Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 698-V
Прийняття: 22.02.2007
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний реєстр виборців

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 20, ст.282)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1616-VI від 21.08.2009, ВВР, 2009, № 50, ст.754}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 26-рп/2009 від 19.10.2009}

{В редакції Закону
№ 2536-VI від 21.09.2010, ВВР, 2011, № 5, ст.34}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4108-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 28, ст.312
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
№ 563-VII від 17.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.731
№ 1207-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.892
№ 1262-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.914
№ 888-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.30
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 324-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 11, ст.63
Кодексом
№ 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48 - про набрання чииності змін щодо здійснення повноважень органів адміністрування
та органів ведення Державного реєстру виборців регіональними та територіальними представництвами
Центральної виборчої комісії див. пункт 1 розділу XXXXII
Законами
№ 805-IX від 16.07.2020, ВВР, 2020, № 36, ст.273
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1135-IX від 26.01.2021
№ 1871-IX від 05.11.2021
№ 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2
№ 2801-IX від 01.12.2022}

{У тексті Закону слова "інформаційно-телекомунікаційна система" в усіх відмінках замінено словами "інформаційно-комунікаційна система" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020}


Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державний реєстр виборців

Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборці).

Стаття 2. Основні завдання Реєстру

1. Основними завданнями Реєстру є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців;

2) складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів;

{Пункт 2 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

3) облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

{Частину першу статті 2 доповнено пунктом 3 згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 цього Закону.

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) законність і пріоритет прав людини;

2) загальний характер;

3) повнота відомостей;

4) достовірність відомостей;

5) однократність включення до нього виборця;

6) постійність;

7) публічний характер;

8) поновлювальність відомостей;

9) захищеність.

2. Законність і пріоритет прав людини у процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.

4. Повнота відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Законом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.

{Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

5. Наявність в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені цим Законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру забезпечує достовірність відомостей Реєстру.

6. Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.

7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (у межах строків, установлених цим Законом) зберігання персональних даних Реєстру.

8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Законом, а також інші передбачені цим Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.

9. Поновлювальність відомостей Реєстру означає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Законом.

10. Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання, знищення персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

{Частина десята статті 3 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 4. Мова ведення Реєстру

1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.

2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Національною комісією зі стандартів державної мови.

{Частина друга статті 4 в редакції Закону № 2704-VIII від 25.04.2019}

Стаття 5. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

1) ідентифікаційні персональні дані виборця;

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;

3) службові персональні дані.

2. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Законом.

Стаття 6. Ідентифікаційні персональні дані виборця

1. До ідентифікаційних персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові;

4) дата народження;

5) місце народження;

6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України).

{Частину першу статті 6 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.

3. У разі відсутності документально підтверджених відомостей про число та місяць народження виборця як число та місяць народження зазначається 1 січня відповідного року.

4. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. У разі якщо населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:

1) зазначення країни народження (Україна);

2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;

3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до складу якого входить населений пункт, в якому народився виборець;

4) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.

5. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:

1) сучасна назва відповідної країни;

2) для федеративних держав - назва відповідного суб’єкта федерації;

3) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.

Стаття 7. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця

1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:

1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 цього Закону;

{Пункт 2 частини першої статті 7 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

3) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;

4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).

2. Номер виборчої дільниці, до якої відноситься виборець, визначається на підставі відомостей про його виборчу адресу.

{Частина друга статті 7 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

3. За зверненням виборця, який має право голосу на відповідних загальнодержавних виборах чи всеукраїнському референдумі, включаючи виборця, стосовно якого у Реєстрі наявна службова відмітка про вибуття з відповідної території, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю, дільницю референдуму) без зміни його виборчої адреси. Порядок подання та розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця встановлюється Центральною виборчою комісією. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі.

{Абзац перший частини третьої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

Процедура тимчасової зміни місця голосування виборця не застосовується щодо спеціальних виборчих дільниць.

{Частина третя статті 7 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

4. На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується.

{Частина статті 7 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 8. Виборча адреса виборця

1. Виборча адреса виборця визначається згідно з цією статтею та є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.

{Частина перша статті 8 в редакції Закону № 888-VIII від 10.12.2015}

2. Виборчою адресою виборця є адреса, за якою задекларовано або зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", якщо інше не передбачене цією статтею.

{Частина друга статті 8 в редакції Закону № 888-VIII від 10.12.2015; в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019; в редакції Закону № 1871-IX від 05.11.2021}

3. За зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж визначену відповідно до частини другої цієї статті.

