Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 838
Прийняття: 07.11.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2013 р. № 838
Київ

Деякі питання виконання діючих та нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 220 від 15.04.2015
№ 160 від 28.02.2018
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

На виконання пункту 252.21 статті 252 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 220 від 15.04.2015}

Затвердити такі, що додаються:

Порядок відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини;

Порядок визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини;

Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних проектів (програм), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2013 р. № 838

ПОРЯДОК
відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини

{У тексті Порядку слово “Міненерговугілля” в усіх відмінках замінено словом “Мінекоенерго” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міненерго” згідно з Постановою КМ № 826 від 09.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини на ділянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах, на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр.

Дія цього Порядку поширюється на таких суб’єктів господарювання:

підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше;

господарські товариства, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава;

дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств;

учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше, господарських товариств, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств становить 25 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

новий інвестиційний проект - затверджений після набрання чинності цим Порядком інвестиційний проект (програма, договір), яким передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини на ділянках надр (родовищах, покладах) та/або об’єктах ділянок надр, зазначених у пункті 1 цього Порядку;

нарощування видобутку вуглеводневої сировини - збільшення обсягів видобутку вуглеводневої сировини в результаті виконання інвестиційних проектів на важковидобувних або виснажених ділянках надр (родовищах, покладах), на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, порівняно з обсягами видобутку сировини на цих ділянках, що досягалися користувачами надр до впровадження інвестиційних проектів. Нарощуванням видобутку вуглеводневої сировини на нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр (родовищах, покладах), вважається фактичний обсяг видобутку.

3. Ділянками надр (родовищ, покладів), що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки, визнаються ділянки, вилучення запасів вуглеводневої сировини з яких ускладнене наявністю хоча б одного з таких критеріїв:

залягання нафти в пластових умовах є високов’язким (з динамічною в’язкістю в пластових умовах понад 30 мПа°с);

колектори відповідних ділянок надр, у яких розміщені запаси вуглеводневої сировини, є низькопроникними (менше 0,05 кв. мкм для нафти і менше 0,02 кв. мкм для природного газу);

запаси нафти локалізовані в нафтових облямівках і підгазових зонах нафтогазоконденсатних родовищ з висотою нафтового покладу менш як 30 метрів і шириною не більш як 200 метрів;

ступінь вироблення початкових видобувних запасів нафти становить понад 80 відсотків і природного газу - понад 85 відсотків;

середня обводненість продукції нафтових покладів становить понад 80 відсотків за умови вилучення понад 60 відсотків початкових видобувних запасів;

у покладах газу з активним водонапірним режимом вилучено понад 40 відсотків початкових балансових запасів газу;

у газоконденсатних покладах з початковим вмістом конденсату в пластовому газі понад 200 г/куб. метр вилучено понад 40 відсотків початкових балансових запасів газу;

газоконденсатні поклади з початковими балансовими запасами газу становлять менше 0,5 млрд. куб. метрів;

розташування у морських акваторіях.

4. Нові інвестиційні проекти готуються та затверджуються суб’єктом господарювання на основі проектів дослідно-промислової та промислової розробки (коректив, доповнень) родовищ нафти і газу, які пройшли експертний аналіз та затверджені в установленому порядку. Такі нові інвестиційні проекти повинні містити:

визначення економічної ефективності інвестиційних заходів щодо розробки родовищ нафти і газу та доцільності їх проведення;

визначення необхідних обсягів фінансування інвестиційних заходів та джерел покриття потреби у фінансових ресурсах на їх виконання;

обґрунтування необхідності оподаткування за ставкою, встановленою пунктом 252.21 статті 252 Податкового кодексу України, протягом визначеного строку;

{Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 220 від 15.04.2015}

оцінку можливої ефективності розвитку інвестиційної діяльності на ділянці надр чи окремих об’єктах ділянки надр з різними (загальними та пільговими) ставками рентної плати за користування надрами.

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 220 від 15.04.2015}

Під інвестиційними заходами для забезпечення нарощування видобутку вуглеводневої сировини розуміється пов’язане із здійсненням капітальних вкладень буріння нових, відновлення раніше ліквідованих та ремонт існуючих свердловин, будівництво, розширення та реконструкція об’єктів облаштування родовищ нафти і газу, придбання обладнання, що використовується під час видобування, транспортування та підготовки нафти, газу та газового конденсату, здійснення допоміжних операцій, які пов’язані з розробкою родовищ нафти і газу.

