Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 882
Прийняття: 12.07.2004
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 липня 2004 р. № 882
Київ

Питання стипендіального забезпечення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення і виплати стипендій, що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, іншим органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, забезпечити призначення і виплату починаючи з 1 липня 2004 р. стипендій відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 950 "Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1474), крім пункту 4, абзац другий якого після слова "працівникам" доповнити словом "державних";

постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2003 р. № 448 "Про збільшення розміру стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 631).

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, привести власні нормативно-правові акти з питань стипендіального забезпечення у відповідність з цією постановою.

6. Доручити Міністерству освіти і науки давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.

7. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2004 року.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004 р. № 882
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1050)

ПОРЯДОК
призначення і виплати стипендій

{У тексті Порядку слово “аспірант” у всіх відмінках і формах числа замінено словом “асистент-стажист” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 865 від 24.10.2018}

{У тексті Порядку слово “асистент-стажист” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “асистент-стажист, аспірант” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 229 від 13.03.2019 - застосовується з 3 листопада 2018 року}

{У тексті Порядку слова “державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)” замінено словами “державних мистецьких ліцеїв” згідно з Постановою КМ № 1313 від 23.12.2020}

{У тексті Порядку слова “наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів” замінено словами “наукових ліцеїв” згідно з Постановою КМ № 664 від 30.06.2021}

{У тексті Порядку слова “навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “заклад освіти” у відповідному відмінку і числі; слова “професійно-технічний навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “заклад професійної (професійно-технічної) освіти” у відповідному відмінку і числі; слова “вищий навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “заклад вищої освіти” у відповідному відмінку і числі; слова “особа, яка навчається” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “здобувач освіти” у відповідному відмінку і числі; слова “форма навчання” в усіх відмінках замінено словами “форма здобуття освіти” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

Загальні питання

1. Дія цього Порядку поширюється на здобувачів освіти у закладах освіти або наукових установах (далі - заклади освіти) за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету, а саме:

1) учнів денної форми здобуття освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, крім учнів, слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти при установах виконання покарань (далі - учні);

2) студентів денної форми здобуття освіти закладів фахової передвищої, вищої освіти (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за замовленням НАДС (далі - студенти);

{Підпункт 2 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

3) курсантів денної форми здобуття освіти невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти цивільної авіації, морського і річкового транспорту (далі - курсанти невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти). Переліки невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка курсантів, затверджуються в установленому порядку;

{Підпункт 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

4) учнів VIII-XII класів державних мистецьких ліцеїв;

4-1) учнів наукових ліцеїв;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 438 від 22.05.2019}

5) учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання;

{Підпункт 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 73 від 06.02.2019}

6) слухачів підготовчих відділень музичних закладів вищої освіти та студій підготовки акторських кадрів (далі - слухачі);

7) клінічних ординаторів;

8) асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою здобуття освіти (з відривом від виробництва);

9) курсантів, слухачів та ад’юнктів вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти - у частині призначення академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 цього Порядку.

{Підпункт 9 пункту 1 в редакції Постанов КМ № 32 від 25.01.2017, № 1256 від 02.12.2021}

2. Учням, студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, слухачам, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеного договору між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

Особам, які навчалися згідно із зазначеними договорами і в установленому законодавством порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою здобуття освіти (з відривом від виробництва) в межах закладу освіти або до іншого закладу освіти, призначення і виплата стипендій (крім академічних стипендій студентам і курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти) здійснюються згідно з цим Порядком, а саме:

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

академічної - з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу керівника закладу освіти;

соціальної - за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

3. На загальних підставах відповідно до цього Порядку здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які постійно проживають в Україні. На загальних підставах відповідно до цього Порядку здійснюються призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, у разі, коли здобуття ними фахової передвищої, вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 729 “Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 74, ст. 2475), та відповідно до Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України, затвердженого наказом МОН від 2 грудня 2019 р. № 1498.