{Статтю 8 доповнено новою частиною згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

4. Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого або задекларованого місця проживання, визначається за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або органом ведення Реєстру за зверненням виборця.

{Частина статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 563-VII від 17.09.2013, № 1135-IX від 26.01.2021, № 1871-IX від 05.11.2021}

5. Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування).

6. Виборчою адресою виборця, який відбуває покарання у вигляді арешту, позбавлення або обмеження волі, є адреса установи виконання покарань.

7. Виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса в країні проживання (перебування).

8. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-9, 11 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 10 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:

1) країна проживання (перебування);

2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;

3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт;

4) населений пункт (місто, селище, село);

5) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);

6) номер будинку;

7) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);

8) номер квартири (кімнати);

9) поштовий індекс;

10) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);

11) інші відомості, які визначають виборчу адресу.

Стаття 9. Службові персональні дані Реєстру

1. До службових персональних даних Реєстру належать:

1) дата набуття виборцем громадянства України;

2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);

3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);

4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, дієздатність яких поновлена);

5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);

6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;

7) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);

{Пункт 7 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

8) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;

9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.

2. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України "Про громадянство України".

Стаття 10. Відносини виборців з Реєстром

1. Кожен виборець має право:

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати в установленому цим Законом порядку інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

{Пункт 2 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

4) одержувати на безоплатній основі від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;

{Пункт 4 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру із заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

{Пункт 5 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;

7) захищати будь-якими не забороненими законом способами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

{Пункт 7 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

2. Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Законом випадках.

3. У разі внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення.

{Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

4. Розпорядник Реєстру забезпечує взаємодію виборців з Реєстром шляхом запровадження в мережі Інтернет електронних сервісів.

{Статтю 10 доповнено частиною четвертою згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 11. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців

1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Закону та законів України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про захист персональних даних", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

{Абзац перший частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020}

Для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, яка міститься в Реєстрі, використовуються засоби захисту конфіденційної інформації.

{Частину першу статті 11 доповнено абзацом другим згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

{Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5461-VI від 16.10.2012, № 1262-VII від 13.05.2014, Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

2. Розпорядник Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами електронних комунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для осіб, яким надається право доступу до бази даних Реєстру, порядок такого доступу з дотриманням вимог цього Закону.

{Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012, № 1262-VII від 13.05.2014, Кодексом № 396-IX від 19.12.2019, Законом № 1089-IX від 16.12.2020}

3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична відповідальність в установленому законом порядку.

Стаття 12. Публічний характер Реєстру

1. Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.

2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, встановлені цим Законом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.

{Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

3. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль за веденням Реєстру в межах, установлених цим Законом.

Стаття 13. Форма ведення Реєстру

1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.

2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 5-9 цього Закону. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.

4. Некоректними відомостями Реєстру є:

1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;

2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;

3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.

5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), зайві записи Реєстру знищуються в установленому цим Законом порядку. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється в порядку, встановленому статтями 19, 20, 20-1, 22 і 23 цього Закону.

{Частина п'ята статті 13 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

Розділ II
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Стаття 14. Органи Державного реєстру виборців

1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:

1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);

2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);

{Пункт 3 частини першої статті 14 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).

{Частину першу статті 14 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:

1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону у процесі створення та ведення Реєстру;

2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;

3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-комунікаційної системи Реєстру;

{Частину другу статті 14 доповнено новим пунктом згідно із Законом № 4108-VI від 09.12.2011}

4) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;

5) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;

6) надає доступ до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Закону;

{Пункт 6 частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

7) здійснює ведення системних класифікаторів;

8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.

4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.

5. Повноваження органу ведення Реєстру здійснюють територіальні представництва Центральної виборчої комісії, утворені відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

{Частина п'ята статті 14 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

{Частину шосту статті 14 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

7. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру.

{Частину восьму статті 14 виключено на підставі Закону № 805-IX від 16.07.2020}

{Частину дев'яту статті 14 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

9. Повноваження регіональних органів адміністрування Реєстру здійснюють регіональні представництва Центральної виборчої комісії, утворені відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

{Статтю 14 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

{Частину десяту статті 14 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

{Частину одинадцяту статті 14 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.

{Статтю 14 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

12. Функції органу ведення Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.

{Частина дванадцята статті 14 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру

1. Орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та порядку, що встановлені розпорядником Реєстру.

