Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 93
Прийняття: 08.02.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2021 р. № 93
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 153

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 153 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 45, ст. 1189; 2019 р., № 61, ст. 2134) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2021 р. № 93

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 153

1. У постанові:

1) назву постанови після слів “повернення державі” доповнити словами “, визнання недійсним”;

2) абзац третій пункту 1 після слів “повернення державі” доповнити словами “, визнання недійсним”;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Запровадити оформлення і видачу посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.”.

2. У додатку 2 до постанови:

1) у пункті 1 цифри “88 х 125” замінити цифрами “88 х 125 (+ 0,75)”;

2) в абзаці другому пункту 2 слова і цифри “стандарту ISO/IEC 14443A” замінити словами і цифрами “стандарту ISO/IEC 14443”;

3) абзац одинадцятий пункту 8 викласти в такій редакції:

“ - “Ім’я/Given names”;”.

3. Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2014 р. № 153
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2021 р. № 93)

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм

Загальна частина

1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном.

2. Посвідчення виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій.

3. Посвідчення оформляється особам без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, але не мають проїзного документа, та які:

досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяв-анкет, поданих ними особисто;

не досягли шістнадцятирічного віку або визнані обмежено дієздатними чи недієздатними, - на підставі заяв-анкет одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники).

4. Посвідчення видається на строк дії посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання, виданої особі без громадянства.

5. Посвідчення видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття заяви-анкети та документів, передбачених цим Порядком, від особи без громадянства чи її законного представника.

6. У разі втрати або викрадення посвідчення особі без громадянства замість втраченого або викраденого оформляється та видається нове посвідчення в порядку, встановленому для його обміну.

7. Обмін посвідчення здійснюється у разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення;

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;

3) закінчення строку дії посвідчення;

4) непридатності посвідчення для подальшого використання.

8. За оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється адміністративний збір у розмірах, установлених законом.

9. Документи для оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміну подаються до територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС за місцем проживання особи без громадянства.

10. Оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін здійснюється територіальними органами/ територіальними підрозділами ДМС через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографічного реєстру у взаємодії з Державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі - Центр).

Порядок взаємодії ДМС із Центром встановлюється шляхом укладення відповідних договорів згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

11. Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи ДМС.

12. Для внесення інформації до Реєстру формується заява-анкета, зразок якої затверджується МВС.

13. Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміну, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Отримання інформації та взаємодія під час здійснення ідентифікації особи

14. ДМС має право отримувати інформацію про особу з державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі, необхідному для ідентифікації особи у зв’язку з оформленням посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміном.

Доступ до зазначеної інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

У разі відсутності можливості надання ДМС прямого доступу до державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, або надіслання запитів в електронній формі захищеними каналами зв’язку отримання відомостей про особу здійснюється шляхом надсилання запитів та надання відповідей на них у паперовій формі.

Дії працівників під час приймання документів для оформлення, обміну посвідчення

15. Керівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС визначає працівників, які виконують функції з прийняття документів, формування заяв-анкет та видачі посвідчення, і працівників, які виконують функції з оформлення посвідчення (розгляд заяви-анкети, ідентифікація особи та підготовка проекту рішення).

16. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС під час приймання документів від особи без громадянства чи її законного представника перевіряє повноту поданих особою документів, зазначених у пунктах 23 і 25 цього Порядку, відповідність їх оформлення вимогам законодавства, своєчасність їх подання, наявність підстав для оформлення та видачі посвідчення, звіряє відомості про особу без громадянства, зазначені в посвідці на постійне проживання або посвідці на тимчасове проживання, з даними, що містяться в заяві-анкеті.

У разі виявлення факту подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС інформує особу без громадянства про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням особи без громадянства відмова надається у письмовій формі.

Особа без громадянства має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй відмовлено в прийнятті документів.

17. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС з використанням кваліфікованого електронного підпису та із застосуванням засобів Реєстру формує заяву-анкету (зокрема з отриманням біометричних даних, параметрів). Реєстрація заяви-анкети здійснюється із застосуванням засобів Реєстру під час її формування.

18. Після формування заяви-анкети працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС друкує її та надає особі без громадянства чи її законному представнику для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей.

У разі виявлення помилок у заяві-анкеті працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС вносить до неї відповідні виправлення.

