Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 827
Прийняття: 08.08.2023
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2023 р. № 827
Київ

Деякі питання оголошення припинення статусу відходів

Відповідно до частини третьої статті 8 та пункту 3 частини першої статті 19 Закону України “Про управління відходами” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок оголошення припинення статусу відходів;

перелік видів відходів, щодо яких може бути оголошено припинення статусу відходів;

критерії оголошення припинення статусу відходів.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2023 р. № 827

ПОРЯДОК
оголошення припинення статусу відходів

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру оголошення припинення статусу відходів з метою врегулювання механізму перероблення відходів у матеріали, речовини або предмети для їх подальшого використання та забезпечення захисту навколишнього природного середовища і здоров’я людей.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, що оголошують припинення статусу відходів, та імпортерів, що здійснюють ввезення на митну територію України матеріалів, речовин або предметів, щодо яких припинено статус відходів.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) брухт алюмінію - металобрухт, який складається в основному з алюмінію та алюмінієвого сплаву;

2) брухт чавуну і сталі - металобрухт, який складається в основному із заліза і сталі;

3) брухт міді - металобрухт, який складається в основному з міді або мідних сплавів;

4) кваліфікований персонал - працівники суб’єкта господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, які отримали кваліфікацію шляхом набуття досвіду або проходження навчання для визначення та оцінки властивостей відходів, матеріалів, речовин або предметів, отриманих у результаті здійснення операцій з відновлення відходів, на їх відповідність критеріям оголошення припинення статусу відповідних відходів;

5) партія вантажу - будь-яка визначена кількість матеріалів, речовин або предметів одного найменування, отриманих у результаті здійснення операцій з відновлення відходів, призначена для надання суб’єктом господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, іншому суб’єкту господарювання та супроводжується спільним документом;

6) повідомлення про відповідність критеріям припинення статусу відходів (далі - повідомлення про відповідність) - документ, виданий суб’єктом господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, який підтверджує, що матеріали, речовини або предмети отримані шляхом здійснення операції з відновлення відходів згідно з вимогами, встановленими цим Порядком;

7) система управління - система управління якістю, впроваджена за національним стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) “Системи управління якістю. Вимоги” або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) “Системи управління якістю. Вимоги”, або стандартом EN ISO 9001:2015 чи ISO 9001:2015, або система екологічного управління, впроваджена за національним стандартом ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) “Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування” або стандартом ISO 14001:2015, або впроваджена відповідно до вимог схеми екологічного управління і аудиту (EMAS), створеної Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1221/2009 від 25 листопада 2009 р. про добровільну участь організацій у схемі екологічного управління та аудиту Співтовариства;

8) склобій - скло, отримане в результаті здійснення операцій з відновлення відходів скла;

9) фракція - компонент відходів, який має певні фізичні та хімічні властивості (розмір, густина, температура плавлення, температура кипіння, небезпечні властивості тощо).

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному у Законах України “Про управління відходами”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про стандартизацію”, “Про металобрухт”.

Критерії оголошення припинення статусу відходів

4. Матеріали, речовини або предмети, отримані в результаті здійснення операцій з відновлення відходів, припиняють статус відходів після передачі їх суб’єктом господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, іншому суб’єкту господарювання у разі дотримання таких вимог:

1) відходи, які використовуються як вхідна фракція для операції з відновлення відходів, відповідають вимогам, встановленим в підрозділі “Відходи, які використовуються як вхідна фракція для операцій з відновлення відходів” відповідного розділу критеріїв оголошення припинення статусу відходів;

2) операції з відновлення відходів, що застосовуються до відходів, які використовуються як вхідна фракція, здійснюються відповідно до вимог, визначених у підрозділі “Процеси і технології оброблення відходів” відповідного розділу критеріїв оголошення припинення статусу відходів;

3) матеріали, речовини або предмети, отримані в результаті здійснення операцій з відновлення відходів, будуть використовуватися для певних цілей, їх використання не призведе до негативного впливу на здоров’я людей або навколишнє природне середовище, вони відповідають вимогам, встановленим підрозділом, який визначає вимоги до якості відповідного виду відходів, що утворилися в результаті проведення операцій з відновлення, відповідного розділу критеріїв оголошення припинення статусу відходів;

4) суб’єкт господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, відповідає вимогам, встановленим пунктами 6 і 7 цього Порядку;

5) дотримання спеціальних вимог у разі їх встановлення для певних видів матеріалів, речовин або предметів, отриманих в результаті здійснення операцій з відновлення відходів.

