Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Декрет
Номер: 55-93
Прийняття: 20.05.1993
Видавники: Кабінет Міністрів України

Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

( Дію Декрету скасовано на підставі Закону N 1457-III ( 1457-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 12, ст.97 )

( Декрет втратив чинність на підставі Закону N 93/96-ВР від 19.03.96, ВВР, 1996, N 19, ст.80 )

Про режим іноземного інвестування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 28, ст.302 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3915-XII ( 3915-12 ) від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.143 N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85 N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 90 N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 93 )

( Додатково див. Постанову ВР N 94/96-ВР від 19.03.96, ВВР, 1996, N 19, ст. 81 з внесеними змінами )

Цей Декрет, виходячи з цілей, принципів та положень законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ), визначає особливості режиму іноземних інвестицій на території України.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів, що вживаються в Декреті

У цьому Декреті нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) іноземні інвестори - це нижчезазначені суб'єкти інвестиційної діяльності на території України, а саме:

юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;

фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України;

іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими чинним законодавством України;

2) іноземні інвестиції - всі види цінностей, що вкладаються безпосередньо іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності згідно з чинним законодавством України;

3) підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене за законами України, якщо протягом календарного року в його статутному фонді є кваліфікаційна іноземна інвестиція. При цьому для новостворених підприємств цей критерій визначається за підсумками першого повного календарного року їх існування;

4) кваліфікаційна іноземна інвестиція - це іноземна інвестиція, що становить не менше 20 відсотків статутного капіталу і при цьому не може бути менше суми, еквівалентної:

а) у разі здійснення її у вигляді, передбаченому пунктами 3, 6 і 7 статті 3 цього Декрету: 100 тисячам доларів США - для банків та інших кредитно-фінансових установ; 50 тисячам доларів США - для решти підприємств (організацій);

б) у разі здійснення її в інших видах, передбачених статтею 3 цього Декрету: 1 мільйону доларів США - для банків; 500 тисячам доларів США - для решти підприємств (організацій).

Стаття 2. Сфера дії Декрету

Дія цього Декрету поширюється виключно на іноземних інвесторів і підприємства з іноземними інвестиціями.

Дія цього Декрету не поширюється на іноземні інвестиції, що здійснюються у вигляді внесення сум в іноземній валюті, яка не визнається конвертованою Національним банком України, платіжних документів та/або цінних паперів у такій валюті. Режим зазначених у цій частині іноземних інвестицій визначається загальним законодавством України про інвестиційну діяльність, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Стаття 3. Види іноземних інвестицій

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді:

1) конвертованої валюти;

2) валюти України - при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування, а також за умов сплати податку на доходи від інвестиції в будь-які інші об'єкти реінвестування відповідно до чинного законодавства України;

3) будь-якого рухомого і нерухомого майна (будівель, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, крім споживчих товарів та товарів, призначених для продажу) та пов'язаних з ним майнових прав; ( Пункт 3 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3915-12 від 02.02.94 )

4) акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також інших корпоративних прав, виражених у конвертованій валюті за їх ринковою вартістю;

5) грошових вимог та права вимоги про виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно із законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

6) будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау та інше; ( Пункт 6 статті 3 в редакції Закону N 75/95-ВР від 28.02.95 )

7) прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на розвідування, розроблення, видобування або експлуатацію природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями.

Заборона та/або обмеження зазначених у цій статті видів іноземних інвестицій може здійснюватися тільки відповідно до законів України у прямій та виключній формі.

Стаття 4. Форми здійснення іноземних інвестицій

Іноземні інвестори мають право здійснювати всі види інвестицій, перелічені у статті 3 цього Декрету, в таких формах:

1) часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки у діючих підприємствах;

2) створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

3) придбання прямо не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у формі акцій, облігацій та інших цінних паперів; ( Пункт 3 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3915-12 від 02.02.94 )

4) придбання самостійно або за участю українських юридичних чи фізичних осіб прав користування землею та концесій на використання природних ресурсів на території України;

5) придбання інших майнових прав;

6) в інших формах здійснення інвестицій, зокрема на основі угод з суб'єктами господарської діяльності України, які прямо та виключно не заборонені законами України.

Заборона та/або обмеження будь-яких форм здійснення іноземних інвестицій може відбуватися тільки відповідно до законів України у прямій та виключній формі.