Призначення і виплата стипендій студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в закладах освіти відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюються відповідно до зазначених документів.

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам, які є іноземцями і навчаються в закладах фахової передвищої, вищої освіти України згідно з угодами між такими закладами про міжнародну академічну мобільність, можуть здійснюватися за рахунок власних надходжень відповідного закладу освіти.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

4. Особам, визначеним пунктом 1 цього Порядку, призначаються такі стипендії:

1) академічні:

особам, зазначеним у підпунктах 1-3 і 9 пункту 1 цього Порядку, а також учням (студентам) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання - за результатами навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти і закладах фахової передвищої, вищої освіти (наукових установах);

{Абзац другий підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 73 від 06.02.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

особам, зазначеним у підпунктах 4-8 пункту 1 цього Порядку (крім учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання), - на підставі наказу про зарахування до закладів освіти;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 73 від 06.02.2019}

2) соціальні - на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

5. Правила призначення академічних стипендій у відповідному закладі освіти розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією здобувачів освіти, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом керівника закладу освіти утворюються стипендіальні комісії.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 229 від 13.03.2019 - застосовується з 3 листопада 2018 року, № 1256 від 02.12.2021}

До складу стипендіальної комісії входять керівник закладу освіти, представники фінансових підрозділів, декани факультетів (директори інститутів, завідуючі відділеннями), представники органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій здобувачів освіти. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій здобувачів освіти, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки здобувачів освіти, цим Порядком, статутом (положенням) закладу освіти.

За поданням стипендіальної комісії керівник закладу освіти затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій відповідного закладу освіти.

6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Особам, зазначеним у підпунктах 1-3 пункту 1 цього Порядку, а також учням (студентам) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Порядку.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 73 від 06.02.2019}

У разі зарахування осіб, зазначених у підпунктах 4-8 пункту 1 цього Порядку (крім учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання), на навчання до закладів фахової передвищої, вищої освіти з дати, яка не збігається з початком календарного місяця, академічна стипендія виплачується у сумі, пропорційній кількості календарних днів, які залишаються до закінчення такого місяця.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 73 від 06.02.2019, № 1256 від 02.12.2021}

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з закладу освіти до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу закладу освіти стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Стипендіатам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

{Абзац сьомий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

Учням, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

Студентам і курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, які відповідно до наказу керівника закладу освіти поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

{Абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

7. У разі коли учень, студент, курсант невійськового закладу фахової передвищої, вищої освіти має право на безоплатне харчування, але заклад освіти не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчування).

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком.

Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у закладі освіти, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу закладу освіти.

8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності заклад освіти має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням, студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам та аспірантам, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за денною формою здобуття освіти (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі закладу освіти, затвердженому у встановленому порядку.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 229 від 13.03.2019 - застосовується з 3 листопада 2018 року, № 1256 від 02.12.2021}

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється закладом освіти та затверджується його вченою (педагогічною) радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

9. Учням, студентам і курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника закладу освіти, в межах коштів, передбачених у кошторисах закладів освіти, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу закладу освіти.

Учням, студентам і курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

10. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі:

учням - 130 гривень;

студентам закладів фахової передвищої освіти - 150 гривень;

{Абзац третій пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

студентам закладів вищої освіти - 170 гривень.

{Абзац четвертий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

11. Студенти, курсанти невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти (докторанти), які беруть участь у програмах академічної мобільності, а також учні, які відповідно до статті 52 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” беруть участь у міжнародному співробітництві, які одночасно зберігають статус здобувача фахової передвищої, вищої освіти (наукового ступеня) на підставі державного (регіонального) замовлення за денною формою здобуття освіти (навчаються з відривом від виробництва) у закладі освіти, протягом строку участі у програмі академічної мобільності в іншому закладі освіти на території України чи поза її межами (учні - протягом строку участі в міжнародному співробітництві поза межами України) зберігають право на отримання академічної та/або соціальної стипендії, призначеної відповідно до цього Порядку.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021; в редакції Постанови КМ № 599 від 13.05.2022}

Академічні стипендії у закладах фахової передвищої, вищої освіти та наукових установах

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

12. Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються учням, студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, асистентам-стажистам, аспірантам, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових закладів освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

{Підпункт 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі:

учням, студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, які досягли особливих успіхів у навчанні;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.