5. Критеріями оголошення припинення статусу відповідних відходів є критерії оголошення припинення статусу відходів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2023 р. № 827 “Деякі питання оголошення припинення статусу відходів”.

Вимоги та обов’язки суб’єкта господарювання, що оголошує припинення статусу відходів

6. Оголошувати припинення статусу відходів може суб’єкт господарювання у сфері управління відходами, який має:

дозвіл на здійснення операції з оброблення відходів;

систему управління, сертифіковану органом з оцінки відповідності; ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами (у разі управління небезпечними відходами).

7. Суб’єкт господарювання для припинення статусу відходів забезпечує здійснення:

1) класифікації відходів у разі відсутності такої та перевірки відходів як вхідної фракції на відповідність вимогам, зазначеним у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку;

2) операцій з відновлення відходів відповідно до вимог, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цього Порядку;

3) перевірки матеріалів, речовин або предметів, отриманих в результаті здійснення операцій з відновлення відходів, на відповідність вимогам, зазначеним у підпункті 3 пункту 4 цього Порядку;

4) підготовки повідомлення про відповідність відповідно до пункту 8 цього Порядку;

5) передачі партії разом з повідомленням про відповідність іншому суб’єкту господарювання.

Суб’єкт господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, веде облік відходів та подає звітність відповідно до вимог Закону України “Про управління відходами”.

Повідомлення про відповідність

8. Суб’єкт господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, або імпортер для кожної партії вантажу, речовин або предметів повинен надавати оригінали повідомлення про відповідність за формою, наведеною в додатку, у кількості, що визначена умовами договірних відносин із покупцем/споживачем брухту/склобою.

9. Зазначене повідомлення про відповідність супроводжує партію вантажу, речовин або предметів і передається іншому суб’єкту господарювання.

10. Якщо імпортер не є суб’єктом господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, такий імпортер заповнює повідомлення про відповідність на підставі документів, отриманих від суб’єкта господарювання, який оголосив припинення статусу відходів, за формою, наведеною в додатку.

11. Суб’єкт господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, або імпортер повинен зберігати повідомлення про відповідність протягом одного року після дати його видачі.

12. Повідомлення про відповідність подається в електронній формі до інформаційної системи управління відходами.

Система управління

13. Суб’єкт господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, повинен впровадити систему управління, яка забезпечить відповідність критеріям, зазначеним у пунктах 4 і 5 цього Порядку.

14. Система управління повинна включати сукупність задокументованих процедур щодо:

1) контролю перевірки відходів, які використовуються як вхідна фракція, відповідно до вимог, зазначених у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку;

2) моніторингу процесів та технологій під час здійснення операцій з відновлення відходів відповідно до вимог, зазначених у підпункті 2 пункту 4 цього Порядку;

3) моніторингу якості матеріалів, речовин або предметів, отриманих в результаті здійснення операцій з відновлення відходів (включаючи відбір та аналіз проб), відповідно до вимог, зазначених у підпункті 3 пункту 4 цього Порядку;

4) ефективного контролю стосовно вибухобезпечності, контролю хімічної та радіаційної безпеки (для металобрухту).

15. Система управління також повинна визначати детальні вимоги до процедур моніторингу відповідності кожному критерію, викладеному в критеріях оголошення припинення статусу відходів.

16. Відходи, щодо яких здійснено операції, передбачені для небезпечних відходів, зазначені у критеріях оголошення припинення статусу відходів, можуть бути прийняті суб’єктом господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, від іншого суб’єкта господарювання у сфері управління відходами виключно у разі, коли такий суб’єкт господарювання у сфері управління відходами має систему управління, що відповідає вимогам цього Порядку.

17. Органи з оцінки відповідності, які підтверджують відповідність системи управління якості, вважаються такими, що мають достатній спеціальний досвід для проведення перевірки, якщо сфери їх акредитації охоплюють такі види економічної діяльності згідно з Державним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. № 457, або Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Співтовариства (NACE), впровадженою Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1893/2006 від 20 грудня 2006 р.:

код 38 - Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів;

код 23.1 - Виробництво скла та виробів зі скла (для склобою);

код 24 - Металургійне виробництво: 24.44 - Виробництво міді (для брухту міді).

18. Суб’єкт господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, повинен надавати доступ до системи управління якості центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та контролюючим органам на їх запит.