Стаття 5. Оцінка іноземних інвестицій

Іноземні інвестиції, включаючи внески до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України. При цьому інвестиції українських партнерів оцінюються у валюті України та іноземній конвертованій валюті. Оцінка іноземних інвестицій та інвестицій українських партнерів, включаючи внески до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється сторонами (учасниками) на основі цін міжнародних ринків на момент їх внесення.

Перерахування інвестиційних сум з іноземної валюти у валюту України здійснюється при оцінці вкладів за курсом іноземної валюти до валюти України не вищим, ніж той, що встановлюється Національним банком України, а при зарахуванні їх на баланс підприємства - за курсом, що встановлюється Національним банком України.

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність та господарську діяльність іноземних інвесторів на території України

Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються цим Декретом, а також іншими чинними на території України законодавчими актами і міжнародними договорами України. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про іноземні інвестиції, то застосовуються правила міжнародного договору.

Р о з д і л II

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Стаття 7. Правовий режим іноземних інвестицій

На території України щодо іноземних інвестицій та форм їх здійснення встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими цим Декретом, іншими законами і міжнародними договорами України.

Для іноземних інвестицій у пріоритетних галузях економіки і соціальної сфери державними програмами заохочення іноземних інвестицій можуть встановлюватися додаткові пільги.

Законами України можуть визначатися території, на яких діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями обмежується або забороняється виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.

Стаття 8. Гарантії від зміни законодавства

У тому разі, коли наступне спеціальне законодавство України про іноземні інвестиції змінює умови захисту іноземних інвестицій, зазначені в розділі II цього Декрету, до іноземних інвестицій протягом десяти років з дня набуття чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовується спеціальне законодавство, що діяло на момент реєстрації інвестицій.

Стаття 9. Гарантії від примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх службових осіб

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не можуть також реквізувати іноземні інвестиції, за винятком рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути здійснена на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.

Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови компенсації можуть бути оскаржені в судовому порядку, передбаченому статтею 50 цього Декрету.

Стаття 10. Компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, заподіяну їм в результаті дій або бездіяльності державних органів України чи їх службових осіб, що суперечать чинному законодавству України, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами чи їх службовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями.

Усі витрати і збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок дій, зазначених у статті 9 та частині першій статті 10 цього Декрету, мають бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обгрунтованих оцінок, підтверджених незалежними аудиторами.

Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, має бути швидкою, адекватною, ефективною і визначеною на час фактичного здійснення рішення щодо відшкодування збитків.

Сума компенсації має виплачуватися у валюті, в якій були здійснені інвестиції, чи в будь-якій іншій прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до чинного валютного законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (лібор).

Компенсація збитків іноземним інвесторам здійснюється з державного бюджету України або з інших джерел у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності

З урахуванням положень статті 31 цього Декрету в разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду), а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародним договором України.

Стаття 12. Гарантії переказу доходів, прибутків та інших сум у зв'язку з іноземними інвестиціями

Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і без затримки переказ за кордон їх доходів, прибутків та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах у зв'язку з інвестиціями.

Порядок переказу за кордон доходів, прибутків та інших коштів, одержаних у зв'язку з іноземними інвестиціями, визначається Національним банком України.

Стаття 13. Гарантії використання доходів, прибутків та інших коштів, одержаних від іноземних інвестицій, на території України

Прибуток (доход) іноземного інвестора або інші кошти, одержані у валюті України або в іноземній валюті у зв'язку з іноземними інвестиціями, можуть реінвестуватися в Україні. Порядок реінвестування зазначених коштів визначається Законом України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) та цим Декретом.

Використання прибутку (доходу) іноземного інвестора у валюті України здійснюється відповідно до валютного законодавства України.

Р о з д і л III

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Стаття 14. Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій

Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Радою Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською державними адміністраціями до початку, в період або після фактичного здійснення інвестицій шляхом подання іноземними інвесторами до зазначених органів інформації у трьох примірниках згідно з встановленою Міністерством фінансів України формою. Зазначена у цій статті інформація може подаватись особисто іноземним інвестором, через офіційних представників іноземного інвестора або надсилатись поштою.

Другий примірник інформаційного повідомлення стосовно іноземних інвестицій відмічається при реєстрації спеціальним штампом і повертається іноземному інвестору як підтвердження факту державної реєстрації його інвестицій.

