Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Угода
Номер:
Прийняття: 20.11.2009
Видавники: Співдружність незалежних держав

Угода про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав

{ Угоду ратифіковано із застереженням Законом N 3592-VI ( 3592-17 ) від 06.07.2011 }

{ Зміни до Угоди додатково див. у Протоколі ( 997_o29 ) від 18.10.2011 }

   Дата підписання:          20.11.2009
   Дата ратифікації:          06.07.2011 
(із застереженням)

Дата набрання чинності для України: 14.09.2011

Офіційний переклад

Уряди держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Сторони), керуючись Угодою про створення зони вільної торгівлі ( 997_051 ) від 15 квітня 1994 року та Угодою про єдину Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав ( 997_158 ) від 3 листопада 1995 року,

ураховуючи необхідність належного та ефективного функціонування зони вільної торгівлі,

для цілей формування умов для вільного руху товарів,

прагнучи встановити єдиний порядок визначення країни походження товарів,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей застосування заходів тарифного й нетарифного регулювання Сторони приймають Правила визначення країни походження товарів, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 2

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що є її невід'ємною частиною, які оформляються протоколами, що набирають чинності відповідно до статті 4 цієї Угоди.

Стаття 3

Спірні питання між Сторонами, які виникають під час застосування й тлумачення положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів Сторін.

Стаття 4

Ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, які підписали її, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна зі Сторін може вийти із цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення про це депозитарієві. У такому разі ця Угода припиняє свою дію стосовно цієї Сторони через 6 місяців з дати отримання депозитарієм такого повідомлення.

Стаття 5

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав шляхом передачі депозитарієві документа про приєднання.

Для держави, яка приєднується, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Учинено в місті Ялта 20 листопада 2009 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

 За Уряд                  За Уряд 
Азербайджанської Республіки Російської Федерації

(Підпис) (Підпис)

 За Уряд                  За Уряд 
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан

(Підпис) (Підпис)

 За Уряд                  За Уряд 
Республіки Вірменія Туркменістану

(Підпис) -

 За Уряд                  За Уряд 
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан

(Підпис із застереженням) -

 За Уряд                  За Уряд 
Киргизької Республіки України

(Підпис із застереженням) (Підпис із застереженням)

 За Уряд 
Республіки Молдова

(Підпис)

ПРАВИЛА визначення країни походження товарів

Ці Правила визначення країни походження товарів (далі - Правила) діють стосовно товарів, що походять з держав - учасниць Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року (далі - держави - учасниці Угоди) і знаходяться в торговельному обігу між цими державами, до яких застосовується торговельний режим, передбачений Угодою про створення зони вільної торгівлі ( 997_051 ) від 15 квітня 1994 року.

Порядок визначення країни походження товарів, що ввозяться на митні території держав - учасниць Угоди з третіх країн і вивозяться в треті країни із цих держав, регламентується національним законодавством держав - учасниць Угоди та міжнародними договорами.

Розділ 1
Терміни та поняття

Для цілей цих Правил використовуються такі терміни і поняття:

"країна походження товару" - країна, у якій товар було цілком вироблено чи піддано достатній обробці (переробці) відповідно до цих Правил;

"критерій достатньої обробки (переробки)" - один із критеріїв визначення країни походження товарів, відповідно до якого товар, якщо в його виробництві беруть участь дві країни чи більше, уважається таким, що походить з тієї країни, на території якої його було піддано останній істотній обробці (переробці), достатній для надання товарові його характерних властивостей;

"кумулятивний принцип" - принцип визначення країни походження товарів, відповідно до якого походження товару в результаті послідовної обробки (переробки) товару в державах - учасницях Угоди визначається за країною виготовлення кінцевого товару;

"виготовлення (виробництво)" - виконання будь-яких видів виробничих або технологічних операцій, у тому числі складання або які-небудь особливі операції, метою яких є отримання продукту;

"матеріал" - будь-який інгредієнт, сировина, компонент або деталь і т.п., що використовується для виробництва продукту;

"матеріал іноземного походження" - матеріал, що не походить з територій держав - учасниць Угоди, або матеріал, походження якого не встановлено;

"продукт (продукція)" - виготовлений (вироблений) продукт, навіть якщо він призначений для подальшого використання в іншій виробничій операції;

"набір продуктів" - група елементів (продуктів), що класифікуються як набір відповідно до 3-го Основного правила інтерпретації ТН ЗЕД ( 997_158 );

"товар" - будь-яке майно, як матеріал, так і продукт, у тому числі теплова, електрична, інші види енергії й транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон (за винятком транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і товарів);

"партія товару" - товари, які поставляються одночасно за одним або кількома товаротранспортними документами на адресу одного вантажоодержувача від одного вантажовідправника, а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як багаж однією особою, що перетинає кордон;

"товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)" - товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав, яка застосовується згідно з Угодою про єдину Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав ( 997_158 ) від 3 листопада 1995 року;

"ціна на умовах франко-завод" - ціна товару, що підлягає сплаті виробнику, на підприємстві якого виконувалась остання обробка (переробка), на умовах франко-завод;

"резидент" - будь-які фізичні та юридичні особи, підприємства або організації, що не мають статусу юридичної особи, які за законодавством держави - учасниці Угоди підлягають оподаткуванню в ній на основі місця проживання, постійного місцеперебування, місця управління, реєстрації та створення чи будь-якої іншої аналогічної характеристики.

Однак до зазначеного поняття не включаються особи, які підлягають оподаткуванню в державі - учасниці Угоди тільки стосовно доходу, отриманого від операцій, не пов'язаних з виробництвом та (або) реалізацією товарів;

"вантажовідправник (вантажоодержувач)" - особа, зазначена в товаротранспортних документах, яка відповідно до взятих на себе зобов'язань передала (прийняла) або має намір передати (прийняти) товари перевізнику (від перевізника);

"експортер" - резидент однієї з держав - учасниць Угоди, що є стороною зовнішньоторговельного договору (угоди), який поставляє товар резиденту іншої держави - учасниці Угоди;

"імпортер" - резидент однієї з держав - учасниць Угоди, що є стороною зовнішньоторговельного договору (угоди), який отримує товар у державі - учасниці Угоди, що поставляється резидентом іншої держави - учасниці Угоди;

"заявник (декларант)" - особа, що звернулася до вповноваженого органу (організації) країни вивезення стосовно отриманням сертифіката про походження товару, що підтверджує й несе відповідальність за достовірність відомостей про товари, зазначені в сертифікаті про походження товару.

Заявниками (декларантами) можуть бути експортери, вантажовідправники товару або особи, які представляють їхні інтереси відповідно до національного законодавства країни вивезення (на підставі довіреності, договору доручення та інших документів).

До зазначеного поняття можуть уключатися також імпортер, вантажоодержувач товару або особи, які представляють їхні інтереси відповідно до національного законодавства країни вивезення (на підставі довіреності, договору доручення та інших документів);

"сертифікат про походження товару" - документ, що свідчить про країну походження товару та виданий органом (організацією), уповноваженим державою - учасницею Угоди відповідно до її національного законодавства;

"декларація про походження товару" - заява про країну походження товару, зроблена виробником, продавцем чи особою, що перемішує товари, на комерційному рахунку або іншому документі, що має стосунок до товару.

Розділ 2
Визначення країни походження товарів

2.1. Країною походження товару вважається держава - учасниця Угоди, на території якої товар було цілком вироблено чи піддано достатній обробці (переробці) відповідно до цих Правил.

2.2. Товарами, цілком виробленими в державі - учасниці Угоди, уважаються:

а) природні ресурси (корисні копалини та мінеральні продукти, водні, земельні ресурси, ресурси атмосферного повітря), видобуті з надр цієї країни, на її території або в її територіальному морі (іншому водоймищі країни) чи з його дна, або з атмосферного повітря на території цієї країни;

б) продукція рослинного походження, вирощена та (або) зібрана в цій країні;

в) живі тварини, які народилися та яких вирощено в цій країні;

г) продукція, отримана в цій країні від вирощених у ній тварин;

д) продукція, отримана в результаті мисливського та риболовецького промислу в цій країні;

е) продукція морського риболовецького промислу та інша продукція морського промислу, отримана судном цієї країни або орендованим (зафрахтованим) нею;

ж) продукція, отримана на борту переробного судна цієї країни виключно з продукції, зазначеної в підпункті "е";

з) продукція, отримана з морського дна або з морських надр за межами територіального моря цієї країни, за умови, що ця країна має виключні права на розробку цього морського дна чи цих морських надр;

й) відходи та брухт (вторинна сировина), отримані в результаті виробничих або інших операцій з переробки, а також вироби, що були у використанні, зібрані в цій країні й придатні тільки для переробки на сировину;

к) продукція високих технологій, отримана у відкритому космосі на космічних суднах, що належать цій країні або орендованих (зафрахтованих) нею;

л) товари, виготовлені в цій країні з продукції, зазначеної в підпунктах "а" - "к" цього пункту.

2.3. Для цілей визначення країни походження товару, виготовленого в державі - учасниці Угоди, може застосовуватися кумулятивний принцип, який визначає походження того чи того товару під час його послідовної обробки (переробки).

Якщо у виробництві кінцевого товару в одній з держав - учасниць Угоди використовуються матеріали, що походять з іншої або інших держав - учасниць Угоди, які підтверджені сертифікатом (сертифікатами) про походження товару форми СТ-1 (далі - сертифікат форми СТ-1, або сертифікат) та піддаються поетапній подальшій обробці (переробці) в іншій або інших державах - учасницях Угоди, то країною походження такого товару вважається країна, на території якої він востаннє був підданий обробці (переробці).

За відсутності сертифіката (сертифікатів) форми СТ-1 про походження матеріалів з інших держав - учасниць Угоди визначення країни походження кінцевого товару здійснюється на підставі критерію достатньої обробки (переробки) (підпункти "а", "б", "в" пункту 2.4 цих Правил).

2.4. У разі участі у виробництві товару третіх країн, крім держав - учасниць Угоди, країна походження товару визначається відповідно до критерію достатньої обробки (переробки) товару.

Критерій достатньої обробки (переробки) може виражатися виконанням таких умов:

а) зміна товарної позиції за ТН ЗЕД ( 997_158 ) на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків, що сталася в результаті обробки (переробки);

б) виконання необхідних умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, на території якої ці операції мали місце;

в) правило адвалорної частки, коли вартість використовуваних матеріалів іноземного походження досягає фіксованої процентної частки в ціні кінцевої продукції.

Основною умовою критерію достатньої обробки (переробки) є зміна товарної позиції за ТН ЗЕД ( 997_158 ) на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків. Ця умова застосовується до всіх товарів, за винятком товарів, уключених до Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, у якій вони мали місце (далі - Перелік) (додаток 1, який є невід'ємною частиною цих Правил).

До цього переліку Перелік як одна з умов може бути включено правило адвалорної частки як самостійно, так і в поєднанні з виконанням інших необхідних умов, виробничих і технологічних операцій, викладених у підпункті "б" цього пункту.

У разі якщо застосовується правило адвалорної частки, вартісні показники розраховуються:

для матеріалів іноземного походження - за митною вартістю таких матеріалів під час їхнього ввезення до країни, на території якої здійснюється виробництво кінцевого товару, або за документально підтвердженою ціною їхнього першого продажу на території країни, у якій здійснюється виробництво кінцевого товару;

для кінцевого товару - за ціною на умовах франко-завод.

2.5. Для цілей визначення країни походження товарів відповідно до критерію достатньої обробки (переробки) матеріали, що походять з держав - учасниць Угоди відповідно до цих Правил, не розглядаються як матеріали іноземного походження та прирівнюються до тих, що походять із країни, у якій вироблено кінцевий товар.

2.6. Під час визначення країни походження товарів відповідно до критерію достатньої обробки (переробки) допускається використання матеріалів іноземного походження, що мають товарну позицію (на рівні перших чотирьох знаків), однакову з кінцевим товаром, за умови, що їхня вартість не перевищує 5% ціни кінцевого товару на умовах франко-завод і такі матеріали є необхідним компонентом під час виробництва кінцевого товару (за винятком тих товарів, для яких у Переліку зазначено інші умови) при обов'язковому підтвердженні виконання цих умов у висновку про походження товару або акті експертизи, виданому вповноваженим органом або іншими організаціями відповідно до національного законодавства держави - учасниці Угоди.

2.7. Якщо продукт, походження якого відповідає умовам цих Правил, використовується у виробництві іншого товару, то вимоги до походження, що застосовуються до матеріалів, використаних для виробництва цього продукту, не враховуються під час визначення країни походження товару.

Розділ 3
Операції, що не відповідають
критерію достатньої обробки (переробки) товару

3.1. Такими, що не відповідають критерію достатньої обробки (переробки) товару, уважаються:

а) операції із забезпечення схоронності товару під час зберігання або транспортування;

б) операції з підготовки товару до продажу й транспортування (дроблення партій, формування відправлень, сортування, перепакування), операції з розбирання та збирання упаковки;

в) миття, чищення, видалення пилу, покриття окисом, маслом або іншими речовинами;

г) прасування або пресування текстилю (будь-які види волокон і пряжі, ткані матеріали з будь-яких видів волокон і пряжі та вироби з них);

д) операції з фарбування або полірування;

е) лущення, часткове або цілковите відбілювання, шліфування та полірування зернових і рису;

ж) операції з фарбування цукру або формування грудкового цукру;

з) зняття шкірки, виймання насіння та обробка фруктів, овочів та горіхів;

и) загострювання, розмелювання або різання, які не призводять до істотної відмінності отриманих компонентів від початкового товару;

к) просіювання крізь сито або решето, сортування, класифікування, відбирання, підбирання (у тому числі складання наборів виробів);

л) розливання, фасування в банки, флакони, мішки, ящики, коробки та інші прості операції з пакування;

м) прості складальні операції або розбирання товарів по частинах;

н) поділ продукту на компоненти, який не призводить до істотної відмінності отриманих компонентів від початкового продукту;

о) змішування продуктів (компонентів), яке не призводить до істотної відмінності отриманої продукції від початкових складових;

п) забій тварин, оброблення (сортування) м'яса;

р) комбінація двох чи більше зазначених вище операцій.

3.2. Якщо стосовно того чи того товару досягається виконання критерію достатньої обробки (переробки) (пункт 2.4 цих Правил) виключно за рахунок проведення операцій, перерахованих у пункті 3.1, цей товар не вважатиметься таким, що походить з тієї країни, де ці операції мали місце.

Розділ 4
Особливості визначення країни походження товарів

4.1. Об'єктом застосування критерію достатньої обробки (переробки) є той чи той продукт, що визначається як самостійний об'єкт класифікації відповідно до правил класифікації товарів за ТН ЗЕД ( 997_158 ). У разі визначення походження наборів продуктів об'єктом застосування критерію достатньої обробки (переробки) розглядається кожний окремий елемент, що входить до складу набору.

Відповідно:

продукт, що складається з групи елементів чи зібраний з ряду частин і класифікується відповідно до положень ТН ЗЕД ( 997_158 ) як єдиний товар, у цілому розглядається як об'єкт застосування критерію достатньої обробки (переробки);

якщо партія товарів складається з ідентичних продуктів, що класифікуються в одній і тій самій товарній позиції ТН ЗЕД ( 997_158 ), то кожний продукт повинен розглядатись окремо для цілей застосування критерію достатньої обробки (переробки);

якщо на підставі 5-го Основного правила інтерпретації ТН ЗЕД ( 997_158 ) упаковка класифікується разом продуктами, що знаходяться в ній, то упаковка повинна розглядатись як складова частина товару під час визначення походження цього товару.

4.2. Під час визначення країни походження товари в розібраному чи незібраному вигляді (що поставляються кількома партіями, якщо за виробничими або транспортними умовами неможливе їхнє відвантаження однією партією, а також якщо партію товару розбито на кілька партій у результаті помилки чи неправильної адресації) можуть розглядатися за бажанням декларанта як єдиний товар.

Умовами застосування цього правила є:

попереднє повідомлення митному органові країни ввозу про розбивку розібраного чи незібраного товару на кілька партій із зазначенням причин такої розбивки, додаванням докладної специфікації кожної партії із зазначенням кодів товарів згідно з ТН ЗЕД ( 997_158 ), вартості й країни походження товарів, що входять до кожної партії, а також повідомлення про розбивку товару на кілька партій у результаті помилки чи неправильної адресації - при документальному підтвердженні помилковості розбивки товару;

поставка всіх партій з однієї країни одним експортером; увезення та оформлення всіх партій товару через одну й ту саму митницю;

поставка всіх партій товару в строк, що не перевищує шести місяців з дати прийняття митної декларації.

4.3. Для визначення країни походження товару походження теплової та електричної енергії, що використовується для його виробництва, машин, обладнання та інструментів, а також продуктів, які не входять і не призначені для включення до складу кінцевого товару, не враховується.

4.4. Пристрої, приладдя, запасні частини та інструменти, призначені для використання з машинами, обладнанням, апаратами або транспортними засобами, уважаються такими, що походять з тієї самої країни, що й машини, устаткування, апарати або транспортні засоби, якщо ці пристрої, приладдя, запасні частини та інструменти ввозяться та продаються в комплекті із зазначеними вище машинами, устаткуванням, апаратами або транспортними засобами й у кількості, що зазвичай поставляється із цими пристроями.

4.5. Упаковка, у якій товар ввозиться на митну територію, уважається такою, що походить з тієї самої країни, що й сам товар, за винятком випадків, коли упаковка підлягає декларуванню окремо від товару. У цьому разі країна походження упаковки визначається окремо.

Якщо упаковка, у якій товар ввозиться на митну територію, уважається такою, що походить з тієї самої країни, що й сам товар, то для цілей визначення країни походження товару враховується лише та упаковка, у якій товар зазвичай реалізовується в роздрібній торгівлі, у тому числі під час застосування правила адвалорної частки відповідно до підпункту "в" пункту 2.4 цих Правил.

4.6. Під час визначення країни походження набору продуктів допускається використання елементів або продуктів, з яких складається набір, що не походять з держав - учасниць Угоди, за умови, що їхня вартість не перевищує 15% ціни набору продуктів на умовах франко-завод.

Розділ 5
Надання режиму вільної торгівлі

5.1. Товар користується режимом вільної торгівлі на митних територіях держав - учасниць Угоди, якщо він відповідає критеріям походження, установленим цими Правилами, а також якщо товар:

а) вивозиться на підставі договору (контракту) між резидентом однієї з держав - учасниць Угоди й резидентом іншої держави - учасниці Угоди з митної території однієї держави - учасниці Угоди та ввозиться на митну територію іншої держави - учасниці Угоди. У випадках, зазначених у пунктах 8.5 і 8.6 цих Правил, такий договір може бути укладений після вивезення товару;

б) вивозиться (ввозиться) фізичною особою - резидентом держави - учасниці Угоди з митної території однієї держави - учасниці Угоди на митну територію іншої держави - учасниці Угоди;

в) не залишає територій держав - учасниць Угоди, за винятком випадків, коли товар знаходиться або переміщується територіями третіх країн під митним контролем, документально підтвердженим митними органами країн, через території яких здійснюється доставка товару. При цьому товар повинен бути в незмінному стані й над ним не повинні проводитися будь-які операції, за винятком операцій із забезпечення схоронності й перевантаження товару.

