маркувальники покрить, засоби аварійного утримання літаків, бетонозмішувачі, авіаційні (теплові) двигуни для теплових машин, тракторні навантажувачі, профілювальники, планувальники, цементовози, піскорозкидачі, бурильно-кранові машини, аеродромні металеві і залізобетонні плити, силові масляні трансформатори, повітряні та кабельні лінії електропостачання до і вище 1000 В та інші матеріально-технічні засоби номенклатури інженерно-аеродромної служби

9.3

Міністр внутрішніх справ України

Усі види аеродромно-експлуатаційної техніки та вся номенклатура майна інженерно-аеродромної служби

10

Технічні засоби та майно продовольчої служби

10.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Технічні засоби та майно продовольчої служби, за винятком теплового, механічного, холодильного та технологічного обладнання, польових технічних засобів та засобів приготування їжі в польових умовах, наметів та брезентів, засобів польового хлібопечення, засобів підвезення продовольства та води, у тому числі на автомобільному шасі, кухонь автомобільних і причіпних, плит причіпних і переносних, ремонтних засобів продовольчої служби

10.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Технічні засоби та майно продовольчої служби, за винятком теплового, механічного, холодильного та технологічного обладнання, польових технічних засобів та засобів приготування їжі в польових умовах, наметів та брезентів, засобів польового хлібопечення, засобів підвезення продовольства та води, у тому числі на автомобільному шасі, кухонь автомобільних і причіпних, плит причіпних і переносних, ремонтних засобів продовольчої служби

10.3

Командувач Національної гвардії України

Усі види майна та технічних засобів продовольчої служби

10.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі види майна та технічних засобів продовольчої служби

11

Технічні засоби виховання та поліграфічне обладнання

11.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Гармоні, щипкові музичні інструменти, акордеони, баяни, народні музичні інструменти, шахи, шашки, доміно, інші настільні ігри, засоби статичної проекції, книги, наочна агітація, зошити, портрети, бюсти, гучномовці кімнатні і зовнішні, мікрофони, звукові колонки, телевізійні антени кімнатні і зовнішні (крім супутникових), DVD та компакт-диски, відеокасети, аудіокасети, стабілізатори напруги для телевізорів, експлуатаційні та витратні матеріали (які не містять у собі дорогоцінних металів). Стаціонарна і пересувна кінопроекційна апаратура, відеотелевізійна апаратура, радіовузли і радіопересувки, підсилювальні пристрої, радіоприймачі, звукозаписувальна апаратура, фотоапарати, фотозбільшувачі, клавішні музичні інструменти, комплекти естрадно-музичних інструментів, більярди, поліграфічна техніка та інші види поліграфічного устаткування і друкарських меблів

11.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Гармоні, щипкові музичні інструменти, акордеони, баяни, народні музичні інструменти, шахи, шашки, доміно, інші настільні ігри, засоби статичної проекції, книги, наочна агітація, зошити, портрети, бюсти, гучномовці кімнатні і зовнішні, мікрофони, звукові колонки, телевізійні антени кімнатні і зовнішні (крім супутникових), DVD та компакт-диски, відеокасети, аудіокасети, стабілізатори напруги для телевізорів, експлуатаційні та витратні матеріали (які не містять у собі дорогоцінних металів). Стаціонарна і пересувна кінопроекційна апаратура, відеотелевізійна апаратура, радіовузли і радіопересувки, підсилювальні пристрої, радіоприймачі, звукозаписувальна апаратура, фотоапарати, фотозбільшувачі, клавішні музичні інструменти, комплекти естрадно-музичних інструментів, більярди, поліграфічна техніка та інші види поліграфічного устаткування і друкарських меблів

11.3

Командувач Національної гвардії України

Усі види технічних засобів виховання та поліграфічного обладнання

11.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі види технічних засобів виховання та поліграфічного обладнання

12

Майно служби озброєння

12.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Ремонтно-монтажний інструмент та прилади; командирські ящики, кийки гумові, наручники, шоломи армійські, спорядження, брезентові та тканинні вироби, робочі засоби вимірювань; спеціальна упаковка, упаковка під озброєння та боєприпаси, а також тара всіх типів, яка не підлягає поверненню (за винятком спеціальних контейнерів для ракет); акумуляторні батареї всіх типів, що входять до комплекту ракетно-артилерійського озброєння; агрегати та вузли навчального ракетно-артилерійського озброєння; елементи ЗІП до ракетно-артилерійського озброєння, спеціальний інструмент та інструмент загального призначення; навчальні засоби індивідуального бронезахисту та активної оборони; допоміжні прилади, лінійки командирські, штатні та інші, компаси, окуляри