{Абзац третій підпункту 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1-6 пункту 1 цього Порядку, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу закладу освіти, умов навчання, спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації*), успішності стипендіата.

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

13. Заклади фахової передвищої, вищої освіти у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти згідно з рейтингом успішності (далі - рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої, вищої освіти з кожного освітнього компонента і до якого включаються всі студенти, курсанти невійськового закладу фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються на певному факультеті, в навчально-науковому інституті (відділенні) за денною формою здобуття освіти за відповідними курсом та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*).

{Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

Рейтинг студентів, курсантів невійськового закладу фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються на одному факультеті, в навчально-науковому інституті (відділенні) певного закладу фахової передвищої, вищої освіти за денною формою здобуття освіти за відповідними курсом та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*), оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу освіти не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

{Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу закладу освіти. Рішенням керівника закладу освіти таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості**, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цього Порядку. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється,  відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості**, не здійснюється.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 25.01.2017}

Примірний порядок формування рейтингу затверджується МОН.

Порядок формування рейтингу у відповідному закладі освіти визначається правилами призначення стипендій, затвердженими вченою (педагогічною) радою відповідно до цього Порядку за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією здобувачів освіти.

При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

рейтинг, відповідно до якого студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до закладу освіти. Рейтинги, відповідно до яких студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом, навчально-науковим інститутом (відділенням), курсом і за кожною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) на підставі успішності з кожного освітнього компонента з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи в рейтингу, є однаковою для здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які навчаються на одному факультеті, в навчально-науковому інституті (відділенні), курсі за однією спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) у відповідному закладі фахової передвищої, вищої освіти;

{Абзац восьмий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

навчальні досягнення (успішність) з вивчення освітнього компонента визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними кафедрами (цикловими комісіями) залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;

{Абзац дев'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного освітнього компонента за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання;

{Абзац десятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

до рейтингу не включаються особи, які:

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого освітнього компонента набрали меншу кількість балів, ніж визначена у закладі освіти межа незадовільного навчання. Рішенням керівника закладу освіти таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість** не ліквідована здобувач фахової передвищої, вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

{Абзац дванадцятий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

- мають навчальне навантаження у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік в обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації*);

{Абзац тринадцятий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість**;

- під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

- до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого освітнього компонента.

{Абзац шістнадцятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю вчена (педагогічна) рада відповідного закладу освіти з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених закладу освіти в установленому законодавством порядку, визначає однаковий для всіх факультетів, навчально-наукових інститутів (відділень), курсів та спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій*) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті, в навчально-науковому інституті (відділенні), курсі за певною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, навчально-наукових інститутів (відділень), курсів та спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій*).

{Абзац сімнадцятий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 933 від 01.09.2021, № 46 від 26.01.2022 - застосовується з 1 січня 2022 року}

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий  семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до закладу освіти.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

14. Виплата академічної та/або соціальної стипендії студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, які беруть участь у програмах академічної мобільності і одночасно зберігають статус здобувача фахової передвищої, вищої освіти, який здобуває освіту на підставі державного (регіонального) замовлення за денною формою у закладі фахової передвищої, вищої освіти, здійснюється в розмірі, що призначений стипендіату закладом освіти постійного місця навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку, у разі, коли строк участі у програмі академічної мобільності в іншому закладі освіти:

не перевищує одного семестру - протягом цього строку;

перевищує один семестр - протягом першого семестру навчання в іншому закладі освіти.