2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру на підставах та в порядку, встановлених цим Законом, і згідно з прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру здійснюються в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Закону.

3. Програмні та інші засоби доступу надаються розпорядником Реєстру працівникам органу ведення Реєстру.

Розділ III
ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Стаття 16. Дії щодо ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:

1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

2) внесення змін до персональних даних Реєстру;

3) знищення запису Реєстру.

2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах та у спосіб, встановлені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.

3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.

4. У разі неможливості виконання органом ведення Реєстру дій щодо ведення Реєстру актуалізація бази даних Реєстру стосовно записів про виборців, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу, здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

{Статтю 16 доповнено частиною четвертою згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 17. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру

1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру.

2. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу:

1) у зв’язку з досягненням особою віку 18 років;

2) у зв’язку з набуттям особою громадянства України;

3) у зв’язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;

4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.

3. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, у тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, що підтверджують відповідні зміни.

4. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є також звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 20, 22 цього Закону органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.

5. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є:

1) закінчення встановленого цією статтею строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;

2) виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині шостій цієї статті), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку;

{Пункт 2 частини п'ятої статті 17 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

3) виявлення в базі даних Реєстру зайвого запису про виборця (кратне включення виборця до Реєстру), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру у встановленому порядку.

{Пункт 3 частини п'ятої статті 17 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

6. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, стосовно особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом п’яти років після настання зазначених обставин.

7. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, також можуть бути відомості, передані розпоряднику Реєстру згідно із статтею 22 цього Закону.

{Статтю 17 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

Стаття 18. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру

Документи, зазначені у статті 17 цього Закону, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку:

1) звернення особи за власною ініціативою;

2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;

3) уточнення персональних даних Реєстру.

Стаття 19. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру

1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у частині першій статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Особа, яка не має зареєстрованого місця проживання, може подати заяву щодо включення до Реєстру в строк, встановлений частиною третьою статті 20 цього Закону.

{Абзац перший частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами № 805-IX від 16.07.2020, № 2801-IX від 01.12.2022}

До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).

Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав) зазначаються у заяві, яка подається разом з документом (копією документа), що підтверджує відповідний факт.

Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цією статтею.

{Частина друга статті 19 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може особисто звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною у частині другій цієї статті.

До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).

Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява з копією зазначеного документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

{Абзац четвертий частини третьої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022}

{Частина третя статті 19 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої, четвертої - сьомої статті 8 цього Закону.

{Частина четверта статті 19 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону.

{Частина п'ята статті 19 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, а також дата його включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.

Таке повідомлення в електронній формі надсилається на зазначену заявником адресу електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

{Частину сьому статті 19 доповнено абзацом другим згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019; в редакції Закону № 2801-IX від 01.12.2022}

{Частина сьома статті 19 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

8. У разі якщо виборець уже включений до Реєстру, йому вручається або надсилається повідомлення, зазначене в частині сьомій цієї статті, на адресу, вказану в заяві як виборча адреса виборця, або на зазначену ним адресу електронної пошти.

{Частина восьма статті 19 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

9. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п’ятою цієї статті, встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою.

10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві як її виборча адреса, чи на зазначену особою адресу електронної пошти.

{Частина десята статті 19 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цією статтею.

{Абзац перший частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022}

До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують відповідні зміни.

Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така заява з копіями відповідних документів може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.

{Абзац третій частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022}

2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

3. Зазначене у частинах третій і четвертій статті 8 цього Закону звернення щодо зміни виборчої адреси може бути подане виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу. У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), таке звернення може бути подане не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, які відбуваються одночасно.

{Абзац перший частини третьої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

У разі надходження звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу відповідних виборів або процесу референдуму (з урахуванням особливостей щодо виборів та референдуму, передбачених абзацом першим цієї частини, які проводяться одночасно) орган ведення Реєстру приймає мотивоване рішення про відмову у внесенні зміни до його виборчої адреси, копія якого не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення надсилається виборцю з одночасним повідомленням про можливість подання звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу відповідних виборів.

У випадку, передбаченому абзацом другим цієї частини, або у разі, якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (процесу референдуму) повністю або частково збігаються, виборець може подати звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу виборів, голосування на яких відбувається останнім.

4. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси на підставі частин третьої і четвертої статті 8 цього Закону у заяві виборця, зазначеної у частині другій цієї статті, вказується адреса житла, за якої він фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.