При реєстрації не може вимагатись інша від зазначеної у цій статті інформація або будь-які інші документи.

У разі коли іноземний інвестор претендує на одержання додаткових пільг, установлених державною програмою заохочення іноземних інвестицій, він має додатково подати Міністерству фінансів України за встановленою ним формою інформацію, що підтверджує відповідність іноземного інвестора критеріям, установленим зазначеною державною програмою.

Якщо іноземний інвестор одержує додаткові пільги за державною програмою заохочення іноземних інвестицій, Міністерство фінансів України видає йому інвестиційне свідоцтво встановленого зразка, яке є підставою для одержання встановлених пільг.

За державну реєстрацію іноземної інвестиції та видачу інвестиційного свідоцтва справляється плата, розмір якої встановлюється Міністерством фінансів України.

Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг, передбачених цим Декретом та державними програмами заохочення іноземних інвестицій.

Стаття 15. Терміни реєстрації іноземних інвестицій

Органи, що здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій, зобов'язані протягом 3 робочих днів з моменту одержання інформації, зазначеної у частині першій статті 14 цього Декрету, зареєструвати іноземні інвестиції чи повідомити подавця про причини відмови і в десятиденний термін надіслати до Міністерства фінансів України інформацію про здійснену реєстрацію іноземних інвестицій.

Міністерство фінансів України зобов'язане видати інвестиційне свідоцтво протягом 60 днів з моменту одержання інформації, зазначеної в частині четвертій статті 14 цього Декрету, чи повідомити подавця про причини відмови.

Стаття 16. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій

Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива тільки у разі порушення встановленого законодавством України порядку інвестування або невідповідності його вимогам, необхідним для реєстрації. Відмова в державній реєстрації на вимогу іноземного інвестора має бути оформлена письмово, містити мотиви відмови і може бути оскаржена у судовому порядку.

Стаття 17. Термін дії державної реєстрації іноземної інвестиції

Державна реєстрація іноземної інвестиції діє протягом всього періоду функціонування цієї інвестиції.

Інвестиційне свідоцтво діє протягом терміну, зазначеного в ньому. Цей термін має відповідати періоду дії додаткових пільг, установлених державною програмою заохочення іноземних інвестицій.

Стаття 18. Облік та статистична інформація про іноземні інвестиції

Податкові і митні органи та банківські установи в межах своєї компетенції ведуть облік операцій, пов'язаних із фактичним здійсненням іноземних інвестицій, і надсилають відповідно до встановлених форм та термінів зведену оперативну інформацію про це Міністерству статистики України та органам, які здійснюють державну реєстрацію іноземних інвестицій.

Р о з д і л IV

ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Стаття 19. Організаційно-правові форми підприємств з іноземними інвестиціями

На території України підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 20. Порядок створення підприємств з іноземними інвестиціями

Підприємство з іноземними інвестиціями може бути створено або шляхом його заснування, або в результаті придбання іноземним інвестором частки участі (паю, акцій) у раніше заснованому підприємстві без іноземних інвестицій, або шляхом придбання такого підприємства повністю.

Підприємство з іноземними інвестиціями створюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Придбання іноземним інвестором частки участі (паю, акцій) у раніше створеному підприємстві без іноземних інвестицій, а також придбання такого підприємства повністю здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, з урахуванням вимог, установлених цим Декретом.

Фінансовий стан засновників (українських юридичних осіб) підприємств з іноземними інвестиціями щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою). ( Статтю 20 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 90/95-ВР від 14.03.95 )

Стаття 21. Установчі документи новостворюваних підприємств з іноземними інвестиціями

Установчі документи новостворюваних підприємств з іноземними інвестиціями мають містити відомості, передбачені чинним законодавством України для відповідних організаційно-правових форм підприємств, а також відомості про державну належність їх засновників (учасників).

Стаття 22. Державна реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями

Державна реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями здійснюється в загальному порядку державної реєстрації підприємств, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 23. Види діяльності

Підприємство з іноземними інвестиціями може здійснювати будь-які види діяльності, що відповідають меті, визначеній у статуті підприємства, з урахуванням обмежень, передбачених законодавчими актами України.

Стаття 24. Дочірні підприємства, філії та представництва підприємств з іноземними інвестиціями

Підприємство з іноземними інвестиціями може створювати дочірні підприємства, а також філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами з дотриманням вимог, установлених законами України та законодавством відповідних зарубіжних держав.