5. Відбір нових інвестиційних проектів проводиться Міненерго за заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються:

примірник нового інвестиційного проекту, що прошитий, пронумерований, засвідчений підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою суб’єкта господарювання;

копія статуту або засновницького договору, який засвідчує, що заявниками або їх партнерами у спільній діяльності є підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше, або господарські товариства, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких товариств;

копія договору про спільну діяльність на ділянці надр, що є предметом нового інвестиційного проекту, або протокол про наміри сторін укласти в подальшому договір про спільну діяльність (у разі необхідності провадження спільної діяльності без створення нового суб’єкта господарювання);

копія спеціального дозволу на користування надрами ділянки надр, що є предметом нового інвестиційного проекту;

копія геолого-економічної оцінки запасів нафти, газу та супутніх компонентів (за наявності);

копії балансу за останні три роки та балансу на останню звітну дату з додатками до них;

довідка суб’єкта господарювання про наявність чи відсутність державної підтримки для реалізації нового інвестиційного проекту, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта господарювання.

6. Міненерго протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви:

розглядає подані суб’єктом господарювання документи згідно з пунктом 5 цього Порядку;

проводить аналіз проектів дослідно-промислової та промислової розробки (з урахуванням коректив та доповнень) родовищ нафти і газу;

здійснює відбір нових інвестиційних проектів.

У разі потреби для організації та проведення відбору Міненерго в установленому законодавством порядку утворює дорадчий орган.

7. У разі подання суб’єктом господарювання пакета документів, необхідного для відбору нового інвестиційного проекту в неповному обсязі, або документів, які містять недостовірні відомості, такі документи повертаються суб’єкту господарювання із зазначенням підстав відмови.

8. Новий інвестиційний проект, яким передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, вважається таким, що пройшов відбір, якщо встановлено, що його реалізація відбуватиметься на ділянках надр (родовищах, покладах), на яких вилучення запасів вуглеводневої сировини ускладнене.

9. За результатами відбору нових інвестиційних проектів Міненерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України вносить відомості про зазначені ділянки надр (родовища, поклади) та/або об’єкти ділянок надр до переліку ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр, на яких передбачається реалізація нових інвестиційних проектів (програм, договорів), про що інформує ДФС, Мінекономіки, Міндовкілля, Мінфін, Держгірпромнагляд і Держгеонадра.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 220 від 15.04.2015, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2013 р. № 838

ПОРЯДОК
визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини

{У тексті Порядку слова “плати за користування надрами” замінено словами “рентної плати за користування надрами” згідно з Постановою КМ № 220 від 15.04.2015}

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини, видобутих в результаті виконання діючих або нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на ділянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах, на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр.

Дія цього Порядку поширюється на таких суб’єктів господарювання:

підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше;

господарські товариства, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава;

дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств;

учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше, господарських товариств, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств становить 25 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

діючий інвестиційний проект - затверджений в установленому порядку інвестиційний проект, за яким відповідним органом виконавчої влади на момент початку реалізації такого інвестиційного проекту були визначені базові обсяги видобутку вуглеводневої сировини та який реалізується на ділянках надр (родовищ, покладах) та/або об’єктах ділянок надр, що характеризувалися на момент початку реалізації такого інвестиційного проекту погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю;

новий інвестиційний проект - затверджений після набрання чинності цим Порядком інвестиційний проект (програма, договір), яким передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини на ділянках надр (родовищах, покладах) та/або об’єктах ділянок надр, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

3. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті в результаті виконання діючих або нових інвестиційних проектів, визначаються платниками податків, які виконують діючі або нові інвестиційні проекти, і використовуються для визначення податкових зобов’язань щодо рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті під час виконання діючих інвестиційних проектів, розраховуються як різниця між фактичними обсягами видобутку вуглеводневої сировини та базовими обсягами, які були встановлені згідно з чинним законодавством відповідним органом виконавчої влади для таких ділянок надр (родовищ, покладів) та/або об’єктів ділянок надр на момент початку реалізації таких інвестиційних проектів.

