Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 992
Прийняття: 23.09.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2020 р. № 992
Київ

Деякі питання регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин (далі - Порядок);

форму звіту про операції з контрольованими речовинами.

2. Установити, що для розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт фторованих парникових газів Порядок вступає в дію через 30 календарних днів з дати ратифікації Верховною Радою України Кігалійської поправки до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів забезпечити організацію проведення електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин відповідно до вимог, установлених затвердженим цією постановою Порядком.

5. Міністерству фінансів забезпечити визначення коду доходів бюджету за надходженнями від розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 992

ПОРЯДОК
розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин

1. Цей Порядок визначає процедуру розподілу на електронному аукціоні часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

гарантійний внесок - платіж, що здійснюється претендентом для набуття статусу учасника аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок організатора електронного аукціону для участі в одному електронному аукціоні. Гарантійний внесок встановлюється замовником електронного аукціону;

договір купівлі-продажу частки щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин - договір, укладений з переможцем електронного аукціону, за яким замовник електронного аукціону надає його переможцеві визначену за результатами електронного аукціону частку щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин;

електронний аукціон - процедура розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, у результаті якої учасник має можливість отримати частки щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин. Будь-який учасник не може отримати більш як 25 відсотків обсягу щорічної національної квоти, що виставляється на продаж;

замовник електронного аукціону - Міндовкілля;

лот - визначений керуючим комітетом обсяг часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, який розподіляється для передачі на електронний аукціон. Розмір лота розраховується в еквіваленті тонн СО2-екв. та/або кілограм озоноруйнівного потенціалу;

обсяг щорічної національної квоти, що виставляється на продаж, - обсяг щорічної національної квоти, за винятком обсягу ввезених у країну в поточному році контрольованих речовин;

організатор електронного аукціону - суб’єкт господарювання, зареєстрований на території України в установленому законодавством порядку, який має на праві власності електронну торгову систему, що дає змогу проводити електронні аукціони; досвід реалізації майна через електронну торгову систему не менше ніж один рік; обсяг реалізованого майна за попередній рік становить не менше ніж 100 млн. гривень;

правила проведення електронних аукціонів - правила, які затверджуються організатором електронного аукціону та за якими організатором електронного аукціону проводяться електронні торги на веб-сайті;

претендент - суб’єкт господарювання, який має статус оператора контрольованих речовин відповідно до Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” (далі - Закон) та подав заяву про намір взяти участь в електронному аукціоні з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин;

протокол електронних аукціонів - документ в електронній формі, що формується за результатами електронного аукціону, в якому відображається хід електронного аукціону, інформація про його переможця, учасників та їх цінові пропозиції, відомості про початок та закінчення аукціону, інша інформація стосовно аукціону;

учасник - претендент, якого допущено до участі в електронному аукціоні;

щорічна національна квота - визначений Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, щорічний обсяг споживання контрольованих речовин, що дозволений для України.

У цьому Порядку термін “кінцевий бенефіціарний власник” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, а термін “пов’язана особа” - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законом, іншими законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

3. Замовник електронного аукціону на своєму офіційному веб-сайті розміщує повідомлення про вибір організатора електронного аукціону.

Для укладення договору про надання послуг з організації електронного аукціону та отримання статусу організатора електронного аукціону суб’єкт господарювання, який відповідає вимогам абзацу восьмого пункту 2 цього Порядку, подає замовникові електронного аукціону у строк, наведений в повідомленні про вибір організатора електронного аукціону, письмове звернення та документальне підтвердження наявності статусу суб’єкта господарювання, документи, які підтверджують обсяг реалізації майна за допомогою електронної торгової системи. Документами, які підтверджують обсяг реалізації майна за допомогою електронної торгової системи, є протоколи проведення електронних аукціонів.

Під час вибору організатора електронного аукціону перевага надається суб’єктові господарювання з найбільшим обсягом реалізації майна за допомогою електронної торгової системи за останні три роки. Скарги щодо вибору організатора електронного аукціону розглядаються в судовому порядку.

За надання послуг з організації електронного аукціону організатор електронного аукціону отримує винагороду в розмірі 1 відсотка остаточної ціни лота, яка не входить до суми, яку повинен сплатити переможець аукціону замовникові, та сплачується за рахунок переможця електронного аукціону шляхом утримання її з гарантійного внеску.