Після повернення здобувача фахової передвищої, вищої освіти до закладу освіти постійного місця навчання питання щодо подальшого призначення академічної та/або соціальної стипендії вирішується стипендіальною комісією за таких умов:

визнання результатів, отриманих під час участі у програмі академічної мобільності в іншому закладі фахової передвищої, вищої освіти відповідно до договору академічної мобільності, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім, освітньо-професійним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) порівняно з нормативним;

у разі наявності за результатами участі у програмі академічної мобільності у здобувача фахової передвищої, вищої освіти академічної заборгованості** така заборгованість повинна бути ліквідована в установленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) у закладі освіти постійного місця навчання.

Якщо на дату закінчення першого після повернення здобувача фахової передвищої, вищої освіти семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією*) у закладі освіти постійного місця навчання у нього немає академічної заборгованості**, питання щодо призначення йому стипендії вирішується стипендіальною комісією відповідно до цього Порядку.

У разі коли строк навчання здобувача фахової передвищої, вищої освіти в іншому закладі освіти перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість відповідно до абзацу шостого цього пункту, а також у разі позитивного рішення стипендіальної комісії такому здобувачеві виплачується академічна та/або соціальна стипендія, що не виплачена за весь строк участі у програмі академічної мобільності в іншому закладі освіти на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

Виплата академічної та/або соціальної стипендії здійснюється з урахуванням змін її розмірів, що відбулися відповідно до законодавства протягом строку участі у програмі академічної мобільності.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 599 від 13.05.2022}

15. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу сімнадцятого пункту 13 цього Порядку, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до закладу освіти, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу вісімнадцятого пункту 13 цього Порядку.

16. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 15 цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка*** у разі, коли за результатами навчання студенти, курсанти невійськового закладу фахової передвищої, вищої освіти відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

17. Курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, які перебувають на державному утриманні (крім тих, що зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 20 цього Порядку), академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків*** академічної стипендії студентів закладів фахової передвищої, вищої освіти відповідного типу та успішності.

{Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

18. Студентам індустріально-педагогічних закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 15 і 16 цього Порядку, зменшується на 50 відсотків***, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків***.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

19. Академічна стипендія клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 відсотків*** відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме:

викладача - для клінічних ординаторів, асистентів-стажистів та аспірантів;

{Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 229 від 13.03.2019 - застосовується з 3 листопада 2018 року}

доцента - для докторантів.

{Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 25.01.2017}

Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням. У разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів (вчених звань) доплата встановлюється за вищим науковим ступенем (вченим званням). Питання про відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю освітньо-наукової (наукової) програми вирішує керівник закладу освіти. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Клінічні ординатори, асистенти-стажисти, аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цього Порядку, виплачується у повному обсязі.

Клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, та асистентам-стажистам, аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку продовжено строк навчання в асистентурі-стажуванні, творчій аспірантурі, аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.

{Абзац шостий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 24.10.2018}

Асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам, які беруть участь у програмі академічної мобільності і одночасно зберігають статус здобувача освіти (наукового ступеня) за денною формою здобуття освіти (з відривом від виробництва) у закладі освіти постійного місця навчання, виплата академічної стипендії зупиняється на строк участі у програмі академічної мобільності в іншому закладі освіти.

{Абзац сьомий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 599 від 13.05.2022}