{Частина четверта статті 20 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020}

5. Вимоги частин першої і другої цієї статті щодо подання документів (копій документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця, до звернень щодо зміни виборчої адреси на підставі частин третьої і четвертої статті 8 цього Закону не застосовуються.

{Частина п'ята статті 20 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020}

6. Порядок розгляду звернення виборця, передбаченого частиною третьою статті 8 цього Закону, встановлюється Центральною виборчою комісією.

7. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною восьмою цієї статті).

8. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:

1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця здійснюється в межах території, на яку поширюються повноваження зазначеного органу ведення Реєстру);

2) звернутися за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження зазначеного органу ведення Реєстру);

3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

9. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, вручає виборцю або надсилає на його виборчу адресу відповідне повідомлення. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою зазначеного органу.

Таке повідомлення в електронній формі надсилається на зазначену заявником адресу електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

{Абзац другий частини дев’ятої статті 20 в редакції Закону № 2801-IX від 01.12.2022}

10. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною сьомою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою;

3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;

4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни.

11. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається виборцю або надсилається на його виборчу адресу. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення вручається йому або надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою. Повідомлення в електронній формі надсилається на зазначену заявником адресу електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

{Частина одинадцята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022}

12. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною в частинах першій або другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця щодо перевірки чи уточнення відомостей стосовно нього.

13. Виборець, виборчу адресу якого визначено відповідно до частин третьої і четвертої статті 8 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру із новою заявою про зміну виборчої адреси з підстав, передбачених частинами третьою і четвертою статті 8 цього Закону, не раніше ніж через один рік після дати внесення до Реєстру останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

{Частина тринадцята статті 20 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020}

14. У разі якщо станом на день звернення до органу ведення Реєстру виборця, зазначеного у частині тринадцятій цієї статті, розпочався виборчий процес з виборів Президента України, виборів народних депутатів України, місцевих виборів або процес всеукраїнського чи місцевого референдуму, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення відповідного виборчого процесу або процесу референдуму. У разі якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (референдуму) повністю або частково збігаються, виборча адреса такого виборця не може бути змінена до завершення виборчого процесу виборів або процесу референдуму, голосування на яких відбувається останнім.

15. У разі якщо звернення виборця, зазначене у частинах третій та четвертій статті 8 цього Закону, подане до органу ведення Реєстру раніше, ніж виникли підстави для зміни поточної виборчої адреси виборця відповідно до відомостей, передбачених статтею 22 цього Закону, виборча адреса такого виборця визначається у порядку, встановленому статтею 22 цього Закону.

{Частина п'ятнадцята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

{Стаття 20 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 20-1. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи

1. Виборець, який виявив невключення чи неправомірне включення до Реєстру іншої особи, недостовірні відомості Реєстру стосовно іншої особи, може за власною ініціативою звернутися з письмовою заявою до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи щодо виправлення неправильностей у Реєстрі. Виборець може звернутися із заявою щодо неправильностей у Реєстрі стосовно особи, виборча адреса якої знаходиться за межами України, також до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення про результати розгляду заяви.

{Частина перша статті 20-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022}

2. Заява, зазначена в частині першій цієї статті, повинна містити:

1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання виборця - суб’єкта звернення;

2) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові особи, стосовно якої подано заяву, її виборчу адресу, а також дату та місце народження такої особи (якщо такі відомості відомі заявнику);

3) суть порушеного питання;

4) зміст прохання;

5) підпис виборця і дату подання заяви.

До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують зазначені в ній відомості (за наявності).

3. Орган ведення Реєстру, до якого подано заяву щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи, здійснює уточнення персональних даних Реєстру згідно із статтею 23 цього Закону.

Таке уточнення може не здійснюватися стосовно померлої особи за умови пред’явлення суб’єктом звернення свідоцтва про смерть або іншого документа, що засвідчує факт смерті особи, виданого компетентним органом іноземної держави. Копія такого документа додається до зазначеної заяви, що є підставою для видання наказу про внесення відповідних змін до бази даних Реєстру.

{Закон доповнено статтею 20-1 згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 21. Запит виборця до органу ведення Реєстру

1. Виборець може особисто звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України), з письмовим запитом із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові, дати та місця народження, поштової адреси щодо:

1) змісту його персональних даних у Реєстрі, передбачених частиною першою статті 6, частиною першою статті 7 цього Закону;

2) прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених згідно з частинами третьою - п’ятою статті 8 цього Закону).

2. Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання письмового запиту іншу особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

3. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

4. Запит, зазначений у частинах першій та третій цієї статті, виборець може направити до органу ведення Реєстру в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Такий запит повинен містити адресу електронної пошти.

{Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022}

5. Орган ведення Реєстру надає відповідь на запит не пізніше ніж на п’ятий робочий день після його отримання. Запитувані дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.

Відповідь в електронній формі надсилається на зазначену виборцем адресу електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".

{Абзац другий частини п'ятої статті 21 в редакції Закону № 2801-IX від 01.12.2022}

6. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних виборця - суб’єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру відмовляє в письмовій формі у задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.

{Стаття 21 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 22. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру

{Стаття 22 набирає чинності через три місяці з дня опублікування Закону № 2536-VI від 21.09.2010 (06.01.2011) - див. п. 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону № 2536-VI від 21.09.2010, який опубліковано 06.10.2010}

1. Органи ведення Реєстру здійснюють щомісяця поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, зазначених у частинах третій - дванадцятій та шістнадцятій цієї статті.

{Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

2. Передбачені цією статтею відомості подаються згідно з цією статтею:

до відповідного органу ведення Реєстру - щомісяця до 5 числа;

до розпорядника Реєстру - у визначеному розпорядником Реєстру порядку.

{Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015; в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

3. Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, посадова особа подає відомості про:

1) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянство України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

2) виборців, які протягом попереднього місяця отримали паспорт громадянина України у зв’язку із зміною прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження;

3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;

4) осіб, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років та яким оформлено паспорт громадянина України;

5) виборців, яким протягом попереднього місяця оформлено паспорт громадянина України вперше після досягнення 18-річного віку.

{Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5459-VI від 16.10.2012, № 888-VIII від 10.12.2015; в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

4. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця, до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, де було зареєстровано останнє місце проживання виборців, крім відомостей про виборців, останнє місце проживання яких зареєстровано за межами району, міста, в якому розташовано відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Відомості про таких виборців подаються керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану органу ведення Реєстру за територіальним розташуванням відділу.

{Частина четверта статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012}

5. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про:

1) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);

2) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом попереднього місяця вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).

6. Відповідний районний (районний у місті, міський, міськрайонний) суд подає відомості про:

1) виборців, які протягом попереднього місяця були визнані недієздатними, із зазначенням строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною;

2) осіб, стосовно яких протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними;

3) осіб, стосовно яких протягом попереднього місяця було прийнято рішення про продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною, із зазначенням цього строку.

{Частина шоста статті 22 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

7. Керівник установи виконання покарань подає відомості про:

1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для відбування покарання до цієї установи;

2) виборців, які відбували покарання і протягом попереднього місяця вибули з цієї установи;

3) громадян України, які відбувають покарання та яким протягом наступного місяця виповниться 18 років.

8. Керівник центру обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, подає відомості про:

1) виборців, місце проживання яких протягом попереднього місяця зареєстровано за юридичною адресою закладу;

2) виборців, місце проживання яких протягом попереднього місяця знято з реєстрації за юридичною адресою закладу.

{Частина восьма статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 563-VII від 17.09.2013; в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

9. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:

1) громадян України, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;

2) осіб, які протягом попереднього місяця набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

3) осіб, громадянство України яких припинено протягом попереднього місяця;

4) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;

5) громадян України - виборців, які протягом попереднього місяця зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;

6) громадян України, які протягом попереднього місяця змінили прізвище, ім’я, по батькові, дату або місце народження;

7) померлих виборців, стосовно яких протягом попереднього місяця на відповідній території компетентним органом відповідної держави видано свідоцтво про смерть або інший документ.

10. Міністерство оборони України подає органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:

1) виборців, які протягом попереднього місяця прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України на відповідній території;

2) виборців, які протягом попереднього місяця вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.

11. Керівник відповідного районного (районного у місті, міського) органу охорони здоров’я або відповідного закладу охорони здоров’я, установи соціального захисту, сільський, селищний, міський голова подає відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно.

{Частина одинадцята статті 22 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

12. Уповноважена посадова особа органу реєстрації подає відомості про:

1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;

2) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

3) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

{Статтю 22 доповнено новою частиною згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

13. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, включають відомості, передбачені частиною першою статті 6 цього Закону, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою - сьомою, десятою - дванадцятою цієї статті, крім того, включають адресу виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". Подання, передбачені частиною дев’ятою цієї статті, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).

