Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 331
Прийняття: 14.12.2021
Видавники: Міністерство розвитку громад та територій

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2021  № 331


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2022 р.
за № 69/37405

Про затвердження Змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Відповідно до частини четвертої статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», абзацу третього підпункту 2 пункту 11 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 17 жовтня 2019 року № 199-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2011 року № 103, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 року за № 902/19640 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 лютого 2013 року № 66), що додаються.

2. Директорату просторового планування територій та архітектури (Плащенко Є.), Юридичному департаменту (Гуцул В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Наталію Козловську.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Чернишов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України

Міністр культури та інформаційної
політики України

Голова Державної регуляторної служби України
О. Вискуб


О. Ткаченко

О. Кучер


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
громад та територій України
14 грудня 2021 року № 331


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2022 р.
за № 69/37405

ЗМІНИ
до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки

1. У розділі I:

1) у пункті 1.2:

слово «мансардного» замінити словами «мансардного поверху»;

цифри «300» замінити цифрами «500»;

2) пункти 1.3 та 1.4 викласти в такій редакції:

«1.3. Параметри забудови визначаються з урахуванням будівельних норм, що встановлюють вимоги до планування та забудови територій, а також встановлених чи визначених в установленому порядку режимів використання об’єктів всесвітньої спадщини, їх територій та буферних зон, пам’яток культурної спадщини, їх територій та зон охорони, історичних ареалів населених місць, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій та їх зон охорони, охоронюваних археологічних територій.

1.4. Розроблення будівельного паспорта здійснюється відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні.»;

2. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Будівельний паспорт видається уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви на видачу будівельного паспорта за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, до якої додаються:

копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію, або заповіту, у разі якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, у разі якщо право власності на об’єкт нерухомого майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту);

згода співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту) (за умови перебування у спільній власності);

схема намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

проектна документація (за наявності);

згода співвласника (співвласників) земельної ділянки на забудову (у разі розміщення нових об’єктів) (за умови перебування у спільній власності);

інформація про наявність у межах земельної ділянки режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки у разі здійснення нового будівництва об’єкта (за наявності).

Копії документів, що подаються для отримання будівельного паспорта, засвідчуються замовником (його представником).

Документи подаються уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури з урахуванням вимог статті 26-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681:

1) в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - електронний кабінет) або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є замовник та відповідний уповноважений орган з питань містобудування та архітектури;

2) у паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.»;

2) у пункті 2.2:

в абзаці першому слова «або реконструкція» замінити словами «, реконструкція або капітальний ремонт»;

абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:

«примірник будівельного паспорта замовника, якщо такий паспорт надавався до 01 вересня 2020 року;

схема намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо), наведена у додатку 2 до цього Порядку;

згода співвласника (співвласників) земельної ділянки на забудову (у разі здійснення нового будівництва об’єкта) (за умови перебування у спільній власності);»;

доповнити пункт новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

«згода співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту) (за умови перебування у спільній власності);

інформація про наявність у межах земельної ділянки режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки у разі здійснення нового будівництва об’єкта (за наявності).»;

3) у пункті 2.3 слова «державним будівельним нормам, стандартам» замінити словами «будівельним нормам»;

4) у пункті 2.4:

в абзаці третьому слова «детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств,» виключити, а слова «державним будівельним нормам, стандартам» замінити словами «будівельним нормам»;

доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:

«подання замовником заяви в довільній формі про відмову від отримання будівельного паспорта.»;

5) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. Документи для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього повертаються замовнику у спосіб, відповідно до якого подавалися такі документи за рішенням уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури шляхом направлення повідомлення про відмову в наданні будівельного паспорта з відповідним обґрунтуванням усіх підстав повернення у строк, який не перевищує строк його надання, з попереднім внесенням відповідного рішення до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Реєстр будівельної діяльності).»;

6) у пункті 2.6 слова «щодо інженерного забезпечення» виключити;

7) пункти 2.8 та 2.9 викласти в такій редакції:

«2.8. Будівельний паспорт створюється виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності у формі електронного документа з присвоєнням реєстраційного номера та підписується керівником відповідного уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Такий будівельний паспорт є оригіналом.

За зверненням заявника примірник будівельного паспорта може бути наданий у паперовій формі.

2.9. Перелік відомостей, які містяться в будівельному паспорті, визначений у Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681.»;

8) у пункті 2.10 після слів «У схемі забудови земельної ділянки» доповнити словами «, сформованій уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури,»;

9) пункти 2.12-2.14 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.15, 2.16 вважати пунктами 2.12, 2.13 відповідно;

10) пункт 2.12 після слів «примірника будівельного паспорта,» доповнити словами та цифрами «виданого до 01 вересня 2020 року,», а після слів «дубліката будівельного паспорта» доповнити словами «з використанням Реєстру будівельної діяльності»;

11) пункт 2.13 викласти в такій редакції:

«2.13. Після направлення замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідно до статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт.».

3. У тексті Порядку слова «уповноважений орган містобудування та архітектури» у всіх відмінках замінити словами «уповноважений орган з питань містобудування та архітектури» у відповідному відмінку.

4. У додатках до Порядку:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

«


Додаток 1
до Порядку видачі будівельного
паспорта забудови земельної ділянки
(пункт 2.1 розділу II)

ЗАЯВА
на видачу будівельного паспорта (внесення змін до будівельного паспорта)

»;

2) додаток 2 виключити.

У зв’язку з цим додаток 3 вважати додатком 2;

3) у додатку 2:

назву викласти в такій редакції: «Схема намірів забудови земельної ділянки»;

абревіатуру «МП» викласти в такій редакції: «МП (за наявності)»;

слова та знак в дужках «прізвище, ініціали» замінити словами та знаками «Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ керівника (заступника) уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури».

Генеральний директор
Директорату просторового
планування територій
та архітектури
Є. Плащенко