19. Імпортер повинен мати підтвердження того, що його постачальники мають систему управління якості, відповідність якої підтверджена органом з оцінки відповідності, який відповідає вимогам, визначеним у пунктах 17 і 18 цього Порядку.
Додаток
до Порядку

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про відповідність критеріям припинення статусу відходів

1. Суб’єкт господарювання, що оголошує припинення статусу відходів/ імпортер.

Найменування юридичної особи/прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця.

Адреса місцезнаходження юридичної особи/місця проживання фізичної особи - підприємця.

Контактна особа.

Номер телефону.

Адреса електронної пошти.

2. Назва або код категорії (виду) матеріалів, речовин або предметів, отриманих в результаті здійснення операцій з відновлення відходів.

Вимоги щодо складу, розміру, типу та властивостей (зазначається для металобрухту).

Основні технічні вимоги, включаючи відповідність матеріалів, речовин або предметів, отриманих в результаті здійснення операцій з відновлення відходів, критеріям щодо наявності домішок чорних металів, кольорових металів, неметалевих/ нескляних органічних або неорганічних речовин (зазначається для склобою).

3. Партія матеріалів, речовин або предметів, отриманих в результаті здійснення операцій з відновлення відходів, відповідає вимогам стандарту: _________ (серія, номер та назва стандарту).

4. Вага партії в кілограмах/ тоннах.

5. Суб’єкт господарювання, що оголошує припинення статусу відходів, застосовує систему управління якістю / систему екологічного управління, яка відповідає вимогам Порядку оголошення припинення статусу відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2023 р. № 827 “Деякі питання припинення статусу відходів”, відповідність якої підтверджена акредитованим органом з оцінки відповідності.

6. Партія матеріалів, речовин або предметів, отриманих в результаті здійснення операцій з відновлення відходів, відповідає критеріям, зазначеним у підпунктах 1-3 пункту 4 Порядку оголошення припинення статусу відходів.

7. Матеріали в цій партії призначені виключно для використання у виробництві скла або виробів із скла із застосуванням процесу плавлення (зазначається для склобою).

Документ про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність (зазначається для металобрухту).

8. Я підтверджую, що надана інформація є повною і правильною.

Посада (для юридичної особи).

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності).

Дата.

Підпис.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2023 р. № 827

ПЕРЕЛІК
видів відходів, щодо яких може бути оголошено припинення статусу відходів

Брухт чавуну і сталі

Брухт алюмінію

Брухт міді

Склобій
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2023 р. № 827

КРИТЕРІЇ
оголошення припинення статусу відходів

Критерії

Вимоги для внутрішнього моніторингу

I. Критерії оголошення припинення статусу відходів для брухту чавуну та сталі

Відходи, які використовуються як вхідна фракція для операцій з відновлення відходів

1. Відходи, які містять чавун або сталь, що підлягають відновленню, можуть використовуватися як вхідна фракція

вхідний контроль під час приймання відходів здійснюється шляхом візуального огляду та вивчення супровідної документації кваліфікованим персоналом, який навчений визначати відходи, що не відповідають критеріям, викладеним у пунктах 1-3 цих критеріїв

2. Небезпечні відходи не повинні використовуватися як вхідна фракція, за винятком випадків, коли надається доказ того, що процеси та методи, зазначені у пунктах 4-6 цих критеріїв, були застосовані для усунення всіх небезпечних властивостей

3. Такі види відходів не повинні використовуватись як вхідна фракція:

токарна та свердлильна стружка, які містять рідини, такі як масло або масляні емульсії;

бочки та контейнери, за винятком обладнання з транспортних засобів, у яких закінчився строк експлуатації, які містять або містили масло або фарби

Процеси і технології оброблення відходів

4. Вхідні фракції з відходів повинні бути оброблені для відокремлення брухту чавуну або сталі від неметалевих компонентів та компонентів з кольорових металів, якщо брухт чавуну або сталі не був відокремлений в джерелі утворення або під час збирання, і повинні зберігатися окремо


5. Всі види механічного оброблення (такі як різання, оброблення механічними ножицями, подрібнення або гранулювання; сортування, розділення, очищення, знешкодження, випорожнення), необхідні для підготовки брухту чавуну та сталі до безпосереднього використання як вхідної фракції на металургійних і ливарних цехах, повинні бути завершені


6. Для відходів, які містять небезпечні речовини, повинні застосовуватися такі специфічні вимоги:

вхідні фракції з відходів електричного та електронного обладнання або транспортних засобів, у яких закінчився строк експлуатації, повинні проходити оброблення відповідно до законодавства у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання та законодавства у сфері утилізації транспортних засобів;

хлорфторвуглеці з відпрацьованого обладнання повинні бути відокремлені згідно із законодавством про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами;

кабелі повинні бути зняті або від’єднані. Якщо кабель містить органічні покриття (пластмаси), органічні покриття повинні бути видалені відповідно до найкращих доступних технологій;

бочки та контейнери повинні бути спорожнені та очищені;

небезпечні речовини у відходах, не зазначених в абзаці другому цього пункту, повинні бути ефективно видалені згідно із законодавством про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами


Якість брухту чавуну та сталі, що утворився в результаті проведення операцій з відновлення

7. Брухт повинен оцінюватися відповідно до ДСТУ 4121:2022 “Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови” для безпосереднього використання у виробництві металевих речовин або предметів на металургійних і ливарних цехах

кваліфікований персонал повинен оцінювати кожну партію

8. Загальна кількість домішок повинна бути 2 відсотки ваги.

Домішками є:

кольорові метали (за винятком легуючих елементів в будь-якому субстраті з чорних металів) і неметалеві матеріали, такі як земля, пил, ізоляційні матеріали та скло;

горючі неметалеві матеріали, такі як гума, пластмаса, тканина, дерево та інші хімічні або органічні речовини;

великі деталі (розміром від 240 × 115 × 71 міліметр), які не є провідниками електричної енергії, такі як шини, труби, наповнені цементом, деревиною або бетоном;

залишки, що утворюються в результаті плавлення сталі, нагрівання, очистки поверхні від окалини (включаючи абразивну очистку), шліфування, розпилювання, зварювання та різання, такі як шлак, окалина, пил з рукавних фільтрів, пил від шліфувальних машин, шлам

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії

належна періодичність проведення перевірок (щонайменше кожні шість місяців), відбір проб проводяться для визначення вмісту домішок шляхом зважування після магнітного або ручного розділення (там, де це доцільно) чавунних та сталевих частин і елементів

належна періодичність проведення аналізу репрезентативних проб повинна визначатися з урахуванням таких чинників:

очікувана модель мінливості;

невід’ємний ризик мінливості якості відходів, що використовуються як вхідна фракція для операцій з відновлення і будь-якої подальшої обробки;

невід’ємна точність методу моніторингу;

наближеність результатів до граничних значень загальної кількості домішок

процедура визначення періодичності проведення моніторингу повинна бути задокументована як частина системи управління якістю / системи екологічного управління та повинна бути доступною для перевірки

9. Брухт не повинен містити надмірної кількості оксиду металу в будь-якій формі, за винятком типової кількості, яка виникає під час зберігання готового брухту поза межами приміщення за нормальних атмосферних умов

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії

10. Брухт не повинен містити видимих ознак наявності олив, масляних емульсій, мастильних матеріалів або мастил, за винятком незначної кількості, що не призведе до витікання

кваліфікований персонал повинен проводити візуальну перевірку кожної партії

11. Радіоактивність брухту чавуну та сталі не повинна перевищувати допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами та правилами з безпеки

кваліфікований персонал повинен проводити перевірку кожної партії на радіоактивність

кожна партія брухту чавуну та сталі повинна супроводжуватися документом, який підтверджує радіаційну безпеку брухту чавуну та сталі, відповідно до нормативних документів, зазначених у пункті 7 цих критеріїв. Такий документ додається до документів, що супроводжують партію

12. Брухт не повинен мати жодних небезпечних властивостей, визначених у додатку 3 до Закону України “Про управління відходами”.

Брухт повинен відповідати обмеженням концентрації, встановленим законодавством про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами.