{Частина тринадцята статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

14. Подання, передбачені частинами третьою - дванадцятою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма подання встановлюється розпорядником Реєстру. Подання подаються на паперових та електронних носіях.

Відповідні відомості можуть подаватися органу ведення Реєстру цими особами в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". У цьому випадку подання на паперовому носії не подаються.

{Частину чотирнадцяту статті 22 доповнено абзацом другим згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022}

{Частина чотирнадцята статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

15. Під час проведення виборів або референдумів відомості, передбачені цією статтею, подаються органами, закладами, установами з урахуванням особливостей та у строки, зазначені у статтях 27, 28 цього Закону.

16. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає органу ведення Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.

17. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:

{Абзац перший частини сімнадцятої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених статтею 17 цього Закону;

{Пункт 1 частини сімнадцятої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - за наявності підстав, передбачених статтею 17 цього Закону;

{Пункт 2 частини сімнадцятої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

3) про звернення за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця щодо необхідності зміни персональних даних виборця;

4) про внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.

18. У разі внесення змін до персональних даних виборця на підставі відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої та пунктом 2 частини десятої цієї статті, виборча адреса такого виборця визначається за адресою, за якою зареєстровано його місце проживання.

{Частина вісімнадцята статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015, Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

19. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною шістнадцятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються такі відомості.

{Частина дев’ятнадцята статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

20. Якщо прийнято рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта про зміни або перейменування приймає рішення про внесення відповідних змін місця народження або виборчих адрес виборців (осіб), яких стосуються зміни.

21. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, зазначено осіб, які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів здійснюються у порядку, встановленому частинами четвертою - шостою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.

{Частина двадцять перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

22. У разі якщо із змісту відомостей, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема, якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною третьою статті 20 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.

{Частина двадцять друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

23. Відомості, передбачені цією статтею, можуть подаватися розпоряднику Реєстру в електронному вигляді з державних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію, у тому числі з Єдиного державного демографічного реєстру, у порядку, встановленому розпорядником Реєстру та органом, що забезпечує функціонування відповідної інформаційної системи. У такому разі ці відомості органам ведення Реєстру не подаються. Розпорядник Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Реєстру передає отримані відомості відповідним органам ведення Реєстру.

{Статтю 22 доповнено новою частиною згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

24. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - дванадцятою цієї статті, зазначено виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, керівник цього органу звертається за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Реєстру до органу ведення Реєстру за виборчою адресою цього виборця про необхідність внесення змін до його персональних даних. Орган ведення Реєстру перед прийняттям відповідного рішення може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього.

{Частина статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015}

Стаття 23. Уточнення персональних даних Реєстру

1. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру в разі виявлення ними невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до Реєстру, неправильностей у персональних даних виборця.

{Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

2. Зазначені в частині першій цієї статті обставини можуть виявлятися під час:

1) проведення візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру відповідно до частини шостої статті 13 цього Закону;

2) звернення виборця щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи;

{Пункт 2 частини другої статті 23 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

3) здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Реєстру;

4) внесення змін до уточнених списків виборців.

3. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру шляхом звернення до органів, закладів, установ, визначених статтею 22 цього Закону.

4. Під час виборчого процесу або процесу референдуму відповідь на запит органу ведення Реєстру надається невідкладно органами, закладами, установами, до яких надійшов такий запит.

{Частина четверта статті 23 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

5. За результатами уточнення персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру в разі виявлення підстав, визначених цим Законом, виконує передбачені цим Законом дії щодо ведення Реєстру. Для прийняття рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно проведення перевірки чи уточнення відомостей про нього.

Стаття 24. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Реєстру

1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - політична партія), має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру в межах, установлених цією статтею.

2. Під час виборчого процесу виборів Президента України, народних депутатів України, чергових місцевих виборів, процесу всеукраїнського референдуму за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру забезпечує представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, доступ у режимі читання до відомостей Реєстру, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, в установленому розпорядником Реєстру порядку.

{Частина друга статті 24 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

{Частину третю статті 24 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

{Частину четверту статті 24 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

{Частину п' яту статті 24 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

{Частину шосту статті 24 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

7. За результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру політична партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру проводить перевірку обґрунтованості заяви та вживає заходів, передбачених статтею 23 цього Закону.

