Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 939
Прийняття: 07.11.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2018 р. № 939
Київ

Питання розпорядження геологічною інформацією

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 64 від 29.01.2020
№ 826 від 09.09.2020
№ 111 від 17.02.2021}

Відповідно до частини третьої статті 39 Кодексу України про надра Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розпорядження геологічною інформацією, що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 64 від 29.01.2020}

3. Внести до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 32 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 10, ст. 266; 2017 р., № 82, ст. 2517), та Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1174 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 192), зміни, що додаються.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 64 від 29.01.2020}

6. Державній службі геології та надр у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою вжити необхідних заходів до оптимізації структури державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” з метою ефективного виконання завдань, визначених цією постановою.

7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою привести власні акти у відповідність із цією постановою.

8. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Державній службі геології та надр, Державній фіскальній службі, Державній регуляторній службі внести у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо запровадження Реєстру геологічної інформації.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2018 р. № 939

ПОРЯДОК
розпорядження геологічною інформацією

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слова “підприємство “Геоінформ України” в усіх відмінках замінено словами “підприємство “ДНВП “Геоінформ України” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 64 від 29.01.2020}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ 826 від 09.09.2020}

1. Цей Порядок визначає процедуру розпорядження (надання у користування і продаж) геологічною інформацією про надра, отриманою за результатами робіт з геологічного вивчення надр, експлуатації родовищ корисних копалин або використання надр з іншою метою.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) геологічна інформація  - зафіксовані на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді відомості та/або дані геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, геолого-економічного, технологічного, еколого-геологічного, фізико-географічного, геодезичного, геоастрономічного, аерокосмічного, петрографічного, палеонтологічного змісту, що характеризують геологічну будову надр, родовища корисних копалин, склад сировини та властивості гірських порід, руд, мінералів, вуглеводнів, підземних вод, а також інші якісні та кількісні параметри, показники та ознаки надр;

2) первинна геологічна інформація - відомості та/або дані на матеріальних носіях, отримані під час  користування надрами у результаті проведення досліджень геологічних об’єктів в їх природному заляганні, зразках, пробах, а також моніторингу стану, користування та охорони надр, а саме:

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 64 від 29.01.2020}

документація маршрутів, об’єктів і пунктів спостереження (в тому числі шахт, розрізів, кар’єрів, родовищ, проявів, гірничих виробок, свердловин, водних об’єктів тощо);

зразки гірських порід, керна, пластових рідин, флюїдів, інших природних утворень та їх опис, польові журнали відбору зразків і проб природних геологічних матеріалів, розподілу зразків і проб за видами аналізів;

{Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 64 від 29.01.2020}

{Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 64 від 29.01.2020}

звіти і матеріали лабораторно-аналітичних досліджень;

документація польових геологогеофізичних спостережень, первинні цифрові записи всіх видів спостережень, польова графіка;

{Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 64 від 29.01.2020}

{Абзац дев'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 64 від 29.01.2020}

документація щодо проведення гірничопрохідницьких і бурових робіт;

документація щодо проведення свердловинних досліджень і випробувань;

документація щодо проведення моніторингу стану надр;

3) вторинна (оброблена) геологічна інформація - збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді відомості та/або дані, отримані за всіма видами і стадіями геологорозвідувальних робіт, видами користування надрами, отримана у результаті обробки, інтерпретації та аналізу первинної геологічної інформації, а саме:

{Абзац тринадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 64 від 29.01.2020}

звіти і матеріали за результатами всіх видів і стадій геологорозвідувальних робіт, в тому числі звіти за свердловинами, результати обробки кернів та геологогеофізичних спостережень, у тому числі в цифровому вигляді;

{Абзац чотирнадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 64 від 29.01.2020}

звіти за результатами науково-дослідних і тематичних робіт з геологічного вивчення надр;

карти геолого-геофізичного змісту (в тому числі геологічні, мінерагенічні, гідрогеологічні, геофізичні, геохімічні, інженерно-геологічні, геоекологічні, родовищ, підрахунку запасів тощо);

бюлетені державного моніторингу стану надр і режиму підземних вод;

{Абзац вісімнадцятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 64 від 29.01.2020}

бази геологічних даних та інформаційні масиви геологічної інформації про надра (цифрові та графічні файли, сканобрази), геоінформаційні проекти, складені за результатами проведення робіт з геологічного вивчення надр.

Геологічна інформація підлягає обов’язковому збереженню її власниками та/або юридичними чи фізичними особами, яким надано право користування такою інформацією.

3. Геологічна інформація є об’єктом цивільно-правових відносин і може використовуватися як внесок до статутного капіталу юридичних осіб.

Геологічна інформація, створена (придбана) за кошти державного бюджету, є державною власністю.