5.2. Режим вільної торгівлі не надається в разі, якщо право власності на товар відповідно до зовнішньоторговельного договору (угоди), а також в інших випадках, передбачених національним законодавством держав - учасниць Угоди, належить особі, яка не є резидентом держави - учасниці Угоди.

У цьому разі, а також якщо принаймні одна з умов, передбачених пунктом 5.1 цих Правил, не виконується, уповноваженим органом (організацією) на прохання заявника (декларанта) видаються сертифікати про походження товарів загальної форми (без абревіатури СТ-1) відповідно до національного законодавства країни вивезення.

5.3. Товари, походження яких не встановлено або походження яких установлено, але при цьому стосовно їх не може бути застосований режим вільної торгівлі через відсутність необхідних для цих цілей документів, пропускаються до країни ввезення відповідно до вимог тарифного й нетарифного регулювання країни ввезення.

5.4. Стосовно товарів, зазначених у пункті 5.3 цих Правил, може застосовуватися (відновлюватися) режим вільної торгівлі на митних територіях держав - учасниць Угоди за умови одержання належного посвідчення про їхнє походження (надання сертифіката форми СТ-1 та за необхідності інших документів, що підтверджують країну походження товарів) до закінчення 12 місяців з дня реєстрації митної декларації в країні ввезення (крім випадків фальсифікації сертифіката форми СТ-1).

Розділ 6
Підтвердження країни походження товарів

6.1. Для підтвердження країни походження товару в конкретній державі - учасниці Угоди для цілей надання режиму вільної торгівлі необхідне надання митним органам країни ввезення оригіналу сертифіката форми СТ-1 (бланк сертифіката наведено в додатку 2, який є невід'ємною частиною цих Правил) чи декларації про походження товару.

6.2. Випадки, коли як документ, що підтверджує країну походження товару, може бути надана декларація про походження товару, а також коли надання документів про походження товару не обов'язкове, визначаються відповідно до національного законодавства країни ввезення.

6.3. Під час вивезення товарів з держав - учасниць Угоди сертифікат про походження товару форми СТ-1 видається органом (організацією), уповноваженим державою вивезення відповідно до її національного законодавства (далі - уповноважений орган).

6.4. Сертифікат форми СТ-1 оформлюється та видається на одну партію товарів.

Строк застосування сертифіката форми СТ-1 для цілей надання режиму вільної торгівлі обмежений 12 місяцями з дати його видачі.

6.5. Держави - учасниці Угоди обмінюються зразками бланків сертифікатів форми СТ-1, зразками підписів осіб, які мають право засвідчувати сертифікати, відбитками печаток уповноважених органів, а також інформацією про найменування та адреси вповноважених органів. Без надання зазначених відомостей сертифікати не визнаються митними органами країни ввезення для цілей надання режиму вільної торгівлі.

6.6. У разі надання сертифіката, що містить у графі 9 відомості про товарну позицію, у якій класифікується кінцевий товар, відмінні від відомостей, що містяться в митній декларації, питання про можливість надання режиму вільної торгівлі вирішується митним органом країни ввезення після надання імпортером (вантажоодержувачем) висновку про походження товару або акта експертизи, який виданий уповноваженим органом або іншими організаціями відповідно до національного законодавства держави - учасниці Угоди та який однозначно свідчить про те, що товар піддавався достатній обробці (переробці) в державі - учасниці Угоди.

6.7. У разі виникнення сумнівів стосовно бездоганності сертифіката форми СТ-1 або відомостей, які в ньому містяться, митний орган країни ввезення товару може звернутися до вповноваженого органу, що засвідчив сертифікат форми СТ-1, або до компетентних органів країни походження товару з мотивованим проханням повідомити додаткові або уточнювальні відомості, у тому числі прохання, пов'язані з простими вибірковими перевірками сертифікатів форми СТ-1, відповідь на яке повинна бути надана протягом 6 місяців з дати звернення.

6.8. Інструктивний документ про видачу сертифікатів форми СТ-1 розробляється та затверджується вповноваженим органом або в іншому порядку, передбаченому національним законодавством держави - учасниці Угоди.

Розділ 7
Вимоги та порядок заповнення
сертифіката про походження товару форми СТ-1

7.1. Сертифікат форми СТ-1 оформлюється в друкованому вигляді російською мовою на спеціальному захищеному бланку формату А4 (210 х 297 мм) щільністю не менше 25 г/кв.м, виготовленому друкарським способом.

7.2. Копія сертифіката форми СТ-1, а також будь-які пов'язані з ним документи, що підтверджують походження товарів, зберігаються в уповноваженому органі, що видав сертифікат, не менше 3 років.

7.3. У сертифікаті не допускається використання факсиміле підписів осіб, наявність підчисток, а також виправлень та (або) доповнень, не засвідчених у встановленому порядку.

Виправлення та (або) доповнення до сертифіката вносяться шляхом закреслення помилкової інформації і наддрукування або внесення від руки скорегованих відомостей, які засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою вповноваженого органу, що видав сертифікат форми СТ-1.

7.4. Заповнення сертифіката форми СТ-1 повинно відповідати таким вимогам:

графа 11 - "Вантажовідправник (експортер) (найменування та адреса)". Під час заповнення графи допускається зазначати найменування вантажовідправника (експортера) згідно зі свідоцтвом про його державну реєстрацію або документом, що підтверджує фактичне місце знаходження вантажовідправника (експортера).

У разі якщо вантажовідправник й експортер є різними юридичними особами, слід зазначати, що вантажовідправник (найменування та адреса) діє "за дорученням" експортера (найменування та адреса);

графа 2(1) - "Вантажоодержувач (імпортер) (найменування та адреса)". Під час заповнення графи допускається зазначати найменування вантажоодержувача (імпортера) згідно зі свідоцтвом про його державну реєстрацію або документом, що підтверджує фактичне місце знаходження вантажоодержувача (імпортера).

----------------

(1) У графах 1 та 2 сертифіката форми СТ-1 зазначаються такі самі найменування та адреси вантажовідправника (експортера) та вантажоодержувача (імпортера) відповідно, які містяться в інших товаросупровідних документах, пов'язаних з відвантаженням товару (зовнішньоторговельний договір (угода), рахунок-фактура, митна декларація тощо).

У разі якщо вантажоодержувач та імпортер є різними юридичними особами, слід зазначати, що вантажоодержувач (найменування та адреса) діє "за дорученням" імпортера (найменування та адреса);

графа 3 - "Засоби транспорту й маршрут проходження (наскільки це відомо)". Зазначаються засоби транспорту й маршрут проходження, наскільки це відомо;

графа 4 - зазначаються реєстраційний номер сертифіката, країна, що видала сертифікат, і країна, для якої цей сертифікат призначений.

Допускається внесення реєстраційного номера від руки або проставлення штампом;

графа 5 - "Для службових позначок". Удруковуються, уносяться від руки або проставляються штампом службові позначки державних контрольних органів країн вивезення, транзиту та (або) отримання товару, а також за необхідності такі записи: "Дублікат", "Видано замість сертифіката", "Видано згодом", а також інші записи, передбачені цими Правилами.

Записи, що вносяться до зазначеної графи від руки, засвідчуються в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 7.3 цих Правил;

графа 6 - "Номер". Зазначається порядковий номер товару;

графа 7 - "Кількість місць і вид упаковки". Зазначається кількість місць і вид упаковки;

графа 8 - "Опис товару". Зазначається комерційне найменування товару та інші відомості, що дозволяють провести однозначну ідентифікацію товару стосовно заявленого для цілей митного оформлення.

У разі недостатності місця для заповнення графи 8 допускається застосування додаткового аркуша (аркушів) про походження товару (бланк додаткового аркуша наведено в додатку 3, який є невід'ємною частиною цих Правил), який заповнюється в установленому порядку (який засвідчено підписом, печаткою та має той самий реєстраційний номер, який зазначено в графі 4 сертифіката).

У разі переміщення партії товарів зі значним номенклатурним переліком найменувань за умови, що всі товари класифікуються в одній товарній позиції та мають однаковий критерій походження, допускається замість оформлення додаткового аркуша (аркушів) сертифіката використовувати товаросупровідний документ (рахунок-фактура, рахунок-проформа, транспортна накладна (коносамент) або інший документ, що відображає кількісні характеристики товару), у якому наведено повний перелік товарів. Цей товаросупровідний документ, на першому аркуші якого проставляються реєстраційний номер та дата видачі відповідного сертифіката, надається митним органам країни ввезення одночасно із сертифікатом. Відомості про походження товарів у товаросупровідному документі засвідчуються тим самим уповноваженим органом, який видав сертифікат. При цьому в графі 8 сертифіката робиться посилання на відповідний товаросупровідний документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, з яких він складається;

графа 9 - "Критерій походження". Зазначаються такі критерії походження товарів:

"П" - товар, цілком вироблений в державі - учасниці Угоди;

"Д1905" - товар, підданий достатній обробці (переробці), із зазначенням перших чотирьох цифр коду товарної позиції за ТН ЗЕД ( 997_158 ) кінцевої продукції, наприклад - 1905;

"К" - товар, країна походження якого визначена на основі кумулятивного принципу.

Якщо в сертифікаті заявлено товари, що класифікуються в різних товарних позиціях за ТН ЗЕД ( 997_158 ) та мають різні критерії походження, то в графі 9 зазначаються критерії походження диференційовано для всіх заявлених товарів;

графа 10 - "Кількість товару". Зазначаються маса брутто (нетто) (кг) та (або) інші кількісні характеристики товару згідно з ТН ЗЕД ( 997_158 ). Фактична кількість поставленого товару не повинна перевищувати кількості, зазначеної в сертифікаті, більш ніж на 5%.

Маса нетто зазначається з урахуванням первинної упаковки, невіддільної від товару при роздрібній торгівлі.

У разі видачі сертифіката на періодичні видання за довгостроковими зовнішньоторговельними договорами (угодами), коли вантаж надходить від одного й того самого вантажовідправника одному й тому самому одержувачу вантажу, заповнення графи не обов'язкове. При цьому режим вільної торгівлі надається за фактичною кількістю ввезених періодичних видань;

графа 11 - "Номер і дата рахунка-фактури". Зазначаються відомості про рахунок-фактуру або рахунок-проформу, або інший документ, що відображає фінансові та (або) кількісні параметри товару (під час здійснення довгострокових зовнішньоторговельних договорів (угод), коли вантаж надходить від одного й того самого вантажовідправника одному й тому самому одержувачу вантажу, заповнення графи не обов'язкове);

графа 12 - "Засвідчення". Заповнюється вповноваженим органом і містить його найменування, адресу, печатку та дату видачі сертифіката, а також підпис, прізвище та ініціали особи, уповноваженої засвідчувати сертифікат.

Допускається внесення дати, а також прізвища та ініціалів уповноваженої особи від руки або проставлення штампом;

графа 13 - "Декларація заявника". Зазначається країна, у якій товар був цілком виготовлений або підданий достатній обробці (переробці), дата декларування відомостей про країну походження товару, а також проставляються печатка заявника, підпис, прізвище та ініціали вповноваженої особи заявника.

Допускається внесення дати, а також прізвища та ініціалів уповноваженої особи від руки або проставлення штампом.

У тому разі, коли товар вивозиться (увозиться) фізичною особою - резидентом однієї з держав - учасниць Угоди, сертифікат форми СТ-1 заповнюється з урахуванням таких особливостей:

графа 1 - зазначаються прізвище, ініціали вантажовідправника та його адреса;

графа 2 - зазначаються за наявності даних прізвище, ініціали вантажоодержувача, його адреса, а також робиться позначка "Для вільного обігу".

Допускається, що вантажовідправником і вантажоодержувачем може бути одна й та сама фізична особа;

графи 5 й 11 за відсутності даних можуть залишатися незаповненими;

графа 13 засвідчується підписом вантажовідправника із зазначенням дати декларування відомостей про країну походження товару, а також прізвища та ініціалів вантажовідправника.

7.5. Заповнення сертифіката на зворотному боці бланка не допускається.

Розділ 8
Додаткові випадки видачі сертифіката

8.1. Сертифікат форми СТ-1 може бути виданий після вивезення товару на підставі письмового звернення заявника (декларанта). При цьому заявник (декларант) додатково надає до вповноваженого органу митну декларацію з відповідною позначкою митного органу, що підтверджує фактичне ввезення товару(2). У цьому разі в графі 5 сертифіката зазначається: "Видано згодом".

----------------

(2) При цьому позначка митного органу повинна бути датована більш раннім числом, ніж дата видачі сертифіката.

8.2. У разі втрати або пошкодження сертифіката форми СТ-1 видається його дублікат. Під час видачі дубліката в графі 12 "Засвідчення" зазначається дата видачі дубліката, а в графі 5 "Для службових позначок" зазначається слово "Дублікат", номер та дата втраченого або пошкодженого оригіналу сертифіката форми СТ-1. Дублікат сертифіката набирає чинності з дати видачі оригіналу. Строк застосування дубліката сертифіката для цілей надання режиму вільної торгівлі не може перевищувати 12 місяців з дати видачі оригіналу сертифіката.

8.3. Замість анульованого з яких-небудь причин сертифіката форми СТ-1 або в разі необхідності переоформлення раніше виданого сертифіката на підставі письмового обґрунтування заявника (декларанта) може бути видано новий сертифікат форми СТ-1. При цьому в графі 5 робиться запис: "Видано замість сертифіката форми СТ-1" із зазначенням номера й дати анульованого (переоформленого) сертифіката. Сертифікату, виданому замість іншого сертифіката форми СТ-1, присвоюється новий реєстраційний номер.

8.4. У разі реекспорту товарів у рамках держав - учасниць Угоди, які не були піддані обробці (переробці), за винятком операцій із забезпечення схоронності товару та його упаковки, а також підготовці до продажу і транспортування, можлива видача сертифікатів форми СТ-1, що замінюють.

Видача одного або кількох сертифікатів форми СТ-1, що замінюють, можлива також у разі ввезення товарів на територію держави - учасниці Угоди з розміщенням їх під митний контроль і подальшим випуском у вільний обіг партії або її частини в країні ввезення.

Сертифікати, що замінюють, видаються вповноваженим органом (організацією) країни ввезення на підставі сертифіката (сертифікатів) форми СТ-1 країни вивезення.

При цьому в графі 5 сертифіката, що замінює, робиться запис: "Сертифікат видано на підставі сертифіката форми СТ-1" (із зазначенням реєстраційного номера, дати та вповноваженого органу, який видав сертифікат), а в графі 9 сертифіката СТ-1, що замінює, зазначається той самий критерій походження, що й у сертифікаті форми СТ-1, на підставі якого він видається.

У разі якщо сертифікат, що замінює, видається на підставі сертифіката форми СТ-1, оформленого на бланку старого зразка без зазначення критерію походження, у графі 9 ставиться прочерк.

8.5. У разі вивезення товару на виставки (ярмарки), що проводяться в державах - учасницях Угоди, допускається видача сертифіката форми СТ-1. При цьому в графі 2 сертифіката зазначається особа, відповідальна за організацію виставки (ярмарку), або та, що діє за її дорученням, а в графі 5 - найменування виставки (ярмарку). Для цих товарів режим вільної торгівлі надається після укладення договору про їхню реалізацію або передачі між резидентами держав - учасниць Угоди відповідно до положень пункту 5.1 цих Правил, якщо національне законодавство держав - учасниць Угоди не передбачає іншого.

8.6. Під час переміщення товарів з території однієї держави - учасниці Угоди на територію іншої держави - учасниці Угоди для цілей їхньої подальшої реалізації можлива видача сертифіката форми СТ-1, у якому як вантажоодержувач (імпортер) (графа 2 сертифіката) зазначається вантажовідправник, що вивозить товари. При цьому в графі 2 сертифіката додатково робиться запис: "Для подальшої реалізації". Для цих товарів режим вільної торгівлі надається після укладення договору про їхню реалізацію між резидентами держав - учасниць Угоди відповідно до положень пункту 5.1 цих Правил, якщо національне законодавство держав - учасниць Угоди не передбачає іншого.

8.7. Під час переміщення товарів у рамках держав - учасниць Угоди, виготовлених на їхніх територіях і ввезених (розміщених) на митні території держав - учасниць Угоди до набрання чинності Правилами визначення країни походження товарів ( 997_055 ) від 24 вересня 1993 року, можлива видача сертифіката форми СТ-1 з унесенням до графи 5 запису: "Товар виготовлено у... (зазначається сучасна назва країни, найменування виробника та рік виготовлення)". При цьому в графі 9 сертифіката ставиться прочерк, а в графі 13 зазначається сучасна назва країни, на території якої було вироблено товар. Видача сертифіката можлива в будь-якій з держав - учасниць Угоди за умови надання підтверджувальних документів про виробника товару (його назва, адреса, а також рік виготовлення товару).

Розділ 9
Підстави для невизнання сертифіката форми СТ-1

9.1. Сертифікат може бути не визнаний митними органами країни ввезення для цілей надання товарам режиму вільної торгівлі в разі, якщо:

у наданому документі є підчистки, помарки або не засвідчені відповідно до цих Правил виправлення або відсутні необхідні підписи та (або) печатки;

проставлені в сертифікаті відбитки печаток та (або) підписи осіб, а також зазначені адреси органів, уповноважених засвідчувати й видавати сертифікати форми СТ-1, не відповідають інформації, наявній у митної служби країни ввезення;

відомості, зазначені в сертифікаті, не відповідають декларованим або не дозволяють провести однозначної ідентифікації товару стосовно декларованого;

бланк наданого сертифіката не відповідає зразкам бланків, наявним у митної служби країни ввезення;

у наданому сертифікаті підпис особи, уповноваженої засвідчувати сертифікати, виконано у вигляді факсиміле;

товар, зазначений у сертифікаті, не відповідає умовам, передбаченим пунктом 5.1 цих Правил;

товар, зазначений у сертифікаті, підпадає під випадок, передбачений пунктом 5.2 цих Правил.

9.2. Сертифікат форми СТ-1, не визнаний митними органами країни ввезення, може бути згодом визнаний ними на підставі відповідного листа вповноваженого органу, що видав сертифікат форми СТ-1, з уточненням відомостей, зазначених у сертифікаті.

У разі необхідності замість сертифіката, не визнаного митними органами країни ввезення, може бути виданий новий сертифікат у порядку, установленому цими Правилами.

9.3. Сертифікат може бути не визнаний дійсним митними органами країни ввезення в разі, якщо:

протягом сумарного строку 6 місяців (3 місяці з дати первинного запиту й 3 місяці з дати повторного запиту) митними органами країни ввезення не отримана відповідь стосовно запитуваного сертифіката від компетентних органів країни вивезення або країни походження товару;

у митних органів країни ввезення є підтверджені відомості від компетентних органів країни вивезення про те, що сертифікат не видавався (фальсифікований) або виданий на підставі недійсних документів та (або) недостовірних відомостей;

за результатами досліджень, здійснених митними органами країни ввезення, і на основі інформації, отриманої за запитами, надісланими до компетентних органів країни вивезення або країни походження товару, митними органами країни ввезення виявлено, що сертифікат форми СТ-1 видано з порушеннями вимог, установлених цими Правилами.