19. Після перевірки заяви-анкети особа без громадянства чи її законний представник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу. Якщо особа без громадянства у зв’язку з фізичними вадами не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу власним підписом.

20. Після перевірки особою без громадянства чи її законним представником правильності внесених до заяви-анкети відомостей про особу заява-анкета перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який прийняв документи та сформував заяву-анкету.

21. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС сканує із застосуванням засобів Реєстру документи до заяви-анкети, які подаються особою без громадянства чи її законним представником.

22. Керівник/заступник керівника територіального органу ДМС або керівник структурного підрозділу такого органу, керівник/заступник керівника територіального підрозділу ДМС або особа, яка виконує його обов’язки, щодня здійснюють розподіл прийнятих заяв-анкет між працівниками, які виконують функції з оформлення посвідчення.

Подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну посвідчення та їх розгляд

23. Для оформлення посвідчення особа без громадянства чи її законний представник подає:

1) посвідку на постійне проживання чи посвідку на тимчасове проживання, видану особі без громадянства;

2) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати;

3) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, - у разі подання документів законним представником;

4) у разі оформлення посвідчення особі без громадянства, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - одну кольорову фотокартку розміром 10 x 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303 та МВС;

5) у разі, коли до посвідчення вносяться дані про неповнолітніх дітей, додатково подаються:

свідоцтво про народження дитини;

посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання дитини;

стосовно дитини віком від 5 до 16 років - дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, одна з яких вклеюється в посвідчення і скріплюється печаткою, а друга вноситься до заяви-анкети батька (матері).

Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються заявнику, а до заяви-анкети додаються їх копії, засвідчені працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати.

24. У разі необхідності прийняття документів від особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем проживання особи або місцем проходження лікування.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС під час особистого відвідування особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, перевіряє та підтверджує тотожність зазначеної особи та особи, зображеної на фотокартці, про що складає акт. Акт складається в присутності особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я/її законного представника, у разі перебування особи в закладі охорони здоров’я - також лікуючого лікаря. В акті зазначається інформація про місце, дату та час відвідування, відомості про працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС і присутніх осіб, підстави для відвідування та підтвердження/непідтвердження стану здоров’я, тотожності особи. Акт підписується працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, особою/її законним представником, а в разі перебування особи в закладі охорони здоров’я - також лікуючим лікарем.

У разі відсутності фізичних вад особа, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, власноруч проставляє підпис на окремому аркуші для подальшого сканування із застосуванням засобів Реєстру.

25. Для оформлення у зв’язку із втратою або викраденням посвідчення, його обміну особа без громадянства чи її законний представник подає документи, зазначені в підпунктах 1-5 пункту 23 цього Порядку, а також:

1) посвідчення, що підлягає обміну (крім випадків втрати та викрадення);

2) документи, що підтверджують обставини чи юридичні факти, відповідно до яких посвідчення підлягає обміну (крім випадків, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 7 цього Порядку).

26. Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється посвідчення, та перевірку поданих нею документів.

27. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Реєстру, та відомчої інформаційної системи ДМС.

У разі коли інформація про подану особою без громадянства чи її законним представником посвідку на постійне проживання відсутня у Реєстрі або подана посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання видана одним територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, а документи для оформлення посвідчення подані до іншого територіального органу/територіального підрозділу ДМС у зв’язку із зміною особою без громадянства місця проживання, чинність посвідки перевіряється шляхом надсилання відповідних запитів до місця видачі посвідки, відповідь на які надається протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.

28. Рішення про оформлення посвідчення приймається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи без громадянства, перевірки поданих документів та у разі відсутності підстав для відмови в його видачі.

29. У разі прийняття рішення про оформлення посвідчення або відмову в його оформленні матеріали долучаються до матеріалів справи про оформлення посвідки на постійне проживання чи посвідки на тимчасове проживання та зберігаються разом з ними. У разі коли посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання видана одним територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, а рішення про оформлення посвідчення у зв’язку із зміною особою без громадянства місця проживання прийняте іншим територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, матеріали формуються в окрему справу та зберігаються протягом 75 років (для осіб, яким видана посвідка на постійне проживання) чи 15 років (для осіб, яким видана посвідка на тимчасове проживання). При цьому інформація про оформлення посвідчення надсилається до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, яким видана посвідка на постійне чи тимчасове проживання для долучення до матеріалів справи.