12.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Ремонтно-монтажний інструмент та прилади; командирські ящики, кийки гумові, наручники, шоломи армійські, спорядження, брезентові та тканинні вироби, робочі засоби вимірювань; спеціальна упаковка, упаковка під озброєння та боєприпаси, а також тара всіх типів, яка не підлягає поверненню (за винятком спеціальних контейнерів для ракет); акумуляторні батареї всіх типів, що входять до комплекту ракетно-артилерійського озброєння; агрегати та вузли навчального ракетно-артилерійського озброєння; елементи ЗІП до ракетно-артилерійського озброєння, спеціальний інструмент та інструмент загального призначення; навчальні засоби індивідуального бронезахисту та активної оборони; допоміжні прилади, лінійки командирські, штатні та інші, компаси, окуляри

12.3

Командувач Національної гвардії України

Усі види озброєння, боєприпасів та майна номенклатури служби озброєння

12.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі види озброєння, боєприпасів та майна номенклатури служби озброєння

13

Бронетанкове озброєння, техніка та майно

13.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Витратні експлуатаційні матеріали, інструмент для експлуатації та ремонту бронетанкового озброєння і техніки, за винятком спеціальних ключів та приладдя, що входять до індивідуальних та групових комплектів ЗІП машин

13.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Витратні експлуатаційні матеріали, інструмент, спеціальні ключі та приладдя, включно ті, що входять до індивідуальних комплектів ЗІП машин, навчальне майно, література, прилади спостереження; парко-гаражне обладнання

13.3

Командувач Національної гвардії України

Усі види бронетанкового озброєння, техніки та вся номенклатура бронетанкового майна

13.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі види бронетанкового озброєння, техніки та вся номенклатура бронетанкового майна

14

Автомобільна техніка та автомобільне майно

14.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Запасні частини (крім агрегатів); автомобільне майно (крім акумуляторних батарей, автомобільних шин, тентів); матеріали, електрообладнання; пристрої, інструмент та приладдя для експлуатації і ремонту автомобільної техніки (за винятком спеціальних ключів) та приладдя, яке входить до індивідуальних комплектів ЗІП машин; навчальні макети, література

14.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Запасні частини, акумуляторні батареї, автомобільні шини, тенти (брезенти), матеріали, електрообладнання, пристрої, інструмент та приладдя для експлуатації і ремонту автомобільної техніки, навчальні макети, література, інструмент, спеціальні ключі та приладдя, що входять до індивідуальних комплектів ЗІП машин, навчальне майно, за винятком комплектів класів, навчальних стендів, тренажерів; парко-гаражне обладнання

14.3

Командувач Національної гвардії України

Усі види автомобільної техніки та майна номенклатури автомобільної служби

14.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі види автомобільної техніки та майна номенклатури автомобільної служби

15

Технічні засоби та майно служби пально-мастильних матеріалів

15.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Лоти та рулетки замірні, пробовідбірники всіх типів, упаковка для перевезення проб, пляшки алюмінієві, дозатори рідини "І", метрштоки, відра та воронки заправні, роздавальні крани, наконечники для закритого заправлення, каністри сталеві, контейнери для зберігання пально-мастильних матеріалів (далі - ПММ), ручні лабораторії, фільтроелементи всіх типів, чохли та фільтрувальні чохли до фільтрів, диски до фільтрів, рукави бензостійкі (маслобензостійкі), ручні насоси всіх типів та верстати до них, діжкопідіймачі всіх типів, діжки сталеві неоцинковані (оцинковані), пробки до діжок, грілки парові, візки для транспортування матеріалів й обладнання, кріплення МКР (КМР), протигази ПШ-1 (ПШ-2), прокладки для каністр (діжок), лабораторне майно, технічне майно (хомути, гребінки, йорші, перехідники, затвори поворотні, муфти з'єднувальні, кільця гумові, заглушки, з'єднання)

15.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Фільтри всіх типів, агрегати механізованого заправлення, заправні агрегати, колонки заправні для пального та масел всіх типів, установки маслороздавальні, військові лабораторні комплекти, ваги поштові 20-50 кг, ваги товарні 500-1000 кг