Розділ 10
Прикінцеві положення

10.1. Неподання правильно оформленого сертифіката походження товару чи відомостей про походження товару не є підставою для затримання товару митними органами, за винятком випадків, передбачених національним законодавством держав - учасниць Угоди.

10.2. Митним органом держави - учасниці Угоди може бути відмовлено в пропуску товару лише за наявності достатніх підстав уважати, що товар походить з країни, товари якої не підлягають пропуску до країни ввезення відповідно до міжнародних договорів, які є чинними для цієї держави, або її національного законодавства.

Додаток 1 до Правил визначення країни походження товарів

ПЕРЕЛІК умов, виробничих і технологічних операцій, під час виконання яких товар уважається таким, що походить з тієї країни, у якій вони мали місце(3)

----------------

(3) Примітки 1, 2 застосовуються лише стосовно товарів, які включено до Переліку.

Примітка 1

1.1. У перших двох графах цього Переліку зазначаються дані про продукт, отриманий в результаті обробки (переробки) матеріалів. У графі першій Переліку наводиться код продукту за ТН ЗЕД ( 997_158 ), у другій - опис продукту відповідно до коду, зазначеного в графі першій. Для кожного конкретного продукту, описаного в перших двох графах, умови, виробничі або технологічні операції, що визначають його походження (далі - умови й операції), зазначено в графі третій.

Товари в цьому Переліку визначаються виключно кодом товару за ТН ЗЕД ( 997_158 ); найменування товару наведено тільки для зручності користування.

У разі якщо кодові товару за ТН ЗЕД ( 997_158 ) передує прийменник "із", це свідчить про те, що умови й операції в графі третій застосовуються лише до товарів, які класифікуються в цій товарній позиції та зазначені в графі другій. У цьому разі слід керуватися також найменуванням товару.

1.2. У разі якщо в графі першій наводяться номери кількох товарних позицій або номер групи й одночасно із цим у графі другій є узагальнений опис продуктів, то відповідні умови й операції, зазначені в графі третій, застосовуються до всіх продуктів, що класифікуються відповідно до ТН ЗЕД ( 997_158 ) у товарних позиціях, зазначених у графі першій, або до будь-якої з товарних позицій, зазначених у графі першій.

1.3. У разі якщо стосовно частини товарів, що класифікуються в одній і тій самій товарній позиції, застосовуються одні умови й операції, а стосовно іншої (інших) частини (частин) застосовуються інші умови й операції, то в графі другій є відповідна кількість абзаців, у яких наводиться конкретний опис товарів, і відповідно в графі третій зазначаються умови й операції, що стосуються товарів, опис яких наведено в тому чи тому абзаці графи другої.

Примітка 2

2.1. Умови й операції, зазначені в графі третій цього Переліку, повинні здійснюватися лише стосовно використовуваних для виготовлення продукту матеріалів іноземного походження. Обмеження, визначені умовами й операціями в графі третій, також поширюються лише стосовно використовуваних для виготовлення продукту матеріалів іноземного походження.

2.2. У разі якщо умовами й операціями встановлено, що у виробництві продукту можуть бути використані матеріали будь-яких товарних позицій, це означає, що матеріали, які класифікуються в тій самій товарній позиції, що й продукт, також можуть бути використані за умови дотримання особливих обмежень, які можуть бути визначені умовами й операціями.

2.3. У разі якщо продукт, виготовлений з матеріалів іноземного походження, набуває статусу такого, що походить з держави - учасниці Угоди, де здійснюється його переробка на підставі зміни товарної позиції або на підставі особливої умови, що стосується його, або операції відповідно до Переліку, і потім використовується як матеріал для виробництва іншого продукту, то умови й операції, що застосовуються до продукту, під час виготовлення якого він використовується, до нього не застосовуються.

2.4. Продукт, що складається з групи елементів чи зібраний з ряду частин і класифікується відповідно до правил класифікації товарів за ТН ЗЕД ( 997_158 ) як єдиний товар, повинен розглядатись як такий, що відповідає умовам й операціям, якщо всі його складові відповідають таким умовам й операціям.

Якщо частина складових цього продукту відповідає, а частина не відповідає умовам й операціям або має товарну позицію, однакову з кінцевим продуктом, то цей продукт уважатиметься таким, що відповідає умовам й операціям у разі, якщо вартість складових, які не відповідають умовам й операціям або з товарною позицією, однаковою з кінцевим продуктом, не перевищує 15% ціни франко-заводу кінцевого продукту.

Це правило може застосовуватись у всіх випадках, за винятком тих товарів, для яких у цьому Переліку зазначено іншу умову.

2.5. Умови й операції, наведені в графі третій цього Переліку, установлюють мінімальний обсяг виконання виробничих або технологічних операцій. Виконання встановлених виробничих або технологічних операцій у меншому обсязі не визначає походження продукту.

2.6. У разі якщо умовами й операціями, які наведено в цьому Переліку, установлено, що продукт може бути виготовлений з більш ніж одного матеріалу, це означає, що може бути використаний один матеріал чи більше. При цьому не обов'язково, щоб використовувалися всі матеріали.

Однак, якщо в рамках однієї умови чи операції є яке-небудь обмеження, установлене стосовно одного матеріалу, й одночасно із цим є інші обмеження, установлені стосовно інших матеріалів, то ці обмеження застосовуються лише стосовно тих матеріалів, які реально були використані під час виготовлення продукту.

2.7. У разі якщо умовами й операціями, наведеними в списку, установлено, що продукт повинен бути виготовлений з певного матеріалу, це означає, що ця умова не є перешкодою для використання інших матеріалів, які завдяки своїй природі не зможуть порушити положень цієї умови чи операції. (Наприклад: якщо умовами й операціями особливо обумовлюється використання хлібних злаків чи їхніх похідних, це не перешкоджає використанню мінеральних солей, хімічних та інших добавок, які не виробляються з хлібних злаків.)