Персоналізація посвідчення та організація його видачі

30. Після прийняття рішення про оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв’язку з обов’язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних у порядку, встановленому законодавством.

31. Головний обчислювальний центр Реєстру здійснює автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, отриманих від територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, установлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення та передає їх до Центру.

32. Центр здійснює персоналізацію бланка посвідчення, вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних посвідчення, біометричні дані (параметри) особи.

33. Персоналізовані Центром бланки посвідчення надсилаються територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС в порядку, встановленому законодавством.

34. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС із застосуванням засобів Реєстру вносить до відомчої інформаційної системи ДМС відомості про дату надходження персоналізованого бланка посвідчення, до заяви-анкети - відомості про номер і дату оформлення посвідчення.

35. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС візуально звіряє інформацію, внесену до персоналізованого бланка посвідчення, з відомостями, що містяться у заяві-анкеті, відомчій інформаційній системі ДМС, та здійснює із застосуванням засобів Реєстру зчитування відомостей з безконтактного електронного носія. У разі виявлення помилки/браку персоналізований бланк посвідчення надсилається до ДМС для підтвердження такої помилки/браку та визначення порядку відшкодування вартості персоналізованого бланка посвідчення.

Видача посвідчення

36. Видача особі без громадянства посвідчення здійснюється територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який прийняв документи для його оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну, після пред’явлення посвідки на постійне проживання чи посвідки на тимчасове проживання.

37. У разі отримання посвідчення законним представником особи без громадянства він подає документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи.

38. Для отримання нового посвідчення особа без громадянства здає посвідчення, що подавалося для обміну, крім випадків, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

39. Під час видачі посвідчення проводиться процедура верифікації. Особа без громадянства візуально перевіряє персональні дані, внесені до посвідчення.

40. До заяви-анкети вносяться:

1) відомості про те, що особа без громадянства здала посвідчення, із зазначенням реквізитів посвідчення (крім випадку, зазначеного в пункті 6 цього Порядку);

2) підпис особи без громадянства чи її законного представника із зазначенням дати отримання посвідчення. Якщо особа без громадянства у зв’язку з фізичними вадами не може підтвердити власним підписом факт отримання посвідчення, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС робить відмітку про його отримання, зазначає дату видачі посвідчення та засвідчує факт видачі власним підписом;

3) прізвище та ініціали, власний підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з видачі посвідчення.

41. Якщо особа без громадянства не отримала посвідчення протягом 12 місяців з дня його оформлення, воно знищується відповідно до пункту 51 цього Порядку.

42. Відомості, внесені до заяви-анкети, та додані до неї скановані документи, результати перевірок зберігаються в електронному вигляді у відомчій інформаційній системі ДМС.

Підстави для відмови в оформленні та видачі посвідчення

43. Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС відмовляє особі без громадянства в оформленні або видачі посвідчення у разі, коли:

1) стосовно видачі посвідчення звернулася особа без громадянства, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або її представник, який не має документального підтвердження повноважень на отримання посвідчення;

2) особа без громадянства вже отримала посвідчення, яке є дійсним на день звернення;

3) особа без громадянства не надала всіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі посвідчення;

4) дані, отримані з баз даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою без громадянства;

5) в інших випадках, передбачених законом.

44. Копія рішення про відмову в оформленні чи видачі посвідчення із зазначенням причин відмови не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня його прийняття видається особі без громадянства під розписку чи надсилається рекомендованим листом такій особі.

Особа без громадянства має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй було відмовлено в оформленні чи видачі посвідчення.

Вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення посвідчення

45. Про втрату або викрадення посвідчення на території України особа без громадянства чи її законний представник зобов’язані негайно повідомити територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС за місцем оформлення посвідчення, а в разі викрадення - також органу Національної поліції.

46. Якщо особа без громадянства чи її законний представник, які заявили про втрату або викрадення посвідчення та подали документи для оформлення нового посвідчення, знайшли його, вони зобов’язані протягом однієї доби повернути знайдене посвідчення територіальному органу/ територіальному підрозділу ДМС.