15.3

Командувач Національної гвардії України

Електронасосні та насосні агрегати, агрегати вакуумні та зачисні, польові хімічні лабораторії та додаткові комплекти до них, причепи-розпуски, групові, експлуатаційні, ремонтні комплекти запасних частин, резервуари сталеві всіх типів, діжки з нержавіючої сталі та алюмінієві, каток для зачищення гумотканинних резервуарів, рукави металеві всіх типів, лічильники всіх типів, комплекти масового наливу, польові заправні пункти, труби та обладнання від складських та магістральних трубопроводів, установки нижнього зливу пального із залізничних цистерн, зливно-наливні пристрої, мотонасосні установки всіх типів, мазутоперекачувальні установки, гумотканинні резервуари, насоси до засобів заправлення, вогневі підігрівачі, пересувні парові котли (ППК-400, ППК-1200), обладнання для механізованого зачищення резервуарів та промивання діжок, транспортери механічні, підкатний візок до ТЗ-22, лабораторне обладнання, технічне майно. Автомобільні засоби заправлення, транспортування та перекачування всіх типів, причепи-цистерни та напівпричепи-цистерни всіх типів, пересувні насосні установки всіх типів, додаткові комплекти обладнання ПСТК-ДОП-К (ПСТК-ДОП-Г), ДК-ПСТ, пересувні лабораторії типу ПЛГ, резервуари алюмінієві, з нержавіючої сталі всіх типів, польові складські трубопроводи всіх типів, пересувні станції регенерації масел

15.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі види технічних засобів та майна служби пально-мастильних матеріалів

16

Технічні засоби та майно речової служби

16.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Речове майно особистого користування, спортивний одяг

16.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Речове майно особистого користування, спортивний одяг

16.3

Командувач Національної гвардії України

Речове майно особистого користування, санітарно-господарське, спортивне та гірське спортивне майно, спортивний інвентар, намети, брезенти, духові та ударні музичні інструменти, технічні засоби речової служби, а також обладнання, інструмент, запасні частини та інвентарне майно для речових ремонтних майстерень і лазне-пральних комбінатів

16.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі види технічних засобів та майна речової служби

17

Засоби криптографічного і технічного захисту інформації та майно, призначене для їх використання, засоби комплексного технічного контролю, технічні засоби захисту зброї від несанкціонованого застосування

17.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Експлуатаційні та витратні матеріали, елементи живлення до засобів криптографічного захисту інформації і криптології, ЗІП до технічних засобів захисту зброї

17.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Експлуатаційні та витратні матеріали, елементи живлення до засобів криптографічного захисту інформації і криптології, ЗІП до технічних засобів захисту зброї

17.3

Командувач Національної гвардії України

Засоби криптографічного захисту інформації всіх типів, допоміжне обладнання, обладнання спеціальних апаратних на рухомих засобах, комплекти базових, групових і ремонтних ЗІП, окремі вузли, блоки засобів криптографічного захисту інформації, комплекти електронних блоків до засобів криптографічного захисту інформації, комплекти діагностичних і ремонтних засобів, комплекти перехідних засобів для ремонту засобів криптографічного захисту інформації, засоби комплексного технічного контролю та технічного захисту інформації; вузли, блоки технічних засобів захисту зброї, блокувальні пристрої і замки, імітатори-тренажери і випробувальні пульти технічних засобів захисту зброї. Засоби криптографічного захисту інформації, окремі вузли і блоки, які реалізовують криптографічний алгоритм перетворення

18

Квартирне майно

18.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Квартирне майно, за винятком меблів, пірамід для зброї, столів для чищення зброї, ліжок металевих, сейфів, шаф металевих, скриньок металевих, печей металевих та чавунних, підставок різних; комунальне обладнання, змонтоване на комунальній техніці

18.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Квартирне майно, за винятком меблів, пірамід для зброї, столів для чищення зброї, ліжок металевих, сейфів, шаф металевих, скриньок металевих, печей металевих та чавунних, підставок різних; комунальне обладнання, змонтоване на комунальній техніці

18.3

Командувач Національної гвардії України

Усі види квартирного майна

18.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі види квартирного майна

19

Будівлі та споруди

19.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку військових частин Національній гвардії України

19.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Будівлі та споруди, що знаходяться на балансовому обліку в підпорядкованих військових частинах, Національній академії Національної гвардії України

19.3

Командувач Національної гвардії України

Усі типи будівель та споруд

19.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі типи будівель та споруд

