Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 776-IX
Прийняття: 14.07.2020
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 49, ст.442)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Назву, частини першу і другу статті 164-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Порушення законодавства, що регулює здійснення заготівлі, переробки та металургійної переробки металобрухту, посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб’єктом підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Приймання металобрухту посадовою особою суб’єкта господарювання або громадянином - суб’єктом підприємницької діяльності, що здійснює заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту, без складання акта приймання, визначеного Законом України "Про металобрухт", -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. Назву і частину першу статті 213 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:

"Стаття 213. Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

1. Здійснення заготівлі металобрухту, переробки брухту кольорових і чорних металів фізичними особами без дотримання вимог законодавства щодо державної реєстрації як суб’єкта господарювання, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту -

караються штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року".

3. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):

1) преамбулу після слів "у процесі" доповнити словами "збирання, заготівлі та";

2) у статті 1:

абзаци четвертий - сьомий, одинадцятий - тринадцятий викласти в такій редакції:

"операції з металобрухтом - переробка, металургійна переробка металобрухту;

збирання металобрухту - діяльність, пов’язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, та їхніх приймальних пунктів, спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їхніх приймальних пунктів;

заготівля металобрухту - діяльність, пов’язана з купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту суб’єктами господарювання;

переробка металобрухту - діяльність, пов’язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, що відповідає вимогам законодавства; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів";

"металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, що відповідають вимогам законодавства, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів;

спеціалізовані підприємства - суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють заготівлю та/або переробку (надають послуги з переробки) металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, у тому числі мають власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб;

документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його вимогам законодавства, нормам і правилам вибухової, пожежної, екологічної та радіаційної безпеки";

абзаци чотирнадцятий - шістнадцятий виключити;

абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"спеціалізовані металургійні переробні підприємства - підприємства, що здійснюють заготівлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), лабораторію для визначення відповідного хімічного складу продукції, які забезпечують технологію металургійної переробки металобрухту, контроль технологічного процесу та якості отриманої продукції;

приймальний пункт - виробничий підрозділ суб’єкта господарювання, на базі якого проводиться заготівля металобрухту та який відповідає вимогам цього Закону";

абзац дев’ятнадцятий виключити;

доповнити абзацом двадцятим такого змісту:

"Перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом (далі - Перелік), - інформація про спеціалізовані підприємства, спеціалізовані металургійні переробні підприємства та їхні приймальні пункти, суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, та їхні приймальні пункти";

3) у статті 2:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Законодавство про металобрухт

Законодавство про металобрухт складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України";

частину другу після слів "що виникають у процесі" доповнити словами "збирання, заготівлі та";

4) у статті 4:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Порядок здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом";

частину першу замінити двома частинами такого змісту:

"Заготівлю металобрухту здійснюють суб’єкти господарювання.

Переробку (надання послуг з переробки) металобрухту здійснюють лише спеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства. Металургійну переробку металобрухту здійснюють лише спеціалізовані металургійні переробні підприємства".

У зв’язку з цим частини другу - тринадцяту вважати відповідно частинами третьою - чотирнадцятою;

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Суб’єкти господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, мають право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту".

У зв’язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою - п’ятнадцятою;

частини сьому і десяту викласти в такій редакції:

"Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту, а також створювати відокремлені підрозділи, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту";

"Приймання металобрухту від фізичних осіб обов’язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом обліку металобрухту, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, вага, вартість та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа - спрощеної розрахункової квитанції";

частину одинадцяту виключити;

частини дванадцяту, тринадцяту і п’ятнадцяту викласти в такій редакції:

"Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту фізичними особами забороняються.

Приймання металобрухту від суб’єктів господарювання оформлюється актом приймання, в якому зазначаються найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до вимог законодавства";

"Суб’єктам господарювання забороняється залучати до заготівлі металобрухту, проведення операцій з металобрухтом осіб віком до 18 років";

доповнити частинами шістнадцятою - двадцять восьмою такого змісту:

"Приймання на брухт технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання дозволяється лише від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, за наявності оригіналу або належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акта про списання такого майна з балансу та документів, що підтверджують його використання в господарській діяльності.

Перелік таких технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб’єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку та органом державного регулювання у сфері телекомунікацій.

Внесення інформації про суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та/або операції з металобрухтом, до Переліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за затвердженою ним формою в повідомному порядку.

Для внесення інформації до Переліку суб’єкт господарювання подає в електронній формі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, заяву про внесення інформації до Переліку (далі - заява).

Заява повинна містити таку інформацію:

для юридичних осіб - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

найменування суб’єкта господарювання;

місцезнаходження суб’єкта господарювання;

місце провадження діяльності (у тому числі місце розташування приймальних пунктів і відокремлених підрозділів - за наявності);

номер телефону, електронну адресу;

для спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств - додатково дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Заява подається виключно в електронній формі з використанням електронного сертифікованого ключа та на безоплатній основі.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви вносить інформацію про суб’єкта господарювання до Переліку.

Якщо протягом зазначеного строку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не надав відповіді на подану заяву, суб’єкт господарювання вважається автоматично внесеним до Переліку.