------------------------------------------------------------------
|    Код ТН ЗЕД  | Найменування товару | Умови, виробничі |
|   ( 997_158 )  |           |  й технологічні  |
|           |           |операції, необхідні |
|           |           | для надання товару |
|           |           | статусу походження |
|           |           |під час використання|
|           |           |у виробництві товару|
|           |           |  третіх країн  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|     1     |     2     |     3     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0201         |М'ясо великої рогатої|Виготовлення з   |
|           |худоби, свіже або  |товарів групи 01  |
|           |охолоджене      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0202         |М'ясо великої рогатої|Виготовлення з   |
|           |худоби, заморожене  |товарів групи 01  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0206         |Харчові субпродукти |Виготовлення з   |
|           |великої рогатої   |матеріалів будь-яких|
|           |худоби, свиней,   |позицій, крім    |
|           |овець, кіз, коней,  |позиції 0206 і   |
|           |ослів, мулів або   |кістяків позицій  |
|           |лошаків, свіжі,   |0201 - 0205 00   |
|           |охолоджені або    |          |
|           |заморожені      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0207         |М'ясо й харчові   |Виготовлення з   |
|           |субпродукти свійської|матеріалів будь-яких|
|           |птиці, зазначеної в |позицій, крім 0207 |
|           |товарній позиції   |          |
|           |0105, свіжі,     |          |
|           |охолоджені або    |          |
|           |заморожені      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0209         |Свинячий жир,    |Виготовлення з   |
|           |відокремлений від  |матеріалів будь-яких|
|           |пісного м'яса, і жир |позицій під час   |
|           |свійської птиці, не |виконання      |
|           |витоплені або не   |технологічних    |
|           |добуті в інший    |операцій, за    |
|           |спосіб, свіжі,    |винятком операцій із|
|           |охолоджені,     |соління, обробки  |
|           |заморожені, солоні, |коптильною рідиною, |
|           |у розсолі, сушені  |нарізання,     |
|           |або копчені     |змішування зі    |
|           |           |спеціями (прянощами)|
|           |           |та (або) рослинними |
|           |           |білками       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0210         |М'ясо та харчові   |Виготовлення з   |
|           |м'ясні субпродукти, |матеріалів будь-яких|
|           |солоні, у розсолі,  |позицій, крім м'яса |
|           |сушені або копчені; |та харчових м'ясних |
|           |харчова мука тонкого |субпродуктів позицій|
|           |та грубого помелу з |0201 - 0206 і 0208 |
|           |м'яса або м'ясних  |або печінки птахів |
|           |субпродуктів     |позиції 0207 під час|
|           |           |виконання      |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій, за    |
|           |           |винятком операцій з |
|           |           |обвалювання,    |
|           |           |жилування,     |
|           |           |нарізання,     |
|           |           |змішування зі    |
|           |           |спеціями (прянощами)|
|           |           |та (або) рослинними |
|           |           |білками та (або)  |
|           |           |сіллю, соління м'яса|
|           |           |методом шприцювання,|
|           |           |з розбирання    |
|           |           |необваленого м'яса |
|           |           |на частини,     |
|           |           |виготовлення м'яса |
|           |           |свійської птиці   |
|           |           |механічного     |
|           |           |обвалювання, а також|
|           |           |обробки коптильною |
|           |           |рідиною       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0402         |Молоко й вершки,   |Виготовлення з   |
|           |згущені або з    |матеріалів будь-яких|
|           |додаванням цукру чи |позицій. Проте   |
|           |інших        |вартість      |
|           |підсолоджувальних  |використовуваних  |
|           |речовин       |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |40% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0408         |Яйця птиці без    |Виготовлення з   |
|           |шкаралупи та яєчні  |матеріалів будь-яких|
|           |жовтки, свіжі,    |позицій, за винятком|
|           |сушені, зварені на  |яєць птиці позиції |
|           |парі або в киплячій |0407 00       |
|           |воді, формовані,   |          |
|           |заморожені або    |          |
|           |консервовані в інший |          |
|           |спосіб, з додаванням |          |
|           |чи без додавання   |          |
|           |цукру або інших   |          |
|           |підсолоджувальних  |          |
|           |речовин       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0506         |Кістки та роговий  |Виготовлення, під  |
|           |стрижень,      |час якого      |
|           |необроблені,     |використовуються  |
|           |знежирені, піддані  |матеріали групи 02 |
|           |первинній обробці  |          |
|           |(без надання форми), |          |
|           |оброблені кислотою  |          |
|           |або дежелатинизовані;|          |
|           |порошок і відходи цих|          |
|           |продуктів      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0710 40 000     |Цукрова кукурудза  |Виготовлення із   |
|           |(сира або зварена у |цукрової кукурудзи, |
|           |воді або на парі),  |свіжої або     |
|           |заморожена      |охолодженої     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0711 90 300     |Кукурудза цукрова  |Виготовлення із   |
|           |консервована для   |цукрової кукурудзи, |
|           |короткочасного    |свіжої або     |
|           |зберігання, але в  |охолодженої     |
|           |такому вигляді    |          |
|           |непридатна для    |          |
|           |безпосереднього   |          |
|           |споживання в їжу   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 0901        |Кава смажена з    |Виготовлення з   |
|           |кофеїном чи без   |матеріалів будь-яких|
|           |кофеїну; замінники  |позицій за умови  |
|           |кави, що містять каву|виконання      |
|           |в будь-якій     |технологічних    |
|           |пропорції      |операцій зі     |
|           |           |складання рецептури |
|           |           |та обсмажування   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|0902         |Чай зі        |Виготовлення з   |
|           |смакоароматичними  |матеріалів позиції |
|           |добавками чи без них |0902 за умови    |
|           |           |виконання      |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій зі     |
|           |           |складання рецептури |
|           |           |та купажної суміші, |
|           |           |проте вартість усіх |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1106 10 000     |Мука тонкого та   |Виготовлення з   |
|           |грубого помелу й   |матеріалів будь-яких|
|           |порошок із сушених  |позицій, під час  |
|           |бобових овочів    |якого вартість усіх |
|           |товарної позиції   |використовуваних  |
|           |0713         |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1301         |Шелак природний   |Виготовлення з   |
|           |неочищений; природні |матеріалів будь-яких|
|           |камеді, смоли,    |позицій, під час  |
|           |гуммісмоли та живиця |якого вартість   |
|           |(наприклад,     |використовуваних  |
|           |бальзами)      |матеріалів позиції |
|           |           |1301 не повинна   |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 1501 00      |Кістковий жир або  |Виготовлення з   |
|           |жир, отриманий з   |матеріалів будь-якої|
|           |відходів       |позиції, за винятком|
|           |           |матеріалів позицій |
|           |           |0203, 0206 чи 0207, |
|           |           |або 0506;      |
|           |           |виготовлення з м'яса|
|           |           |або субпродуктів  |
|           |           |свиней позиції 0203 |
|           |           |або 0206, або м'яса |
|           |           |чи субпродуктів   |
|           |           |птиці позиції 0207 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 1502 00      |Кістковий жир або  |Виготовлення з   |
|           |жир, отриманий з   |матеріалів будь-якої|
|           |відходів       |позиції, за винятком|
|           |           |матеріалів позицій |
|           |           |0201, 0202, 0204 чи |
|           |           |0206, або 0506   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1504 - 1506 00 000  |Жири, масла та їхні |Виготовлення з   |
|           |фракції, з риби або |матеріалів будь-яких|
|           |морських ссавців,  |позицій за умови  |
|           |нерафіновані або   |виконання таких   |
|           |рафіновані, але без |технологічних    |
|           |зміни хімічного   |операцій:      |
|           |складу; жиропіт і  |- витоплення;    |
|           |жирові речовини, що |- випаровування;  |
|           |отримуються з нього |- очищення     |
|           |(у тому числі    |          |
|           |ланолін); інші    |          |
|           |тваринні жири, масла |          |
|           |та їхні фракції,   |          |
|           |нерафіновані або   |          |
|           |рафіновані, але без |          |
|           |зміни хімічного   |          |
|           |складу        |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 1507 - 1515    |Олії рослинні    |Операції з рафінації|
|           |рафіновані, фракції |та (або)      |
|           |рослинних олій    |фракціонування в  |
|           |нерафінованих або  |умовах       |
|           |рафінованих, але без |спеціалізованого  |
|           |зміни хімічного   |виробництва, при  |
|           |складу        |цьому окрема    |
|           |           |операція гідратації |
|           |           |не є достатньою для |
|           |           |надання товару   |
|           |           |статусу походження |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1602         |Готові або      |Виготовлення з   |
|           |консервовані продукти|матеріалів групи 02 |
|           |з м'яса, м'ясних   |під час виконання  |
|           |субпродуктів або   |технологічних    |
|           |крові інші      |операцій, за    |
|           |           |винятком операцій із|
|           |           |розбирання,     |
|           |           |обвалювання,    |
|           |           |жилування,     |
|           |           |нарізання,     |
|           |           |змішуванню, зокрема |
|           |           |м'яса свійської   |
|           |           |птиці механічного  |
|           |           |обвалювання, зі   |
|           |           |спеціями (прянощами)|
|           |           |та (або) рослинними |
|           |           |білками, та (або)  |
|           |           |сіллю, засолення  |
|           |           |м'яса методом    |
|           |           |шприцювання,    |
|           |           |операцій з     |
|           |           |розбирання     |
|           |           |необваленого м'яса |
|           |           |на частини, а також |
|           |           |операцій з     |
|           |           |виготовлення м'яса |
|           |           |свійської птиці   |
|           |           |механічного     |
|           |           |обвалювання     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1701         |Цукор тростинний або |Виготовлення з   |
|           |буряковий і хімічно |матеріалів будь-яких|
|           |чиста цукроза, у   |позицій за умови  |
|           |твердому стані    |виконання      |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій з     |
|           |           |клерування (для   |
|           |           |цукру тростинного), |
|           |           |сатурації,     |
|           |           |сульфітації,    |
|           |           |фільтрації та інших |
|           |           |подальших операцій |
|           |           |(для цукру     |
|           |           |тростинного та   |
|           |           |бурякового)     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1702 50 000,     |Фруктоза хімічно   |Виготовлення з   |
|1702 90 100     |чиста; мальтоза   |матеріалів будь-яких|
|           |хімічно чиста    |позицій, зокрема з |
|           |           |інших матеріалів  |
|           |           |позиції 1702    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1806         |Шоколад та інші   |Виготовлення з   |
|           |готові харчові    |матеріалів будь-яких|
|           |продукти, що містять |позицій. Проте   |
|           |какао        |вартість      |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|1905         |Хліб, борошняні   |Виготовлення, під  |
|           |кондитерські вироби, |час якого вартість |
|           |тістечка, печиво та |усіх        |
|           |інші хлібобулочні й |використовуваних  |
|           |борошняні      |матеріалів не    |
|           |кондитерські вироби, |повинна перевищувати|
|           |що містять або не  |50% ціни кінцевої  |
|           |містять какао;    |продукції      |
|           |вафельні пластини,  |          |
|           |порожні капсули,   |          |
|           |придатні для     |          |
|           |використання для   |          |
|           |фармацевтичних цілей,|          |
|           |вафельні облатки для |          |
|           |запечатування,    |          |
|           |рисовий папір й   |          |
|           |аналогічні продукти |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2009         |Соки фруктові (у тому|Виготовлення з   |
|           |числі виноградне   |матеріалів будь-яких|
|           |сусло) і соки    |позицій. Проте   |
|           |овочеві, незброджені |вартість      |
|           |й такі, що не містять|використовуваних  |
|           |добавок спирту, з  |матеріалів тієї   |
|           |додаванням чи без  |самої позиції, що й |
|           |додавання цукру або |готовий продукт, не |
|           |інших        |повинна перевищувати|
|           |підсолоджувальних  |50% ціни кінцевої  |
|           |речовин       |продукції і під час |
|           |           |виконання, крім   |
|           |           |відновлення, таких |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій, як    |
|           |           |купажування (для  |
|           |           |багатокомпонентних |
|           |           |соків),       |
|           |           |гомогенізація (для |
|           |           |соків тих, що    |
|           |           |містять м'якоть),  |
|           |           |деаерація,     |
|           |           |термообробка    |
|           |           |(пастеризація,   |
|           |           |стерилізація) та ін.|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2101 11      |Кава розчинна    |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів позицій |
|           |           |0901 і 2101 11 за  |
|           |           |умови виконання   |
|           |           |комплексу основних |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |обжарювання,    |
|           |           |подрібнення,    |
|           |           |екстрагування та  |
|           |           |концентрація (або  |
|           |           |сушка).       |
|           |           |При цьому вартість |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2101 12       |Готові продукти на  |Виготовлення з   |
|           |основі екстрактів,  |матеріалів будь-яких|
|           |есенцій або     |позицій. Проте   |
|           |концентратів кави або|вартість      |
|           |на основі кави    |використовуваних  |
|           |           |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2101 30 910     |Екстракти, есенції та|Виготовлення за   |
|           |концентрати     |умови виконання   |
|           |обсмаженого цикорію |основних      |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |подрібнення,    |
|           |           |екстрагування або  |
|           |           |концентрування   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2103 30 900     |Гірчиця готова    |Виготовлення з   |
|           |           |гірчичного порошку |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2106        |Цукрові сиропи з   |Виготовлення, під  |
|           |смакоароматичними або|час якого вартість |
|           |фарбувальними    |усіх        |
|           |добавками      |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2106 90 200     |Складені спиртові  |Виготовлення, під  |
|           |напівфабрикати, крім |час якого вартість |
|           |продуктів на основі |усіх        |
|           |запашних речовин,  |використовуваних  |
|           |використовувані під |матеріалів не    |
|           |час виробництва   |повинна перевищувати|
|           |напоїв        |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2202 90 100    |Нектари       |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій. Проте   |
|           |           |вартість      |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції та під час|
|           |           |виконання, крім   |
|           |           |відновлення, таких |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій, як    |
|           |           |купажування (для  |
|           |           |багатокомпонентних |
|           |           |нектарів),     |
|           |           |гомогенізація (для |
|           |           |нектарів, що містять|
|           |           |м'якоть), деаерація,|
|           |           |термообробка    |
|           |           |(пастеризація,   |
|           |           |стерилізація) та ін.|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2204         |Вина виноградні   |Виготовлення з   |
|           |натуральні, у тому  |матеріалів будь-яких|
|           |числі кріплені; сусло|позицій за умови  |
|           |виноградне, крім   |виконання      |
|           |зазначеного в    |технологічних    |
|           |товарній позиції   |операцій з     |
|           |2009         |купажування,    |
|           |           |фільтрації та інших |
|           |           |подальших операцій. |
|           |           |Проте вартість   |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |2204 не повинна   |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2205         |Вермути й виноградні |Виготовлення з   |
|           |натуральні вина інші |матеріалів будь-яких|
|           |з додаванням     |позицій за умови  |
|           |рослинних або    |виконання      |
|           |ароматичних речовин |технологічних    |
|           |           |операцій з     |
|           |           |купажування,    |
|           |           |фільтрації та інших |
|           |           |подальших операцій. |
|           |           |Проте вартість   |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |продукт, не повинна |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2206 00       |Напої інші зброджені |Виготовлення з   |
|           |(наприклад, сидр,  |матеріалів будь-яких|
|           |перрі або сидр    |позицій за умови  |
|           |грушевий, напій   |виконання      |
|           |медовий); суміші зі |технологічних    |
|           |зброджених напоїв і |операцій з     |
|           |суміші зброджених  |купажування,    |
|           |напоїв і       |фільтрації та інших |
|           |безалкогольних    |подальших операцій |
|           |напоїв, в іншому   |          |
|           |місці не пойменовані |          |
|           |або не включені   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2208        |Виноградні дистиляти;|Виготовлення з   |
|           |лікери та інші    |матеріалів будь-яких|
|           |спиртні напої, що  |позицій за умови  |
|           |містять виноградні  |виконання      |
|           |дистиляти; коньяк  |технологічних    |
|           |           |операцій з     |
|           |           |купажування,    |
|           |           |фільтрації та інших |
|           |           |подальших операцій. |
|           |           |Проте вартість   |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |продукт, не повинна |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2309         |Продукти,      |Виготовлення, під  |
|           |використовувані для |час якого вартість |
|           |годування тварин   |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2403 10       |Курильний тютюн, що |Виготовлення з   |
|           |містить або не    |матеріалів будь-яких|
|           |містить замінників  |позицій. Проте   |
|           |тютюну в будь-якій  |вартість      |
|           |пропорції      |використовуваних  |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |2403 не повинна   |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 25      |Сіль, сірка, землі та|Виготовлення з   |
|           |камінь, штукатурні  |матеріалів будь-яких|
|           |матеріали, вапно й  |позицій в умовах  |
|           |цемент, крім     |спеціалізованого  |
|           |продуктів позицій  |виробництва     |
|           |2504, 2515 12 500,  |відповідно до    |
|           |2516, 2518, з 2519, |технології обробки |
|           |2524, 2525, для яких |(переробки);    |
|           |застосовувані правила|збагачення вугіллям,|
|           |викладено далі    |очищення, помел   |
|           |           |твердих кристалів, |
|           |           |обрізання,     |
|           |           |кальцинування    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2504         |Графіть природний  |Збагачення вмісту  |
|           |           |вуглецю, очищення та|
|           |           |подрібнення сировини|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2515 12 500     |Мармур і травертин  |Пиляння або     |
|           |або вапняний туф,  |розділення в інший |
|           |розпиляні або    |спосіб кам'яних   |
|           |розділені в інший  |блоків завтовшки  |
|           |спосіб на блоки або |більше 25 см    |
|           |плити прямокутної (у |          |
|           |тому числі      |          |
|           |квадратної) форми,  |          |
|           |завтовшки більше   |          |
|           |4 см, але не більше |          |
|           |25 см        |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2516         |Граніт, порфір,   |Пиляння або     |
|           |базальт, пісковик та |розділення в інший |
|           |камінь для      |спосіб кам'яних   |
|           |пам'ятників чи    |блоків       |
|           |будівництва інший,  |          |
|           |грубо роздроблені  |          |
|           |або нероздроблені,  |          |
|           |розпиляні або    |          |
|           |нерозпиляні, або   |          |
|           |розділені в інший  |          |
|           |спосіб на блоки або |          |
|           |плити прямокутної (у |          |
|           |тому числі      |          |
|           |квадратної) форми  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2518         |Доломіт,       |Дроблення,     |
|           |кальцинований або  |розпилювання,    |
|           |некальцинований,   |подрібнення; для  |
|           |такий, що спікся або |некальцинованого  |
|           |не спікся, у тому  |доломіту -     |
|           |числі доломіт грубо |кальцинування    |
|           |роздроблений чи   |          |
|           |розпиляний або    |          |
|           |розділений в інший  |          |
|           |спосіб на блоки або |          |
|           |плити прямокутної (у |          |
|           |тому числі      |          |
|           |квадратної) форми;  |          |
|           |доломітова набивальна|          |
|           |суміш        |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2519        |Карбонат магнію   |Виготовлення, під  |
|           |природний (магнезит),|час якого всі    |
|           |дроблений і     |використовувані   |
|           |поміщений в     |речовини повинні  |
|           |герметично закупорені|класифікуватися в  |
|           |ємності; оксид    |позиції, відмінній |
|           |магнію, крім магнезії|від позиції     |
|           |електроплавленої та |продукту, крім   |
|           |магнезії обпаленою до|натурального    |
|           |спікання       |карбонату магнію  |
|           |(агломерованої)   |(магнезит)     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2524         |Азбест        |Виготовлення з   |
|           |           |азбестового мінералу|
|           |           |азбесту (0-6)    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2525         |Слюда, зокрема    |Розщеплювання,   |
|           |розшарована; слюдяні |обрізання,     |
|           |відходи       |подрібнення     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2707 50 100     |Суміші ароматичних  |Операції з     |
|           |вуглеводнів інші,  |рафінування та (або)|
|           |65 об. % яких чи   |одна чи кілька   |
|           |більше (у тому числі |певних обробок. Інші|
|           |втрати)       |операції, при яких |
|           |переганяється при  |усі використовувані |
|           |температурі     |матеріали повинні  |
|           |250 град.C за    |класифікуватися в  |
|           |методом ASTM D 86,  |позиції, відмінній |
|           |для використання як |від позиції     |
|           |паливо        |продукту. Проте може|
|           |           |використовуватися  |
|           |           |матеріал тієї самої |
|           |           |позиції, що й один |
|           |           |продукт за умови, що|
|           |           |його вартість не  |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2709 00       |Нафта сира та    |Виготовлення з   |
|           |нафтопродукти сирі, |матеріалів будь-яких|
|           |отримані з      |позицій за умови  |
|           |бітумінозних порід  |виконання      |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій з     |
|           |           |пірогенної перегонки|
|           |           |бітумінозних    |
|           |           |матеріалів і    |
|           |           |деструктивної    |
|           |           |перегонки      |
|           |           |бітумінозних    |
|           |           |мінералів      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2710        |Нафта та       |Операції з     |
|           |нафтопродукти,    |рафінування та (або)|
|           |отримані з      |одна або кілька   |
|           |бітумінозних порід, |певних обробок. Інші|
|           |крім сирих;     |операції, при яких |
|           |продукти, в іншому  |усі використовувані |
|           |місці не пойменовані |матеріали повинні  |
|           |або не включені,   |класифікуватися в  |
|           |такі, що містять   |позиції, відмінній |
|           |70 мас. % чи більше |від позиції     |
|           |нафти або      |продукту. Проте   |
|           |нафтопродуктів,   |матеріали тієї самої|
|           |отриманих з     |позиції, що й виріб,|
|           |бітумінозних порід, |можуть       |
|           |причому ці      |використовуватися за|
|           |нафтопродукти є   |умови, що їхня   |
|           |основними складовими |вартість не     |
|           |продуктів      |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2711         |Гази нафтові та   |Операції з     |
|           |вуглеводні      |рафінування та (або)|
|           |газоподібні інші   |одна або кілька   |
|           |           |певних обробок. Інші|
|           |           |операції, при яких |
|           |           |усі використовувані |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2712         |Вазелін нафтовий;  |Операції з     |
|           |парафін, віск    |рафінування та (або)|
|           |нафтовий       |одна або кілька   |
|           |мікрокристалічний,  |певних обробок. Інші|
|           |гач парафіновий,   |операції, при яких |
|           |озокерит, віск    |усі використовувані |
|           |буровугільний, віск |матеріали повинні  |
|           |торф'яний, інший   |класифікуватися в  |
|           |мінеральний віск й  |позиції, відмінній |
|           |аналогічні продукти, |від позиції     |
|           |отримані в      |продукту. Проте   |
|           |результаті синтезу  |матеріали тієї самої|
|           |або інших процесів, |позиції, що й виріб,|
|           |забарвлені або    |можуть       |
|           |незабарвлені     |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2713         |Кокс нафтовий, бітум |Операції з     |
|           |нафтовий та інші   |рафінування та (або)|
|           |залишки від переробки|одна або кілька   |
|           |нафти або      |певних обробок. Інші|
|           |нафтопродуктів,   |операції, при яких |
|           |отримані з      |усі використовувані |
|           |бітумінозних порід  |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й виріб,|
|           |           |можуть       |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2714         |Бітум й асфальт,   |Операції з     |
|           |природні; сланці   |рафінування та (або)|
|           |бітумінозні або   |одна або кілька   |
|           |нафтоносні та    |певних обробок. Інші|
|           |пісковики      |операції, при яких |
|           |бітумінозні;     |усі використовувані |
|           |асфальтіти й     |матеріали повинні  |
|           |асфальтові породи  |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й виріб,|
|           |           |можуть       |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2715 00 000     |Суміші бітумні на  |Операції з     |
|           |основі природного  |рафінування та (або)|
|           |асфальту, природного |одна або кілька   |
|           |бітуму, нафтового  |певних обробок. Інші|
|           |бітуму, мінеральних |операції, при яких |
|           |смол або пеку    |усі використовувані |
|           |мінеральних смол   |матеріали повинні  |
|           |(наприклад, бітумні |класифікуватися в  |
|           |мастики, асфальтові |позиції, відмінній |
|           |суміші для дорожніх |від позиції     |
|           |покриттів)      |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й виріб,|
|           |           |можуть       |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 28      |Продукти неорганічної|Виготовлення, під  |
|           |хімії; сполуки    |час якого всі    |
|           |неорганічні або   |використовувані   |
|           |органічні      |матеріали повинні  |
|           |дорогоцінних металів,|класифікуватися в  |
|           |рідкоземельних    |позиції, відмінній |
|           |металів,       |від позиції     |
|           |радіоактивних    |продукту. Проте   |
|           |елементів або    |матеріали однієї й |
|           |ізотопів, крім    |тієї самої позиції |
|           |товарів підсубпозицій|можуть       |
|           |з 2811 29 100,    |використовуватися за|
|           |2818 20 000,     |умови, що їхня   |
|           |2821 20 000,     |вартість не     |
|           |2833 22 000, для яких|перевищує 20% ціни |
|           |застосовувані правила|кінцевої продукції |
|           |викладено далі    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2811 29 100    |Оксид сірки (VI)   |Виготовлення з   |
|           |(сірчаний ангідрид) |двоокису сірки   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2818 20 000     |Оксид алюмінію,   |Виготовлення з   |
|           |відмінний від    |матеріалів будь-яких|
|           |штучного корунду   |позицій в умовах  |
|           |           |спеціалізованого  |
|           |           |виробництва     |
|           |           |відповідно до    |
|           |           |технології обробки |
|           |           |(переробки)     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2821 20 000     |Фарбники мінеральні |Випалювання або   |
|           |           |перемелювання    |
|           |           |земляних фарб    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2833 22 000     |Сульфат алюмінію   |Виготовлення, під  |
|           |           |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2844 10       |Уран природний і його|Виготовлення    |
|           |сполуки       |(збагачення за   |
|           |           |ізотопом уран-235) з|
|           |           |матеріалу (уран,  |
|           |           |збіднений      |
|           |           |ураном-235, і його |
|           |           |сполуки) в умовах  |
|           |           |спеціалізованого  |
|           |           |виробництва     |
|           |           |відповідно до    |
|           |           |технології     |
|           |           |переробки      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2844 20      |Уран, збагачений   |Виготовлення    |
|           |ураном-235, і його  |(збагачення за   |
|           |сполуки       |ізотопом уран-235) з|
|           |           |матеріалу (уран   |
|           |           |природний, уран,  |
|           |           |збіднений      |
|           |           |ураном-235, та їхня |
|           |           |сполуки) позицій  |
|           |           |2844 10 і 2844 30 в |
|           |           |умовах       |
|           |           |спеціалізованого  |
|           |           |виробництва     |
|           |           |відповідно до    |
|           |           |технології переробки|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 29      |Органічні хімічні  |Виготовлення з   |
|           |сполуки, крім сполук |матеріалів будь-яких|
|           |позицій з 2901, з  |позицій, при якому |
|           |2902, з 2905 19 000, |всі використовувані |
|           |2915, 2932 99 700, з |матеріали повинні  |
|           |2932 99 850, 2933,  |класифікуватися в  |
|           |2934, для яких    |позиції, відмінній |
|           |застосовувані правила|від позиції     |
|           |викладено далі    |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2901        |Вуглеводні ациклічні,|Операції з     |
|           |для використання як |рафінування та (або)|
|           |паливо або пальне  |одна або кілька   |
|           |           |певних обробок. Інші|
|           |           |операції, при яких |
|           |           |усі використовувані |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |речовини тієї самої |
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |матеріал, можуть  |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2902        |Циклани та циклени  |Операції з     |
|           |(крім азулену),   |рафінування та (або)|
|           |бензол, толуол,   |одна або кілька   |
|           |ксилоли, призначені |певних обробок. Інші|
|           |для використання як |операції, при яких |
|           |пальне або паливо  |усі використовувані |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |речовини тієї самої |
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |матеріал, можуть  |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2905 19 000    |Алкоголяти металів  |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-якої|
|           |           |позиції, зокрема з |
|           |           |інших матеріалів  |
|           |           |позиції 2905. Проте |
|           |           |алкоголяти металів |
|           |           |цієї позиції можуть |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2915         |Кислоти ациклічні  |Виготовлення з   |
|           |монокарбонові    |матеріалів будь-яких|
|           |насичені та їхні   |позицій. Проте   |
|           |ангідриди,      |вартість      |
|           |галогенангідриди,  |використовуваних  |
|           |пероксиди та     |матеріалів позицій |
|           |пероксикислоти; їхні |2915 або 2916 не  |
|           |галогеновані,    |повинна перевищувати|
|           |сульфовані,     |50% ціни кінцевої  |
|           |нітровані або    |продукції      |
|           |нітрозовані похідні |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2932 99 700     |Інші циклічні ацетали|Виготовлення з   |
|           |та внутрішні     |матеріалів будь-яких|
|           |геміацетали, що   |позицій, зокрема з |
|           |містять або не    |інших матеріалів  |
|           |містять іншої    |позиції 2932    |
|           |кисневмісної     |          |
|           |функціональної групи,|          |
|           |та їхні       |          |
|           |галогеновані,    |          |
|           |сульфовані,     |          |
|           |нітровані або    |          |
|           |нітрозовані похідні |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 2932 99 850    |Внутрішні ефіри   |Виготовлення з   |
|           |прості        |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій. Проте   |
|           |           |вартість      |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |2909 не повинна   |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2933         |Сполуки       |Виготовлення з   |
|           |гетероциклічні, такі |матеріалів будь-яких|
|           |що містять лише   |позицій. Проте   |
|           |гетероатом(-и) азоту |вартість      |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів позицій |
|           |           |2932 або 2933 не  |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2934         |Нуклеїнові кислоти і |Виготовлення з   |
|           |їхні солі, певного  |матеріалів будь-яких|
|           |або невизначеного  |позицій. Проте   |
|           |хімічного складу;  |вартість      |
|           |гетероциклічні    |використовуваних  |
|           |сполуки інші     |матеріалів позицій |
|           |           |2932, 2933 або 2934 |
|           |           |не повинна     |
|           |           |перевищувати 20%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 30      |Фармацевтична    |Виготовлення, під  |
|           |продукція, крім   |час якого всі    |
|           |товарів позицій 3002,|використовувані   |
|           |3003, 3005 та 3006  |матеріали повинні  |
|           |60, для яких     |класифікуватися в  |
|           |застосовувані правила|позиції, відмінній |
|           |викладено далі    |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3002         |Кров людська; кров  |Виготовлення з   |
|           |тварин, приготована |матеріалів будь-яких|
|           |для використання для |позицій, зокрема з |
|           |терапевтичних,    |інших матеріалів  |
|           |профілактичних або  |позиції 3002. Проте |
|           |діагностичних цілей; |матеріали позиції  |
|           |сироватки імунні та |3002 можуть     |
|           |фракції крові інші й |використовуватися  |
|           |модифіковані     |лише за умови, що  |
|           |імунологічні     |їхня вартість не  |
|           |продукти, зокрема  |перевищує 50% ціни |
|           |отримані методами  |кінцевої продукції |
|           |біотехнології;    |          |
|           |вакцини, токсини,  |          |
|           |культури       |          |
|           |мікроорганізмів (крім|          |
|           |дріжджів) й     |          |
|           |аналогічні продукти |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3003         |Лікарські засоби   |Виготовлення з   |
|           |(крім товарів    |матеріалів будь-яких|
|           |товарних позицій   |позицій. Проте   |
|           |3002, 3005 або 3006),|вартість      |
|           |що складаються із  |використовуваних  |
|           |суміші двох чи більше|матеріалів позиції |
|           |компонентів, для   |3003 не повинна   |
|           |використання для   |перевищувати 20%  |
|           |терапевтичних або  |ціни кінцевої    |
|           |профілактичних цілей,|продукції      |
|           |але не розфасовані у |          |
|           |вигляді дозованих  |          |
|           |лікарських форм або у|          |
|           |форми чи упаковки для|          |
|           |роздрібного продажу |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3005         |Вата, марля, бинти й |Виготовлення з   |
|           |аналогічні вироби  |матеріалів будь-яких|
|           |(наприклад,     |позицій, за винятком|
|           |перев'язувальний   |фармацевтичних   |
|           |матеріал,      |речовин. Проте   |
|           |лейкопластири,    |вартість      |
|           |припарки), просочені |використовуваних  |
|           |або покриті     |матеріалів позиції |
|           |фармацевтичними   |3005 не повинна   |
|           |речовинами або    |перевищувати 50%  |
|           |розфасовані у форми |ціни кінцевої    |
|           |чи упаковки для   |продукції      |
|           |роздрібного продажу, |          |
|           |призначені для    |          |
|           |використання в    |          |
|           |медицині, хірургії, |          |
|           |стоматології або   |          |
|           |ветеринарії     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3006 60       |Засоби хімічні    |Виготовлення з   |
|           |контрацептивні на  |матеріалів будь-яких|
|           |основі гормонів,   |позицій, під час  |
|           |інших сполук     |якого вартість усіх |
|           |товарної позиції 2937|використовуваних  |
|           |або сперміцидів   |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 31       |Добрива       |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій, при якому |
|           |           |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукти, можуть  |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 32      |Екстракти дубильні  |Виготовлення з   |
|           |або фарбувальні;   |матеріалів будь-яких|
|           |таніни та їхні    |позицій, при якому |
|           |похідні; фарбники,  |всі використовувані |
|           |пігменти й інші   |матеріали повинні  |
|           |фарбувальні речовини;|класифікуватися в  |
|           |фарби й лаки;    |позиції, відмінній |
|           |шпаклівки та інші  |від позиції     |
|           |мастики; поліграфічна|продукту. Проте   |
|           |фарба, чорнила, туш, |матеріали тієї самої|
|           |крім товарів позицій |позиції, що й    |
|           |з 3201, 3205 00 000, |продукт, можуть   |
|           |для яких       |використовуватися за|
|           |застосовувані правила|умови, що їхня   |
|           |викладено далі    |вартість не     |
|           |           |перевищує 20% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3201        |Таніни та їхні солі, |Виготовлення з   |
|           |ефіри прості й    |екстрактів дубильних|
|           |складні та інші   |речовин рослинного |
|           |похідні       |походження     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3205 00 000     |Кольорові лаки;   |Виготовлення з   |
|           |препарати на основі |матеріалів будь-яких|
|           |кольорових лаків,  |позицій, за винятком|
|           |зазначені в примітці |матеріалів позицій |
|           |3 до цієї групи   |3203 00 та 3204 за |
|           |           |умови, що вартість |
|           |           |усіх матеріалів, що |
|           |           |належать до позиції |
|           |           |3205 00 000, не   |
|           |           |перевищує 20% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 33      |Ефірні масла та   |Виготовлення з   |
|           |резиноїди;      |матеріалів будь-яких|
|           |парфумерні,     |позицій. Проте   |
|           |косметичні або    |вартість      |
|           |туалетні засоби, крім|використовуваних  |
|           |продуктів позиції  |матеріалів тієї   |
|           |3301, для яких    |самої позиції, що й |
|           |застосовуване правило|готовий продукт, не |
|           |викладено далі    |повинна перевищувати|
|           |           |40% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3301         |Масла ефірні (що   |Виготовлення з   |
|           |містять або не    |матеріалів будь-яких|
|           |містять терпенів), у |позицій, зокрема з |
|           |тому числі конкрети й|інших матеріалів  |
|           |абсолюти; резиноїди; |тієї самої позиції, |
|           |екстраговані ефірні |із застосуванням  |
|           |масла; концентрати  |очищення спеціальним|
|           |ефірних масел у   |способом у     |
|           |жирах, нелетких   |виробничих умовах  |
|           |маслах, воску або  |відповідно до    |
|           |аналогічних     |технології обробки |
|           |продуктах, отримувані|(переробки). Проте |
|           |методом анфлеражу або|вартість      |
|           |мацерацією; терпенові|використовуваних  |
|           |побічні продукти   |матеріалів позиції |
|           |детерпенізації    |3301 не повинна   |
|           |ефірних масел; водні |перевищувати 50%  |
|           |дистиляти й водні  |ціни кінцевої    |
|           |розчини ефірних масел|продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 34      |Мило, поверхнево-  |Виготовлення, під  |
|           |активні органічні  |час якого всі    |
|           |речовини, мийні   |використовувані   |
|           |засоби, мастильні  |матеріали повинні  |
|           |матеріали, штучний і |класифікуватися в  |
|           |готовий віск, суміші |позиції, відмінній |
|           |для чищення або   |від позиції готової |
|           |полірування, свічки й|продукції. Проте  |
|           |аналогічні вироби,  |матеріали тієї самої|
|           |пасти для ліплення, |позиції можуть   |
|           |пластилін,      |використовуватися за|
|           |"зуболікарський   |умови, що їхня   |
|           |віск" і зуболікарські|вартість не     |
|           |суміші на основі   |перевищує 50% ціни |
|           |гіпсу, крім товарів |кінцевої продукції. |
|           |позицій 3403 та з  |Для мила:      |
|           |3404, для яких    |виготовлення з   |
|           |застосовувані правила|матеріалів будь-яких|
|           |викладено далі    |позицій за умови  |
|           |           |виконання      |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |- жирового набору за|
|           |           |рецептурою;     |
|           |           |- варки мила;    |
|           |           |- милозбірнику;   |