Властивості інших елементів, що входять до складу сплавів чавуну та сталі, не підпадають під цю вимогу

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії. Якщо візуальний огляд викликає будь-яку підозру щодо наявності небезпечних властивостей, слід вживати відповідних заходів моніторингу, таких як відбір та аналіз проб, де це необхідно

кваліфікований персонал повинен пройти підготовку з визначення потенційних негативних властивостей, які можуть бути пов’язані з брухтом чавуну та сталі, а також компонентів або характеристик матеріалів, які дають змогу розпізнавати небезпечні властивості

процедура визначення небезпечних матеріалів повинна бути задокументована в системі управління якістю/системі екологічного управління

13. Брухт не повинен містити жодних контейнерів, які перебувають під тиском, закриті або недостатньо відкриті, які могли б спричинити вибух у металевій печі

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії

II. Критерії оголошення припинення статусу відходів для брухту алюмінію

Відходи, які використовуються як вхідна фракція для операцій з відновлення відходів

14. Відходи, які містять алюміній або алюмінієві сплави, що підлягають відновленню, можуть використовуватися як вхідна фракція

вхідний контроль під час приймання відходів здійснюється шляхом візуального огляду та вивчення супровідної документації кваліфікованим персоналом, який навчений визначати відходи, що не відповідають критеріям, викладеним у пунктах 14-16 цих критеріїв

15. Небезпечні відходи не повинні використовуватися як вхідна фракція, за винятком випадків, коли надається доказ того, що процеси та методи, зазначені у пунктах 17-19 цих критеріїв, були застосовані для усунення всіх небезпечних властивостей

16. Такі види відходів не повинні використовуватись як вхідна фракція:

токарна та свердлильна стружка, які містять рідини, такі як масло або масляні емульсії;

бочки та контейнери, за винятком обладнання з транспортних засобів, у яких закінчився строк експлуатації, які містять або містили масло або фарби


Процеси і технології оброблення відходів

17. Вхідні фракції з відходів повинні бути оброблені для відокремлення неалюмінієвих компонентів і неметалевих від брухту алюмінію, якщо брухт алюмінію не був відокремлений в джерелі утворення або під час збирання, і повинні зберігатися окремо


18. Всі види механічного оброблення (такі як різання, оброблення механічними ножицями, подрібнення або гранулювання; сортування, розділення, очищення, знешкодження, випорожнення), необхідні для підготовки брухту алюмінію до безпосереднього використання як вхідної фракції, повинні бути завершені


19. Для відходів, які містять небезпечні речовини, повинні застосовуватися такі специфічні вимоги:

вхідні фракції з відходів електричного та електронного обладнання або транспортних засобів, у яких закінчився строк експлуатації, повинні проходити оброблення відповідно до законодавства у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання та законодавства у сфері утилізації транспортних засобів;

хлорфторвуглеці з відпрацьованого обладнання повинні бути відокремлені згідно із законодавством про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами;

кабелі повинні бути зняті або від’єднані. Якщо кабель містить органічні покриття (пластмаси), органічні покриття повинні бути видалені відповідно до найкращих доступних технологій;

бочки та контейнери повинні бути спорожнені та очищені;

небезпечні речовини у відходах, не зазначених в абзаці другому цього пункту, повинні бути ефективно видалені згідно із законодавством про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами


Якість брухту алюмінію, що утворився в результаті проведення операцій з відновлення

20. Брухт повинен оцінюватися відповідно до ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 “Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови” для безпосереднього використання у виробництві металевих речовин або предметів шляхом перероблення або переплавлення

кваліфікований персонал повинен оцінювати кожну партію

21. Загальна кількість домішок повинна бути 5 відсотків ваги або металеві залишки повинні бути 90 відсотків.

Домішками є:

метали інші, ніж алюміній та алюмінієві сплави;

ізоляційні матеріали та скло, неметалеві матеріали, такі як земля, пил;

горючі неметалеві матеріали, такі як гума, пластмаса, тканина, дерево та інші хімічні або органічні речовини;

великі деталі (розміром від 240 × 115 × 71 міліметрів), які не є провідниками електрики, такі як шини, труби, заповнені цементом, деревом або бетоном; залишки, що утворюються в результаті плавлення алюмінію та алюмінієвих сплавів, нагрівання, очистки поверхні від окалини (включаючи абразивну очистку), шліфування, розпилювання, зварювання та різання, такі як шлак, окалина, відходи та пил від шліфування, пил з рукавного фільтра та пиловловлювача, шлам

суб’єкт господарювання, що оголошує припинення статусу відходів брухту алюмінію, перевіряє відповідність шляхом моніторингу кількості домішок або визначенням виходу металу

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії

належна періодичність проведення перевірок (щонайменше кожні шість місяців), відбір проб брухту алюмінію проводяться для визначення вмісту домішок або виходу металу

відбір проб повинен проводитися відповідно до процедури відбору, визначеної в ДСТУ EN ISO 13920:2015 (EN ISO 13920:1996, IDT; ISO 13920:1996, IDT) “Зварювання. Загальні допуски для зварних конструкцій. Розміри лінійні та кутові. Форма та положення”