47. Посвідчення вилучається, визнається недійсним та знищується в разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до посвідчення (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;

3) непридатності посвідчення для подальшого використання;

4) скасування посвідки на постійне проживання чи посвідки на тимчасове проживання;

5) коли воно заявлене як втрачене або викрадене;

6) смерті особи, якій видано посвідчення;

7) закінчення строку його дії або прийняття рішення про обмін такого посвідчення до закінчення строку його дії;

8) оформлення посвідчення з порушенням вимог законодавства;

9) неотримання посвідчення особою без громадянства протягом 12 місяців.

48. У разі коли рішення про оформлення посвідчення прийнято з порушенням вимог законодавства, керівник відповідного територіального органу/територіального підрозділу ДМС, керівник структурного підрозділу апарату ДМС проводить службову перевірку.

За результатами перевірки складається висновок у двох примірниках, який підписується працівником, що провів перевірку, та його безпосереднім керівником і погоджується керівником територіального органу ДМС, керівником структурного підрозділу апарату ДМС.

На підставі висновку посвідчення, видані з порушенням вимог законодавства, визнаються недійсними за наказом ДМС.

Повідомлення про визнання наказом ДМС посвідчення недійсним видається територіальним органом ДМС, визначеним у наказі ДМС, особі без громадянства під розписку чи надсилається їй рекомендованим листом не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня його отримання від ДМС.

49. Про визнання посвідчення недійсним територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС інформує протягом одного робочого дня Адміністрацію Держприкордонслужби із зазначенням реквізитів документа.

Недійсне посвідчення, подане або виявлене у пункті пропуску через державний кордон, вилучається посадовою особою Держприкордонслужби, про що складається акт про його вилучення, а особі видається довідка про вилучення посвідчення, зразок якої затверджується МВС.

Вилучене посвідчення разом з актом про його вилучення протягом 10 днів повертається для знищення до територіального органу/територіального підрозділу ДМС за місцем його видачі.

50. Посвідчення знищуються територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який їх видав.

Посвідчення, визнані недійсними відповідно до наказу ДМС, знищуються територіальним органом, визначеним у наказі.

51. Знищення недійсних посвідчень здійснюється не рідше одного разу на місяць комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального органу/територіального підрозділу ДМС. Комісія складає акт про знищення недійсних посвідчень у трьох примірниках.

52. Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, структурний підрозділ апарату ДМС із застосуванням засобів Реєстру вносить до бази даних Реєстру інформацію про факт подання особою без громадянства заяви про втрату/викрадення посвідчення, вилучення, визнання недійсним та знищення посвідчення.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідчення

53. Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідчення може бути оскаржено особою без громадянства в адміністративному порядку або до суду в установленому порядку.

54. ДМС, територіальний орган ДМС мають право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, за наявності підстав зобов’язати їх відмінити попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі посвідчення і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

55. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома особи без громадянства в установлений законодавством строк.

Здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку

56. Контроль за виконанням працівниками територіальних підрозділів ДМС вимог цього Порядку здійснюється їх безпосередніми керівниками, а також працівниками територіальних органів ДМС, відповідальними за організацію відповідної роботи.

57. Періодичність здійснення контролю за виконанням вимог цього Порядку працівниками територіальних підрозділів ДМС визначається керівниками територіальних органів ДМС.

58. Контроль за діяльністю територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС щодо дотримання вимог цього Порядку організовує та здійснює ДМС.

Дотримання вимог законодавства під час прийому заяв-анкет, оформлення та видачі посвідчення

59. Керівники територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС організовують роботу з оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміну, видачі та обліку, визначають посадові обов’язки працівників та здійснюють контроль за їх виконанням, забезпечують навчання працівників та відповідають за дотримання ними вимог законодавства під час приймання заяв-анкет, оформлення та видачі посвідчення.

60. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, відповідальний за прийняття документів, фотокарток, оформлення заяви-анкети та отримання біометричних даних, параметрів особи без громадянства, забезпечує перевірку поданих документів, виявлення фактів їх недійсності, відповідності вимогам, установленим законодавством, дотримання строків та порядку прийому документів, достовірність та правильність внесених до заяви-анкети відомостей і сканованих документів, збереження отриманих від особи без громадянства документів.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, відповідальний за розгляд заяви-анкети для оформлення посвідчення (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обміну, ідентифікацію особи без громадянства та підготовку проекту рішення про оформлення посвідчення, забезпечує дотримання вимог законодавства під час прийняття рішення про його оформлення.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, відповідальний за видачу посвідчення, забезпечує дотримання порядку видачі посвідчення, строків зберігання та повернення заяви-анкети разом з доданими до неї документами (у тому числі посвідчення).

61. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, відповідальний за ведення картотеки територіального органу/територіального підрозділу ДМС, забезпечує надання достовірної інформації про оформлення та видачу посвідчення, внесення його до відомчої інформаційної системи ДМС із застосуванням засобів Реєстру або надсилання інформації в електронній формі шляхом заповнення електронної форми запиту-відповіді.

62. Обов’язки працівників територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС щодо виконання вимог цього Порядку визначаються в їх посадових інструкціях.

Заповнення посвідчення

63. До посвідчення вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

тип документа;

код держави;

номер документа;

прізвище та ім’я особи;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

стать;

місце народження;

дата видачі документа;

найменування територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що здійснив оформлення посвідчення (код);

дата закінчення строку дії документа;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи.

64. У посвідченні прізвище та ім’я особи зазначається українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до написання у посвідці на постійне чи тимчасове проживання. У разі коли у посвідці відсутні написання прізвища, імені англійською мовою, написання латинськими літерами здійснюється відповідно до правил транслітерації.

Якщо прізвище не є складовим імені, відповідне поле не заповнюється.

65. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки документів заповнюються українською та англійською мовами.

66. Сторінка даних посвідчення заповнюється відповідно до рекомендацій (IКAO) Doc 9303.

67. На сторінку даних посвідчення дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

68. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних

Максимальна кількість знаків

Назва документа

Назва документа

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН/STATELESS PERSONS TRAVEL DOCUMENT


Тип документа

Тип/Type

РL - посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

2

Код держави

Код держави/ Country code

UKR

3

Номер документа

Документ №/ Document №

зазначається номер виданого посвідчення

8

Прізвище

Прізвище/ Surname

зазначається прізвище

32-39

Ім’я

Ім’я/Given names

зазначається ім’я

32-39

Дата народження

Дата народження/ Date of birth

зазначається дата народження

13

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/Record No

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі (без урахування позначки “-”)

13

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження/ Place of birth

зазначається місце народження трилітерним кодом держави українськими та латинськими літерами

7

Дата видачі документа

Дата видачі документа/Date of issue

зазначається дата видачі посвідчення

13

Орган, що видав документ

Орган, що видав документ/Authority

зазначається код територіального органу або територіального підрозділу ДМС, який оформив посвідчення

5

Дата закінчення строку дії документа

Дата закінчення строку дії/Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії посвідчення

13

Відцифрований підпис особи

Підпис пред’явника/ Holder’s signature

відцифрований підпис особи


Елемент ідентифікації


два відцифрованих образи обличчя особи, виконані способом лазерного гравіювання та лазерної перфорації


69. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних посвідчення;

2) біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук);

3) дані про забезпечення захисту інформації.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій (IКAO) Doc 9303.

70. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN

лютий - ЛЮТ/FEB

березень - БЕР/MAR

квітень - КВІ/APR

травень - ТРА/MAY

червень - ЧЕР/JUN

липень - ЛИП/JUL

серпень - СЕР/AUG

вересень - ВЕР/SEP

жовтень - ЖОВ/OCT

листопад - ЛИС/NOV

грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки “ХХ” - для дня, “ХХХ” - для місяця, “ХХ” - для року, “ХХ ХХХ ХХ” - для дня, місяця і року.

71. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”.

72. Відомості про місце народження вносяться українськими та через скісну латинськими літерами із зазначенням трилітерного коду країни народження.

Коди країн українськими літерами зазначаються відповідно до таблиці умовних скорочень назв країн світу, затвердженої МВС.

Коди країн латинськими літерами зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1:2009 “Коди назв країн світу”.

73. Територіальний орган або територіальний підрозділ ДМС, що видав посвідчення, позначається чотиризначним числом, у якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 “Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України”, а останні дві цифри - код територіального органу або підрозділу ДМС, що оформили та видали посвідчення.

Установлено такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:


Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85

74. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій (IКАО) Doc 9303.

Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну посвідчення, та фотографічного зображення на них установлюються МВС.

75. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

76. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до вимог законодавства та рекомендацій (IКAO) Doc 9303. ”.