20

Засоби розвідки

20.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Видаткові, експлуатаційні та ремонтні матеріали; вироби електронної техніки та електроніки, що не містять дорогоцінних металів та каміння; ЗІП розсипом; елементи та інструмент загального призначення за номенклатурою індивідуальних, групових та ремонтних комплектів ЗІП; робочі засоби вимірювань, установлені на щитах, пультах, агрегатах та іншому обладнанні засобів розвідки; інше технічне майно та матеріали, що використовуються під час технічного обслуговування та поточного ремонту

20.2

Начальники територіальних управлінь, Національної академії Національної гвардії України

Засоби розвідки Р-382П, Р-327, Р-345, Р-346, типу "Вахта-М" (за винятком варіантів 10А, 10Б, 14, 14М), "Орленок-1", "Пеликан", "Пеликан-М", Р-704, Р-705В, Р-706, Р-707, Р-711, Р-391В1(В2), Р-375, Р-390-1, Р-390-2, КПДУ-Л(Т), Р-309, Р-312, Р-313, Р-313М, Р-313М2, Р-314, Р-314М, Р-318, Р-319, Р-323, Р-323М, Р-323М2, "Криптон-П11 (П12, ПМ1, ПМ2, П22, П24)", "Персей-П4", Р-718, Р-720, Р-721, Р-320, Р-323П, Р-710, Р-713, Р-714, СРС-5, Р-341А, Р-341Б, Р-360М, Р-360М2, Р-371, Р-376, Р-376М, Р-384, "Снежинка", "Акация", "Аргон-Ч (ЧМ)", "Гравий", "Градиент", "Карат-СД (СР)", "Сирена", "Кедр", "Цедра-Ц300М", Р-702, РСА-1, ППА-1(1Л61), ЭРРС-1, "Трапеция", "Тропа", "Филин", МРР, Р-323У, Р-333, Р-389, Р-391-1, Р-374 (за винятком Р-374В), Р-398 (АСС-1), Р-399Т, "Гравий-А (АМ)", Р-712, Р-712С, "Курок", "Параметр", "Участник", "Участник-М", "Стеньга", МРР-АС (варіант 3), реєструвальна апаратура (за винятком Р-739, М-76С, "Береза", "Бархотка"), "Хрусталь-Д", Р-352, Р-353, Р-354, Р-392, ПЗС-86, ГК-010, ГК-022, ГК-10Ж. Навчально-стаціонарні засоби розвідки, а також апаратура, блоки, вузли, що знімаються з техніки при проведенні доопрацювань, згідно з номенклатурою техніки, що списується

20.3

Командувач Національної гвардії України

Усі види засобів розвідки в повному обсязі

20.4

Міністр внутрішніх справ України

Усі види засобів розвідки в повному обсязі

21

Техніка, майно зв’язку та електронно-обчислювальна техніка

21.1

Командири військових частин Національної гвардії України

Запасні частини та витратні матеріали (що не містять у своєму складі дорогоцінних металів), ремонтні комплекти та ЗІП, дріт та інші матеріали, що використовуються для технічного обслуговування та поточного ремонту засобів зв'язку

21.2

Командувач Національної гвардії України

Усі види майна зв’язку й електронно-обчислювальної техніки

21.3

Міністр внутрішніх справ України

Усі види техніки, майна зв’язку та електронно-обчислювальної техніки


Додаток 9
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 1 розділу III)

АКТ
технічного стану


Додаток 10
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 1 розділу III)

АКТ
технічного стану повітрянодесантної техніки


Додаток 11
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 1 розділу III)

АКТ
зміни якісного стану


Додаток 12
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 4 розділу III)

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
якісного (технічного) стану військового майна номенклатури


Додаток 13
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 11 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
військового майна, що підлягає списанню за інспекторським посвідченнямДодаток 14
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 17 розділу IV)

КНИГА
реєстрації видачі інспекторських посвідчень

Номер інспекторського посвідчення

Дата видачі

Посадова особа, яка прийняла рішення про видачу інспекторського посвідчення

Посадова особа, яка клопотала про видачу інспекторського посвідчення

Орган військового управління (військова частина), який(яка) видав(ла) інспекторське посвідчення

Найменування військового майна

На суму, грн

Примітка

усього

у тому числі підлягає відшкодуванню з винних осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Додаток 15
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 21 розділу IV)

КНИГА
грошових стягнень та нарахувань


Додаток 16
до Порядку списання військового
майна в Національній гвардії України
(пункт 3 розділу VI)

АКТ
про проведення пуску