У разі продовження реалізації діючих інвестиційних проектів додаткові обсяги видобутої вуглеводневої сировини розраховуються як різниця між фактичними обсягами видобутку вуглеводневої сировини та базовими обсягами останнього року для відповідних ділянок надр (родовищ, покладів) та/або об’єктів ділянок надр, які були встановлені згідно із законодавством відповідним органом виконавчої влади для таких ділянок надр (родовищ, покладів) та/або об’єктів ділянок надр на момент початку реалізації таких інвестиційних проектів.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 160 від 28.02.2018}

4. У разі коли об’єктом інвестиційної діяльності у нових інвестиційних проектах визначені ділянки надр (родовища, поклади), додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на таких ділянках надр, визначаються як різниця між фактичними обсягами видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період, установлений Податковим кодексом України для рентної плати за користування надрами, та середньомісячним фактичним обсягом видобутку вуглеводневої сировини на таких об’єктах протягом останніх 12 місяців, що передували затвердженню інвестиційних проектів.

Якщо об’єктами інвестиційної діяльності у нових інвестиційних проектах визначено об’єкти ділянки надр (окремі свердловини чи групи свердловин):

додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті після капітального ремонту на окремих експлуатаційних свердловинах, розташованих на ділянках надр, визначаються як різниця між фактичним обсягом видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період, установлений Податковим кодексом України для рентної плати за користування надрами, та середньомісячним фактичним обсягом видобутку на таких об’єктах ділянок надр протягом останніх 12 місяців, що передували початку капітального ремонту;

додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті в результаті виконання нових інвестиційних проектів, на свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр, визначаються протягом 10 років з моменту введення відповідних свердловин в експлуатацію в обсязі видобутку за звітний податковий період.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2013 р. № 838

ПОРЯДОК
здійснення контролю за виконанням інвестиційних проектів (програм), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю за виконанням інвестиційних проектів (програм), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини на ділянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах, на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташовані на таких ділянках надр.

Дія цього Порядку поширюється на таких суб’єктів господарювання:

підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше;

господарські товариства, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава;

дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств;

учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше, господарських товариств, 25 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств становить 25 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.

2. Контроль за виконанням інвестиційних проектів (програм) здійснюється центральними органами виконавчої влади в межах повноважень, визначених законами України.

3. Основними критеріями контролю є:

дотримання показників інвестиційного проекту (програми);

виконання зобов’язань, визначених договором про спільну діяльність;

фактичні обсяги видобутої за звітний період вуглеводневої сировини на окремому об’єкті та на всіх об’єктах у межах однієї ділянки надр;

сплачені за звітний період податки і збори (обов’язкові платежі) на окремому об’єкті та на всіх об’єктах у межах однієї ділянки надр.

4. У разі виявлення під час перевірки порушень, пов’язаних з виконанням інвестиційного проекту (програми), відповідні центральні органи виконавчої влади подають Мінекономрозвитку інформацію, яка має містити:

найменування та реквізити суб’єкта господарювання, у тому числі податковий номер інвестора;

назву інвестиційного проекту (програми), назву і місцезнаходження ділянки надр, на якій реалізується інвестиційний проект (програма);

відомості про зміст порушень, пов’язаних з виконанням інвестиційного проекту (програми).

5. Для забезпечення проведення щорічного моніторингу виконання інвестиційних проектів (програм) суб’єкт господарювання подає Мінекономрозвитку до 1 квітня року, що настає за звітним, звіт про стан виконання інвестиційного проекту (програми), який повинен містити:

інформацію про дотримання показників інвестиційного проекту (програми);

інформацію про виконання зобов’язань, визначених договором про спільну діяльність;

відомості про фактичні обсяги видобутої за звітний період вуглеводневої сировини на окремому об’єкті та на всіх об’єктах у межах однієї ділянки надр;

відомості про сплачені за звітний період податки і збори (обов’язкові платежі) на окремому об’єкті та на всіх об’єктах у межах однієї ділянки надр;

розрахунок фактичної та прогнозної бюджетної ефективності реалізації інвестиційного проекту (програми) на окремому об’єкті та на всіх об’єктах у межах однієї ділянки надр;

копії податкових звітів за відповідний період за основним видом діяльності та за інвестиційним проектом (програмою) з відміткою територіального органу ДФС про їх отримання.

{Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 220 від 15.04.2015}

Відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться у звітах, несе суб’єкт господарювання.

6. На підставі отриманої інформації Мінекономрозвитку готує і подає до 1 червня року, що настає за звітним, Міненерго для подальшого опрацювання узагальнену інформацію про стан виконання інвестиційних проектів (програм).

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}