Без подання заяви до Переліку вноситься інформація про тих суб’єктів господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, видав атестати спеціалізованих металургійних переробних підприємств після набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік і забезпечує до нього відкритий та безоплатний доступ.

Підставами для виключення інформації про суб’єкта господарювання з Переліку є заява такого суб’єкта господарювання, копія свідоцтва про смерть (для фізичної особи - підприємця), відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або рішення суду.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не пізніше п’яти робочих днів з дня виключення з Переліку повідомляє про це відповідного суб’єкта господарювання або уповноважену ним особу шляхом розміщення повідомлення на своєму офіційному веб-сайті, де розміщений Перелік (у разі необхідності - у письмовій формі за запитом) із зазначенням підстав, дати і номера рішення.

Не потребує внесення до Переліку інформація про суб’єктів господарювання, у яких металобрухт утворився в результаті їхньої господарської діяльності і які є його першими власниками, за умови наявності підтвердних документів";

5) назву розділу II викласти в такій редакції:

"Розділ II
ВИМОГИ ДО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАГОТІВЛЮ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦІЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ";

6) у статті 5:

назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Вимоги до суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та операції з металобрухтом

Суб’єкти господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне обладнання та устаткування на праві власності або оренди";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Приймальні пункти повинні мати власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку іншу відповідну ємність, тару), які забезпечують зберігання металобрухту у спосіб, що унеможливлює проникнення шкідливих речовин у ґрунт. Кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, що відповідає його виробничим потребам, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців".

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

7) у статті 6:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Вимоги до оформлення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом";

частину третю викласти в такій редакції:

"Оплата купленого у фізичних осіб металобрухту може здійснюватися готівкою через каси суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю або операції з металобрухтом, у тому числі їхніх приймальних пунктів, або шляхом безготівкового розрахунку відповідно до законодавства, або готівкою при купівлі металобрухту у фізичних осіб фізичними особами - підприємцями, або в інший спосіб, передбачений законодавством";

доповнити частинами четвертою - шостою такого змісту:

"Необхідним та достатнім документом для покупця металобрухту щодо підтвердження джерел походження металобрухту від продавця (постачальника) є акт приймання, що містить дані про джерело походження металобрухту.

Відповідальність за достовірність даних про джерело походження металобрухту, зазначених у акті приймання, покладається виключно на продавця (постачальника) металобрухту та не може бути покладена на покупця.

Під час здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом покупець не несе відповідальності за правовідносини продавця (постачальника) з іншими суб’єктами господарювання і фізичними особами - учасниками попередніх ланцюгів постачання металобрухту";

8) у статті 11:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Облік заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом";

частину першу після слів "які здійснюють" і "оперативний облік" доповнити відповідно словами "заготівлю металобрухту та" і "заготівлі металобрухту та";

частину другу після слів "стан здійснення" доповнити словами "заготівлі металобрухту та";

9) назву розділу III викласти в такій редакції:

"Розділ III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАГОТІВЛІ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ";

10) у статті 12:

назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Органами, що здійснюють державне регулювання заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України,  центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції";

частину другу після слова "забезпечення" доповнити словами "заготівлі металобрухту та";

частину третю виключити;

11) у статті 13:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом";

у частині першій:

абзаци перший і другий після слів "у здійсненні" доповнити словами "заготівлі металобрухту та";

в абзаці третьому слово "реалізації" замінити словами "заготівлі металобрухту та";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"вносить та надає інформацію до/з Переліку";

у частині другій:

абзац перший після слів "у здійсненні" доповнити словами "заготівлі металобрухту та";

абзац третій виключити;

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"вносить та надає інформацію до/з Переліку";

у частині третій:

абзац перший після слів "у здійсненні" доповнити словами "заготівлі металобрухту та";

абзац другий виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, їхніми приймальними пунктами встановлених цим Законом вимог";

частину четверту виключити;

12) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюють місцеві державні адміністрації.

Контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

13) у статті 15:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Органи державного контролю за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право";

абзац другий після слова "здійснення" доповнити словами "заготівлі металобрухту та";

абзац третій викласти в такій редакції:

"здійснювати планові та позапланові заходи державного контролю";

доповнити абзацами п’ятим - восьмим такого змісту:

"вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень законодавства;

вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;

одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного контролю;

надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків";

частину другу виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушення вимог цього Закону суб’єктами господарювання на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць передають матеріали щодо таких порушень до відповідних правоохоронних органів";

14) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно із законами України".

4. Абзац перший частини другої статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2015 р., № 45, ст. 410; 2016 р., № 52, ст. 860; 2017 р., № 44, ст. 397) викласти в такій редакції:

"2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім абзаців п’ятнадцятого та шістнадцятого підпункту 2, абзаців дев’ятнадцятого - тридцять восьмого підпункту 4 пункту 3 розділу I цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, зокрема тих, що визначають порядок здійснення відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігання створеної в процесі відеоспостереження інформації суб’єктами господарювання;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 липня 2020 року
№ 776-IX