Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 825-р
Прийняття: 07.11.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 листопада 2018 р. № 825-р
Київ

Про схвалення Концепції створення загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

1. Схвалити Концепцію створення загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”, що додається.

2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та в установленому порядку подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2018 р. № 825-р

КОНЦЕПЦІЯ
створення загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”

Проблеми, які потребують розв’язання

Розвиток телекомунікаційних технологій, глобальних інформаційних мереж та автоматизація технологій отримання, обробки, представлення візуалізації даних спричинили високий рівень очікувань громадян на доступ до екологічної інформації про стан навколишнього природного середовища, існуючі екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності, екологічну перспективу в електронному вигляді, вимогу модернізації державного управління, прозорості та відкритості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, у тому числі раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, впровадження сучасних електронних форм взаємодії та залучення громадян до прийняття управлінських рішень.

Сучасні проблеми із забезпеченням надання вільного доступу до екологічної інформації про стан навколишнього природного середовища в електронному вигляді спричинені:

нездатністю/низькою спроможністю державного управління для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру, недостатньою оперативністю системи державного кризового реагування;

невизначеністю інформаційних потреб державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, які могли б стати стратегічною основою формування програм моніторингу навколишнього природного середовища як основи генерування екологічних даних та інформації;

відсутністю загальнодержавної природоохоронної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів державної влади та органів місцевого самоврядування для виконання їх повноважень та акумуляції інформації у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

недостатньо чітким розподілом повноважень, низьким рівнем координації дій та інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у збиранні, накопиченні та обміні екологічною інформацією, внаслідок чого існують автономні та неуніфіковані за структурою реєстри/бази даних, наявне дублювання функцій, нераціональне використання коштів державного бюджету на збирання та накопичення однотипної інформації про стан навколишнього природного середовища;

наявністю значної кількості несистематизованої та непереведеної у цифровий формат екологічної інформації про стан навколишнього природного середовища на паперових носіях;

необхідністю приведення нормативно-правових актів з питань надання, збирання, звітності, експертного аналізу, накопичення, обміну та розпоряджання інформацією про стан навколишнього природного середовища у відповідність з європейськими вимогами;

відсутністю комплексного підходу та механізму автоматизованої інтегральної оцінки даних про суб’єкт господарювання, який використовує природні ресурси та спричиняє вплив на навколишнє природне середовище;

необхідністю впровадження ефективного превентивного механізму запобігання та протидії корупції, зменшення впливу корупціогенних ризиків і посилення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Мета і строки реалізації Концепції

Мета створення загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля” (далі - система “Відкрите довкілля”) - управління екологічною інформацією у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів відповідно до європейських стандартів і вимог для забезпечення дотримання екологічних прав громадян і забезпечення надання вільного доступу до екологічної інформації про стан навколишнього природного середовища, екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності, екологічну перспективу із застосуванням телекомунікаційних технологій та глобальних інформаційних мереж досягається за такими напрямами:

впровадження механізму електронного урядування, інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

модернізація державного управління та цифровізація управлінської діяльності, зокрема процесу надання адміністративних послуг;

публікація та візуалізація відкритих даних та іншої геопросторової екологічної інформації у форматах, доступних і зручних для користувачів.

Реалізацію Концепції передбачено здійснити протягом 2018-2020 років.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Основними шляхами розв’язання проблеми є:

удосконалення нормативно-правового, інституційного, організаційного та ресурсного забезпечення для створення системи “Відкрите довкілля” та її компонентів;

формування загальнодержавної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, яка забезпечить безперебійну роботу системи “Відкрите довкілля”;

створення компонентів системи “Відкрите довкілля” у процесі модернізації державного управління та впровадження механізму електронного урядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

дослідна експлуатація та тестування компонентів системи “Відкрите довкілля” з метою її впровадження в експлуатацію в цілому.

Удосконалення нормативно-правового, інституційного, організаційного та ресурсного забезпечення створення системи “Відкрите довкілля” та її структурних компонентів передбачено здійснити такими способами:

ефективний розподіл повноважень і встановлення дієвого механізму координації органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції з питань створення, наповнення, впровадження, забезпечення функціонування та адміністрування системи “Відкрите довкілля”;

нормативно-правове регулювання, а саме:

- процедура звітності суб’єктів господарювання, які використовують природні ресурси та спричиняють вплив на навколишнє природне середовище;

- конфіденційність даних відповідно до положень Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів, ратифікованого Законом України від 3 лютого 2016 р. № 980-VIII;

- управління інформацією/даними системи “Відкрите довкілля”, їх поширення та розпоряджання ними з урахуванням права інтелектуальної власності;

- відповідальність за надання неправдивої звітності/інформації/даних або ненадання інформації про стан навколишнього природного середовища до системи “Відкрите довкілля”;