|           |           |- охолодження та  |
|           |           |сушіння;      |
|           |           |- механічної    |
|           |           |обробки;      |
|           |           |- змішування з   |
|           |           |добавками;     |
|           |           |- механічної    |
|           |           |обробки;      |
|           |           |- різання;     |
|           |           |- штампування;   |
|           |           |- упакування    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3403         |Матеріали мастильні |Виготовлення з   |
|           |(у тому числі    |матеріалів тієї   |
|           |мастильно-      |самої позиції за  |
|           |охолоджувальні    |умови, що їхня   |
|           |емульсії для     |вартість не     |
|           |різальних      |перевищує 50% ціни |
|           |інструментів, засоби |кінцевої продукції |
|           |для полегшення    |          |
|           |вигвинчування болтів |          |
|           |або гайок, засоби для|          |
|           |видалення іржі або  |          |
|           |антикорозійні засоби |          |
|           |та препарати для   |          |
|           |полегшення виймання |          |
|           |виробів з форм,   |          |
|           |виготовлені на    |          |
|           |основі мастил) та  |          |
|           |засоби,       |          |
|           |використовувані для |          |
|           |масляної або жирової |          |
|           |обробки текстильних |          |
|           |матеріалів, шкіри,  |          |
|           |хутра або інших   |          |
|           |матеріалів, крім   |          |
|           |засобів, що містять |          |
|           |як основні компоненти|          |
|           |70 мас. % чи більше |          |
|           |нафти або      |          |
|           |нафтопродуктів,   |          |
|           |отриманих з     |          |
|           |бітумінозних порід  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3404        |Віск штучний і    |Операції з     |
|           |готовий на основі  |рафінування та (або)|
|           |парафінів, нафтового |одна або кілька   |
|           |воску або воску з  |певних обробок. Інші|
|           |бітумінозних порід  |операції, у яких всі|
|           |або парафінових   |використовувані   |
|           |залишків       |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 35      |Білкові речовини;  |Виготовлення з   |
|           |модифіковані     |матеріалів будь-яких|
|           |крохмалі; клеї;   |позицій, при якому |
|           |ферменти, крім    |всі використовувані |
|           |продуктів позицій  |матеріали повинні  |
|           |3505 10 500;     |класифікуватися в  |
|           |3505 10 900,     |позиції, відмінній |
|           |з 3507, для яких   |від позиції     |
|           |застосовувані правила|продукту. Проте   |
|           |викладено далі    |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 20% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3505 10 500     |Крохмалі, перетворені|Виготовлення з   |
|           |на складний або   |матеріалів будь-яких|
|           |простій ефір     |позицій, зокрема з |
|           |           |інших матеріалів  |
|           |           |позиції 3505    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3505 10 900     |Модифіковані крохмалі|Виготовлення з   |
|           |інші         |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій, крім    |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |1108        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3507        |Ферментні препарати, |Виготовлення, під  |
|           |в іншому місці не  |час якого вартість |
|           |поіменовані або не  |усіх        |
|           |включені       |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 36       |Вибухові речовини;  |Виготовлення з   |
|           |піротехнічні вироби; |матеріалів будь-яких|
|           |сірники; пірофорні  |позицій, при якому |
|           |сплави; деякі горючі |всі використовувані |
|           |речовини       |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 20% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 37      |Фото- й кінотовари, |Виготовлення з   |
|           |крім товарів позицій |матеріалів будь-яких|
|           |3701, 3702, 3704 00, |позицій, при якому |
|           |для яких       |всі використовувані |
|           |використовувані   |матеріали повинні  |
|           |правила викладено  |класифікуватися в  |
|           |далі         |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 20% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3701         |Фотопластинки й   |Виготовлення, під  |
|           |фотоплівки плоскі,  |час якого всі    |
|           |сенсибілізовані,   |використовувані   |
|           |неекспоновані, з   |матеріали повинні  |
|           |будь-яких матеріалів,|класифікуватися в  |
|           |крім паперу, картону |позиції, відмінній |
|           |або текстильних;   |від позицій 3701 і |
|           |плівки плоскі для  |3702        |
|           |моментальної     |          |
|           |фотографії,     |          |
|           |сенсибілізовані,   |          |
|           |неекспоновані, в   |          |
|           |упаковці чи без   |          |
|           |упаковки       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3702         |Фотоплівка в рулонах,|Виготовлення, під  |
|           |сенсибілізована,   |час якого всі    |
|           |неекспонована, з   |використовувані   |
|           |будь-яких матеріалів,|матеріали повинні  |
|           |крім паперу, картону |класифікуватися в  |
|           |або текстильних;   |позиції, відмінній |
|           |плівка для      |від позицій 3701 і |
|           |моментальної     |3702        |
|           |фотографії в рулонах,|          |
|           |сенсибілізована,   |          |
|           |неекспонована    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3704 00       |Фотографічні     |Виготовлення, під  |
|           |пластинки, плівка,  |час якого всі    |
|           |папір, картон і   |використовувані   |
|           |текстильні матеріали,|матеріали повинні  |
|           |експоновані, але не |класифікуватися в  |
|           |проявлені      |позиції, відмінній |
|           |           |від позицій 3701 - |
|           |           |3704 00       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 38      |Інші хімічні     |Виготовлення, під  |
|           |продукти, крім    |час якого всі    |
|           |позицій 3801 20 100, |використовувані   |
|           |3801 30 000,     |матеріали повинні  |
|           |з 3803 00,      |класифікуватися в  |
|           |з 3805, з 3806,   |позиції, відмінній |
|           |3806 30 000,     |від позиції     |
|           |з 3807 00,      |продукту. Проте   |
|           |3811 21 000,     |матеріали тієї самої|
|           |3823 70 000, з 3824, |позиції, що й    |
|           |для яких       |продукт, можуть   |
|           |застосовувані правила|використовуватися за|
|           |викладено далі    |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 20% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3801 20 100     |Графіт колоїдний у  |Виготовлення з   |
|           |вигляді суспензії в |матеріалів будь-яких|
|           |маслі; графіт    |позицій, під час  |
|           |напівколоїдний    |якого вартість усіх |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3801 30 000     |Пасти вуглецеві для |Виготовлення з   |
|           |електродів й     |матеріалів будь-яких|
|           |аналогічні пасти для |позицій, під час  |
|           |футерування печей  |якого вартість   |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |3403 не повинна   |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3803 00      |Масло талове,    |Рафінування     |
|           |рафіноване      |неочищеного масла  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3805        |Масло скипидарне   |Очищення шляхом   |
|           |сульфатне, очищене  |дистиляції або   |
|           |           |рафінування     |
|           |           |неочищеного масла  |
|           |           |скипидарного    |
|           |           |сульфатного     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3806        |Складні ефіри    |Виготовлення з   |
|           |смоляних кислот   |кислот, що містять |
|           |           |смоли        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3806 30 000     |Смоли складноефірні |Виготовлення із   |
|           |           |кислот, що містять |
|           |           |смоли        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3807 00      |Дьоготь чорний (вар |Перегонка деревного |
|           |або смола з     |дьогтю       |
|           |рослинного гудрону) |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3811 21 000     |Присадки до     |Виготовлення, під  |
|           |мастильних масел, що |час якого вартість |
|           |містять нафту або  |використовуваних  |
|           |нафтопродукти,    |матеріалів позиції |
|           |отримані з      |3811 не повинна   |
|           |бітумінозних порід  |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3823 70 000     |Промислові жирні   |Виготовлення з   |
|           |спирти        |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій, зокрема з |
|           |           |жирних кислот    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3824        |Різні продукти    |Виготовлення, під  |
|           |хімічної       |час якого всі    |
|           |промисловості:    |використовувані   |
|           |- готові зв'язувальні|матеріали повинні  |
|           |речовини для     |класифікуватися в  |
|           |виробництва ливарних |позиції, відмінній |
|           |форм або ливарних  |від позиції     |
|           |стрижнів, на основі |продукту. Проте   |
|           |природних смол;   |матеріали тієї самої|
|           |- кислоти нафтенові, |позиції, що й    |
|           |їхні солі, не    |продукт, можуть   |
|           |розчинні у воді, та |використовуватися за|
|           |їхні складні ефіри; |умови, що їхня   |
|           |- сорбіт, крім    |вартість не     |
|           |сорбіту субпозиції  |перевищує 50% ціни |
|           |2905 44;       |кінцевої продукції |
|           |- сульфонати нафтові,|          |
|           |крім сульфонатів   |          |
|           |лужних металів,   |          |
|           |амонію або      |          |
|           |етаноламінів;    |          |
|           |тіофеновані     |          |
|           |сульфокислоти масел, |          |
|           |отриманих з     |          |
|           |бітумінозних порід, |          |
|           |та їхні солі;    |          |
|           |- іоніти;      |          |
|           |- суміші       |          |
|           |абсорбувальні для  |          |
|           |завершення вакууму в |          |
|           |електронних лампах  |          |
|           |або електричних   |          |
|           |вентилях;      |          |
|           |- оксиди заліза   |          |
|           |алкалізовані для   |          |
|           |очищення газу;    |          |
|           |- аміачна вода, що  |          |
|           |отримується в    |          |
|           |результаті очищення |          |
|           |освітлювального газу;|          |
|           |- кислоти      |          |
|           |сульфонафтенові та  |          |
|           |їхні солі, не    |          |
|           |розчинні у воді, та |          |
|           |їхні складні ефіри; |          |
|           |- масла сивушні та  |          |
|           |масло Джеппеля    |          |
|           |(кісткове);     |          |
|           |- суміші солей з   |          |
|           |різними аніонами;  |          |
|           |- пасти копіювальні |          |
|           |на основі желатину, |          |
|           |зокрема на      |          |
|           |підкладках з паперу |          |
|           |або текстильних   |          |
|           |матеріалів      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3901 - 3915(4)   |Полімери в первинних |Виготовлення, під  |
|           |формах, відходи,   |час якого вартість |
|           |обрізки та скрап   |усіх        |
|           |пластмас:      |використовуваних  |
|           |- продукти      |матеріалів не    |
|           |поліприєднання    |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції. Проте  |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів групи 39 |
|           |           |не повинна     |
|           |           |перевищувати 20%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3916 - 3919    |Напівфабрикати або  |Виготовлення, під  |
|           |вироби з пластмас:  |час якого вартість |
|           |- вироби плоскі,   |усіх        |
|           |оброблені інакше,  |використовуваних  |
|           |ніж по поверхні, або |матеріалів не    |
|           |розкроєні інакше, ніж|повинна перевищувати|
|           |у вигляді квадрата  |50% ціни кінцевої  |
|           |або прямокутника;  |продукції. Проте  |
|           |- напівфабрикати,  |вартість усіх    |
|           |оброблені інакше,  |використовуваних  |
|           |ніж по поверхні   |матеріалів групи 39 |
|           |           |не повинна     |
|           |           |перевищувати 20%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3920 10 270    |Плівка та смуги або |Виготовлення з   |
|           |стрічки завтовшки не |матеріалів будь-яких|
|           |більше 0,125 мм з  |позицій. Проте   |
|           |поліетилену з питомою|вартість      |
|           |вагою менше 0,94, з |використовуваних  |
|           |надрукованим малюнком|матеріалів тієї   |
|           |і текстом, у рулонах |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції.     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3920 10 280    |Плівка та смуги або |Виготовлення з   |
|           |стрічки завтовшки не |матеріалів будь-яких|
|           |більше 0,125 мм з  |позицій. Проте   |
|           |поліетилену з питомою|вартість      |
|           |вагою 0,94 чи більше,|використовуваних  |
|           |з надрукованим    |матеріалів тієї   |
|           |малюнком або текстом,|самої позиції, що й |
|           |у рулонах      |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3920 10 890     |Плити, листи, плівка |Виготовлення з   |
|           |та смуги або стрічки |матеріалів будь-яких|
|           |інші, з полімерів  |позицій. Проте   |
|           |етилену завтовшки  |вартість матеріалів |
|           |більше 0,125 мм,   |групи 39 "полімерні |
|           |непористі,      |матеріали, пластмаси|
|           |неармовані,     |та вироби з них" не |
|           |нешаруваті, без   |повинна перевищувати|
|           |підкладки та не   |50% ціни кінцевої  |
|           |сполучені в     |продукції      |
|           |аналогічний спосіб з |          |
|           |іншими матеріалами  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3920 20 210    |Плівка та смуги або |Виготовлення з   |
|           |стрічки з полімерів |матеріалів будь-яких|
|           |пропилену, завтовшки |позицій. Проте   |
|           |не більше 0,10 мм,  |вартість      |
|           |біаксеально     |використовуваних  |
|           |орієнтовані, у    |матеріалів тієї   |
|           |рулонах       |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3921 90 600     |Плити, листи, плівка |Виготовлення з   |
|           |та смуги або стрічки |матеріалів будь-яких|
|           |з продуктів     |позицій. Проте   |
|           |поліприєднання, інші |вартість матеріалів |
|           |           |групи 39 "полімерні |
|           |           |матеріали, пластмаси|
|           |           |та вироби з них" не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3926         |Вироби інші з    |Виготовлення, під  |
|           |пластмас і вироби з |час якого вартість |
|           |інших матеріалів   |усіх        |
|           |товарних позицій   |використовуваних  |
|           |3901 - 3914     |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4001         |Каучук натуральний, |Розшарування листів |
|           |балата, гутаперча,  |натурального    |
|           |гваюла, чікл й    |каучуку       |
|           |аналогічні природні |          |
|           |смоли, у первинних  |          |
|           |формах або у вигляді |          |
|           |пластин, листів або |          |
|           |смуг, або стрічок  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4005         |Невулканізована   |Виготовлення, під  |
|           |гумова суміш, у   |час якого вартість |
|           |первинних формах або |усіх        |
|           |у вигляді пластин,  |використовуваних  |
|           |листів або смуг, або |матеріалів не    |
|           |стрічок       |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4012         |Шини та покришки   |Виготовлення, під  |
|           |пневматичні гумові, |час якого вартість |
|           |відновлені або    |використовуваної  |
|           |вживані; шини та   |сировини, що має  |
|           |покришки масивні або |однакову товарну  |
|           |напівпневматичні,  |позицію з готовим  |
|           |шинні протектори й  |продуктом, не    |
|           |обідні стрічки,   |повинна перевищувати|
|           |гумові, крім товарів |50% ціни кінцевої  |
|           |підсубпозицій    |продукції      |
|           |4012 11 000 -    |          |
|           |4012 19 000, для яких|          |
|           |застосовувані правила|          |
|           |викладено далі    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4012 11 000 -    |Шини та покришки   |Відновлення     |
|4012 19 000     |відновлені      |використаних шин  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4017 00       |Гума тверда     |Виготовлення з   |
|           |(наприклад, ебоніт) у|твердої гуми    |
|           |всіх формах, у тому |          |
|           |числі відходи та   |          |
|           |скрап; вироби з   |          |
|           |твердої гуми     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4101 - 4103    |Необроблені шкури  |Переробка шкур   |
|           |різних тварин без  |тварин шляхом    |
|           |волосяного або    |видалення волосяного|
|           |шерстного покриву,  |покриву       |
|           |крім виключених   |          |
|           |приміткою 1б) або 1в)|          |
|           |до цієї групи    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4104 - 4106     |Дублена шкіра або  |Виготовлення шкіри |
|           |шкіряний краст зі  |зі шкур тварин, що |
|           |шкур різних тварин  |пройшла операцію  |
|           |без шерстного або  |необоротного    |
|           |волосяного покриву, |дублення      |
|           |двоєні або недвоєні, |          |
|           |але без подальшої  |          |
|           |обробки       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4107, 4112 00 000,  |Шкіра, додатково   |Виготовлення шкіри |
|4113         |оброблена після   |зі шкур тварин, що |
|           |дублення, зі шкур  |пройшла операцію  |
|           |різних тварин без  |дублення та     |
|           |шерстного або    |додатково оброблена |
|           |волосяного покриву, |після дублення   |
|           |двоєна або недвоєна, |          |
|           |крім шкіри товарної |          |
|           |позиції 4114     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4302        |Дублені або вичинені |Виготовлення з   |
|           |хутряні шкурки    |дублених або    |
|           |зібрані (без     |вичинених хутряних |
|           |додавання інших   |шкурок незібраних  |
|           |матеріалів), крім  |          |
|           |зазначених у товарній|          |
|           |позиції 4303     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4403         |Лісоматеріали    |Виготовлення з   |
|           |необроблені, з    |необроблених    |
|           |видаленою або    |лісоматеріалів, із |
|           |невидаленою корою або|знятою корою або  |
|           |заболонню або грубо |просто обідраною  |
|           |брусовані або    |          |
|           |небрусовані     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4407         |Лісоматеріали    |Розпилювання,    |
|           |розпиляні або    |стругання,     |
|           |розколені вздовж,  |шліфування,     |
|           |розділені на шари  |з'єднання в чіп   |
|           |або лущені, стругані |          |
|           |або нестругані,   |          |
|           |шліфовані або    |          |
|           |нешліфовані, такі, що|          |
|           |мають або не мають  |          |
|           |торцевих з'єднань,  |          |
|           |завтовшки більше 6 мм|          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4408         |Листи для облицювання|З'єднання      |
|           |(у тому числі    |(склеювання),    |
|           |отримані розділенням |стругання,     |
|           |шаруватої деревини), |шліфування     |
|           |для клеєної фанери  |          |
|           |або для аналогічної |          |
|           |шаруватої деревини та|          |
|           |інші лісоматеріали, |          |
|           |розпиляні вздовж,  |          |
|           |розділені на шари  |          |
|           |або лущені, стругані |          |
|           |або нестругані,   |          |
|           |шліфовані або    |          |
|           |нешліфовані, такі, що|          |
|           |мають або не мають  |          |
|           |торцевих з'єднань,  |          |
|           |завтовшки не більше |          |
|           |6 мм         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4409         |Пиломатеріали (у тому|Фрезерування або  |
|           |числі планки та фриз |профілізація,    |
|           |для паркетного    |шліфування або   |
|           |покриття підлоги,  |з'єднання в чіп,  |
|           |незібрані) у вигляді |розпилювання    |
|           |профільованого    |          |
|           |погонажу (з     |          |
|           |гребенями, пазами,  |          |
|           |шпунтовані, зі    |          |
|           |стесаними краями, зі |          |
|           |з'єднанням у вигляді |          |
|           |напівкруглої калівки,|          |
|           |фасонні, закруглені |          |
|           |або аналогічні) по  |          |
|           |будь-якій з кромок, |          |
|           |торців або площин,  |          |
|           |стругані або     |          |
|           |нестругані, шліфовані|          |
|           |або нешліфовані,   |          |
|           |такі, що мають або  |          |
|           |не мають торцевих  |          |
|           |з'єднань       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4414 00       |Рами дерев'яні для  |Профілювання,    |
|           |картин, фотографій, |фрезерування,    |
|           |дзеркал або     |збірка       |
|           |аналогічних предметів|          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4416 00 000     |Бочки, бочонки, чани,|Виготовлення з   |
|           |діжки та інші    |клепки, навіть   |
|           |бондарні вироби та  |обпиляної по двох  |
|           |їхні частини, з   |основних площинах, |
|           |деревини, у тому   |але не обробленої  |
|           |числі клепки     |інакше       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4418        |Вироби столярні й  |Виготовлення з   |
|           |теслярські,     |лісоматеріалів,   |
|           |дерев'яні,      |причому       |
|           |будівельні      |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |можуть       |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |комірчасті панелі з |
|           |           |дерева, ґонт, дранка|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4421        |Сірникова соломка,  |Виготовлення з   |
|           |дерев'яні цвяхи для |дерева будь-якої  |
|           |взуття        |позиції, крім    |
|           |           |хольцдрату позиції |
|           |           |4409        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4802 55      |Папір офсетний    |Виготовлення з   |
|           |некрейдований, що  |матеріалів будь-яких|