У разі коли сума винагороди організатора електронного аукціону перевищує розмір гарантійного внеску, переможець аукціону зобов’язаний сплатити її відповідно до пункту 19 цього Порядку.

Сума гарантійного внеску, яка залишається після утримання винагороди організатора електронного аукціону, входить до купівельної ціни лота та перераховується організатором замовникові електронного аукціону протягом трьох банківських днів з дати надходження підписаного переможцем аукціону протоколу.

У договорі про надання послуг з організації електронного аукціону передбачається, що розмір гарантійного внеску не може перевищувати 2500 гривень.

4. Контроль за дотриманням умов проведення електронних аукціонів здійснює керуючий комітет, персональний склад та порядок роботи якого затверджуються замовником електронного аукціону.

Організаційною формою роботи керуючого комітету є засідання. Рішення керуючого комітету оформлюється протоколом.

5. Головою керуючого комітету є Міністр захисту довкілля та природних ресурсів або уповноважена ним особа.

Інформаційне, організаційне та інше забезпечення діяльності керуючого комітету здійснюється Міндовкіллям.

6. Замовник електронного аукціону забезпечує підготовку та подання організаторові електронного аукціону заявки на проведення електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти у триденний строк після визначення керуючим комітетом обсягу, що виставляється на продаж.

7. Замовник електронного аукціону не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення аукціону розміщує в газеті “Урядовий кур’єр” та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про його проведення, в якому оприлюднюються:

розміри лотів;

інформація про організатора електронних аукціонів;

веб-сайт організатора електронних аукціонів;

правила проведення електронних аукціонів;

дата і час проведення електронних аукціонів;

номер телефону для довідок.

8. Претендент подає замовникові електронного аукціону до 15 березня поточного року такі документи, засвідчені підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи - підприємця:

заяву в довільній формі про намір взяти участь в електронному аукціоні, в якій зазначаються відомості про оператора контрольованих речовин (найменування та код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Заява про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин з описом документів, що додаються до неї, подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера і відміткою “Заява про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин”;

копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи;

документ, виданий органом управління юридичної особи, що відображає структуру власності претендента до кінцевого бенефіціарного власника;

відомості про контрольовані речовини, які плануються до ввезення (назва, хімічний склад, стан речовини - первинна, рекуперована, відновлена, обсяги, цільове призначення використання речовини, її використання в технологічному процесі);

звіт про операції з контрольованими речовинами за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 992 “Деякі питання регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару”, за останні п’ять років. Якщо претендент не здійснював операції з контрольованими речовинами у формі звіту за відповідні роки проставляється “0”.

Достовірність інформації, наведеної в документах, забезпечує претендент.

9. Інформація про реєстрацію заяв про намір взяти участь в електронному аукціоні розміщується на офіційному веб-сайті замовника електронного аукціону не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати реєстрації такої заяви.

10. Замовником електронного аукціону надсилається запит до СБУ, Держмитслужби, ДПС і Держфінмоніторингу про розгляд документів претендента, у тому числі для виявлення суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні, та визначення пов’язаних осіб.

У разі ненадання зазначеними органами відповіді на запит протягом 20 календарних днів з дати його надходження вважається, що за результатами розгляду документів претендента не виявлено суб’єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні, та пов’язаних осіб.

11. Рішення про допуск претендента до участі в електронному аукціоні або відхилення його заяви про намір взяти участь в електронному аукціоні приймається керуючим комітетом не пізніше ніж за п’ять днів до оголошеної дати проведення електронного аукціону.

Інформація про допущення до участі в електронному аукціоні розміщується на офіційному веб-сайті замовника електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

12. За рішенням керуючого комітету заява про намір взяти участь в електронному аукціоні підлягає відхиленню в разі:

подання неповного пакета документів або їх невідповідності пункту 8 цього Порядку;

виявлення в документах, поданих претендентом, недостовірних відомостей;

наявності інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що претендент здійснює фінансування тероризму в Україні;

виявлення інформації, що претенденти є пов’язаними між собою особами.

Керуючий комітет приймає рішення про відхилення заяви про намір взяти участь в електронному аукціоні, якщо на учасника або членів його органів управління, а також інших осіб, пов’язаних із учасником відносинами контролю, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України “Про санкції”.

Повідомлення про відхилення заяви про намір взяти участь в електронному аукціоні протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення надсилається претендентові на адресу електронної пошти, зазначену в поданих претендентом документах або внесену до Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин.