- запобігання інформаційному шантажу та іншим протиправним діям, що можуть бути вчинені на основі використання інформації/даних про стан навколишнього природного середовища системи “Відкрите довкілля”, та запровадження відповідальності за такі дії;

формування прогнозу щодо суттєвих стратегічних наслідків використання потенціалу інформаційних ресурсів системи “Відкрите довкілля” (соціальних, екологічних, фінансово-економічних, політичних, міжнародних, транскордонних, правових тощо);

затвердження та виконання плану інформаційної політики та стратегічних комунікацій з питань системи “Відкрите довкілля”;

забезпечення участі громадськості та експертів на всіх етапах створення системи “Відкрите довкілля”, підготовки проектів рішень щодо наповнення та забезпечення її функціонування, здійснення контролю за реалізацією Концепції;

залучення заінтересованих сторін до консультацій;

зворотний зв’язок та надання можливості громадянам і громадським організаціям оприлюднити достовірні дані про стан навколишнього природного середовища;

дотримання основних вимог антикорупційного законодавства, принципів і заходів політики запобігання корупції шляхом створення модуля автоматизованої публікації деперсоніфікованих даних системи “Відкрите довкілля” на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, забезпечення прозорості та доступності всіх процедур та процесів, пов’язаних із розробленням, забезпечення функціонування системи “Відкрите довкілля”, оприлюднення екологічної інформації про стан навколишнього природного середовища, існуючі екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності, екологічну перспективу.

Формування загальнодержавної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, передбачається здійснювати шляхом затвердження порядків функціонування та адміністрування системи “Відкрите довкілля” та інформаційної взаємодії суб’єктів системи “Відкрите довкілля”.

Передбачено створення таких компонентів системи “Відкрите довкілля”:

система управлінської діяльності та документообігу з модулем інтеграції до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади і модулем для передачі документів на архівне зберігання, яка включатиме підсистему обробки документів з питань надання адміністративних послуг, забезпечить використання кваліфікованого електронного підпису та погодження проектів нормативно-правових актів в електронному вигляді;

гео-портал екологічних даних (з геоінформаційною/координатною прив’язкою даних на картографічному сервісі) з підсистемою моніторингу стану навколишнього природного середовища, реєстром викидів та перенесення забруднювачів, геоінформаційним реєстром територій та об`єктів природно-заповідного фонду, який включатиме метадані про стан навколишнього природного середовища інших держателів інформаційних ресурсів, аналітичні матеріали, статистичну інформацію, інформаційні матеріали громадських організацій екологічного спрямування (за згодою);

портал адміністративних послуг і державних екологічних реєстрів з модулем інтеграції до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, який включатиме електронні сервіси приймання документів для отримання адміністративної послуги, надання суб’єктам звернення пакетів вихідних документів, консультування з питань адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, доступу до публічної частини екологічних реєстрів;

аналітична підсистема економічного і фінансового моделювання природоохоронної діяльності, прогнозування та підтримки прийняття управлінських рішень, звітності, планування, фінансування, здійснення стратегічної екологічної оцінки, розрахунків природоохоронного ефекту, можливої еколого-соціально-економічної вигоди, оцінки завданих чи потенційних екологічних та соціально-економічних збитків;

модуль інтеграції до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів для забезпечення інтероперабельності (взаємосумісності) з державними, європейськими, транскордонними реєстрами, кадастрами, інформаційними ресурсами, системами, зокрема з питань моніторингу стану навколишнього природного середовища та реєстру викидів та перенесення забруднювачів, а також до Спільної екологічної інформаційної системи Європейського екологічного агентства для виробництва, дослідження та оцінки екологічних показників, рекомендованих Європейською економічною комісією ООН для країн Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Південно-Східної Європи, та обміну екологічною інформацією на міжнародному рівні.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

модернізувати роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів шляхом уніфікації та стандартизації державних управлінських і ділових процесів;

досягти якісно нового рівня державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на принципах результативності, ефективності, прозорості, відкритості, доступності, довіри та підзвітності;

сформувати загальнодержавну інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

забезпечити дотримання екологічних прав громадян у частині вільного доступу до екологічної інформації про стан навколишнього природного середовища, екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності, екологічну перспективу в електронному вигляді;

оприлюднити державні реєстри відкритих даних у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, забезпечити їх інтеграцію у систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

модернізувати процедуру та підвищити якість надання адміністративних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища шляхом трансформації у цифровий формат (цифровізації);

забезпечити дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у тому числі передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) та Протоколом про реєстри викидів та перенесення забруднювачів;

забезпечити регулярне виробництво екологічних показників та оцінок для формування екологічної політики, прийняття управлінських рішень, обміну екологічною інформацією на міжнародному рівні відповідно до принципів Спільної екологічної інформаційної системи Європейського екологічного агентства.

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюється за рахунок і в межах коштів державного бюджету, затверджених на відповідний рік, а також з інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяги видатків на виконання заходів Концепції уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету, конкретизації заходів за результатами їх виконання у попередні роки.