Стаття 25. Умови реалізації продукції, робіт і послуг на ринку України

Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно визначає умови реалізації продукції, робіт і послуг на ринку України, включаючи ціну на них. Умови поставок продукції, робіт і послуг з цього ринку визначаються чинним законодавством України.

Валюта розрахунків за операціями, зазначеними у цій статті, визначається відповідно до валютного законодавства України.

Стаття 26. Об'єднання та спілки підприємств з іноземними інвестиціями

Підприємства з іноземними інвестиціями можуть добровільно об'єднуватися у спілки, асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання на умовах, що не суперечать чинному законодавству України.

Стаття 27. Митне обкладення

Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями в межах термінів, установлених чинним законодавством України, звільняється від мита і податку на імпорт.

Майно, що ввозиться в Україну з метою інвестування на підставі господарських договорів (контрактів), звільняється від мита і податку на імпорт протягом термінів, установлених відповідними договорами (контрактами) для інвестування.

Майно, що ввозиться в Україну іноземними працівниками підприємств з іноземними інвестиціями для особистих потреб, звільняється від мита і податку на імпорт згідно з чинним законодавством.

Стаття 28. Експорт продукції

На експорт продукції підприємств з іноземними інвестиціями, якщо вона була повністю вироблена або піддана достатній переробці чи обробці з використанням виключно власного майна і має сертифікат визначення продукції власного виробництва, виданий Торгово-промисловою палатою України, не поширюється режим ліцензування і квотування.

Експорт іншої продукції здійснюється усіма підприємствами з іноземними інвестиціями на загальних підставах.

Стаття 29. Валютне регулювання

Усі валютні витрати, пов'язані із здійсненням підприємствами з іноземними інвестиціями різних видів господарської діяльності на території України, включаючи переказ за кордон частини прибутку (доходу), що належить іноземному інвестору, здійснюються відповідно до валютного законодавства України.

Стаття 30. Страхування майна та ризиків

Страхування майна та ризиків підприємства з іноземними інвестиціями здійснюється на його розсуд, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Стаття 31. Оподаткування

Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки, встановлені законодавчими актами України, за винятками, передбаченими цим Декретом.

У разі коли законодавчими актами України встановлюються нові види податків, які не були передбачені ними на момент прийняття цього Декрету, існуючі підприємства з іноземними інвестиціями звільняються від них на п'ять років.

Пільги, передбачені цією статтею, поширюються на підприємства з іноземними інвестиціями, якщо кваліфікаційна іноземна інвестиція не відчужується протягом терміну її амортизації, але не раніше закінчення пільгового податкового періоду.

Підприємства з іноземними інвестиціями, за винятком випадків, зазначених у частині п'ятій цієї статті, звільняються від сплати податків на прибуток (доходи) протягом п'яти років з моменту внесення кваліфікаційної інвестиції.

Прибуток (доход) підприємств з іноземними інвестиціями, одержаний від проведення лотерей, здавання в оренду приміщень і окремих видів майна, від реалізації на аукціоні товарів, продукції, майна згідно з переліком, що визначається Міністерством фінансів України, від казино, інших гральних домів (місць), гральних автоматів з грошовим виграшем та іншого грального бізнесу (включаючи доходи від оренди та інших видів використання), від відеосалонів, відеопоказу (незалежно від способу показу), прокату відео- та аудіокасет і запису на них, а також від проведення масових концертно-видовищних заходів на відкритих майданчиках, стадіонах, у палацах спорту, інших приміщеннях, кількість місць в яких перевищує дві тисячі, - оподатковується на загальних підставах, передбачених законодавством України про оподаткування.

Для підприємств з іноземними інвестиціями, діючих у пріоритетних напрямах розвитку, що визначаються державними програмами заохочення іноземних інвестицій, можуть встановлюватися додаткові пільги щодо оподаткування, передбачені цими програмами.

У разі відчуження кваліфікаційної іноземної інвестиції спільних підприємств раніше термінів, зазначених у частині третій цієї статті, такі підприємства сплачують податок на прибуток в повному обсязі за весь пільговий період, протягом якого вони його не сплачували.