Стаття 25. Фінансування Реєстру

Фінансування діяльності щодо створення, ведення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (у частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.

Розділ IV
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Стаття 26. Цілі використання персональних даних Реєстру

1. Під час підготовки до виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:

1) складання списків виборців на виборчих дільницях;

2) вирішення Центральною виборчою комісією питань організації підготовки та проведення виборів і референдумів, у тому числі перевірки підписів на підтримку ініціативи проведення всеукраїнського референдуму;

{Пункт 2 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1135-IX від 26.01.2021}

3) надання Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям з місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;

4) виготовлення іменних запрошень виборцям;

5) проведення передбаченої частиною другою цієї статті перевірки відомостей про виборців.

2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради та сільського, селищного, міського голови за народної ініціативи, а також відомостей, що подаються до відповідних виборчих комісій стосовно кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

{Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених цим Законом.

4. Персональні дані Реєстру можуть бути одноразово використані на підставі закону для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення, а також для створення реєстрів територіальних громад.

5. Персональні дані Реєстру можуть бути використані державними органами, яким законом надано право доступу до автоматизованих інформаційних систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні органи. Використання персональних даних Реєстру здійснюється з дотриманням законодавства про захист персональних даних.

6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для здійснення його повноважень.

7. Під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.

Порядок надання та обсяг інформації з Реєстру визначаються розпорядником Реєстру за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.

8. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах.

Порядок надання та обсяг інформації з Реєстру визначаються розпорядником Реєстру.

9. Персональні дані Реєстру надаються безоплатно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання в статистичних цілях.

{Статтю 26 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2}

10. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім визначених цією статтею, можливе виключно за рішенням суду.

{Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1207-VII від 15.04.2014, № 888-VIII від 10.12.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016, № 324-IX від 03.12.2019; в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 27. Складання попередніх списків виборців

1. Для підготовки та проведення голосування на виборах або референдумі орган ведення Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження, а також для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, складає на основі відомостей Реєстру попередні списки виборців. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці.

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, у слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються відповідними дільничними виборчими комісіями в порядку, встановленому законом.

2. Відомості, передбачені статтею 22 цього Закону, подаються відповідними органами, закладами, установами за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях. Відомості подаються за період з дати останнього подання відомостей до органу ведення Реєстру до дня, що передує дню їх подання.

3. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах чи референдумі виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.

До списку виборців не включаються особи, записи стосовно яких містяться у базі даних Реєстру, але які відповідно до персональних даних Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси.

При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до попереднього списку виборців у графі "Примітки" напроти його прізвища робиться відмітка про це.

4. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог частин п’ятої та шостої цієї статті.

5. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Відомості про виборців у списку виборців на звичайній виборчій дільниці зазначаються так, щоб виборці з однаковою виборчою адресою були розміщені поруч. Відомості про виборців у списку виборців на закордонній виборчій дільниці зазначаються в порядку, зручному для проведення голосування.

У попередньому списку виборців зазначаються такі відомості про виборця:

1) прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) виборча адреса (без зазначення поштового індексу і країни проживання чи перебування);

4) відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно (за наявності підстав) - у графі "Примітки".

6. Попередній список виборців для звичайної виборчої дільниці виготовляється на паперовому носії в одному примірнику, кожний аркуш якого засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.

Попередній список виборців для закордонної виборчої дільниці передається відповідній дільничній виборчій комісії в електронному вигляді.

7. Порядок і строки передачі попередніх списків виборців виборчим комісіям визначаються законом.

{Стаття 27 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 28. Складання уточнених списків виборців

1. Передбачені статтею 22 цього Закону відомості подаються відповідними органами, закладами, установами за десять днів до дня голосування. Відомості подаються за період з дати останнього подання відомостей до органу ведення Реєстру до дня, що передує дню їх подання.

2. Подані до дільничних виборчих комісій звернення виборців щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця передаються відповідному органу ведення Реєстру.

3. Орган ведення Реєстру, який отримав звернення виборців щодо уточнення списку виборців, вживає заходів, передбачених статтями 19, 20, 20-1 цього Закону. Про результати розгляду звернення повідомляється особа, яка його подала, а також особа, якої воно стосується (якщо звернення виборця стосується іншої особи).

4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, крім утвореної в установі виконання покарань, невідкладно передає відомості про виборців, включених до цього списку (у тому числі в порядку уточнення), а також про виборців, виключених із цього списку, до органу ведення Реєстру за своїм місцезнаходженням. Такі відомості можуть передаватися через відповідну окружну (територіальну) виборчу комісію.

5. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості, зазначені в частині четвертій цієї статті, вносить до бази даних Реєстру відповідні відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.

6. Уточнені списки виборців для звичайних і закордонних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань, виготовляються органами ведення Реєстру на паперовому носії в одному примірнику за формою, встановленою розпорядником Реєстру, з дотриманням вимог, установлених частинами третьою, п’ятою, шостою статті 27 цього Закону, та містять графу для підпису виборця за отримання виборчого бюлетеня.

7. Уточнені списки виборців передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня голосування в порядку, встановленому законом.

Уточнені списки виборців для закордонних виборчих дільниць передаються також в електронному вигляді.

8. Передбачені формою уточненого списку виборців відомості про виборців, включених чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни, передаються дільничною виборчою комісією до відповідного органу ведення Реєстру для опрацювання в порядку, встановленому статтею 23 цього Закону.

{Стаття 28 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 29. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру

1. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;

2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій (виборчих блоків політичних партій) - суб’єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;

3) кандидатури, подані для включення до складу окружних (територіальних) виборчих комісій, які утворюються (склад яких формується) Центральною виборчою комісією;

4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах;

5) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.

2. Окружна (територіальна) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.

3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;

3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону).

4. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;

2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій у відповідній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій;

3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону);

4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;

5) учасників місцевого референдуму - громадян України, які мають право голосу та є членами відповідної територіальної громади, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи;

{Пункт 5 частини четвертої статті 29 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

6) громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голови за народної ініціативи.

{Частину четверту статті 29 доповнено пунктом 6 згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

5. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо проведення перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови;

{Пункт 1 частини п'ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019, Законом № 805-IX від 16.07.2020}

2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної ради.

{Пункт 2 частини п'ятої статті 29 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019, Законом № 805-IX від 16.07.2020}

6. Органи ведення Реєстру надають відповіді на запити, зазначені в частинах другій - п’ятій цієї статті, у строки, узгоджені з виборчими комісіями, які звернулися із запитами.

{Частина шоста статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}

Стаття 30. Використання статистичної інформації

1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількісних характеристик виборчого корпусу під час утворення виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішення інших питань організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму.

2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.

3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія місцевих виборів звертається із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах її повноважень питань організації та підготовки відповідних місцевих виборів, місцевого референдуму, щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій дільниці або в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Органи ведення Реєстру надають виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися до органів ведення Реєстру щодо надання статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу стосовно відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Органи ведення Реєстру надають необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.

5. Відомості щодо кількісних характеристик виборчого корпусу у межах Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл, у закордонному виборчому окрузі, а також про кількість виборців, які за своїми виборчими адресами віднесені до відповідних виборчих дільниць, щомісяця, станом на останній день попереднього місяця, розміщуються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Зазначені відомості зберігаються у вільному доступі на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії протягом трьох місяців.

{Частина п'ята статті 30 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

6. Органи Реєстру використовують статистичну інформацію органів статистики щодо демографічної ситуації з метою здійснення контролю за повнотою відомостей Реєстру.

Розділ V
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ

{Назва розділу V в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

{Статтю 31 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 32. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності органів ведення Реєстру

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу ведення Реєстру в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу ведення Реєстру в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

{Стаття 32 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

Стаття 33. Відповідальність за порушення встановленого порядку ведення Реєстру

{Назва статті 33 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Закону щодо порядку ведення Реєстру.

{Частина перша статті 33 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019}

{Частину другу статті 33 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

{Частину третю статті 33 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

{Частину четверту статті 33 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

Розділ VI
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Розпорядник Реєстру протягом трьох місяців з дня офіційного оприлюднення цього Закону забезпечує налагодження програмних засобів автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Реєстру.

2. Органи ведення Реєстру перевіряють звернення виборців щодо зміни виборчої адреси, які надійшли до органів ведення Реєстру до набрання чинності цим Законом, на її відповідність зареєстрованому місцю проживання та адресі житла виборця згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

У разі виявлення відмінностей органи ведення Реєстру шляхом звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, встановлюють зареєстровані місце проживання та адресу житла виборця і вносять відповідні зміни до відомостей Реєстру. Про внесені зміни органи ведення Реєстру повідомляють виборця.

{Абзац другий пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
22 лютого 2007 року
№ 698-V