13. За наявності рішення про допуск до участі в електронному аукціоні претендент реєструється на веб-сайті організатора електронного аукціону, через який подає заявку на участь в електронному аукціоні, сплачує гарантійний внесок на рахунок організатора електронного аукціону та виконує вимоги, визначені правилами проведення електронних аукціонів.

З моменту виконання претендентом зазначених умов він вважається учасником електронного аукціону.

14. Заявка на участь в електронному аукціоні подається окремо за кожним лотом не пізніше ніж за одну годину до початку проведення електронного аукціону, визначеного в оголошенні. Заявки на участь в електронному аукціоні, подані з порушенням строку, зазначеного в цьому пункті, організатором електронного аукціону не приймаються.

15. Електронний аукціон проводиться відкрито згідно з правилами проведення електронних аукціонів.

Організатор електронного аукціону забезпечує постійний доступ до веб-сайту кожному учаснику та будь-якому користувачеві Інтернету, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних аукціонів через веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції, для перегляду інформації про хід електронного аукціону.

Мінімальна вартість лотів не встановлюється.

Кінцева вартість лотів фіксується електронною торговою системою відповідно до наданих учасниками цінових пропозицій.

16. Переможцем електронного аукціону визнається учасник, який на момент завершення електронних торгів пропонує найвищу цінову пропозицію.

17. Якщо до часу завершення електронного аукціону не надійшла жодна цінова пропозиція, електронний аукціон вважається таким, що не відбувся.

18. За результатами проведення електронного аукціону на веб-сайті організатора електронного аукціону формується та розміщується протокол за кожним лотом окремо згідно з правилами проведення електронних аукціонів.

19. Переможець аукціону протягом 14 банківських днів з дня, що настає після закінчення електронного аукціону:

підписує протокол та подає його організаторові електронного аукціону;

перераховує кошти, які підлягають сплаті згідно з протоколом електронного аукціону;

підписує договір купівлі-продажу частки щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин із замовником електронного аукціону.

Протокол з визначенням переможця аукціону є підставою для укладення договору купівлі-продажу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин.

20. Підписаний переможцем та організатором електронного аукціону оригінал протоколу не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його підписання надсилається організатором електронного аукціону замовникові електронного аукціону.

Організатором електронного аукціону підписуються та надсилаються замовникові електронного аукціону протоколи електронних аукціонів, які не відбулися.

21. Переможець аукціону, який порушив вимоги пункту 19 цього Порядку, позбавляється права на придбання частки щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин.

У разі позбавлення переможця аукціону права на придбання частки щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин учасник, який подавав наступну за величиною цінову пропозицію, а за однакових цінових пропозицій - подану раніше, визначається переможцем аукціону в порядку перевизначення найвищої ціни без проведення повторних торгів. У такому разі організатор електронного аукціону формує відповідний протокол та протягом трьох робочих днів надсилає його замовникові електронного аукціону.

22. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється протягом трьох банківських днів з дня виконання переможцем аукціону визначених у пункті 19 цього Порядку вимог. У разі зазначення в заявці на участь в електронному аукціоні або під час реєстрації неповної інформації про банківські реквізити організатор електронного аукціону не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

23. Гарантійний внесок переможцеві аукціону не повертається в разі:

відмови переможця аукціону від укладення договору купівлі-продажу частки щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, що оформляється відповідним протоколом;

нездійснення оплати за придбаний лот;

непідписання протоколу електронних торгів протягом встановленого строку.

24. Подані учасниками електронного аукціону документи не повертаються.

25. Електронний аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі відсутності допущених учасників.

У разі визнання електронного аукціону таким, що не відбувся, повторний електронний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

26. Результати електронних аукціонів можуть бути оскаржені його учасниками або визнані недійсними лише в судовому порядку.

У разі визнання результатів електронного аукціону та договору купівлі-продажу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, укладеного з переможцем аукціону, недійсними, керуючий комітет приймає рішення про проведення повторного електронного аукціону.

У такому разі переможцеві аукціону повертається гарантійний внесок та інші кошти, сплачені ним відповідно до цього Порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 992

ЗВІТ
про операції з контрольованими речовинамиЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 992

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 756 “Про реалізацію пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 82, ст. 2518).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 274 “Про продовження реалізації пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин”.

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 267 “Про продовження реалізації пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1287).

4. Пункти 158 і 192 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62).

5. Пункт 136 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 826 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів”.