При переказі (вивезенні) за кордон частини прибутків (доходів) у будь-якому вигляді, що належать іноземному інвестору в результаті діяльності підприємства з іноземними інвестиціями, сплачується податок за ставкою 15 відсотків суми, яка переказується або вивозиться, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Перевірка фінансової та комерційної діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, в тому числі з метою оподаткування, здійснюється органами Державної податкової служби України та офіційно зареєстрованими аудиторськими організаціями України відповідно до їх компетенції.

Стаття 32. Сприяння малому бізнесу

Для підприємства, внесок якого до статутного фонду становить менше суми, еквівалентної 50 тисячам доларів США, але більше 10 тисяч доларів США, протягом одного року з дня внесення вказаної суми застосовуються умови оподаткування, передбачені статтею 31 цього Декрету.

Стаття 33. Бухгалтерський облік та звітність

Бухгалтерський облік та звітність підприємств з іноземними інвестиціями на території України ведуться за правилами, встановленими законодавством України.

Достовірність та повнота річного балансу і звітності підприємств з іноземними інвестиціями повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). ( Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом N 90/95-ВР від 14.03.95 )

За умови виконання вимог частини першої цієї статті підприємства з іноземними інвестиціями мають право додатково запроваджувати бухгалтерський облік та звітність за правилами, що діють у країні іноземного інвестора.

З метою балансової оцінки та обліку підприємство з іноземними інвестиціями здійснює перерахування іноземної валюти у валюту, що діє на території України, за курсом, який визначається відповідно до статті 5 цього Декрету та валютного законодавства України.

Стаття 34. Забезпечення зобов'язань

Майно підприємства з іноземними інвестиціями може використовуватися ним як застава для забезпечення за всіма видами своїх зобов'язань, включаючи залучення позичкових коштів. Для забезпечення зобов'язань можуть служити його майнові права на будівлі, споруди, обладнання, а також інші майнові права.

Заставлені майно чи майнові права можуть бути реалізовані заставодержателем за валюту України або іноземну валюту за договірними цінами, в тому числі на аукціонах, юридичним та фізичним особам України, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, також іноземним юридичним і фізичним особам та їх об'єднанням за іноземну валюту.

Стаття 35. Права інтелектуальної власності

Охорона та здійснення прав інтелектуальної власності підприємства з іноземними інвестиціями забезпечуються відповідно до законодавства України. Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно приймає рішення про патентування (реєстрацію) за кордоном винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів інтелектуальної власності, які йому належать, відповідно до законодавства України.

Стаття 36. Трудові відносини

Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання прийняття на роботу та звільнення з неї, робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантій та компенсацій на підприємствах з іноземними інвестиціями регулюються колективним договором та трудовими договорами. За погодженням сторін з працівником може бути укладено трудовий договір у формі контракту.

Умови колективного та трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників цих підприємств порівняно з умовами, встановленими законодавством України про працю.

Трудові відносини з працівниками, які не мають постійного місця проживання в Україні, регулюються відповідними законами або міжнародними договорами України.

Діяльність професійних спілок на підприємстві з іноземними інвестиціями здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 37. Соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями

Соціальне страхування працівників підприємств з іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) здійснюються відповідно до законодавства України.

Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання у валюті та на умовах, що діють у цих країнах. Підприємства з іноземними інвестиціями вносять відрахування по державному соціальному страхуванню українських та іноземних працівників і відрахування на пенсійне забезпечення українських працівників за ставками, встановленими для підприємств та організацій України.

Стаття 38. Припинення діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

Припинення діяльності підприємств з іноземними інвестиціями здійснюється в порядку, передбаченому законами України для відповідних організаційно-правових форм підприємств, і лише у разі:

1) рішення власників, прийнятого відповідно до статутних документів підприємства;

2) закінчення терміну дії договору про заснування підприємства;

3) відповідного рішення суду, арбітражного суду.

Р о з д і л V

ПРИДБАННЯ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТОРАМИ МАЙНА ТА ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНОВИХ ПРАВ

Стаття 39. Придбання іноземними інвесторами паїв, акцій та інших цінних паперів підприємств

Іноземні інвестори мають право з дотриманням вимог антимонопольного законодавства придбавати паї, акції та інші цінні папери підприємств, розміщених на території України. Платежі при проведенні зазначених операцій здійснюються відповідно до валютного законодавства України. ( Частина перша статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95 )

Придбання іноземними інвесторами акцій та інших цінних паперів на фондових біржах регулюється Законом України "Про цінні папери та фондову біржу" ( 1201-12 ).