Розпорядником геологічної інформації, яка перебуває у державній власності, є Держгеонадра.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 64 від 29.01.2020}

Первинна геологічна інформація, що є державною власністю, підлягає обов’язковій передачі до Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу (після його створення). Порядок функціонування Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу і порядок передачі до нього первинної геологічної інформації затверджуються Міндовкіллям.

Геологічна інформація, створена (придбана) за власні кошти юридичних та фізичних осіб, є їх власністю. Власник геологічної інформації повідомляє Держгеонадрам про її створення, придбання, передачу ним права власності на геологічну інформацію чи права користування нею у порядку, встановленому пунктом 4 цього Порядку.

Власник геологічної інформації може передати належну йому первинну геологічну інформацію, у тому числі геологічну інформацію, яка не може бути оцифрована внаслідок її фізичних властивостей (зразки, проби тощо), для зберігання до Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу (після його створення) у порядку, визначеному Міндовкіллям.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 64 від 29.01.2020}

В угоді про умови користування надрами під час отримання спеціального дозволу на користування надрами зазначається обов’язок надрокористувача повідомляти Держгеонадрам про створення, придбання геологічної інформації, передачу права власності на геологічну інформацію чи права користування нею.

4. Відомості про геологічну інформацію незалежно від виду та форми власності підлягають обліку у каталозі відомостей про геологічну інформацію (далі - каталог), що ведеться державним науково-виробничим підприємством “Державний інформаційний геологічний фонд України” (далі - підприємство “ДНВП “Геоінформ України”) в порядку, визначеному Міндовкіллям.

До каталогу передаються та вносяться такі відомості про геологічну інформацію:

вид геологічної інформації (первинна або вторинна);

назва геологічної інформації;

дата створення геологічної інформації;

інформація про власника геологічної інформації (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання);

місце проведення робіт або місцезнаходження родовищ корисних копалин.

Інформація про створення, придбання, передачу права власності на геологічну інформацію або надання права користування геологічною інформацією підлягає внесенню підприємством “ДНВП “Геоінформ України” до каталогу протягом п’яти робочих днів з дня надходження повідомлення від власника геологічної інформації.

Розкриття змісту геологічної інформації, що створена (придбана) за власні кошти юридичних та фізичних осіб і відомості про яку обліковуються у каталозі, здійснюється виключно за письмовою згодою та на умовах, визначених власником такої інформації.

5. Положення про каталог затверджується Міндовкіллям.

Держателем каталогу є Держгеонадра, а його адміністратором - підприємство “ДНВП “Геоінформ України”.

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 64 від 29.01.2020}

6. Розпорядження геологічною інформацією, якщо вона відноситься до геологічної інформації з обмеженим доступом та/або підпадає під дію Закону України “Про державну таємницю”, здійснюється відповідно до законодавства.

Розпорядження геологічною інформацією, що передбачає участь контрагентів, на яких поширюється дія Закону України “Про санкції” та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до зазначеного Закону, забороняється.

7. Геологічна інформація, що передана для зберігання до підприємства “ДНВП “Геоінформ України”, може надаватися у користування підприємством на умовах, визначених власником такої інформації.

8. Первинна геологічна інформація, яка є державною власністю, надається у користування на договірній основі. Держава забезпечує безоплатний доступ до такої інформації виключно шляхом надання її для ознайомлення за місцем зберігання на носіях, на яких її первинно створено.

Первинна геологічна інформація в будь-якій іншій формі (крім тієї, що зазначена в абзаці першому цього пункту) може бути надана для ознайомлення виключно на платній основі.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 64 від 29.01.2020}

9. Користування вторинною (обробленою) геологічною інформацією, що є державною власністю, є безоплатним. Така геологічна інформація повинна бути розміщена у відкритому он-лайн доступі на офіційному веб-сайті підприємства “ДНВП “Геоінформ України” та/або надаватися у вигляді копій (в електронній формі).

Юридична чи фізична особа, яка є власником геологічної інформації, за власним бажанням має право публічно розмістити геологічну інформацію на власному веб-сайті чи на офіційному веб-сайті підприємства “ДНВП “Геоінформ України” з урахуванням вимог, встановлених Законами України “Про державну таємницю” та “Про санкції”.

10. Плата за вторинну (оброблену) геологічну інформацію, що є державною власністю, справляється з надрокористувачів виключно у разі отримання спеціального дозволу на користування надрами як компенсація витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи. Розрахунок вартості вторинної (обробленої) геологічної інформації, що є державною власністю, здійснюється відповідно до Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1075 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 95, ст. 3141).