загальна кількість домішок повинна визначається шляхом зважування після відокремлення алюмінієвих частин, або елементів від частин або елементів, які містять домішки, вручну або іншими способами відокремлення

вихід металу повинен визначатися відповідно до такої процедури:

(1) визначення ваги (m1) після видалення вологи;

(2) визначення та видалення вільного заліза;

(3) визначення ваги металу після плавлення і затвердіння (m2), дотримуючись процедури визначення виходу металу;

(4) розрахунок виходу металу m [%] = (m2/m1) × 100

належна періодичність проведення аналізу репрезентативних проб повинна визначатися з урахуванням таких чинників:

очікувана модель мінливості;

невід’ємний ризик мінливості якості відходів, що використовуються як вхідна фракція для операцій з відновлення і будь-якої подальшої обробки;

невід’ємна точність методу моніторингу;

наближеність результатів до граничних значень загальної кількості домішок

22. Брухт не повинен містити полівінілхлорид у вигляді покриттів, фарб або залишкового пластику

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії

23. Брухт не повинен містити видимих ознак наявності олив, масляних емульсій, мастильних матеріалів або мастил, за винятком незначної кількості, що не призведе до витікання

кваліфікований персонал повинен проводити візуальну перевірку кожної партії, приділяючи особливу увагу частинам, де може здійснюватися витік мастил

24. Радіоактивність брухту алюмінію не повинна перевищувати допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами та правилами з безпеки

кваліфікований персонал повинен проводити перевірку кожної партії на радіоактивність

кожна партія брухту алюмінію повинна супроводжуватися документом, який підтверджує радіаційну безпеку брухту алюмінію відповідно до нормативних документів, зазначених у пункті 20 цих критеріїв. Такий документ додається до документів, що супроводжують партію

25. Брухт не повинен мати жодних небезпечних властивостей, визначених у додатку 3 до Закону України “Про управління відходами”.

Брухт повинен відповідати обмеженням концентрації, встановленим законодавством про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами.

Властивості інших елементів, що входять до складу алюмінієвих сплавів, не підпадають під цю вимогу

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії. Якщо візуальний огляд викликає будь-яку підозру щодо наявності небезпечних властивостей, слід вживати відповідних заходів моніторингу, таких як відбір та аналіз проб, де це необхідно

кваліфікований персонал повинен пройти підготовку з визначення потенційних негативних властивостей, які можуть бути пов’язані з брухтом алюмінію, а також компонентів або характеристик матеріалів, які дають змогу розпізнавати небезпечні властивості

процедура визначення небезпечних матеріалів повинна бути задокументована в системі управління якістю/системі екологічного управління

26. Брухт не повинен містити жодних контейнерів, які перебувають під тиском, закриті або недостатньо відкриті, які могли б спричинити вибух у металевій печі

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії

III. Критерії оголошення припинення статусу відходів для брухту міді

Відходи, які використовуються як вхідна фракція для операцій з відновлення відходів

27. Відходи, які містять мідь або мідний сплав, що підлягають відновленню, можуть використовуватися як вхідна фракція

вхідний контроль під час приймання відходів здійснюється шляхом візуального огляду та вивчення супровідної документації кваліфікованим персоналом, який навчений визначати відходи, що не відповідають критеріям, викладеним у пунктах 27-29 цих критеріїв

28. Небезпечні відходи не повинні використовуватися як вхідна фракція, за винятком випадків, коли надається доказ того, що процеси та методи, зазначені у пунктах 30-32 цих критеріїв, були застосовані для видалення всіх небезпечних властивостей

29. Такі види відходів не повинні використовуватись як вхідна фракція:

токарна та свердлильна стружка, які містять рідини, такі як масло або масляні емульсії;

бочки та контейнери, за винятком обладнання з транспортних засобів, у яких закінчився строк експлуатації, які містять або містили масло або фарби

Процеси і технології оброблення відходів

30. Вхідні фракції з відходів повинні бути оброблені для відокремлення брухту міді від неметалевих і немідних компонентів, якщо брухт міді не був відокремлений в джерелі утворення або під час збирання. Брухт міді, що утворився в результаті цих операцій, повинен зберігатися окремо від будь-яких інших відходів


31. Всі види механічного оброблення (такі як різання, оброблення механічними ножицями, подрібнення або гранулювання; сортування, розділення, очищення, знешкодження, випорожнення), необхідні для підготовки брухту міді до безпосереднього використання як вхідної фракції, повинні бути завершені