Стаття 40. Придбання іноземними інвесторами державних цінних паперів

Придбання іноземними інвесторами державних цінних паперів здійснюється відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".

Стаття 41. Участь іноземних інвесторів у приватизації

Іноземні інвестори можуть брати участь у приватизації майна державних підприємств, а також об'єктів незавершеного капітального будівництва на території України. Умови їх участі в конкурсах та аукціонах по приватизації державного майна визначаються відповідно до законодавства України.

Стаття 42. Майнові права на природні ресурси

Придбання іноземними інвесторами майнових прав на природні ресурси регулюється законодавством України.

( Стаття 42 в редакції Закону N 3915-12 від 02.02.94 )

Стаття 43. Надання майна в оренду

Надання майна в оренду іноземним інвесторам здійснюється орендодавцями на підставі договорів оренди відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 44. Концесійні договори

Надання іноземним інвесторам прав на розробку та освоєння відновлюваних та невідновлюваних природних ресурсів, проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів, що перебувають у державній власності, але не передані підприємствам, установам, організаціям у повне господарське відання чи оперативне управління, здійснюється на основі концесійних договорів, які укладаються з іноземними інвесторами Кабінетом Міністрів України або іншим уповноваженим на це державним органом згідно з порядком, установленим законодавством України про концесії.

Термін дії концесійного договору визначається залежно від характеру та умов концесії, але не може бути більш як 99 років.

Односторонні зміни умов концесійного договору не допускаються, якщо інше не обумовлено в договорі.

Концесійні договори можуть містити в собі винятки з чинного законодавства України. В такому разі вони підлягають затвердженню Верховною Радою України.

Р о з д і л VI

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ НА ОСНОВІ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)

ПРО ВИРОБНИЧУ КООПЕРАЦІЮ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 45. Види договорів (контрактів)

Положення статей 46 і 47 цього Декрету поширюються на договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов'язані із створенням юридичної особи, якщо такі договори (контракти) передбачають здійснення іноземних інвестицій на території України у видах, передбачених статтею 3 цього Декрету.

Стаття 46. Юридична основа договорів (контрактів)

На зазначені у статті 45 цього Декрету договори (контракти) поширюються положення Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).

Стаття 47. Регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами)

Господарська діяльність на підставі зазначених у статті 45 цього Декрету договорів (контрактів) регулюється чинним законодавством України.

Прибуток (доход) від господарської діяльності, зазначеної в цій статті, оподатковується на умовах, передбачених статтею 31 цього Декрету, якщо обсяг іноземних інвестицій у зазначеній діяльності становить не менш як 100 тисяч доларів США.

Сторони за договорами (контрактами), зазначеними у статті 45 цього Декрету, організують окремий бухгалтерський облік та звітність щодо операцій, пов'язаних з цими договорами (контрактами), та мають право на відкриття спільних рахунків в установах банків України для проведення розрахунків, пов'язаних з виконанням таких договорів (контрактів).

Стаття 48. Інші види інвестиційної діяльності, що здійснюється іноземними інвесторами

Іноземні інвестори мають право на здійснення інших видів інвестиційної діяльності, не заборонених законодавчими актами України. На такі іноземні інвестиції поширюються пільги, передбачені статтею 27 цього Декрету.

Р о з д іл VII

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ

Стаття 49. Регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах

Специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах установлюється законодавством України про спеціальні (вільні) економічні зони.

Правовий режим, що встановлюється у спеціальних (вільних) економічних зонах щодо іноземних інвесторів, не може створювати умови інвестування та здійснення господарської діяльності, які є менше сприятливими, ніж установлені цим Декретом.

Р о з д іл VIII

РОЗГЛЯД СПОРІВ

Стаття 50. Порядок розгляду спорів за участю іноземних інвесторів

Спори між іноземними інвесторами і державою з питань державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України про захист іноземних інвестицій.

Усі інші спори, не зазначені в частині першій цієї статті, підлягають розгляду в судах та/або арбітражних судах України або за домовленістю сторін - у третейських судах, у тому числі за кордоном.

Стаття 51. Заключні положення

1. Зупиняється дія Закону України "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст.357, N 48, ст.659) із збереженням до 1 січня 1994 року дії статті 32 стосовно підприємств з іноземними інвестиціями, що зареєстровані до введення в дію цього Декрету.

2. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України                  Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 20 травня 1993 року
N 55-93

Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 05.06.93