Питання щодо виплати академічної стипендії вирішується стипендіальною комісією закладу вищої освіти (структурним підрозділом наукової установи) після повернення такої особи до закладу вищої освіти (наукової установи) постійного місця навчання на підставі рішення відповідної кафедри закладу вищої освіти (відповідного структурного підрозділу наукової установи) за результатами розгляду письмового звіту здобувача освіти (наукового ступеня) відповідно до укладеної ним з українським закладом освіти постійного місця навчання угоди про участь у програмі академічної мобільності. Обов’язковою умовою для прийняття стипендіальною комісією закладу вищої освіти (структурним підрозділом наукової установи) позитивного рішення про виплату академічної стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під час участі у програмі академічної мобільності (міжнародного співробітництва) в іншому закладі вищої освіти (науковій установі), не призвело до збільшення строку навчання особи в асистентурі-стажуванні, творчій аспірантурі, аспірантурі, докторантурі в закладі вищої освіти (науковій установі) постійного місця навчання порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення стипендіальною комісією закладу вищої освіти (структурним підрозділом наукової установи) асистенту-стажисту, аспіранту, докторанту виплачується академічна стипендія, що не виплачена за весь строк участі у програмі академічної мобільності в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами, у повному обсязі з урахуванням змін розмірів академічної стипендії, що відбулися відповідно до законодавства протягом строку участі у програмі академічної мобільності.

{Абзац восьмий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 24.10.2018; в редакції Постанови КМ № 599 від 13.05.2022}

Соціальні стипендії у закладах фахової передвищої, вищої освіти (наукових установах)

{Назва розділу в редакції Постанов КМ № 32 від 25.01.2017, № 1256 від 02.12.2021}

20. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам і курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості**, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цього Порядку та належать до однієї з таких категорій:

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

1) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

3) особи, які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

4) особи, яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

21. Особи, зазначені у пункті 20 цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, визначеними пунктом 20 цього Порядку, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

22. У разі коли особи, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 20 цього Порядку, мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, призначається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом наступного навчального семестру. Якщо студент, курсант невійськового закладу фахової передвищої, вищої освіти обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що заклад освіти невідкладно інформує орган соціального захисту населення за місцем розташування закладу освіти.

{Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 20 цього Порядку, мають право на отримання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 32 від 25.01.2017}

23. Особам, зазначеним у пункті 20 цього Порядку, які мають право на призначення соціальних стипендій згідно з цим Порядком, розмір соціальної стипендії, визначеної відповідно до пунктів 20 і 22 цього Порядку:

1) зменшується на:

студентам індустріально-педагогічних закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, - 50 відсотків***, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - 20 відсотків***;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

курсантам закладів вищої освіти, які перебувають на державному утриманні (крім тих, що зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 20 цього Порядку), - 50 відсотків***;

2) збільшується:

студентам з інвалідністю з порушенням зору та/або слуху - на 50 відсотків*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу закладу освіти;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 23 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

студентам, курсантам невійськових закладів фахової передвищої, вищої освіти з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, - 30 відсотків***.

{Абзац третій підпункту 2 пункту 23 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

Академічні та соціальні стипендії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

24. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) з числа осіб, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю I-III групи;

{Підпункт 4 пункту 24 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

6) які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

7) яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

25. Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Особи, зазначені у підпунктах 1-4, 6 і 7 пункту 24 цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

26. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

учням першого року навчання до першого семестрового контролю.

Дія цього пункту не поширюється на осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 24 цього Порядку.

27. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

28. У разі коли за результатами навчання успішність учня становить 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, призначеної такій особі згідно з абзацами першим і другим пункту 26 та пунктом 27 цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка***.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 32 від 25.01.2017}

29. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній або дослідницькій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії закладу освіти можуть призначатися іменні або персональні стипендії закладу освіти, виплата яких здійснюється у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії закладу освіти, що затверджується його керівником.

Розмір іменної або персональної стипендії закладу освіти підвищується порівняно з призначеною згідно з пунктом 28 цього Порядку на 65 гривень.

30. Учням (крім тих, що зазначені у підпункті 1 пункту 24 цього Порядку), які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 26, 28, 29 цього Порядку, зменшується на 50 відсотків***, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків***.

31. Учням, строк навчання яких становить не більш як 10 місяців, які закінчили заклади загальної середньої освіти, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, розмір стипендії, призначеної згідно з пунктами 26, 28 і 29 цього Порядку, збільшується на 20 відсотків***, учням з інвалідністю з порушенням зору та/або слуху, - на 50 відсотків***.

