Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 873
Прийняття: 05.08.2022
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2022 р. № 873
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 243 і від 4 грудня 2019 р. № 1039

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 243 “Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1115; 2020 р., № 84, ст. 2715) і від 4 грудня 2019 р. № 1039 “Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 100, ст. 3354; 2020 р., № 65, ст. 2101) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2022 р. № 873

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 243 і від 4 грудня 2019 р. № 1039

1. Пункт 12 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 243, доповнити абзацом такого змісту:

“Засідання Комісії може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції з використанням відповідних технічних засобів.”.

2. У Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1039:

1) доповнити Порядок пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. У цьому Порядку терміни “керівник державної служби в державному органі”, “суб’єкт призначення” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну службу” (далі - Закон).”;

2) підпункт 2 пункту 3 викласти в такій редакції:

“2) суб’єкт призначення - стосовно інших державних службовців.”;

3) у пункті 4 слова “з моменту прийняття рішення” замінити словами “з дати видання наказу (розпорядження)”, а слова “прийняттям рішення” - словами “виданням наказу (розпорядження)”;

4) у пункті 6 слова “Законом України “Про державну службу” (далі - Закон)” замінити словом “Законом”;

5) абзац другий пункту 10 після слів “або керівника державної служби” доповнити словами “в державному органі”;

6) у пункті 11:

в абзаці першому слова “відповідні експерти (фахівці)” замінити словами “експерти (фахівці) у відповідній сфері та/або з відповідних питань, а також представники державних органів за згодою їх керівників”;

в абзаці другому слова “Як експерти (фахівці) не можуть бути залучені посадові особи державного органу” замінити словами “Не можуть бути залучені до роботи Комісії, дисциплінарної комісії представники державного органу”;

7) у пункті 16:

в абзаці другому слова “визначає із членів дисциплінарної комісії доповідача,” виключити;

абзац третій після слів “зберігання протоколів засідань дисциплінарної комісії” доповнити словами “, формування матеріалів дисциплінарної справи, їх зберігання,”;

8) у пункті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

“18. Члени Комісії, дисциплінарної комісії мають право ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії, дисциплінарної комісії, висловлювати свою позицію під час засідання Комісії, дисциплінарної комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування, ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії, дисциплінарної комісії, здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії, дисциплінарної комісії, відповідно до Закону.”;

в абзаці другому слова “Члени дисциплінарної комісії” замінити словами “Члени Комісії, дисциплінарної комісії”;

9) доповнити Порядок пунктом 19-1 такого змісту:

“19-1. Члени Комісії, дисциплінарної комісії, державний службовець та інші особи, які є учасниками дисциплінарного провадження, у разі наявності поважних причин можуть брати участь у засіданні дистанційно в режимі відеоконференції, повідомивши про такі причини головуючому на засіданні Комісії, голові дисциплінарної комісії шляхом використання засобів електронної комунікації не пізніше ніж як за один день до проведення засідання.

Комісія, дисциплінарна комісія також може прийняти рішення про проведення засідання дистанційно в режимі відеоконференції з використанням відповідних технічних засобів, про що зазначається в протоколі засідання Комісії, дисциплінарної комісії.

Перед початком засідання Комісії, дисциплінарної комісії її члени, державний службовець, а також інші особи, які беруть участь у засіданні дистанційно у випадках, визначених абзацами першим і другим цього пункту, пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

Під час проведення засідання Комісії, дисциплінарної комісії дистанційно в режимі відеоконференції забезпечується належна якість зображення та звуку, розгляд питань здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

У разі неможливості проведення засідання Комісії, дисциплінарної комісії дистанційно в режимі відеоконференції через технічні проблеми, такі технічні проблеми фіксуються працівниками спеціального структурного підрозділу апарату НАДС, відповідального за організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії (далі - спеціальний структурний підрозділ НАДС) із залученням інших структурних підрозділів апарату НАДС (у разі потреби), дисциплінарною комісією шляхом складення відповідного акта, який долучається до протоколу засідання Комісії, дисциплінарної комісії.”;

10) у пункті 22:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“У разі проведення засідання Комісії, дисциплінарної комісії дистанційно в режимі відеоконференції рішення Комісії, дисциплінарної комісії може оформлюватися протоколом в електронній формі, який підписується присутніми на засіданні членами Комісії, дисциплінарної комісії із накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій викласти в такій редакції:

“У протоколі зазначаються прізвище та ініціали головуючого на засіданні Комісії, голови і секретаря дисциплінарної комісії, присутніх на засіданні членів Комісії, дисциплінарної комісії, експертів (фахівців) у відповідній сфері та/або з відповідних питань, представників державних органів (у разі їх залучення), місце, дата та спосіб проведення засідання, час початку і закінчення засідання, порядок денний, результати розгляду порядку денного, результати голосування за кожним пунктом порядку денного, прийняті рішення.”;

11) пункт 23 після слів “дисциплінарної справи” доповнити словами “та про початок формування дисциплінарної справи”;

12) пункти 29 і 30 викласти в такій редакції:

“29. Формує дисциплінарну справу та здійснює її підготовку до розгляду:

Комісією - комітет з дисциплінарних проваджень;

дисциплінарною комісією - секретар.