32. Для відходів, які містять небезпечні компоненти, повинні застосовуватися такі специфічні вимоги:

вхідні фракції з відходів електричного та електронного обладнання або транспортних засобів, у яких закінчився строк експлуатації, повинні проходити оброблення відповідно до законодавства у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання та законодавства у сфері утилізації транспортних засобів;

хлорфторвуглеці з відпрацьованого обладнання повинні бути відокремлені згідно із законодавством про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами;

кабелі повинні бути зняті або від’єднані. Якщо кабель містить органічні покриття (пластмаси), органічні покриття повинні бути видалені відповідно до найкращих доступних технологій;

бочки та контейнери повинні бути спорожнені та очищені;

небезпечні речовини у відходах, не зазначених в абзаці другому цього пункту, повинні бути ефективно видалені згідно із законодавством про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами


Якість брухту міді, що утворився в результаті проведення операцій з відновлення

33. Брухт повинен оцінюватися відповідно до ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 “Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови” для безпосереднього використання у виробництві металевих речовин або предметів плавильними, переробними, переплавними заводами або іншими виробниками металів

кваліфікований персонал повинен оцінювати кожну партію

34. Загальна кількість домішок повинна бути < 2 відсотків ваги.

Домішками є:

метали інші, ніж мідь та мідні сплави;

ізоляційні матеріали та скло, неметалеві матеріали, такі як земля, пил;

горючі неметалеві матеріали, такі як гума, пластмаса, тканина, дерево та інші хімічні або органічні речовини;

шлак, окалина, відходи та пил від шліфування, пил з рукавного фільтра та пиловловлювача, шлам

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії

належна періодичність (щонайменше кожні шість місяців) відбору проб повинна бути встановлена для визначення вмісту брухту міді та загальної кількості домішок. Загальна кількість домішок повинна визначатися шляхом зважування після відокремлення частин чи елементів з міді/мідних сплавів від інших частин чи елементів, що містять домішки, шляхом ручного сортування або іншими способами відділення

належна періодичність проведення аналізу репрезентативних проб повинна визначатися з урахуванням таких чинників:

очікувана модель мінливості (наприклад, за історичними результатами;

невід’ємний ризик мінливості якості відходів, що використовуються як вхідна фракція для операцій з відновлення і будь-якої подальшої обробки;

невід’ємна точність методу моніторингу;

наближеність результатів до граничних значень загальної кількості домішок
процедура визначення періодичності проведення моніторингу повинна бути задокументована як частина системи управління якістю / системи екологічного управління та повинна бути доступною для перевірки

35. Брухт не повинен містити надмірної кількості оксиду металу в будь-якій формі, за винятком типової кількості, яка виникає під час зберігання готового брухту поза межами приміщення за нормальних атмосферних умов

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії

36. Брухт не повинен містити видимих ознак наявності олив, масляних емульсій, мастильних матеріалів або мастил, за винятком незначної кількості, що не призведе до витікання

кваліфікований персонал повинен проводити візуальну перевірку кожної партії, приділяючи особливу увагу частинам, де може здійснюватися витік мастил

37. Радіоактивність брухту міді не повинна перевищувати допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами та правилами з безпеки

кваліфікований персонал повинен проводити перевірку кожної партії на радіоактивність.
Кожна партія брухту міді повинна супроводжуватися документом, який підтверджує радіаційну безпеку брухту міді відповідно до нормативних документів, зазначених у пункті 33 цих критеріїв. Такий документ додається до документів, що супроводжують партію

38. Брухт не повинен мати жодних небезпечних властивостей, визначених у додатку 3 до Закону України “Про управління відходами”.

Брухт повинен відповідати обмеженням концентрації, встановленим законодавством про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами.