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

32. Учням, які відповідно до наказу керівника закладу освіти поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.

32-1. Виплата академічної та/або соціальної стипендії учням, які беруть участь у програмах міжнародного співробітництва і одночасно зберігають статус здобувача освіти, який здобуває освіту на підставі державного (регіонального) замовлення за денною формою у закладі освіти постійного місця навчання, здійснюється в розмірі, що призначений стипендіату закладом освіти постійного місця навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цього Порядку, у разі, коли строк участі у програмі академічної мобільності в іншому закладі освіти:

не перевищує одного семестру - протягом цього строку;

перевищує один семестр - протягом першого семестру навчання в іншому закладі освіти.

Питання щодо подальшого призначення академічної та/або соціальної стипендії здобувачеві освіти вирішується стипендіальною комісією після повернення його до закладу освіти постійного місця навчання за таких умов:

визнання результатів, отриманих під час участі у програмі міжнародного співробітництва відповідно до укладеної здобувачем освіти з українським закладом постійного місця навчання угоди про участь у програмі міжнародного співробітництва, не призвело до збільшення строку навчання особи за відповідним освітнім рівнем та освітньо-професійною програмою порівняно з нормативним;

у разі наявності за результатами участі у програмі міжнародного співробітництва у здобувача освіти академічної заборгованості* така заборгованість повинна бути ліквідована в установленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним роком навчання (курсом) та освітньо-професійною програмою у закладі освіти постійного місця навчання.

{Порядок доповнено пунктом 32-1 згідно з Постановою КМ № 599 від 13.05.2022}

Академічні стипендії учнів державних мистецьких ліцеїв, учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, слухачів підготовчих відділень музичних закладів вищої освіти та студій підготовки акторських кадрів, учнів наукових ліцеїв

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 73 від 06.02.2019, № 438 від 22.05.2019}

33. Учням державних мистецьких ліцеїв академічна стипендія призначається у такому розмірі: VIII клас - 32 відсотки*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів закладів фахової передвищої освіти, IX клас - 36 відсотків***, X клас - 40 відсотків***, XI-XII класи - 44 відсотки***.

{Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

33-1. Учням наукових ліцеїв академічна стипендія призначається у такому розмірі: V-VIII класи - 32 відсотки*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів закладів фахової передвищої освіти, IX клас - 36 відсотків***, X клас - 40 відсотків***, XI-XII класи - 44 відсотки***.

{Порядок доповнено пунктом 33-1 згідно з Постановою КМ № 438 від 22.05.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

34. Учням (студентам) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків*** академічної стипендії студентів закладів фахової передвищої освіти з урахуванням дії пунктів 15 і 16 цього Порядку.

{Пункт 34 в редакції Постанови КМ № 73 від 06.02.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1256 від 02.12.2021}

35. Слухачам студій з підготовки акторських кадрів та слухачам підготовчих відділень музичних закладів вищої освіти академічна стипендія призначається у розмірі відповідно 44 і 48 відсотків*** мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів закладів фахової передвищої освіти.

{Пункт 35 в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

__________

* Для спеціальностей 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) згідно з переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147).

{Виноска “*” в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

** Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого освітнього компонента набрала менше балів, ніж визначена у закладі освіти межа незадовільного навчання;

під час семестрового контролю з будь-якого освітнього компонента особа отримала менше балів, ніж визначена у закладі освіти межа незадовільного навчання.

{Виноска “**” в редакції Постанови КМ № 1256 від 02.12.2021}

*** У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1050 від 28.12.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004 р. № 882

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених" (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 285; Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2798):

у другому реченні пункту 1 постанови слово "стипендії" замінити словами "іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії";

у пункті 3 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "стипендії аспіранта" замінити словами "іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта".

2. У пункті 3 Положення про стипендії Президента України для молодих учених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. № 582 (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 291), слова "стипендії аспіранта" замінити словами "іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта".