|           |використовується для |позицій. Проте   |
|           |писання, друкування |вартість матеріалів |
|           |або інших графічних |тієї самої позиції, |
|           |цілей, з масою 1 кв.м|що й готовий    |
|           |40 г чи більше, але |продукт, не повинна |
|           |не більше 150 г, у  |перевищувати 50%  |
|           |рулонах       |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4802 58 100    |Папір офсетний    |Виготовлення з   |
|           |некрейдований, що  |матеріалів будь-яких|
|           |використовується для |позицій. Проте   |
|           |писання, друкування |вартість матеріалів |
|           |або інших графічних |тієї самої позиції, |
|           |цілей, з масою 1 кв.м|що й готовий    |
|           |більше 150 г, у   |продукт, не повинна |
|           |рулонах       |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4811 59 000     |Папір і картон з   |Виготовлення з   |
|           |покриттям,      |матеріалів будь-яких|
|           |просоченням або   |позицій. Проте   |
|           |ламіновані пластмасою|вартість матеріалів |
|           |(за винятком клеїв), |тієї самої позиції, |
|           |інші         |що й готовий    |
|           |           |продукт, не повинна |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4817         |Конверти, картки для |Виготовлення, під  |
|           |листів, поштові   |час якого всі    |
|           |листівки без малюнків|використовувані   |
|           |і картки для     |матеріали повинні  |
|           |листування, з паперу |класифікуватися в  |
|           |або картону; коробки,|позиції, відмінній |
|           |сумки, футляри та  |від позиції     |
|           |компендіуми, з паперу|продукту. Проте   |
|           |або картону, що   |вартість усіх    |
|           |містять набори    |використовуваних  |
|           |паперового      |матеріалів не    |
|           |канцелярського    |повинна перевищувати|
|           |приладдя       |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4819        |Коробки, мішки,   |Виготовлення, під  |
|           |пакети й інша    |час якого всі    |
|           |пакувальна тара з  |використовувані   |
|           |паперу, картону,   |матеріали повинні  |
|           |целюлозної вати або |класифікуватися в  |
|           |полотна із целюлозних|позиції, відмінній |
|           |волокон       |від позиції товару. |
|           |           |Проте вартість усіх |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 5402        |Нитки комбіновані  |Виготовлення з   |
|           |пневмоз'єднані    |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій. Проте   |
|           |           |вартість      |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5701         |Вузликові килими та |Ткацтво, стрижка  |
|           |інші текстильні   |полотна,      |
|           |підлогові покриття, |апретування,    |
|           |готові або неготові |обшивка країв    |
|           |           |виробів. При цьому |
|           |           |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позицій 5702,  |
|           |           |5703, 5704, 5705 00 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5702         |Ткані килими та інші |Ткацтво, стрижка  |
|           |текстильні підлогові |полотна,      |
|           |покриття,      |апретування,    |
|           |нетафтінгові або   |обшивка країв    |
|           |нефлоковані, готові |виробів. При цьому |
|           |або неготові, у тому |використовувані   |
|           |числі "килим",    |матеріали повинні  |
|           |"сумах", "кермані" й |класифікуватися в  |
|           |аналогічні килими  |позиції, відмінній |
|           |ручної роботи    |від позицій 5701,  |
|           |           |5703, 5704, 5705 00 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5705 00       |Килими й текстильні |Ткацтво, стрижка  |
|           |підлогові покриття  |полотна,      |
|           |інші, готові або   |апретування,    |
|           |неготові       |обшивка країв    |
|           |           |виробів. При цьому |
|           |           |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позицій 5701,  |
|           |           |5702, 5703, 5704  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6802         |Камінь оброблений  |Пиляння або     |
|           |(крім сланцю) для  |розділення в інший |
|           |пам'ятників або   |спосіб       |
|           |будівництва, та   |          |
|           |вироби з нього, крім |          |
|           |товарів товарної   |          |
|           |позиції 6801; кубики |          |
|           |для мозаїки й    |          |
|           |аналогічні вироби з |          |
|           |природного каменю (у |          |
|           |тому числі сланцю) на|          |
|           |основі чи без основи;|          |
|           |гранули, кришка та  |          |
|           |порошок з природного |          |
|           |каменю (у тому числі |          |
|           |сланцю), штучно   |          |
|           |забарвлені      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 6803 00      |Вироби з натурального|Виготовлення з   |
|           |або агломерованого  |обробленого сланцю |
|           |сланцю        |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 6804,       |Вироби зі штучних  |Виготовлення з   |
|з 6805        |абразивів на основі |матеріалів будь-якої|
|           |карбіду кремнію   |позиції, за винятком|
|           |           |матеріалів позицій |
|           |           |6804 і 6805 і    |
|           |           |карбідів кремнію  |
|           |           |позиції 2849    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 6812        |Вироби з азбесту або |Виготовлення з   |
|           |із сумішей на основі |оброблених волокон |
|           |азбесту, або із   |азбесту або із   |
|           |сумішей на основі  |сумішей на основі  |
|           |азбесту й карбонату |азбесту, або з   |
|           |магнію        |сумішей на основі  |
|           |           |азбесту й карбонату |
|           |           |магнію       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 6814        |Вироби зі слюди, у  |Виготовлення з   |
|           |тому числі      |обробленої слюди (у |
|           |агломерованої або  |тому числі     |
|           |регенерованої слюди, |агломерованої або  |
|           |на паперовій,    |відновленої слюди) |
|           |картонній або іншій |          |
|           |основі        |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7006 00       |Скло товарної позиції|Виготовлення з   |
|           |7003, 7004 або 7005, |матеріалів тієї   |
|           |гнуте, грановане,  |самої позиції за  |
|           |гравіроване,     |умови виконання   |
|           |свердлене,      |спеціальних     |
|           |емальоване або    |технологічних    |
|           |оброблене в інший  |операцій, що    |
|           |спосіб, але не    |забезпечують    |
|           |вставлене в раму або |готовому продуктові |
|           |не комбіноване з   |характеристики,   |
|           |іншими матеріалами  |відмінні від    |
|           |           |використаної    |
|           |           |сировини      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7009         |Дзеркала скляні, у  |Виготовлення, з   |
|           |рамах чи без рам, у |матеріалів будь-яких|
|           |тому числі дзеркала |позицій. Проте   |
|           |заднього огляду   |вартість матеріалів |
|           |           |тієї самої позиції, |
|           |           |що й готовий    |
|           |           |продукт, не повинна |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції.     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7102,       |Камені дорогоцінні  |Виготовлення з   |
|з 7103,       |або напівдорогоцінні |дорогоцінних або  |
|з 7104        |та камені штучні або |напівдорогоцінних  |
|           |реконструйовані,   |каменів (натуральних|
|           |оброблені      |або         |
|           |           |реконструйованих), |
|           |           |необроблених    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7106,       |Метали дорогоцінні, |Виготовлення з   |
|з 7108,       |напівоброблені або у |дорогоцінних    |
|з 7110        |вигляді порошку   |металів,      |
|           |           |необроблених    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7107 00 000,     |Метали недорогоцінні |Виготовлення з   |
|з 7109 00 000    |або срібло, плаковані|плакованих металів, |
|           |дорогоцінними    |необроблених    |
|           |металами,      |          |
|           |напівоброблені    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7111 00 000     |Метали недорогоцінні,|Електролітичне,   |
|           |срібло або золото,  |хімічне, термічне  |
|           |плаковані платиною, |збагачення,     |
|           |необроблені або   |сплавлення металів |
|           |напівоброблені    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7116         |Вироби з природних  |Виготовлення, під  |
|           |або культивованих  |час якого вартість |
|           |перлів, коштовних або|усіх        |
|           |напівкоштовних    |використовуваних  |
|           |каменів (природних, |матеріалів не    |
|           |штучних або     |повинна перевищувати|
|           |реконструйованих)  |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7117        |Біжутерія з     |Виготовлення із   |
|           |недорогоцінних    |частин       |
|           |металів, що мають або|недорогоцінних   |
|           |не мають       |металів,      |
|           |гальванічного    |непозолочених,   |
|           |покриття з      |непосріблених,   |
|           |дорогоцінних металів |неплатинованих за  |
|           |           |умови, що вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7218, 7219, 7220, |Напівфабрикати,   |Виготовлення з   |
|7221 00, 7222    |прокат плоский,   |неіржавіючої сталі в|
|           |прутки, кутики та  |злитках або інших  |
|           |профілі з      |первинних формах  |
|           |корозійностійкої   |позиції 7218    |
|           |(неіржавіючою) сталі |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7224, 7225, 7226, |Напівфабрикати,   |Виготовлення з інших|
|7227         |прокат плоский,   |легованих сталей у |
|           |прутки гарячекатані, |злитках або інших  |
|           |у вільно змотаних  |первинних формах  |
|           |бухтах з інших    |позиції 7224    |
|           |легованих сталей   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7322        |Радіатори для    |Виготовлення, під  |
|           |центрального опалення|час якого всі    |
|           |з неелектричним   |використовувані   |
|           |нагрівом та їхні   |матеріали повинні  |
|           |частини, із чорних  |класифікуватися в  |
|           |металів       |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує суми в  |
|           |           |межах 5% ціни    |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 74      |Мідь і вироби з неї, |Виготовлення, під  |
|           |крім продуктів    |час якого всі    |
|           |позицій 7401 00 000 -|використовувані   |
|           |7405 00 000     |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7403        |Сплави мідні     |Виготовлення з   |
|           |необроблені     |рафінованої міді,  |
|           |           |необробленої або з |
|           |           |відходів і лому   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 75      |Нікель і вироби з  |Виготовлення, під  |
|           |нього, крім продуктів|час якого всі    |
|           |позицій 7501 -    |використовувані   |
|           |7503 00       |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 76      |Алюміній і вироби з |Виготовлення, під  |
|           |нього, крім продуктів|час якого всі    |
|           |позицій 7601 - 7603, |використовувані   |
|           |із 7607       |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7607        |Фольга алюмінієва  |Виготовлення з   |
|           |кеширована з     |матеріалів будь-яких|
|           |друкарським малюнком |позицій. Проте   |
|           |і текстом для    |вартість матеріалів |
|           |упакування харчових |тієї самої позиції, |
|           |продуктів, у рулонах |що й готовий    |
|           |           |продукт, не повинна |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 78      |Свинець і вироби з  |Виготовлення, під  |
|           |нього, крім продуктів|час якого всі    |
|           |позиції 7802 00 000 |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 79      |Цинк або вироби з  |Виготовлення, під  |
|           |нього, крім продуктів|час якого всі    |
|           |позиції 7902 00 000 |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 80      |Олово та вироби з  |Виготовлення, під  |
|           |нього, крім продуктів|час якого всі    |
|           |позиції 8002 00 000 |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 81      |Інші недорогоцінні  |Виготовлення, під  |
|           |метали необроблені та|час якого вартість |
|           |вироби з них     |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів, що   |
|           |           |класифікуються в тій|
|           |           |самій позиції, що й |
|           |           |продукт, не повинна |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8202 10 000,     |Пили ручні, полотна |Виготовлення з   |
|8202 20 000,     |для стрічкових пил, |матеріалів будь-яких|
|8202 31 000,     |полотна для     |позицій. Проте   |
|8202 39 000     |циркулярних пил (у  |вартість      |
|           |тому числі полотна  |використовуваних  |
|           |для пил поздовжнього |матеріалів тієї   |
|           |різання або для   |самої позиції, що й |
|           |прорізання пазів)  |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8208         |Ножі та різальні леза|Виготовлення з   |
|           |для машин або    |матеріалів будь-яких|
|           |механічних      |позицій. Проте   |
|           |пристосувань     |вартість      |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 84      |Реактори ядерні,   |Виготовлення, під  |
|           |котли, устаткування |час якого вартість |
|           |та механічні     |усіх        |
|           |пристрої; їхні    |використовуваних  |
|           |частини, крім    |матеріалів не    |
|           |продуктів, що    |повинна перевищувати|
|           |належать до позицій |50% ціни кінцевої  |
|           |8403, 8404, 8406 -  |продукції. У    |
|           |8408, 8412, з 8414, |згаданих вище межах |
|           |8415, 8418, 8425 -  |матеріали, що    |
|           |8431, 8444 00 - 8447,|класифікуються в тій|
|           |з 8448, 8452, 8456 - |самій позиції, що й |
|           |8466, 8469 00 - 8470,|продукт, можуть   |
|           |8472, 8480, 8484,  |використовуватися  |
|           |8487, для яких    |лише до суми в межах|
|           |застосовувані правила|5% ціни кінцевої  |
|           |викладено далі    |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8403         |Котли центрального  |Виготовлення, під  |
|           |опалення, крім котлів|час якого вартість |
|           |товарної позиції   |усіх        |
|           |8402         |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8404         |Допоміжне      |Виготовлення, під  |
|           |устаткування для   |час якого вартість |
|           |використання з    |усіх        |
|           |котлами товарної   |використовуваних  |
|           |позиції 8402 або 8403|матеріалів не    |
|           |(наприклад,     |повинна перевищувати|
|           |економайзери,    |50% ціни кінцевої  |
|           |пароперегрівачі,   |продукції      |
|           |сажовибірники,    |          |
|           |газові        |          |
|           |рекуператори),    |          |
|           |конденсатори для   |          |
|           |пароводяних або інших|          |
|           |парових силових   |          |
|           |установок      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8406         |Турбіни на водяній  |Виготовлення, під  |
|           |парі й турбіни парові|час якого вартість |
|           |інші         |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8407         |Двигуни внутрішнього |Виготовлення, під  |
|           |згоряння з іскровим |час якого вартість |
|           |запалюванням, з   |усіх        |
|           |обертовим або    |використовуваних  |
|           |зворотно-поступальним|матеріалів не    |
|           |рухом поршня     |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8408         |Двигуни внутрішнього |Виготовлення, під  |
|           |згоряння поршневі із |час якого вартість |
|           |займанням від    |усіх        |
|           |стиснення (дизелі або|використовуваних  |
|           |напівдизелі)     |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8412         |Двигуни та силові  |Виготовлення, під  |
|           |установки інші    |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8414        |Повітряні компресори |Виготовлення, під  |
|           |           |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8415         |Установки для    |Виготовлення з   |
|           |кондиціювання    |матеріалів будь-яких|
|           |повітря, обладнані  |позицій за умови  |
|           |вентилятором з    |виконання таких   |
|           |двигуном і приладами |технологічних    |
|           |для зміни температури|операцій:      |
|           |та вологості повітря,|- виготовлення   |
|           |у тому числі     |корпуса,      |
|           |кондиціонери, у яких |виготовлення    |
|           |вологість не може  |елементів      |
|           |регулюватись окремо |електропроводки;  |
|           |           |- складання та   |
|           |           |монтажу блоків;   |
|           |           |- заправки     |
|           |           |хладоагенту;    |
|           |           |- регулювання та  |
|           |           |контролю параметрів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8418         |Холодильники,    |Виготовлення, під  |
|           |морозильники та інше |час якого вартість |
|           |холодильне або    |усіх        |
|           |морозильне      |використовуваних  |
|           |устаткування     |матеріалів не    |
|           |електричне або інших |повинна перевищувати|
|           |типів; теплові    |50% ціни кінцевої  |
|           |насоси, крім     |продукції. У    |
|           |установок для    |зазначених вище   |
|           |кондиціювання повітря|межах матеріали, що |
|           |товарної позиції   |класифікуються в тій|
|           |8415         |самій позиції, що й |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |лише до суми в межах|
|           |           |5% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8425 - 8428     |Машини, устаткування |Виготовлення, під  |
|           |та пристрої підйомні,|час якого вартість |
|           |навантажувальні або |усіх        |
|           |розвантажувальні   |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8429         |Бульдозери з     |Виготовлення, під  |
|           |неповоротним і    |час якого вартість |
|           |поворотним відвалом, |усіх        |
|           |грейдери,      |використовуваних  |
|           |планувальники,    |матеріалів не    |
|           |скрепери, механічні |повинна перевищувати|
|           |лопати, екскаватори, |50% ціни кінцевої  |
|           |одноковшеві     |продукції. У    |
|           |навантажувачі,    |зазначених вище   |
|           |трамбувальні машини |межах матеріали   |
|           |та дорожні катки,  |позиції 8431 можуть |
|           |самохідні      |використовуватися  |
|           |           |лише до суми в межах|
|           |           |5% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8430         |Машини та механізми |Виготовлення, під  |
|           |інші для переміщення,|час якого вартість |
|           |планування,     |усіх        |
|           |профілювання,    |використовуваних  |
|           |розроблення,     |матеріалів не    |
|           |трамбування,     |повинна перевищувати|
|           |ущільнення, виймання |50% ціни кінцевої  |
|           |або буріння ґрунту, |продукції. У    |
|           |корисних копалини  |зазначених вище   |
|           |або руд; устаткування|межах матеріали   |
|           |для забивання та   |позиції 8431 можуть |
|           |витягання паль;   |використовуватися  |
|           |снігоочисники плугові|лише до суми в межах|
|           |та роторні      |5% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8431         |Частини, призначені |Виготовлення, під  |
|           |виключно або в    |час якого вартість |
|           |основному для    |усіх        |
|           |устаткування товарних|використовуваних  |
|           |позицій 8425 - 8430 |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8444 00 - 8447    |Машини для      |Виготовлення, під  |
|           |текстильної     |час якого вартість |
|           |промисловості    |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8448        |Допоміжне      |Виготовлення, під  |
|           |устаткування для   |час якого вартість |
|           |машин позицій    |усіх        |
|           |8444 00 - 8447    |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8452         |Машини швацькі, крім |Виготовлення, під  |
|           |машин для зшивання  |час якого вартість |
|           |книжкових блоків   |усіх        |
|           |товарної позиції   |використовуваних  |
|           |8440; меблі, основи |матеріалів не    |
|           |та футляри,     |повинна перевищувати|
|           |призначені      |50% ціни кінцевої  |
|           |спеціально для    |продукції      |
|           |швацьких машин; голки|          |
|           |для швацьких машин  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8456 - 8466     |Машини й устаткування|Виготовлення, під  |
|           |позицій 8456 - 8466; |час якого вартість |
|           |частини та приладдя, |усіх        |
|           |призначені виключно |використовуваних  |
|           |або в основному для |матеріалів не    |
|           |машин й устаткування |повинна перевищувати|
|           |позицій 8456 - 8465 |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8469 00 - 8470    |Машини й апарати   |Виготовлення, під  |
|           |позицій 8469 00 -  |час якого вартість |
|           |8470 (друкарські   |усіх        |
|           |машинки, калькулятори|використовуваних  |
|           |тощо)        |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8472         |Устаткування     |Виготовлення, під  |
|           |конторське      |час якого вартість |
|           |(наприклад,     |усіх        |
|           |гектографічні або  |використовуваних  |
|           |трафаретні      |матеріалів не    |
|           |розмножувальні    |повинна перевищувати|
|           |апарати, машини   |50% ціни кінцевої  |
|           |адресувальні,    |продукції      |
|           |автоматичні пристрої |          |
|           |для видачі банкнотів,|          |
|           |машини для      |          |
|           |сортування,     |          |
|           |підрахування або   |          |
|           |упакування монет,  |          |
|           |машинки для     |          |
|           |заточування олівців, |          |
|           |перфораційні машини |          |
|           |або машини для    |          |
|           |скріплення скобами) |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8480         |Опоки для      |Виготовлення, під  |
|           |металоливарного   |час якого вартість |
|           |виробництва; ливарні |усіх        |
|           |піддони; моделі   |використовуваних  |
|           |ливарні; форми для  |матеріалів не    |
|           |виливання металів  |повинна перевищувати|
|           |(крім виливниць),  |50% ціни кінцевої  |
|           |карбідів металів,  |продукції      |
|           |скла, мінеральних  |          |
|           |матеріалів, гуми або |          |
|           |пластмас       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8484         |Прокладки й     |Виготовлення, під  |
|           |аналогічні сполучні |час якого вартість |
|           |елементи з листового |усіх        |