30. Після завершення формування дисциплінарної справи комітет з дисциплінарних проваджень або секретар дисциплінарної комісії передають її відповідно Комісії або дисциплінарній комісії та повідомляють про це головуючому на засіданні Комісії або голові дисциплінарної комісії з метою призначення дати засідання для її розгляду.

Під час проведення засідання Комісії, дисциплінарної комісії дистанційно в режимі відеоконференції ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи членів Комісії, дисциплінарної комісії забезпечується відповідно комітетом з дисциплінарних проваджень або секретарем дисциплінарної комісії шляхом застосування технічних засобів та/або шляхом надання електронних копій матеріалів дисциплінарної справи з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації, зокрема персональних даних.”;

13) абзац перший пункту 31 доповнити реченням такого змісту: “Пояснення надається в паперовій або електронній формі особисто чи шляхом надсилання на офіційну електронну адресу відповідного державного органу із накладенням кваліфікованого електронного підпису.”;

14) доповнити Порядок пунктами 31-1 і 31-2 такого змісту:

“31-1. До моменту внесення суб’єкту призначення пропозиції Комісії, подання дисциплінарної комісії відповідно до пункту 35 цього Порядку матеріали дисциплінарної справи можуть надаватися для ознайомлення в паперовій або електронній формі працівниками спеціального структурного підрозділу НАДС, секретарем дисциплінарної комісії державному службовцю та/або уповноваженому ним представнику за їх письмовою заявою, в якій зазначається електронна адреса для листування, надсилання матеріалів дисциплінарної справи. Така заява може подаватися в паперовій або електронній формі особисто чи шляхом надсилання на офіційну електронну адресу відповідного державного органу із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу, а також посвідчують повноваження відповідно до законодавства - у разі подання заяви представником, уповноваженим державним службовцем. Матеріали дисциплінарної справи надаються для ознайомлення після перевірки таких документів.

У разі ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи в паперовій формі:

факт ознайомлення фіксується шляхом здійснення на заяві відповідного запису із зазначенням дати, підпису, прізвища та ініціалів (ініціалу власного імені), після чого заява долучається до матеріалів дисциплінарної справи;

ознайомлення здійснюється в робочий час у приміщенні відповідного державного органу, призначеному для проведення прийому громадян, та у присутності працівників, відповідальних за ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи відповідно до абзацу першого цього пункту;

дозволяється робити необхідні виписки, копії документів;

забороняється вносити будь-які зміни до матеріалів дисциплінарної справи, робити помітки на аркушах, самостійно вилучати чи долучати документи. Про факти пошкодження документів складається акт, який долучається до матеріалів дисциплінарної справи.

31-2. За результатами ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи державний службовець має право вносити зауваження до висновку, клопотання про вжиття додаткових заходів для встановлення обставин, які мають значення для справи, надавати додаткові пояснення та додаткові документи і матеріали, що стосуються зазначених обставин, які долучаються до справи.”;

15) у пункті 32:

абзац перший після слова “місце” доповнити словами “та спосіб проведення”;

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

“У разі прийняття Комісією, дисциплінарною комісією рішення про проведення засідання дистанційно в режимі відеоконференції Комісія, дисциплінарна комісія повідомляє про це державному службовцю відповідно до абзаців першого і другого цього пункту.

Комісія, дисциплінарна комісія може прийняти рішення про перенесення засідання для надання пояснення державним службовцем з урахуванням строків здійснення дисциплінарного провадження.

Рішення про перенесення засідання може бути прийнято в разі, коли державний службовець вперше не прибув на засідання або не підключився до засідання дистанційно у випадках, передбачених абзацами першим і другим пункту 19-1 цього Порядку, повідомивши про поважні причини своєї відсутності, зокрема з підстав виникнення технічних проблем, що унеможливили його участь у засіданні в режимі відеоконференції.

У разі перенесення засідання Комісія, дисциплінарна комісія повідомляє про це державному службовцю відповідно до абзаців першого і другого цього пункту.”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“У разі коли державний службовець не прибув на засідання або не підключився до засідання дистанційно у випадках, передбачених абзацами першим і другим пункту 19-1 цього Порядку, і не повідомив про поважні причини своєї відсутності, а також не надав письмових пояснень щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, Комісія, дисциплінарна комісія складає акт про відмову від надання пояснень.”;

16) пункт 34 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі проведення засідання Комісії, дисциплінарної комісії дистанційно в режимі відеоконференції пропозиція (подання) можуть оформлюватися в електронній формі та підписуватися всіма її членами, які брали участь у голосуванні, із накладенням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - двадцять шостий вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять сьомим;

17) у пунктах 35 і 36 слова “(керівник державної служби)” в усіх відмінках виключити.