Властивості інших елементів, що входять до складу мідних сплавів, не підпадають під цю вимогу

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії. Якщо візуальний огляд викликає будь-яку підозру щодо наявності небезпечних властивостей, слід вживати відповідних заходів моніторингу, таких як відбір та аналіз проб, де це необхідно

кваліфікований персонал повинен пройти підготовку з визначення потенційних негативних властивостей, які можуть бути пов’язані з брухтом міді, а також компонентів або характеристик матеріалів, які дають змогу розпізнавати небезпечні властивості

процедура визначення небезпечних матеріалів повинна бути задокументована в системі управління якістю/системі екологічного управління

39. Брухт не повинен містити жодних контейнерів, які перебувають під тиском, закриті або недостатньо відкриті, які могли б спричинити вибух у металевій печі

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії

40. Брухт не повинен містити полівінілхлорид у вигляді покриттів, фарб або залишкового пластику

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії

IV. Критерії оголошення припинення статусу відходів для склобою

Відходи, які використовуються як вхідна фракція для операцій з відновлення відходів

41. Як вхідні фракції можуть використовуватися лише відходи, які містять скло, що підлягає відновленню, таке як тарне скло, листове скло або скло від столового посуду, яке не містить свинцю. Зібрані відходи, які містять скло, можуть містити незначну кількість інших видів скла

вхідний контроль під час приймання відходів, які містять скло, здійснюється шляхом візуального огляду та вивчення супровідної документації кваліфікованим персоналом, який навчений визначати відходи, що не відповідають критеріям, викладеним у пунктах 41-43 цих критеріїв

42. Склобій із змішаних твердих побутових або медичних відходів не повинен використовуватися як вхідна фракція

43. Небезпечні відходи не повинні використовуватися як вхідна фракція

Процеси і технології оброблення відходів

44. Відходи, що містять скло, повинні бути зібрані, розділені та оброблені, і з цього моменту постійно зберігатися окремо від будь-яких інших відходів


45. Усі операції з оброблення, такі як подрібнення, сортування, розділення або очищення, необхідні для підготовки склобою до безпосереднього використання (через повторне плавлення) у виробництві скла та виробів із скла, повинні бути завершені


Якість склобою, що утворився в результаті проведення операцій з відновлення

46. Склобій повинен відповідати вимогам ДСТУ 3165-95 “Виробництво скла. Сировина. Терміни та визначення” для безпосереднього використання у виробництві скла або виробів із скла, шляхом повторного плавлення на підприємствах з виробництва скла

кваліфікований персонал повинен оцінювати кожну партію

47. Вміст домішок, які не є склом, повинен бути:

чорні метали: 50 ppm (частин на мільйон);

кольорові метали: 60 ppm (частин на мільйон);

неметалеві нескляні неорганічні речовини:

< 100 ppm (частин на мільйон) для склобою розміром > 1 міліметра;

< 1500 ppm (частин на мільйон) для склобою розміром 1 міліметра;

органічні речовини: 2000 ppm (частин на мільйон)

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії. Якщо вносяться суттєві зміни у процесі виробництва, репрезентативні зразки склобою підлягають огляду та повинні аналізуватися гравіметрично для вимірювання загального вмісту нескляних компонентів з належними інтервалами. Вміст нескляних компонентів повинен аналізуватися шляхом зважування після механічного або ручного (у разі потреби) розділення матеріалів під ретельним візуальним наглядом

належна періодичність проведення моніторингу шляхом відбору репрезентативних проб повинна визначатися з урахуванням таких чинників:

очікувана модель мінливості;
невід’ємний ризик мінливості якості відходів, що використовуються як вхідна фракція для операцій з відновлення і будь-якої подальшої обробки. Відходи, які містять скло, що було у споживанні, з високо передбачуваним складом потребують менш частого моніторингу. Відходи, які містять скло, що використовувалося разом з багатокомпонентними матеріалами, можуть потребувати більш частішого моніторингу;

невід’ємна точність методу моніторингу;

наближеність результатів вмісту нескляних компонентів до зазначених вище величин

процедура визначення періодичності проведення моніторингу повинна бути задокументована як частина системи управління якістю/системи екологічного управління та повинна бути доступною для перевірки

48. Склобій не повинен мати жодних небезпечних властивостей, визначених у додатку 3 до Закону України “Про управління відходами”.
Склобій повинен відповідати обмеженням концентрації, встановленим законодавством про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами

кваліфікований персонал повинен проводити візуальний огляд кожної партії. Якщо візуальний огляд викликає будь-яку підозру щодо наявності небезпечних властивостей, слід вживати відповідних заходів моніторингу, таких як відбір та аналіз проб, де це необхідно

кваліфікований персонал повинен пройти підготовку з визначення потенційних негативних властивостей, які можуть бути пов’язані із склобоєм, а також компонентів або характеристик матеріалів, які дають змогу розпізнавати небезпечні властивості

процедура визначення небезпечних матеріалів повинна бути задокументована в системі управління якістю/системі екологічного управління