|           |металу в поєднанні з |використовуваних  |
|           |іншим матеріалом або |матеріалів не    |
|           |такі, що складаються |повинна перевищувати|
|           |з двох чи більше   |50% ціни кінцевої  |
|           |шарів металу; набори |продукції      |
|           |або комплекти    |          |
|           |прокладок й     |          |
|           |аналогічних сполучних|          |
|           |елементів, різних за |          |
|           |складом, упаковані в |          |
|           |пакети, конверти або |          |
|           |аналогічну упаковку; |          |
|           |механічні ущільнення |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8487         |Частини устаткування,|Виготовлення, під  |
|           |що не мають     |час якого вартість |
|           |електричних з'єднань,|усіх        |
|           |ізоляторів,     |використовуваних  |
|           |контактів, котушок  |матеріалів не    |
|           |або інших електричних|повинна перевищувати|
|           |деталей, в іншому  |50% ціни кінцевої  |
|           |місці цієї групи не |продукції      |
|           |поіменовані або не  |          |
|           |включені       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 85      |Електричні машини й |Виготовлення, під  |
|           |устаткування, їхні  |час якого вартість |
|           |частини;       |усіх        |
|           |звукозаписувальна та |використовуваних  |
|           |звуковідтворювальна |матеріалів не    |
|           |апаратура, апаратура |повинна перевищувати|
|           |для запису та    |50% ціни кінцевої  |
|           |відтворення     |продукції. У    |
|           |телевізійного    |зазначених вище   |
|           |зображення й звуку, |межах матеріали, що |
|           |їхні частини та   |класифікуються в тій|
|           |приладдя, крім    |самій позиції, що й |
|           |товарів, що належать |продукт, можуть   |
|           |до позицій 8501,   |використовуватися  |
|           |8502, 8507, 8508,  |лише до суми в межах|
|           |8516 50 000, з 8517, |10% ціни кінцевої  |
|           |з 8518, 8519, 8521, |продукції      |
|           |з 8523, 8525 - 8528, |          |
|           |8535 - 8537, 8542,  |          |
|           |8544, 8545, для яких |          |
|           |застосовувані правила|          |
|           |викладено далі    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8501         |Двигуни й генератори |Виготовлення, під  |
|           |електричні (крім   |час якого вартість |
|           |електрогенераторних |усіх        |
|           |установок)      |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції. У    |
|           |           |зазначених вище   |
|           |           |межах матеріали   |
|           |           |позиції 8503 00   |
|           |           |можуть       |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |лише до суми в межах|
|           |           |10% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8502         |Електрогенераторні  |Виготовлення, під  |
|           |установки й     |час якого вартість |
|           |електричні обертальні|усіх        |
|           |перетворювачі    |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції. У    |
|           |           |зазначених вище   |
|           |           |межах матеріали   |
|           |           |позицій 8501 або  |
|           |           |8503 00 можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |сукупна вартість не |
|           |           |перевищує 10% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8507         |Акумулятори     |Виготовлення з   |
|           |електричні, у тому  |матеріалів будь-яких|
|           |числі сепаратори для |позицій. Проте   |
|           |них, прямокутної   |вартість      |
|           |(зокрема квадратної) |використовуваних  |
|           |або іншої форми   |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8508         |Пилососи       |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій за умови  |
|           |           |виконання таких   |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |- виготовлення   |
|           |           |корпуса,      |
|           |           |виготовлення    |
|           |           |елементів      |
|           |           |електропроводки;  |
|           |           |- складання та   |
|           |           |монтажу блоків;   |
|           |           |- регулювання та  |
|           |           |контролю параметрів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8516 50 000     |Печі мікрохвильові  |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій за умови  |
|           |           |виконання таких   |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |- виготовлення   |
|           |           |корпуса,      |
|           |           |виготовлення    |
|           |           |елементів      |
|           |           |електропроводки;  |
|           |           |- складання та   |
|           |           |монтажу блоків;   |
|           |           |- регулювання та  |
|           |           |контролю параметрів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8517        |Апаратура      |Виготовлення, під  |
|           |передавальна або   |час якого вартість |
|           |приймальна для    |усіх        |
|           |радіотелефонного,  |використовуваних  |
|           |радіотелеграфного  |матеріалів не    |
|           |зв'язку       |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8518        |Мікрофони та     |Виготовлення, під  |
|           |підставки для них;  |час якого вартість |
|           |гучномовці,     |усіх        |
|           |змонтовані або не  |використовуваних  |
|           |змонтовані в     |матеріалів не    |
|           |корпусах; електричні |повинна перевищувати|
|           |підсилювачі звукової |50% ціни кінцевої  |
|           |частоти; електричні |продукції. У    |
|           |звукопідсилювальні  |зазначених вище   |
|           |комплекти      |межах матеріали, що |
|           |           |класифікуються в тій|
|           |           |самій позиції, що й |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |лише до суми в межах|
|           |           |5% ціни продукту  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8519         |Апаратура      |Виготовлення, під  |
|           |звукозаписувальна або|час якого вартість |
|           |звуковідтворювальна |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8521         |Апаратура      |Виготовлення, під  |
|           |відеозаписувальна або|час якого вартість |
|           |відеовідтворювальна, |усіх        |
|           |суміщена або не   |використовуваних  |
|           |суміщена з      |матеріалів не    |
|           |відеотюнером, крім  |повинна перевищувати|
|           |товарів позиції 8521 |50% ціни кінцевої  |
|           |90 000, для якої   |продукції      |
|           |застосовувані правила|          |
|           |викладено далі    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8521 90 000    |DVD-програвачі    |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій за умови  |
|           |           |виконання таких   |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |- виготовлення   |
|           |           |корпуса,      |
|           |           |виготовлення    |
|           |           |елементів      |
|           |           |електропроводки;  |
|           |           |- складання та   |
|           |           |монтажу блоків;   |
|           |           |- регулювання та  |
|           |           |контролю параметрів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8523        |Диски, стрічки,   |Виготовлення, під  |
|           |твердотільні     |час якого вартість |
|           |енергонезалежні   |усіх        |
|           |пристрої зберігання |використовуваних  |
|           |даних,        |матеріалів не    |
|           |"інтелектуальні   |повинна перевищувати|
|           |картки" та інші   |50% ціни кінцевої  |
|           |носії, для запису  |продукції      |
|           |звуку або інших явищ,|          |
|           |незаписані, крім   |          |
|           |виробів групи 37   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8523        |Диски, стрічки,   |Виготовлення, під  |
|           |твердотільні     |час якого вартість |
|           |енергонезалежні   |усіх        |
|           |пристрої зберігання |використовуваних  |
|           |даних,        |матеріалів не    |
|           |"інтелектуальні   |повинна перевищувати|
|           |картки" та інші носії|50% ціни кінцевої  |
|           |для запису звуку або |продукції. У    |
|           |інших явищ, записані,|зазначених вище   |
|           |у тому числі матриці |межах незаписані  |
|           |й майстер-диски для |матеріали позиції  |
|           |виготовлення дисків, |8523 можуть     |
|           |крім виробів групи 37|використовуватися  |
|           |           |лише в розмірі, що |
|           |           |не перевищує 10%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8525         |Апаратура      |Виготовлення, під  |
|           |передавальна для   |час якого вартість |
|           |радіомовлення або  |усіх        |
|           |телебачення, до   |використовуваних  |
|           |складу якої входить |матеріалів не    |
|           |або не входить    |повинна перевищувати|
|           |приймальна,     |50% ціни кінцевої  |
|           |звукозаписувальна  |продукції      |
|           |або         |          |
|           |звуковідтворювальна |          |
|           |апаратура;      |          |
|           |телевізійні камери; |          |
|           |цифрові камери та  |          |
|           |записувальні     |          |
|           |відеокамери     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8526         |Апаратура      |Виготовлення, під  |
|           |радіолокаційна,   |час якого вартість |
|           |радіонавігаційна та |усіх        |
|           |радіоапаратура    |використовуваних  |
|           |дистанційного    |матеріалів не    |
|           |керування      |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8527         |Апаратура приймальня |Виготовлення, під  |
|           |для радіомовлення,  |час якого вартість |
|           |суміщена або не   |усіх        |
|           |суміщена в одному  |використовуваних  |
|           |корпусі зі      |матеріалів не    |
|           |звукозаписувальною  |повинна перевищувати|
|           |або         |50% ціни кінцевої  |
|           |звуковідтворювальною |продукції. У    |
|           |апаратурою або    |зазначених вище   |
|           |годинником      |межах матеріали   |
|           |           |позиції 8529 можуть |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |лише в розмірі, що |
|           |           |не перевищує 10%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8528         |Монітори та     |Виготовлення з   |
|           |проектори, до складу |матеріалів будь-яких|
|           |яких не входить   |позицій за умови  |
|           |приймальна      |виконання таких   |
|           |телевізійна     |технологічних    |
|           |апаратура; апаратура |операцій:      |
|           |приймальна для    |- виготовлення шасі |
|           |телевізійного    |(заготовки     |
|           |зв'язку, до складу  |радіоелементів, SMD-|
|           |якої входить або не |монтажу, установки |
|           |входить широкомовний |всіх радіоелементів |
|           |радіоприймач або   |на друковані плати, |
|           |апаратура, що записує|паяння,       |
|           |або відтворює звук чи|діагностики,    |
|           |зображення      |регулювання,    |
|           |           |контролю);     |
|           |           |- виготовлення   |
|           |           |корпусних деталей  |
|           |           |(виливання під   |
|           |           |тиском, фарбування й|
|           |           |армування корпусних |
|           |           |деталей телевізора);|
|           |           |- фінішного     |
|           |           |складання та    |
|           |           |регулювання     |
|           |           |(складання, монтажу,|
|           |           |регулювання,    |
|           |           |контролю, комплексу |
|           |           |випробувань     |
|           |           |(регламентів)    |
|           |           |кінцевої продукції) |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8528        |Монітори       |Виготовлення з   |
|           |рідкокристалічні   |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій за умови  |
|           |           |виконання таких   |
|           |           |технологічних    |
|           |           |операцій:      |
|           |           |- виготовлення   |
|           |           |корпуса,      |
|           |           |виготовлення    |
|           |           |елементів      |
|           |           |електропроводки;  |
|           |           |- складання та   |
|           |           |монтажу блоків;   |
|           |           |- регулювання та  |
|           |           |контролю параметрів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8535, 8536      |Апаратура електрична |Виготовлення, під  |
|           |для комутації або  |час якого вартість |
|           |захисту електричних |усіх        |
|           |ланцюгів або для   |використовуваних  |
|           |під'єднання до    |матеріалів не    |
|           |електричних ланцюгів |повинна перевищувати|
|           |або в електричних  |50% ціни кінцевої  |
|           |ланцюгах       |продукції. У    |
|           |           |зазначених вище   |
|           |           |межах матеріали   |
|           |           |позиції 8538 можуть |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |лише до суми в межах|
|           |           |5% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8537         |Пульти, панелі,   |Виготовлення, під  |
|           |консолі, столи,   |час якого вартість |
|           |розподільні щити й  |усіх        |
|           |основа для      |використовуваних  |
|           |електричної апаратури|матеріалів не    |
|           |інші, обладнані двома|повинна перевищувати|
|           |чи більше пристроями |50% ціни кінцевої  |
|           |товарної позиції 8535|продукції. У    |
|           |або 8536 для     |зазначених вище   |
|           |управління або    |межах матеріали   |
|           |розподілу      |позиції 8538 можуть |
|           |електричного струму, |використовуватися  |
|           |зокрема ті, що    |лише до суми в межах|
|           |включають прилади або|5% ціни кінцевої  |
|           |пристрої групи 90 та |продукції      |
|           |цифрові апарати   |          |
|           |управління, крім   |          |
|           |комутаційних     |          |
|           |пристроїв товарної  |          |
|           |позиції 8517     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8542         |Схеми електронні   |Виготовлення, під  |
|           |інтегральні     |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції. У    |
|           |           |зазначених вище   |
|           |           |межах матеріали   |
|           |           |позицій 8541 або  |
|           |           |8542 можуть     |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що сумарна  |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 5% ціни  |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8544         |Проводи ізольовані (у|Виготовлення, під  |
|           |тому числі емальовані|час якого вартість |
|           |або анодовані),   |усіх        |
|           |кабелі (у тому числі |використовуваних  |
|           |коаксіальні кабелі) |матеріалів не    |
|           |та інші ізольовані  |повинна перевищувати|
|           |електричні провідники|50% ціни кінцевої  |
|           |зі з'єднувальними  |продукції      |
|           |пристроями чи без  |          |
|           |них; кабелі     |          |
|           |волоконно-оптичні,  |          |
|           |складені з волокон з |          |
|           |індивідуальними   |          |
|           |оболонками, незалежно|          |
|           |від того, знаходяться|          |
|           |вони чи ні в зборі з |          |
|           |електропровідниками |          |
|           |або з'єднувальними  |          |
|           |пристроями      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8545         |Електроди вугільні, |Виготовлення, під  |
|           |вугільні щітки,   |час якого вартість |
|           |вугілля для ламп або |усіх        |
|           |батарейок і вироби з |використовуваних  |
|           |графіту або інших  |матеріалів не    |
|           |видів вуглецю з   |повинна перевищувати|
|           |металом чи без    |50% ціни кінцевої  |
|           |металу, інші, що   |продукції      |
|           |застосовуються в   |          |
|           |електротехніці    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8601 - 8607     |Залізничні      |Виготовлення, під  |
|           |локомотиви,     |час якого вартість |
|           |залізничні й     |усіх        |
|           |трамвайні вагони та |використовуваних  |
|           |інший рухомий склад і|матеріалів не    |
|           |його частини     |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8608 00       |Шляхове обладнання та|Виготовлення, під  |
|           |пристрої для     |час якого вартість |
|           |залізничних і    |усіх        |
|           |трамвайних колій;  |використовуваних  |
|           |механічне (у тому  |матеріалів не    |
|           |числі        |повинна перевищувати|
|           |електромеханічне)  |50% ціни кінцевої  |
|           |сигнальне      |продукції. У    |
|           |устаткування,    |зазначених вище   |
|           |пристрої       |межах матеріали, що |
|           |забезпечення безпеки |класифікуються в тій|
|           |або управління рухом |самій позиції, що й |
|           |на залізницях,    |продукт, можуть   |
|           |трамвайних коліях,  |використовуватися до|
|           |автомобільних    |суми в межах 5%   |
|           |дорогах, внутрішніх |ціни кінцевої    |
|           |водних шляхах,    |продукції      |
|           |паркувальних     |          |
|           |спорудах, портах або |          |
|           |аеродромах; частини |          |
|           |згаданих пристроїв та|          |
|           |устаткування     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8609 00       |Контейнери (у тому  |Виготовлення, під  |
|           |числі ємності для  |час якого вартість |
|           |перевезення рідин або|усіх        |
|           |газів), спеціально  |використовуваних  |
|           |призначені й     |матеріалів не    |
|           |обладнані для    |повинна перевищувати|
|           |перевезення одним або|50% ціни кінцевої  |
|           |кількома видами   |продукції      |
|           |транспорту      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 87      |Засоби наземного   |Виготовлення, під  |
|           |транспорту крім   |час якого вартість |
|           |залізничного або   |усіх        |
|           |трамвайного рухомого |використовуваних  |
|           |складу, їхні частини |матеріалів не    |
|           |та приладдя, крім  |повинна перевищувати|
|           |товарів позицій   |50% ціни кінцевої  |
|           |8702 - 8704, для яких|продукції      |
|           |застосовувані правила|          |
|           |викладено далі    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8702 - 8704     |Автомобілі легкові та|Виготовлення, під  |
|           |моторні транспортні |час якого вартість |
|           |засоби, призначені  |використовуваних  |
|           |для перевезення   |вузлів і деталей не |
|           |людей, у тому числі |повинна перевищувати|
|           |вантажопасажирські  |50% ціни готової  |
|           |автомобілі-фургони і |продукції, а також |
|           |перегонові      |за умови виконання |
|           |автомобілі; моторні |технологічних    |
|           |транспортні засоби  |операцій:      |
|           |для перевезення   |- виготовлення та  |
|           |вантажів       |фарбування кузова  |
|           |           |(кабіни);      |
|           |           |- установлення та  |
|           |           |закріплення двигуна,|
|           |           |підключення до   |
|           |           |двигуна механізмів |
|           |           |управління;     |
|           |           |- установлення   |
|           |           |радіаторів і    |
|           |           |підключення систем |
|           |           |охолодження;    |
|           |           |- кріплення     |
|           |           |амортизаторів,   |
|           |           |підключення     |
|           |           |трансмісії;     |
|           |           |- установлення   |
|           |           |передньої підвіски |
|           |           |та півосей,     |
|           |           |установлення    |
|           |           |задньої підвіски;  |
|           |           |- з'єднання     |
|           |           |рульового управління|
|           |           |з маточинами    |
|           |           |передніх коліс;   |
|           |           |- установлення коліс|
|           |           |і регулювання    |
|           |           |затягування     |
|           |           |підшипників     |
|           |           |передньої маточини, |
|           |           |установлення    |
|           |           |котушки запалювання;|
|           |           |- заправлення та  |
|           |           |прокачування    |
|           |           |гідросистеми    |
|           |           |рульового      |
|           |           |управління,     |
|           |           |гальмівної системи, |
|           |           |гідрозчеплення;   |
|           |           |- установлення та  |
|           |           |підключення фар,  |
|           |           |передніх і задніх  |
|           |           |сигнальних ліхтарів;|
|           |           |- установлення   |
|           |           |глушника та секцій |
|           |           |вихлопного     |
|           |           |трубопроводу;    |
|           |           |- установлення   |
|           |           |паливного бака та  |
|           |           |підключення     |
|           |           |паливоводу;     |
|           |           |- установлення   |
|           |           |генератора та    |
|           |           |регулювання     |
|           |           |натягнення     |
|           |           |приводного паса;  |
|           |           |- установлення та  |
|           |           |підключення     |
|           |           |акумулятора з    |
|           |           |перевіркою роботи  |
|           |           |бортових електричних|
|           |           |ланцюгів;      |
|           |           |- діагностування та |
|           |           |регулювання двигуна;|
|           |           |- перевірки     |
|           |           |ефективності    |
|           |           |гальмівної системи; |
|           |           |- консервації місць,|
|           |           |які швидко     |
|           |           |пошкоджуються;   |
|           |           |- усунення дефектів |
|           |           |після складання;  |
|           |           |- нанесення     |
|           |           |ідентифікаційного  |
|           |           |номера на табличку й|
|           |           |автомобіль;     |
|           |           |- обкатки      |
|           |           |автомобіля.     |
|           |           |У зазначених вище  |
|           |           |технологічних і   |
|           |           |виробничих операціях|
|           |           |для товарів позиції |
|           |           |8704 замість    |
|           |           |виготовлення та   |
|           |           |фарбування кузова  |
|           |           |(кабіни)      |
|           |           |допускається    |
|           |           |виконання операцій з|
|           |           |виготовлення рами з |
|           |           |підвіскою та    |
|           |           |мостами       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8803         |Частини літальних  |Виготовлення, під  |
|           |апаратів товарної  |час якого вартість |
|           |позиції 8801 або   |усіх        |
|           |8802         |використовуваних  |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |8803 не повинна   |
|           |           |перевищувати 5%   |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8804 00 000     |Парашути (у тому   |          |
|           |числі керовані    |          |
|           |парашути й параплани)|          |
|           |і ротошути; їхні   |          |
|           |частини та приладдя: |          |
|           |---------------------+--------------------|
|           |- ротошути;     |Виготовлення з   |
|           |           |матеріалів будь-якої|
|           |           |позиції, зокрема з |
|           |           |інших матеріалів  |
|           |           |позиції 8804 00 000.|
|           |---------------------+--------------------|
|           |- інші        |Виготовлення, під  |
|           |           |час якого вартість |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |8804 00 000 не   |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |5% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8805         |Стартове устаткування|Виготовлення, під  |
|           |для літальних    |час якого вартість |
|           |апаратів; палубні  |використовуваних  |
|           |гальмівні або    |матеріалів позиції |
|           |аналогічні пристрої; |8805 не повинна   |
|           |наземні тренажери для|перевищувати 5%   |
|           |льотного складу; їхні|ціни кінцевої    |
|           |частини       |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 89       |Судна, човни та   |Виготовлення, під  |
|           |плавучі конструкції |час якого всі    |
|           |           |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |корпуси суден    |
|           |           |позиції 8906 00   |
|           |           |використовуватися не|
|           |           |можуть       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 90       |Інструменти й апарати|Виготовлення, під  |
|           |оптичні,       |час якого вартість |
|           |фотографічні,    |усіх        |
|           |кінематографічні,  |використовуваних  |
|           |вимірювальні,    |матеріалів не    |
|           |контрольні,     |повинна перевищувати|
|           |прецизійні, медичні |50% ціни кінцевої  |
|           |або хірургічні; їхні |продукції      |
|           |частини та приладдя |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 91       |Годинники всіх видів |Виготовлення, під  |
|           |та їхні частини   |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 92       |Інструменти музичні; |Виготовлення, під  |
|           |їхні частини та   |час якого вартість |
|           |приладдя       |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 93       |Зброя та боєприпаси; |Виготовлення, під  |
|           |їхні частини та   |час якого вартість |
|           |приладдя       |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9401         |Меблі для сидіння  |Виготовлення, під  |
|           |(крім зазначених у  |час якого вартість |
|           |товарній позиції   |усіх        |
|           |9402), що      |використовуваних  |
|           |трансформуються або |матеріалів не    |
|           |не трансформуються в |повинна перевищувати|
|           |ліжка, та їхні    |50% ціни кінцевої  |
|           |частині       |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9403         |Меблі інші та їхні  |Виготовлення, під  |
|           |частини       |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9405         |Лампи й освітлювальне|Виготовлення, під  |
|           |устаткування, у тому |час якого вартість |
|           |числі прожектори,  |усіх        |
|           |лампи        |використовуваних  |
|           |вузькоспрямованого  |матеріалів не    |
|           |світла, фари та їхні |повинна перевищувати|
|           |частини, в іншому  |50% ціни кінцевої  |
|           |місці не поіменовані |продукції      |
|           |або не включені;   |          |
|           |світлові вивіски,  |          |
|           |світлові таблички з |          |
|           |ім'ям або назвою, або|          |
|           |адресою й аналогічні |          |
|           |вироби, що мають   |          |
|           |вбудоване джерело  |          |
|           |світла, та їхні   |          |
|           |частини, в іншому  |          |
|           |місці не поіменовані |          |
|           |або не включені   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9406 00       |Збірні будівельні  |Виготовлення, під  |
|           |конструкції     |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 9503 00      |Іграшки інші; моделі |Виготовлення, під  |
|           |в зменшеному розмірі |час якого всі    |
|           |("у масштабі") й   |використовувані   |
|           |аналогічні моделі для|матеріали повинні  |
|           |розваг, діючі або  |класифікуватися в  |
|           |недіючі; головоломки |позиції, відмінній |
|           |всіх видів      |від позиції     |
|           |           |продукту, вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 9601,       |Вироби з матеріалів |Виготовлення з   |
|з 9602 00 000    |для різьблення    |оброблених     |
|           |тваринного,     |матеріалів для   |
|           |рослинного або    |різьблення тих самих|
|           |мінерального     |позицій       |
|           |походження      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 9603        |Щітки (за винятком  |Виготовлення, під  |
|           |щіток для підлоги та |час якого вартість |
|           |мітел зі зв'язаних  |усіх        |
|           |пучків, насаджені або|використовуваних  |
|           |не насаджені на   |матеріалів не    |
|           |рукоятку); щітки   |повинна перевищувати|
|           |ручні механічні без |50% ціни кінцевої  |
|           |двигунів для     |продукції      |
|           |прибирання підлоги; |          |
|           |подушечки та валики |          |
|           |малярні для фарби  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9605 00 000     |Набори дорожні,   |Кожний виріб, що  |
|           |використовувані для |входить в набір,  |
|           |особистої гігієни,  |повинен       |
|           |шиття або для    |задовольняти вимогу,|
|           |чищення одягу чи   |яка застосовувалася |
|           |взуття        |б до нього, якби він|
|           |           |не входив у     |
|           |           |комплект. Проте   |
|           |           |вироби без     |
|           |           |походження можуть  |
|           |           |входити до складу  |
|           |           |набору за умови, що |
|           |           |їхня загальна    |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 15% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9606         |Ґудзики, кнопки,   |Виготовлення, під  |
|           |застібки-клямки,   |час якого всі    |
|           |форми для ґудзиків  |використовувані   |
|           |та інші частини цих |матеріали повинні  |
|           |виробів; заготовки  |класифікуватися в  |
|           |для ґудзиків     |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|9608         |Ручки кулькові; ручки|Виготовлення з   |
|           |та маркери з     |матеріалів, що   |
|           |наконечником з фетру |належать до позиції,|
|           |або інших пористих  |відмінної від    |
|           |матеріалів; авторучки|позиції виробу.   |
|           |чорнильні, стилографи|Проте пера та    |
|           |та ручки інші; пера |наконечники для пер |
|           |копіювальні; олівці з|можуть       |
|           |виштовхуваним або  |використовуватись, |
|           |ковзним стрижнем;  |як й інші матеріали |
|           |тримачі для пер;   |тієї самої позиції, |
|           |тримачі для олівців й|що й продукт, який |
|           |аналогічні тримачі; |може        |
|           |частини (у тому числі|використовуватися у |
|           |ковпачки та     |свою чергу тільки за|
|           |затискачі) виробів, |умови, що його   |
|           |перерахованих вище, |вартість не     |
|           |крім виробів     |перевищує 5% ціни  |
|           |товарної позиції 9609|кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 9614 00 900    |Люльки курильні та  |Виготовлення з   |
|           |чашоподібні частини |грубих заготовок  |
|           |           |люльок       |
------------------------------------------------------------------ 
----------------