3. У назві і тексті постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. № 744 "Про затвердження Положення про порядок призначення стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" (ЗП України, 1995 р., № 1, ст. 19) та затвердженого нею Положення слова "стипендії Президента України" в усіх відмінках замінити словами "академічні стипендії Президента України" у відповідному відмінку.

4. У назві і тексті постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 82 "Про заснування стипендії імені М.О. Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних закладах" (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 104) та затвердженого нею Положення слово "стипендії" в усіх відмінках замінити словами "академічні стипендії" у відповідному відмінку.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 376 від 31.05.2017}

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. № 1542 "Про впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам" (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 593):

у назві постанови, абзаці другому пункту 2, пунктах 5 і 6 слова "стипендії Президента України" в усіх відмінках замінити словами "академічні стипендії Президента України" у відповідному відмінку;

в абзаці другому пункту 3 і пункті 6 слова "стипендії імені М.С. Грушевського" замінити словами "академічні стипендії імені М.С. Грушевського";

абзац перший пунктів 2 і 3 та пункт 4 викласти у такій редакції:

"2. Установити, що розмір академічної стипендії Президента України для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів дорівнює 4,375 мінімальної академічної стипендії учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації";

"3. Установити, що розмір академічної стипендії імені М.С. Грушевського дорівнює 3,75 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації";

"4. Установити, що розмір іменних академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України, дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації".

7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 173 "Про увічнення пам'яті Олеся Гончара" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 9, с. 53) слова "стипендії", "стипендія" замінити відповідно словами "академічні стипендії", "академічна стипендія".

{Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 177 від 07.03.2012}

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 234 "Про збільшення розміру стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 218):

у назві постанови слово "стипендії" замінити словами "академічні стипендії";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Установити починаючи з 1 липня 2004 р. такі розміри академічних стипендій Президента України для найбільш обдарованих молодих митців:

учнів мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів - 9,7 відсотка прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць;

студентів вищих мистецьких навчальних закладів - 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації".

10. Абзаци третій і четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 235 "Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 6, ст. 219) викласти у такій редакції:

"для учнів мистецьких спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів - 9,7 відсотка прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць;

для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтва - 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1461 "Про затвердження Положення про стипендію Президента України для студентів Національної гірничої академії" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1653):

у назві та тексті постанови слово "стипендію" замінити словами "академічну стипендію";

у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Розмір академічної стипендії Президента України для студентів, зазначених у пункті 2 цього Положення, визначається виходячи з розміру 4,375 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

{Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 177 від 07.03.2012}

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 980 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1493):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:

"студентам - у розмірі 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

14. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 982 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1528) слова "у розмірі" замінити словами і цифрами "розмір яких дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 633 "Про заснування стипендії імені В.М. Чорновола студентам факультетів (інститутів) журналістики вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18, ст. 846):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

пункт 5 Положення викласти у такій редакції:

"5. Академічна стипендія імені В.М. Чорновола призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, за результатами якого студенту призначена зазначена стипендія, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. Розмір академічної стипендії імені В.М. Чорновола дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

16. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 694 "Про увічнення пам'яті М.М. Амосова" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 21, ст. 926):

в абзаці першому слово "стипендії" замінити словами "академічні стипендії";

абзац другий викласти у такій редакції:

"Установити, що академічна стипендія імені Миколи Амосова призначається щороку і її розмір починаючи з 1 липня 2004 р. дорівнює 2,5 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації".

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 566 "Про заснування стипендії імені вчених-садівників Симиренків" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1193):

у назві і тексті постанови та затвердженого нею Положення слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "академічна стипендія" у відповідному відмінку і числі;

пункт 5 Положення викласти у такій редакції:

"5. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, за результатами якої студенту призначена зазначена стипендія, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. Розмір академічної стипендії дорівнює 3,125 мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації".