Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1471
Прийняття: 27.12.2017
Видавники: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.12.2017  № 1471

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2029 від 03.10.2019}

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», та вводиться в дію з 01 липня 2019 року, крім глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, яка вводиться в дію з 01 січня 2019 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.12.2017 № 1471

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця (далі - ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця (далі - здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця (далі - ліцензіат), зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

засоби провадження господарської діяльності - будівлі (приміщення) та обладнання, у тому числі програмне та апаратно-технічне забезпечення, що знаходиться у власності та/або користуванні ліцензіата, призначене для організації та забезпечення роботи з ліцензованого виду діяльності, а також власний веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікації (телефон, факс, E-mail);

місце провадження господарської діяльності - територія України;

перехресне субсидіювання - переміщення коштів, отриманих від провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання, крім переміщення коштів на господарську діяльність, що здійснюється в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України.

{Абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2029 від 03.10.2019}

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції», «Про публічні закупівлі», «Про альтернативні джерела енергії», інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

1.4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність зі здійснення функцій гарантованого покупця, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

1.5. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) відомість про засоби провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця (додаток 2);

2) проект кошторису гарантованого покупця, складений відповідно до методики (порядку) формування кошторису гарантованого покупця, що затверджується НКРЕКП.

1.6. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 3.

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен забезпечити дотримання таких кадрових вимог:

1) посадові особи, відповідальні за управління ліцензіатом, не є власниками корпоративних прав суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії, трейдерську діяльність та на виконання функцій оператора ринку;

2) посадові особи, відповідальні за управління ліцензіатом, не входять до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має ліцензії на виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії, трейдерську діяльність, виконання функцій оператора ринку;

3) оформлення трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) провадити ліцензовану діяльність у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших учасників ринку, що провадять діяльність на ринку електричної енергії.

У цьому підпункті «повністю відокремлене приміщення» означає частину внутрішнього об’єму будівлі, обмежену будівельними елементами, з можливістю окремого входу і виходу. Вхід у приміщення ліцензіата повинен бути обладнаний системою контролю доступу до приміщення;

5) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

6) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

7) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

8) забезпечити функціонування власного веб-сайту в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, електронну пошту для прийому електронних повідомлень), розмістити нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність;

9) укладати договори, обов’язкові для провадження діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

10) повідомляти НКРЕКП письмово про намір вчинення по відношенню до засобів провадження господарської діяльності таких дій, як продаж, передача, переуступка, дарування, надання в оренду, кредит, іпотеку, поручительство, на збереження, обмеження або припинення використання тощо, якщо такі дії призведуть до неспроможності виконувати функції та обов’язки, визначені цими Ліцензійними умовами, або якщо вартість відновлення (вартість заміщення) відповідного засобу становитиме понад 200 (двісті) тис.грн;

11) не передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, або будь-які права та обов’язки гарантованого покупця відповідно до такої ліцензії третім особам;

12) купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, усю відпущену електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом усього строку застосування «зеленого» тарифу, якщо такі суб’єкти господарювання входять до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом;

13) стати стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи для виробників за «зеленим» тарифом, з якими ліцензіат уклав двосторонні договори;

14) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

15) здійснювати купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього на підставі типового договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, форма якого затверджена НКРЕКП, з виробником, якому встановлено «зелений» тариф, у порядку та відповідно до правил, визначених НКРЕКП;

16) здійснювати оплату електричної енергії, купленої у виробників за «зеленим» тарифом, за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на підставі даних комерційного обліку, отриманих від адміністратора комерційного обліку, у порядку та строки, визначені відповідними договорами;

17) одночасно з виконанням зобов’язань з купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом надавати оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, форма якого затверджена НКРЕКП;

18) сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену у виробників за «зеленим» тарифом;

19) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

20) надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен вказувати, яка конкретна частина інформації вважається конфіденційною інформацією;

21) готувати щорічний звіт про результати своєї діяльності та оприлюднювати його на власному веб-сайті;

22) розмістити на власному веб-сайті чинну редакцію порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, у тому числі правила функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом;

23) забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства;

24) забезпечувати конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку;

25) надавати до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання;

26) зберігати всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку протягом п’яти років;

27) не надавати перевагу окремим виробникам електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф, та/або не перешкоджати їм у здійсненні своєї діяльності в рамках функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом;

28) провадити ліцензовану діяльність на ринку електричної енергії з моменту укладення договору про врегулювання небалансів з оператором системи передачі в порядку, визначеному правилами ринку електричної енергії;

29) виконувати свої обов’язки, які визначені в порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, правилах ринку електричної енергії, правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, інших нормативно-правових документах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

30) провадити ліцензовану діяльність на засадах економічної ефективності та мінімізації витрат, пов’язаних із виконанням спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу;

31) вести реєстр виробників, які входять до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом. Ліцензіат повинен опубліковувати такий реєстр на власному веб-сайті та оновлювати його у випадку внесення змін;

32) дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

33) здійснювати закупівлю товарів та послуг, використовувати кошти, отримані за рахунок ліцензованої діяльності, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

34) урегульовувати спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно з правилами врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

Ліцензіат повинен виконувати рішення НКРЕКП, прийняті за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат;

35) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата протягом чотирьох місяців після закінчення фінансового року, до якого стосується така звітність. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) мати програмно-апаратне забезпечення, операційні можливості якого дозволяють виконувати належним чином функції гарантованого покупця, у тому числі сторони, відповідальної за баланс балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, та яке відповідає вимогам правил ринку електричної енергії, правил функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, зокрема щодо надійності, захисту та обміну інформацією тощо;

2) забезпечувати надійне та безперебійне функціонування програмного та апаратно-технічного забезпечення для виконання функцій гарантованого покупця;

3) забезпечувати та здійснювати постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо) з урахуванням визначених законодавством вимог, а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності.

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) організаційно-правовою формою ліцензіата є державне підприємство, визначене Кабінетом Міністрів України;

2) повідомляти НКРЕКП про зміни в управлінні не пізніше п’яти робочих днів з дати такої зміни;

3) повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни у структурі/складі органів управління та/або організаційній структурі ліцензіата не пізніше п’яти робочих днів з дати такої зміни;

4) не здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, виконання функцій оператора ринку;

5) вести бухгалтерський облік і готувати фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліку та звітів з інших видів діяльності;

6) не здійснювати перехресне субсидіювання;

7) не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник
Управління ліцензуванняЮ. Антонюк


Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності зі здійснення
функцій гарантованого покупця
(пункт 1.4)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії зі здійснення функцій гарантованого покупцяДодаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності зі здійснення
функцій гарантованого покупця
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ
про засоби провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупцяДодаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності зі здійснення
функцій гарантованого покупця
(пункт 1.6)

ОПИС
документів, що додаються до заяви