Оцифрована геологічна інформація передається надрокористувачу в електронному вигляді на відповідних носіях під час отримання ним спеціального дозволу на користування надрами з одночасним повідомленням адреси та способу користування (ознайомлення) з геологічною інформацією, яка не може бути оцифрована внаслідок її фізичних властивостей (для зразків та проб) та, зокрема, зберігається в Державному сховищі геологічної інформації та кам’яного матеріалу.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 64 від 29.01.2020}

11. У разі анулювання (закінчення строку дії) спеціального дозволу на користування надрами вторинна (оброблена) геологічна інформація, що була власністю надрокористувача та стосується ділянки надр, на яку надано спеціальний дозвіл на користування надрами, що анульований (строк дії якого закінчився), підлягає розміщенню у відкритому доступі відповідно до пункту 9 цього Порядку через три роки з дати анулювання (закінчення строку дії) дозволу (якщо рішенням суду, яке набрало законної сили, не встановлено інше).

У такому випадку первинна геологічна інформація, що була власністю такого надрокористувача, переходить у власність держави.

12. Про передачу права власності або права користування геологічною інформацією власник геологічної інформації повідомляє Держгеонадрам не пізніше ніж за 10 робочих днів до такої передачі.

У повідомленні зазначається інформація про:

власника геологічної інформації - юридичну особу (найменування, місцезнаходження; прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що надіслала повідомлення); фізичну особу (прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання);

вид, склад і обсяг геологічної інформації, яка пропонується для передачі;

особу, яка набуває право власності або право користування геологічною інформацією, - юридичну особу (найменування, місцезнаходження); фізичну особу (прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання);

обсяг права власності або права користування геологічною інформацією, щодо якої укладається договір.

13. Юридична чи фізична особа, яка бажає придбати право користування первинною геологічною інформацією (далі - запитувач), що є державною власністю, надсилає рекомендованим листом до Держгеонадр запит, в якому зазначається:

мета отримання інформації;

район проведення робіт або місцезнаходження родовища корисних копалин;

ідентифікація інформації згідно з каталогом;

форма надання інформації.

Держгеонадра протягом 10 календарних днів після отримання запиту опрацьовує його і у разі відсутності обмежень щодо розпорядження геологічною інформацією, передбачених пунктом 6 цього Порядку, надсилає запитувачу для укладення проект договору про надання послуг з визначення вартості первинної геологічної інформації.

Після надходження від запитувача підписаного договору та внесення ним плати за надання послуг з визначення вартості первинної геологічної інформації Держгеонадра протягом 15 календарних днів надає запитувачу рахунок на оплату вартості первинної геологічної інформації та договір купівлі-продажу права користування первинною геологічною інформацією для підписання. Вартість первинної та вторинної геологічної інформації визначається відповідно до Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1075.

{Абзац сьомий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 64 від 29.01.2020}

Протягом 30 календарних днів після отримання розрахунку вартості первинної геологічної інформації та договору купівлі-продажу права користування первинною геологічною інформацією запитувач підписує вказаний договір та оплачує вартість первинної геологічної інформації або повідомляє Держгеонадрам про відмову у придбанні права користування первинною геологічною інформацією.

Геологічна інформація надсилається (надається) запитувачу протягом 10 календарних днів з дня оплати її вартості.

Держгеонадра може відмовити у наданні в користування первинної геологічної інформації у випадках, встановлених пунктом 6 цього Порядку. Про відмову у наданні в користування первинної геологічної інформації Держгеонадра повідомляє запитувачу протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

14. Кошти, одержані як плата за користування геологічною інформацією, яка є державною власністю, та від її продажу, використовуються у порядку, визначеному законодавством.

15. Кошти в іноземній валюті, одержані як плата за користування геологічною інформацією, яка є державною власністю, та від її продажу, використовуються в порядку, визначеному законодавством.

16. Експорт геологічної інформації здійснюється згідно із законодавством про зовнішньоекономічну діяльність.

17. Митне оформлення геологічної інформації здійснюється відповідно до вимог Митного кодексу України.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2018 р. № 939

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 111 від 17.02.2021}

2. Підпункт 3 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1174, доповнити абзацом такого змісту:

“каталог відомостей про геологічну інформацію;”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2018 р. № 939

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423 “Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією” (ЗП України, 1995 p., № 8, ст. 220).

2. Пункт 6 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 501 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 12, ст. 457).

3. Пункт 16 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2004 p., № 25, ст. 1650).

4. Пункт 13 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2006 p., № 22, ст. 1635).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1260 “Про внесення зміни до пункту 7 Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 92, ст. 3116).

6. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань геологічного вивчення та раціонального використання надр, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 911 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 67, ст. 2572).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2012 р. № 962 “Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 81, ст. 3256).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 561 “Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 86, ст. 2432).