Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 82/95-ВР
Прийняття: 02.03.1995
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України")

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст. 90 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 Кодексами N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )

4. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.276; 1993 р., N 12, ст.109, N 17, ст.184, N 19, ст.209):

а) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Антимонопольний комітет України:

- здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства";

б) у статті 20:

частину першу викласти в такій редакції:

"Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог антимонопольного законодавства, за винятком випадків, передбачених цією статтею";

частини п'яту - восьму виключити;

в) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:

"Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності розуміється:

- здійснення демпінгу;

- недобросовісна реклама;

- здійснення інших дій, що визнаються чинним законодавством недобросовісною конкуренцією".

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

6. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662):

а) статтю 1 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Придбання господарським товариством часток (акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог антимонопольного законодавства";

б) частину першу статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України";

в) у статті 19:

частину першу доповнити словами "з дотриманням вимог антимонопольного законодавства";

частину другу доповнити реченням такого змісту: "Реорганізація товариства, що зловживає своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватися також шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством".

7. Пункт 2 статті 4 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1) після слів "призначених для споживачів" доповнити словами "Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення".

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

9. У Арбітражному процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1993 р., N 33, ст. 347):

а) частину третю статті 5 після слова "прокурора" доповнити словами "Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень";

б) частину першу статті 12 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції".

10. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49, ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257) доповнити пунктом 36 такого змісту:

"36) органи Антимонопольного комітету України - за позовами, з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства".

11. Частину першу статті 39 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст. 302) після слів "мають право" доповнити словами "з дотриманням вимог антимонопольного законодавства".

II. Визнати такими, що втратили чинність:

1. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 13-93 "Про тимчасовий порядок визначення переліку підприємств, що займають монопольне становище на ринку" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 118, N 24, ст. 269).

2. Пункт "а" статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 12 травня 1993 року N 49-93 "Про внесення змін до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 291).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 1995 року
N 82/95-ВР