(4) У разі якщо продукт виготовлено з матеріалів, які належать одночасно до позицій 3901 - 3906 та 3907 - 3911, це положення застосовується лише до тієї категорії продуктів, яка переважає з погляду ваги у виготовленому товарі.

Додаток 2 до Правил визначення країни походження товарів

Форма СТ-1

----------------------------------------------------------------------------------------
|1. Вантажовідправник (експортер)   |4. N _______                  |
|(найменування й адреса)        |             Сертифікат      |
|                   |          про походження товару   |
|                   |             форма СТ-1      |
|                   |                        |
|--------------------------------------+-----------------------------------------------|
|2. Вантажоодержувач (імпортер)    |Виданий у                   |
|(найменування й адреса)        |_______________________________________    |
|                   |    (найменування країни)          |
|                   |                        |
|                   |Для надання в                 |
|                   |_______________________________________    |
|                   |    (найменування країни)          |
|                   |                        |
|--------------------------------------+-----------------------------------------------|
|3. Засоби транспорту й маршрут    |5. Для службових позначок           |
|проходження (наскільки це відомо)   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|6. N |7. Кількість |  8. Опис  | 9. Критерій | 10. Кількість | 11. Номер і дата |
|   | місць і вид |  товару  | походження |   товару   | рахунка-фактури |
|   | упаковки  |       |       |         |          |
|------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------------|
|   |       |       |       |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|12. Засвідчення            |13. Декларація заявника            |
|                   |                        |
|                   |                        |
|Цим засвідчується, що декларація   |Той, що підписався нижче, заявляє, що наведені |
|заявника               |вище відомості відповідають дійсності: що всі |
|відповідає дійсності         |товари цілком вироблено або піддано достатній |
|                   |переробці в                  |
|                   |__________________________________________   |
|                   |    (найменування країни)          |
|                   |                        |
|                   |і що вони відповідають вимогам походження,   |
|                   |установленим стосовно таких товарів      |
|..................................... |.............................................. |
|.................           |.................               |
|                   |                        |
|Підпис    Дата     Печатка  |Підпис    Дата         Печатка   |
|                   |                        |
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Додаток 3 до Правил визначення країни походження товарів

----------------------------------------------------------------------------------------
|             ДОДАТКОВИЙ ЛИСТ СЕРТИФІКАТА N ________           |
|              про походження товару форма СТ-1             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|6. N |7. Кількість |  8. Опис  | 9. Критерій | 10. Кількість | 11. Номер і дата |
|   | місць і вид |  товару  | походження |   товару   | рахунка-фактури |
|   | упаковки  |       |       |         |          |
|------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------------|
|   |       |       |       |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|12. Засвідчення            |13. Декларація заявника            |
|                   |                        |
|                   |                        |
|Цим засвідчується, що декларація   |Той, що підписався нижче, заявляє, що наведені |
|заявника               |вище відомості відповідають дійсності: що всі |
|відповідає дійсності         |товари цілком вироблено або піддано достатній |
|                   |переробці в                  |
|                   |__________________________________________   |
|                   |    (найменування країни)          |
|                   |                        |
|                   |і що вони відповідають вимогам походження,   |
|                   |установленим стосовно таких товарів      |
|..................................... |.............................................. |
|.................           |.................               |
|                   |                        |
|Підпис    Дата     Печатка  |Підпис    Дата         Печатка   |
|                   |                        |
---------------------------------------------------------------------------------------- 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Республіки Казахстан до Рішення Ради глав урядів СНД "Про проект Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав"

 20 листопада 2009 року                 місто Ялта 

Республіка Казахстан зберігає за собою право під час визначення країни походження білого цукру, який виробляється із цукру-сирцю (за позицією 1701 Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав) ( 997_158 ), застосовувати основний критерій достатньої обробки/переробки, який виражається в зміні товарної позиції на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.

 Прем'єр-міністр 
Республіки Казахстан (Підпис) К.Масімов

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Киргизької Республіки до Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав

"Киргизька Республіка незалежно від умов, зазначених у додатку 1 до Правил визначення країни походження товарів, для визначення країни походження цукру білого, який виробляється із цукру-сирцю тростинного (товарна позиція 1701), застосовуватиме основний критерій достатньої обробки/переробки, який полягає в зміні товарної позиції за ТН ЗЕД ( 997_158 ) на рівні з перших чотирьох знаків".

 Прем'єр-міністр 
Киргизької Республіки (Підпис) Д.Усенов

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ України стосовно пункту 6.3 порядку денного засідання Ради глав урядів СНД

Про Угоду про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав

20 листопада 2009 року

"Крім позицій 8528, 8508, 851650000, 852190000.

Україна незалежно від умов, зазначених у додатку 1 до Правил визначення країни походження товарів, залишає за собою право застосовувати для визначення країни походження білого цукру, який виробляється із цукру-сирцю тростинного (код товарної позиції 1701), зміну товарної позиції на рівні принаймні одного з перших чотирьох знаків.

Україна залишає за собою право для цілей цієї Угоди керуватися Українською товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності" ( n0001410-92 ).

Прем'єр-міністр України,
Глава делегації (Підпис) Ю.Тимошенко